• Cezpoľný beh ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

     • Dňa 26.9.2018 sa na našej škole konal 1. ročník Cezpoľného behu ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské. Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Európsky týždeň športu. Je to už 4. ročník tohto projektu. Hlavnou témou kampane je #BeActive. Výskumy prieskumu ukázali, že až 60% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na Slovensku je až 49% Slovákov, ktorí vôbec necvičia a ani nešportujú.

      Cezpoľného behu sa zúčastnilo spolu 223 žiakov našej školy  z toho 72 škôlkarov, 66 žiakov z 1.stupňa a 85 žiakov z 2.stupňa.  Beh prebiehal v areáli Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom. Bežalo sa vo viacerých kategóriách podľa veku, roku narodenia a triedy.

      Škôlkari:

      V kategórii 3.- 4. ročné dievčatá sa na 1. mieste umiestnila Samantha Galková, na 2. mieste Michaela Chudová a na 3. mieste Bianka Linderová.

      U chlapcov skončil 1. Peter Mikoláš, 2. Šimon Polešenský a 3. sa umiestnil Jozef Prchal.

      V kategórii 4.- 5. ročné dievčatá sa 1. umiestnila Ema Šebová, 2. Michaela Šatková a 3. Sofia Suchánková.

      V rovnakej kategórii, ale u chlapcov bol  na 1. mieste Michal Backo, 2. Samuel Meliš a 3. Peter Tichý.

      A posledná a zároveň najstaršia kategória škôlkarov- 5.- 6. ročné dievčatá: na 1. mieste sa umiestnila Laura Pecušová, 2. skončila Zuzana Zlatošová a 3. miesto získala Michaela Dobrodenková. Na prvom mieste v kategórii 5.- 6. roční chlapci skončil Dominik Barták, 2. miesto obsadil Patrik Fojtík a 3. miesto Adam Trenčan.

      1.stupeň:

      Ďalej pokračujeme kategóriou najmladšie žiačky 1. ročník, v ktorej sa na 1. mieste umiestnila Sofia Franeková z 1.B, na 2. mieste skončila Veronika Šištíková z 1.A a na 3. mieste skončila Sofia Kvasnicová z 1.B.

      V kategórii chlapci 1. ročník 1. miesto získal Dominik Floriš z 1.B, 2. skončil Jurko Pechanec z 1.B a 3. skončil Tomáš Korec z 1.A.

      V kategórii mladšie žiačky 2. ročník sa na 1. mieste umiestnila Emmka Franeková z 2.A, 2. miesto obsadila Lucia Backová z 2.B a na 3. mieste skončila Emka Hatnančíková z 2.A.

      Kategória mladší žiaci 2. ročník, 1. sa umiestnil Lukáš Pagáč z 2.A, 2. Maximilián Ondrej z 2.B a 3. skončil Samko Hajas z 2.A triedy.

      V poslednej kategórii 1. stupňa dievčat 3.-4. ročník 1. miesto obsadila Helena Psotová z 3.A, 2. miesto obsadila Karin Okuliarová z 3.B a stupienok víťazov ukončuje Vanesa Hrubčinová zo 4.A.

      Kategória chlapci 3.-4. ročník 1. stupeň. 1. miesto obsadil Aleš Suchánek zo 4.B, 2. miesto získal Ján Floriš zo 4.A a na 3. mieste sa umiestnil Jakub Ondrášik z 3.B.

      Triedou s najlepšími bežcami sa stala 1.B trieda, gratulujeme.

      2.stupeň:

      Na 2. stupni sme mali 6 kategórii:

      Prvá kategória= mladšie žiačky 5.- 6. ročník

      1. miesto obsadila Eliška Lukáčová zo 6.B
      2. miesto Agátka Durbáková z 5.A
      3. miesto Linda Bednárová z 5.B

      Kategória mladší žiaci 5.- 6. ročník

      1. miesto Dávid Krivoklatský zo 6.A
      2. miesto Ľubomír Drga zo 6.A
      3. miesto obsadil Šimon Ondrášik tiež zo 6.A

      Kategória staršie žiačky 7. ročník

      1. miesto Kristína Voláková zo 7.A
      2. miesto Terézia Florišová zo 7.A
      3. miesto Michaela Mišovcová taktiež zo 7.A

