• Gavlovičova akadémia

     • 28. 6. 2023 sme si na našej škole ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča pripomenuli krátkym programom spisovateľa a  kňaza Martina Hugolína Gavloviča, ktorého menom sa naša škola môže popýšiť.

      Žiaci si pod vedením pani učiteľky Mgr. Dany Svoradovej a Mgr. Moniky Barényiovej pripravili program, v ktorom v krátkej scénke predstavili Gavlovičov život, zaspievali rôzne piesne so školskou tematikou, zatacovali ľudové i moderné tance.

      Pri tejto príležitosti sme ocenili najšikovnejších žiakov našej školy, ktorí sa zapojili do rôznych športových, umeleckých, predmetových a zberových súťaží.  

      Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa vo svojom voľnom čase venovali príprave tohto programu. 

     • Slávnostné ukončenie šk.roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      ukončenie školského roka 2022/2023 bude dňa 30.júna 2023. O 7:15 hod. bude slávnostná svätá omša v Rímsko-katolíckom kostole sv.Petra a Pavla v Pruskom, do 8:15 hod. prídu žiaci do svojich tried, kde bude ukončenie šk.roku 2022/2023 prostredníctvom šk.rozhlasu. Po skončení príhovorov odovzdajú triedni učitelia žiakom vysvedčenie a zhodnotia priebeh šk.roka. Po odovzdaní vysvedčenia žiaci odchádzajú domov, ŠKD ani obedy v šk.jedálni v tento deň nie sú.

     • Vyplácanie cestovného

     • Vážení rodičia,

      cestovné sa bude vyplácať v dňoch 28.- 29.06.2023 (streda, štvrtok) v čase od 7:30 - 14:30 hod. na sekretariáte školy. Žiaci, ktorí majú splnomocnenie, môžu prevziať cestovné v danom čase.

     • Školský výlet tretiakov

     • Dňa 21.06.2023 sa žiaci 3.A, 3.B a 3.C  zúčastnili školského výletu do Košarísk, Bradla a jaskyne Driny. Výlet zahájili exkurziou v múzeu Milana Rastislava Štefánika, kde sa  oboznámili so životom tejto významnej osobnosti. Následne sa presunuli na mohylu Milana Rastislava Štefánika. Svoj výlet zakončili v jedinej sprístupnenej jaskyni na západnom Slovensku, v jaskyni Driny.

     • Koncoročný výlet 8.B triedy Bratislava - Devín

     • Dňa 22.6.2023 sa naša trieda vybrala na poznávací výlet vlakom do Bratislavy. Navštívili sme Bratislavský hrad, prezreli jeho nádvorie a vychutnali si nádherný výhľad na Bratislavu a priľahlé okolie. MHD sme sa presunuli na hrad Devín. Tu sme poznávali našu históriu a z najvyššieho bodu sme obdivovali sútok rieky Moravy a Dunaja. Ďakujeme našim pedagógom Rastislavovi Pecušovi a Miroslave Berešovej za výbornú organizáciu a doprovod počas celého výletu.

     • Koncoročný výlet žiakov 7. ročníka Podolie-Čachtice

     • Presne pred týždňom 15. 6. 2023 sa žiaci 7. ročníka a niekoľko šikovných deviatakov zúčastnilo koncoročného výletu, na ktorom sme spoznávali históriu hradov a zámkov Slovenska.

      Najskôr sme sa zastavili v Podolí, kde sme si prezreli miniatúry najznámejších hradov, zámkov a historických stavieb, ktoré sú na Slovensku. Na tomto mieste museli žiaci nájsť odpoveď na otázku, ktorá sa viazala k  dejepisu. Hľadali stavby, ktoré boli spomínané v učebnici. Pri plnení úlohy boli všetci úspešní.

      Potom sme sa presunuli do neďalekých Čachtíc. Po polhodinovom výstupe sme zastali pri hradnej bráne. Naše kroky smerovali na hrad, kde svojho času vládla najobávanejšie uhorská grófka Alžbeta Báthoryová. Medzi hradnými stenami sme si vypočuli zaujímavú prednášku. 

      Plní spoločných zážitkov sme sa šťastne vrátili do víru vrcholiacich školských povinností.

     • Pracovná ponuka

     • V zmysle § 84 zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória: učiteľ pre druhý stupeň ZŠ aprobačné predmety: telesná výchova, informatika (úväzok 100%)

      kategória: učiteľ pre druhý stupeň ZŠ aprobačné predmety: matematika (úväzok 100%)

      kategória: učiteľ pre druhý stupeň ZŠ aprobačné predmety: slovenský jazyk a literatúra (úväzok 100%)

      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom programe

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - termín nástupu 01. 09. 2023,

      - pracovná zmluva na dobu určitú,

      -požadovaná prax: prax je vítaná,

      - platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).

      Začínajúci učiteľ 2. stupňa od 1231,50 € (začínajúci učiteľ 2. stupeň, prax 0 rokov)

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy alebo emailom do 07. 07. 2023.

     • Prihlasovanie na stravu v šk.roku 2023/2024

     • Dôležitý oznam vedúcej ŠJ

      Vážení rodičia, od  1.septembra 2023 pokračujú obedy zadarmo.

      Na stravu zadarmo má nárok žiak, ktorý navštevuje :

      • Materskú školu -  predškoláci / zúčastnilo sa vyučovacieho procesu  v MŠ a odobralo si obed./
      • Žiaci 1. stupňa základnej školy/ zúčastnilo sa vyučovacieho procesu  v ZŠ a odobralo si obed./ 
      • Žiaci 2. stupňa základnej školy/ zúčastnilo sa vyučovacieho procesu v ZŠ a odobralo si obed./

      Rodičia môžu naraz poberať dotáciu na stravu aj daňový bonus.

