• Otvorenie školského roka 2023/2024

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že  slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 4.9.2020 (pondelok) nasledovne:

      • o 7:15 hod. bude v Rímskokatolíckom kostole sv.Petra a Pavla v Pruskom slávnostná svätá omša
      • po sv.omši sa všetci žiaci sústredia do svojich tried, kde približne o 8:10 hod. začne zahájenie školského roka 2023/2024 prostredníctvom školského rozhlasu. Rozdelenie žiakov 1. a 5.ročníka ZŠ bude oznámené pri vstupe do budovy školy v deň zahájenia nového šk.roka.
      • po príhovore p.riaditeľky, p.starostu dostanú žiaci informácie od svojich triednych učiteľov o organizácii nasledujúcich dní a následne žiaci odchádzajú domov, nakoľko v ten deň nie je žiakom vydávaný obed a nefunguje ani ŠKD
      • prevádzka ŠKD (pre žiakov 1.stupňa ZŠ) bude od 5.9.2022. Zápisné lístky do ŠKD pre žiakov 1.stupňa ZŠ, ako aj možnosť zaplatiť poplatok do ŠKD (platí sa na 2 mesiace vopred, t.j. 16 eur), si rodičia vybavia po zahájení šk.roka vo vestibule školy do 11:00hod.!
     • Pracovná ponuka

     • Upratovačka

      Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské prijíme do pracovného pomeru upratovačku do základnej školy na zastupovanie PN s nástupom od 04.09.2023.

      Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou – 833,50 €.

      Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

      alebo na e-mail: gabor.vladimir@zspruske.sk

      Bližšie info: 0424492647

      K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením obsadzovania pracovnej pozície. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom, že si môžu prísť prevziať  a podpísať dekrét o preplatkoch a nedoplatkoch  za stravu v školskom roku 2022/2023 do kancelárie vedúcej ŠJ v budove MŠ, a to nasledovne:

      v stredu  30.08.2022 a štvrtok 31.08.2022 od 8:00 do 16:00 hod.

      Poplatok za stravu v školskom roku 2023/2024

            1. stupeň ZŠ  deň  1,50€ / dotácia štátu/ zákonný zástupca nedopláca nič/

            2. stupeň ZŠ  deň  1,70€/  dotácia štátu/ zákonný zástupca nedopláca nič/

      Materská škola:

      Celodenná strava na deň 1,90 €,  za mesiac 38 €

      Dieťa v povinnom predprimárnom vzdelávaní/ predškolák/ má nárok na stravu zadarmo.

      Dotácia 1,40€  platba zákonného zástupcu 0,50€ na deň (10€/mesiac)

       

      Spôsob úhrady:

      Poplatok za  stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr

      do 20. dňa v mesiaci, formou :     

        * internetbanking    

         * poštová poukážka    

        *  trvalý príkaz

      IBAN : SK 97 0200 0000 0016 4483 8356   

      Variabilný symbol:  2023/2024/daný mesiac/

      Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol, meno a priezvisko stravníka /dieťaťa/ a triedu, inak platbu nedokážem priradiť.    Vzor: 202320409 Janko Mrkvička 1.A