      Kategória starší žiaci 7. ročník

      1. miesto Michal Pagáč zo 6.B
      2. miesto Ján Šatka zo 7.A
      3. miesto získal Marek Tomanica zo 7.A

      Kategória staršie žiačky 8.- 9. ročník

      1. miesto obsadila Tatiana Čerepanová z 9.B
      2. miesto Timea Krivoklatská z 8.B
      3. miesto Michaela Lukáčová z 9.A

      Kategória starší žiaci 8.- 9. ročník

      1. miesto Samuel Toman z 9.A
      2. miesto získal Jakub Šatka z 9.B
      3. miesto Dominik Toman z 9.B

      Triedou s najlepšími bežcami 2. stupňa sa stala trieda 7.A, taktiež gratulujeme.

      Všetkým výhercom gratulujeme a ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí tento cezpoľný beh pomohli zorganizovať.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Z jej iniciatívy sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

      Aj na našej škole sme si pripomenuli tento významný deň 26. septembra 2018. Pre žiakov 8. a 9. ročníka boli pripravené aktivity v 3 svetových jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole. V druhej časti sa dozvedeli o typických jedlách, ktoré charakterizujú jednotlivé krajiny. Ani naše „jazýčky“ neobišli naprázdno. Na záver sme ochutnali z dobrôt, ktoré sú príznačné pre jednotlivé národy.

      Európsky deň jazykov pokračoval aj 28.9.2018 ukážkou konverzačnej hodiny z anglického jazyka pre žiakov 9. ročníka. Naša bývalá žiačka, dnes už absolventka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Mgr. Dagmar Mišíková nám priblížila priamu metódu- DME (Direct Method for English), ktorú si mohli žiaci na vlastnej koži vyskúšať.

      Ďakujeme všetkým za ochotu, pomoc a účasť na týchto aktivitách.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,


      plenárne ZRŠ sa uskutoční dňa 27. 09. 2018 o 16:00 hod. v školskej telocvični.

      Po skončení plenárneho ZRŠ sa uskutočnia triedne združenia v kmeňových triedach. Žiadame všetkých zákonných zástupcov žiakov o účasť na plenárnom ZRŠ a následne triednych ZRŠ z dôvodu informovania zákonných zástupcov o účele poskytovania osobných údajov žiakov a z dôvodu vyjadrenia písomného súhlasu alebo nesúhlasu zákonných zástupcov žiakov na spracúvanie osobných údajov žiakov školou.

     • Poznávame Slovensko vlakom

     • Krúžok Poznávame Slovensko vlakom sa mení na Ideme vlakom. Vidíme sa v októbri :)

    • OZNAM VEDÚCEJ ŠJ
     • OZNAM VEDÚCEJ ŠJ

     • V školskom roku 2018/2019 sa platba za stravné v školskej jedálni od 03.09.2018  m e n í.

      Stravná jednotka ZŠ:

      1. stupeň :          0,95  €   

      2. stupeň :          1,01  €   

      Desiata:              0,29  €   

      Spôsob platby :

      Spôsob platenia stravného:  trvalý príkaz v banke, internet banking, šek
      Odporúčam rodičom, aby si zadali v banke trvalý príkaz na úhradu stravného.

      ZŠ 1. stupeň paušál :     19,- €

      ZŠ 2. stupeň paušál:     20,20 €

      ZŠ desiata paušál:      5,80 €

      Údaje k platbám :

      Číslo účtu:                        1644838356 / 0200
      IBAN:                 SK97 0200 0000 0016 4483 8356

      Variabilný symbol            20182019  / školský rok /

      D ô l e ž i t é : !!!!!!!!

      Veľmi dôležité je do správy  pre adresáta uviesť meno priezvisko a triedu stravníka (dieťaťa).

      Bez týchto údajov nie je možné identifikovať, za koho bolo stravné uhradené.

      Termín platieb :

      Trvalý príkaz treba zadať k 20. dňu v mesiaci. Táto platba platí na nasledujúci mesiac.

      V mesiaci september budú 2 platby, aby sa nabehlo na platenie mesiac vopred. Na začiatku septembra do 15. a platba na mesiac október do 22. septembra.

      Posledná platba v aktuálnom školskom roku bude 20. mája a platiť bude na mesiac  jún 2018.

