• Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Zuzana Pagáčová

    Kontakt:

    ·         042 4492647 sekretariát, mobil 0918625329

     

    ·         pagacova.zuzana[at]zspruske.sk

    Konzultačné hodiny:

    • streda od 13,30 h do 15,00 h
    • konzultácie v iných dňoch sú možné po vzájomnej dohode

    Práca so žiakmi :

    ·         Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú do učebne špeciálneho pedagóga na individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu  1- krát týždenne.

    Venujeme sa:

    ·         na hodine  rozvíjaniu tej kognitívnej funkcii, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú. Časť hodiny je možné využiť aj na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť,

    ·         využívame odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia,  edukačné počítačové programy,

    ·         špeciálno-pedagogickej intervencii, ktorú  tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa  a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.


    Práca s rodičmi, učiteľmi a výchovným poradcom:

    ·         termín konzultácii si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby,

    ·         s predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy,

    ·         triednemu učiteľovi je nápomocný pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka),

    ·         pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov a pri vypracovaní IVVP,

    ·         spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

    Spolupracujeme s :

    CPPP a P Dubnica nad Váhom, SC ŠPP Nová Dubnica, CŠPP  Trenčín, CPPP a P Púchov