      Vážení rodičia, ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu na dieťa, je potrebné poslať vyplnené tlačivá - zápisný lístok a žiadosť /tlačivá č.1 a 2/

      Všetci stravníci zariadenia školského stravovania musia požiadať o stravu zadarmo. V prílohe č.1 je tlačivo /Prihláška - zápisný lístok / , č.2 /Návratka/ktorú treba vypísať a  poslať vedúcej školskej jedálne najneskôr do 28.06.2023.  Tlačivá budú distribuované prostredníctvom triednych učiteľov!

      Prihláška je záväzná od 01.09.2023 .

      V prípade ak stravník nedonesie vypísanú návratku do zariadenia školského stravovania v stanovenom termíne do  28.06.2023, tak žiakovi nebude poskytnutá dotácia na stravu  a rodič hradí stravu v plnej výške. Ak bude  dieťa prihlásené až v septembri strava zadarmo mu  bude rátaná až od nového polroka 1.1.2024

      Tlacivo_c.1.docx

      Tlacivo_c.2.docx

      S pozdravom

      Hrajková Jarmila, Vedúca školskej jedálne

       

     • Pracovná ponuka

     • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské, prijme do pracovného pomeru školníka s možnosťou trvalého pracovného  pomeru.

      Termín nástupu:  druhá polovica augusta 2023

      Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou, od 773 €

      Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 07.07.2023 na adresu:

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

      alebo na e-mail: riaditel@zspruske.sk

      K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

       

    • Ukončenie krúžku ANGLICKÉHO JAYZKA (6.B, 6.C)
     • Ukončenie krúžku ANGLICKÉHO JAYZKA (6.B, 6.C)

     • Dňa 14.6.2023 sme so žiakmi 6.B a 6.C, ktorí navštevujú krúžok ANGLICKÉHO JAYZKA pod vedením p. uč. Berešovej, slávnostne ukončili činnosť tohtoročného krúžku a dopriali sme si krásne spoločné chvíle v pizzerii. Deťom ďakujeme za vytrvalú a skvelo odvedenú prácu v rámci krúžkových hodín a prajeme im krásne letné prázdniny.

    • NA ORAVE DOBRE NA ORAVE ZDRAVO
     • NA ORAVE DOBRE NA ORAVE ZDRAVO

     •  

      Dňa 6. 6. 2023 sa triedy 6. A a 6. B, pod vedením triednych učiteliek (Mgr.Trenčanová Katarína a Mgr. Berešová Miroslava) a pani asistentky (Parohová Barbora) zúčastnili školského výletu spojeného s exkurziou na Orave. Najskôr sa plavili loďou po Oravskej priehrade až na Slanický ostrov, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Potom sa autobusom premiestnili k nádhernému Oravskému hradu. Aj keď počasie spočiatku veľmi neprialo žiaci ale aj pedagógovia si výlet naozaj užili. Všetkým ďeťom patrí veľká pochvala za ukážkové správanie.

       

     • Spevácke úspechy

     • Naše žiačky E.Pagáčová, S.Domáňová a B.Jurčagová sa zúčastnili speváckej súťaže ,,Bojnická perla". Prespievali sa úspešne do druhého kola, kde získali krásne umiestnenia: Kategória A: S. Domáňová - Strieborné pásmo, E. Pagáčová - Zlaté pásmo 3. Miesto, Kategória B: B.Jurčagová - Bronzové pásmo

      Ďakujeme p.učiteľkám A. Florišovej a J. Jakúbkovej zo SZUŠ Tr.Teplá, elokované pracovisko Pruské, za prípravu na súťaž a srdečne gratulujeme.

     • Výtvarný úspech našej žiačky

     • Blahoželáme našej žiačke siedmeho ročníka Simone S., ktorá bola ocenená vo výtvarnej súťaži Dobšinského rozprávkovo. Simonka na hodinách VYV kombinovanou technikou stvárnila svoju predstavu o známej rozprávke Šípková Ruženka. Jej ilustrácia, pod vedením učiteľky Z. Cíbikovej, sa vydarila a z úspechu sa veľmi tešíme.

     • Výchovný koncert Ako zachrániť

     • Dňa 7. júna sa žiaci 1. a 2. stupňa našej školy zúčastnili výchovného koncertu Ako zachrániť. Koncert doprevádzala aj profesionálna pracovníčka z tiesňovej linky Prvej pomoci, ktorá nás naučila dôležité čísla v prípade nebezpečenstva a ukázala nám, ako sa máme zachovať, keď vidíme niekoho v ohrození života. Niektorí žiaci si mohli vyskúšať aj kardiopulmonálnu resuscitáciu.

     • Športový olympijský deň

     • Dňa 1. 6. 2023 pri príležitosti MDD sa uskutočnil ŠPORTOVÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ žiakov II. stupňa.

      Všetkých potešili nielen atletické disciplíny, technické súťaže, ale aj ROZLÚČKA DEVIATAKOV. Obohatili tento deň svojím kultúrnym programom, do ktorého zapojili väčšinu prítomných. Športovali a tancovali aj pedagógovia.

      K vydarenému podujatiu prispelo príjemné počasie, finančný príspevok od rodičov a poskytnutie športového areálu od TJ Považan Pruské, za čo im v mene všetkých detí ĎAKUJEME!

      Odmenou pre pedagógov, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii podujatia, bola spokojnosť a usmiate deti.

      Na záver si úspešní súťažiaci prevzali sladké odmeny a diplomy.

      Už dnes sa tešíme na budúci „ŠPORTOVÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ 2024“.