      Upozorňujeme na dodržiavanie termínu úhrad za stravné vždy do 20. dňa v mesiaci vopred.

      V prípade, že platba nebude včas na účte ŠJ, nebude možné stravu vydať.

      Odhlasovanie stravy :

      Odhlasovanie stravy je možné v pondelok do 7:15 hod. osobne alebo telefonicky u zamestnankýň ŠJ

       ( nie u vyučujúcich), alebo cez internet /prihlásiť sa heslom kliknúť na jedálnom lístku označiť deň, ktorý chcete odhlásiť/ v utorok až piatok sa strava odhlasuje deň dopredu do 14:15 hod.

      V prípade ochorenia žiaka je možné v prvý deň choroby vziať si obed do vlastného, čistého obedára v čase výdaja od 12.00 – 13.20 hod.

       tel.čísle :  042/44 92722

      Hodnota čipu je 1 ,- € pri jeho strate 3,- alebo poškodení musí stravník túto sumu nahradiť. V jedálni na výdajnom okienku je umiestnené čítacie zariadenie, kde si stravník priloží čip, ktorý ho oprávňuje na odobratie stravy. Pracovníci kuchyne podľa evidencie prepojenej cez PC vidia meno stravníka a triedu. Na základe toho vydajú obed. Ak stravník čip zabudol, musí požiadať pracovníčku kuchyne, aby nastavením v PC umožnila obed vydať.

       

      Vyúčtovanie :

      Prípadné odhlásenie zo stravy pôjde do preplatkov, ktoré bude vyúčtované v mesiaci júl 2019. Preplatky za šk. rok 2017/2018 sa budú vracať od 10.09. do 14.09.2018 v čase od 07.00 do 15.00 hod. v kancelárii vedúcej ŠJ

    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje všetkým, že otvorenie školského roku 2018/2019 sa uskutoční dňa 03. 09. 2018 o 08:00 hod. pred starým pavilónom školy. Počas slávnostného otvorenia budú žiaci oboznámení s organizačnými pokynmi k vyučovaniu, po jeho skončení sa žiaci prvého a piateho ročníka premiestnia do svojich tried, kde im budú triednymi učiteľmi poskytnuté ďalšie informácie. Zároveň oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že pri príležitosti otvorenia školského roka 2018/2019 sa uskutoční aj slávnostná sv. omša dňa 03. 09. 2018 so začiatkom o 07:00 hod. vo farskom kostole sv. Petra a Pavla.

      PaedDr. Adela Jureníková, riaditeľka školy

    • Aktualizácia Edupage
     • Aktualizácia Edupage

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v priebehu júla 2018 bol systém EduPage aktualizovaný na novú verziu. Aktualizácia prináša veľa nových funkcií, nové rozhranie. Táto aktualizácia sa dotkla všetkých "edupage" stránok na celom Slovensku.

      V rámci vzdelávania "Digitálna garáž- Úvod do online marketingu" naši učitelia [Mgr. Pecuš a Mgr. Martišková] pripravili zmenu klasickej školskej webstránky na responzívnu. (responzívny web je taký, ktorý sa vie automaticky prispôsobiť zariadeniu, na ktorom je zobrazený.)

      Testovacia prevádzka bude prebiehať od 12.8.2018 do 20.8.2018. Svoje pripomienky, návrhy alebo zlepšenia môžete posielať na webmaster(zavináč)zspruske.sk

      Za pomoc pri výbere nového "digitálneho vizuálu" našej školy ďakujem aj p. uč. Cíbikovej a Šatkovej.

      Prajem Vám ešte príjemný zvyšok prázdnin

      webmaster ZŠ Pruské

      https://zspruske.edupage.org/

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča príjme do pracovného pomeru kuchárku vyučenú v odbore kuchár. Vyžadujeme profesionálny a zodpovedný prístup k práci, príjemné vystupovanie a bezchybnú prácu.

      Kontakt vedúca ŠKJ: Daniela Cibiková

      telefón: 042/4492722

      mobil: 0910472818

      E-mail: jedalen@zspruske.sk

    • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018
     • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

     • Program 29. 06. 2018

       

      07:15 hod. - Slávnostná omša vo Františkánskom kostole sv. Juraja v Pruskom

      08:00 hod. -  Slávnostné ukončenie školského roka v triedach

      • Hymna SR (rozhlas),
      • príhovor riaditeľky školy (rozhlas),
      • zhodnotenie výchovných a vzdelávacích výsledkov triednymi učiteľmi,
      • rozdávanie koncoročných vysvedčení (Žiaci ISCED1 môžu ísť domov.)

      08:45 hod. - Slávnostná rozlúčka žiakov 9. ročníka v telocvični pre pdg. zamestnancov a žiakov 2. stupňa.

    • Volejbalový turnaj učitelia versus žiaci
     • Volejbalový turnaj učitelia versus žiaci

     • Tak ako každý rok, i v tomto roku sa konal školský turnaj vo volejbale „Víťaz 9. ročníka versus učitelia“.                                                                                         

      Dňa 20. 6.2018 sa odohral vzájomný zápas vo volejbale medzi triedami 9. A a 9. B. Hralo sa na 2 víťazné sety.

      9. A vyhrala nad 9. B 2 : 0 na sety. 9. A reprezentovali žiaci: Vanková, Kučová, Bagin, Ciesar, Lukáč, Mičko, Strapko, Suder, Janíček. Za 9. B triedu hrali: Rosina, Daňo, Mikušincová, Šuleková, Rácová, Kučo, Jurštáková.

      Finálový zápas 9. A trieda versus učitelia sa hral 26. 6. 2018. Víťazstvo si vybojovalo družstvo 9. A triedy 2 : 0 na sety. Družstvo 9. A triedy podalo pekné výkony.

      Zostavu učiteľov tvorili: Hodeková, Maschtovká,  Berešová, Kureková, Trenčanová, Piatriková, Cúciková, Tarabík, Škvaro, Floriš. 

      Víťazom gratulujeme 

     • PREDMETOVÁ EXKURZIA DEVIATAKOV

     •     Po dôkladnej teoretickej príprave sa žiaci 9.ročníka dňa 21.6.2018 zúčastnili dlhoočakávanej  dejepisnej exkurzie v Osvienčime, ktorá pozostávala z dvoch častí.   

            Najskôr sme navštívili MÚZEUM – koncentračný tábor Osvienčim, kde sme videli baráky s rôznymi exponátmi, ktoré patrili uväzneným. Tiež sme si pozreli expozíciu venovanú slovenským väzňom.      Naša exkurzia pokračovala krátkym presunom v Birkenau, kde sme boli oboznámení s každodenným životom väzňov, podmienkami, v akých žili a postupom po príchode do tábora.

            Exkurzia bola veľmi zaujímavá, žiaci získali mnoho poznatkov a hlavne sa presvedčili o tom, čoho sú nedemokratické režimy schopné.

    • Preplácanie cestovného
     • Preplácanie cestovného

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že cestovné za mesiace apríl až jún 2018 preplácame v dňoch od 27.6. do 29.6.2018 v čase od 7:00 do 15:00 mimoriadne v spoločenskej miestnosti na 3. poschodí v starej budove školy.

     • Maľujme s Primalexom

     • Gratulujeme Lenke Rajníčkovej z 8.B triedy, ktorá nás svojou výtvarnou prácou reprezentovala v celoslovenskej súťaži Maľujme s Primalexom. Dielo "Ako sme doma maľovali plot" bolo jedným z výherných (bez určenia poradia) a naša škola získala poukaz na kúpu farieb od spomínanej firmy.

      Práca vznikla na hodinách VUM pod vedením Mgr. Zdenky Cíbikovej. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z úspechu!

     • Výtvarná súťaž MAS Vršatec

     • Miestna akčná skupina Vršatec aj tento rok zorganizovala medzi deťmi úspešnú výtvarnú súťaž „Očami detí“. Sme radi, že sa Vám môžeme pochváliť našimi úspechmi. V kategórii  1. stupeň ZŠ získala 2. miesto Kristína Majanová (3.B) s dielom: „Bláznivá Veľká noc“. V kategórii 2. stupeň ZŠ nás úspešne reprezentovala Aneta Gajdošová (6.B) a jej dielo „Stavanie mája“, ktoré získalo 2. miesto. A cenu za originalitu si odniesla Ema Šedíková (3.B) so zaujímavým dielom „Drápačky peria“. Diela vznikli pod vedením Mgr. Zdenky Cíbikovej na hodinách VYV. Výtvarníčkam srdečne gratulujeme a tešíme sa na uverejnenie prác v kalendári MAS Vršatec.

    • Deň rodiny 15.06.2018
     • Deň rodiny 15.06.2018

     •  

        Rada rodičov spolu s pedagogickým zborom a  žiakmi 9. ročníka organizovali   ,,Deň rodiny“.

      Rodičia spolu s deťmi dostali "hracie karty" a absolvovali prekážkovú dráhu dôvery, trojnohý beh, skákanie vo vreci, kop do brány, novinový chodník... Rodičia mohli zistiť ako poznajú svoje dieťa.

      Zabavili sa pri hudbe, občerstvení, deti sa povozili na koníkoch, mali možnosť pozrieť si a vyskúšať rôzne fyzikálne pokusy. V tvorivých dielňach si deti niečo pekné aj vyrobili.

       O zábavné a športové aktivity nebola núdza.

      Všetci súťažiaci boli odmenení.

      Ďakujeme za pekný deň

       

    • Zberová činnosť
     • Zberová činnosť

     •     Oznamujeme rodičom, že dňom 20.6.2018 ukončujeme zberovú činnosť v školskom roku 2017/2018. Po tomto termíne bude zber vyhodnotení a usilovní zberači  odmenení.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe dohody s Obecným úradom v Pruskom, bude vyhovené všetkým žiadostiam o prijatie dieťaťa do materskej školy. Rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľka školy vydá v priebehu mesiaca jún a prevziať si ich budete môcť v termíne od 25. 06. 2018 do 29. 06. 2018 u Mgr. Janky Baginovej (zástupkyne riaditeľky školy) v budove materskej školy.

                                                                                   S úctou, riaditeľka školy, PaedDr. Adela Jureníková

    • MDD - Športová olympiáda
     • MDD - Športová olympiáda

     • Dňa 1.6. 2018 2018 sa uskutočnila pravidelná športová olympiáda pre žiakov 2. stupňa na ihrisku TJ Považan Pruské.

      Súčasťou otváracieho  ceremoniálu bola olympijská vlajka ako aj zapaľovanie olympijského ohňa tak, ako v starovekom Grécku.

      Do programu boli zaradené individuálne, kolektívne ale aj technické a zručnostné disciplíny. Počas programu vystúpili žiaci 9. ročníka s kultúrnym programom ako aj letová ukážka dronov.

      Dobrá organizácia, ústretovosť pedagogických pracovníkov, vysoké športové nasadenie a výborné počasie prispeli k úspešnému priebehu športovej olympiády.

     • Florbalový turnaj O POHÁR RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Dňa 7.6.2018 sa uskutočnil florbalový turnaj O pohár riaditeľky školy pod záštitou ŠK Pruské. Bojovali medzi sebou štyri tými: "DRGOVCI" - Drga 5.A, Krnáč 5.A, Hajas 1.A, Berky 2.B, Košík 4.B, Štefanec 5.A. "ONDRÁŠIKOVCI" - Mojto 5.A, Ondrášik 5.A, Ondrášik 2.B, Mishinger 4.B, Pagáč 4.B, Domáň 5.A. "PAGÁČOVCI" - Froliš 5.B, Pagáč 5.B, Burianec 3.B, Suchánek 3.B, Šatka 4.B, Krajný 5.B. "TRENČANOVCI" - Trenčan 5.B, Gažo 5.B, Trenčan 2.A, Majerech 3.B, Tomanica 4.B, Fojtík 2.B. Pohár a 1. miesto po predĺžení a veľmi napínavom súboji získalo družstvo PAGÁČOVCI. Za najproduktívnejšieho hráča s počtom bodov 6 bol vyhlásený Maroš Mojto z 5.A triedy. Medzi brankármi sa najlepšie umiestnil Maroš Krajný z 5.B triedy. Veľa práce a sústredenia museli vynaložiť aj rozhodcovia Martin Daňo a Janko Šatka. Hráčov prišiel povzbudiť aj prezident ŠK 98 Ing. Ondrej Buday. Všetkým účastníkom turnaja patrí veľké poďakovanie za športové zápolenie a tešíme sa na ďalšie stretnutie na budúci rok.