Navigácia

 • Deň Zeme

  "Staraj sa o Zem, nedostal si ju od rodičov, ale požičiavaš si ju od svojich detí. Zem nededíme po predkoch, ale požičiavame si ju od svojich potomkov."

  22. apríl je Medzinárodný deň Zeme. K ochrane a zveľaďovaniu krajiny sme prispeli aj my, žiaci ZŠ, v stredu - 18. apríla sme upratovali a čistili okolie školy aj obce.

   

 • DeŇ narcisov 2018

  Do galérie DeŇ narcisov 2018 boli pridané fotografie.

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov ste zároveň pomohli vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Naša škola sa každoročne pripája k tejto ušľachtilej pomoci. Tento rok sa nám podarilo prekonať minuloročnú vysokú sumu a ľuďom postihnutým rakovinou sme poslali úžasných 821,11 €  Ďakujeme

 • Tehlička 2018

  Ďakujeme všetkým deťom, ich rodičom a starým rodičom, pedagógom a rovnako ako i ostatným, ktorí sa zapojili do celoslovenskej pôstnej zbierky Tehlička. Vyzbierali sme spolu 456,95 €. Cieľom projektu je informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti i k spoluzodpovednosti. 13. ročník celoslovenskej verejnej zbierky bol zameraný na pomoc.

  Vyzbierané finančné prostriedky boli zaslané na účet verejnej zbierky 29. 3. 2018. Peniaze budú použité na pomoc obyvateľom Kene získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispieť k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže.

  viac info na: www.tehlicka.sk

 • Majstrovstvá Slovenska v bedmintone

  Dievčatá 9. A triedy Terézia Kučová a Adriana Drgová sa v dňoch 10. – 11. 4. 2018 zúčastnili Celoštátneho kola v bedmintone žiačok ZŠ v Liptovskom Mikuláši  v Aréne Liptov, Aquapark Tatralandia. Zúčastnilo sa 8 družstiev zo Slovenska. Hralo sa v dvoch skupinách. Dievčatá si vybojovali krásne 3. miesto.

  GRATULUJEME

 • Deň Zeme

  Dňa 18. apríla 2018 si aj v našej škole pripomenieme Deň Zeme. Úvodné aktivity pre žiakov budú organizované v priestoroch školy, neskôr si vyčistíme aj okolie školy. Aktivity na 1. stupni končia o 11:00 hod., na 2. stupni o 11:55 hod.

   

 • JAZYKOVÝ KVET 2018 / LANGUAGE FLOWER 2018

  Dňa 12. APRÍLA 2018  sa žiaci Alexandra Šuleková (9.B), Barbora Kováčiková a Samuel Bórový zúčastnili na krajskom finále jazykovej súťaže LANGUAGE FLOWER 2018 v Trenčíne. Samuel Bórový a Barbora Kováčiková sa umiestnili na 2. mieste v kategórii dráma II. a Alexandra Šuleková získala 1. miesto v kategórii monodráma a postupuje na celoslovenské finále. Žiakom srdečne gratulujeme k úspechu a Alexandre držíme palce!

 • Veľkonočná výstava v škole

  Do galérie Veľkonočná výstava v škole boli pridané fotografie.

 • OZNAM

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že veľkonočné prázdniny sú podľa POP na školský rok 2017/2018 v termíne od 29. marca 2018 do 03. apríla 2018. Ďalej Vám oznamujeme, že dňa 04. apríla 2018 bude žiakom 1. až 9. ročníka udelené riaditeľské voľno na základe oznámenia Slovenskej distribučnej a. s. o prerušení distribúcie elektriny pre ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské v termíne od: 04. 04. 2018 07:30 hod. do 04. 04. 2018 18:30 hod. Riadne vyučovanie a začína dňa 05. apríla 2018 (vo štvrtok).

 • Zápis do 1. ročníka

  Vážení rodičia a milé deti,

  srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční

  11. a 12. apríla 2018 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod. v budove ZŠ

  Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské (starý pavilón, 2.poschodie).

  Na zápis je potrebné si priniesť:

  • žiadosť zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka (podpis oboch zákonných zástupcov)
  • rodný list dieťaťa,
  • 12 € (na zakúpenie pomôcok do 1. ročníka).

  Na základe odporúčaní Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok

  2017/2018 sa zápisu detí do prvého ročníka ZŠ zúčastnia okrem

  kvalifikovaných učiteliek pre ISCED1 aj pracovníci CPPPaP (psychológ,

  špeciálny pedagóg), učiteľky materskej školy.

                                                                    

  Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

   

  PaedDr. Adela Jureníková

  riaditeľka školy

   

   

 • OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

  Dňa 14. marca 2018 si  najlepší riešitelia školských kôl matematickej súťaže PYTAGORIÁDA v kategóriách P3 – P8 zmerali sily na okresnom kole, ktoré sa konalo na ZŠ s MŠ Pod Hájom v Dubnici nad Váhom. Naši žiaci sa  konkurencie nezľakli, práve naopak. V súťaži, kde o úspechu rozhoduje nielen presný výsledok, ale aj rýchlosť počítania, ukázali, že patria medzi najlepších.

   Úspešnými riešiteľmi sa stali nasledovní žiaci našej školy:

  Kategória         Umiestnenie     Meno žiaka        Trieda   Body za úlohy   Body za čas        Súčet bodov

  P3                        1.                 Aleš SUCHÁNEK  3.B       12                           10                           22

  P4                        7.                 Alexej KOŠÍK       4.B       10                          10                           20

  P5                        1.                 Tomáš FOJTÍK     5.A        15                           10                           25

                              12.               Marco KRNÁČ     5.A        11                            9                             20

                              13.               Daniel KOVÁČ     5.A        11                           9                             20

                              24.               Martin GREGOR  5.B        10                           9                             19

  P6                        2.                 Boris BOBÁČIK    6.A       12                           8                             20

                              6.                 Peter MAGDÍK      6.A       11                           8                             19

   

  Úspešným riešiteľom  blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

   

 • Exkurzia - divadlo LUDUS, Bratislava

  Čo ak život pripomína komiks?

  Divadlo LUDUS (v priestoroch divadla L+S) žiakom 7. a 8. ročníka dňa 15. 03. 2018 predstavilo  inscenáciu POZOR, DOuBle STRESS! (podľa románu  Juraja Šebestu Venussha - Ťažký týždeň). V rodinnom divadelnom komikse sledovali dospievanie 13-ročnej Lucie, ktorú trápi hroziaci rozchod rodičov, problémy v škole, kamaráti, prvá láska... Inscenáciou diváci nazreli do života mladého dievčaťa a jej rodiny prostredníctvom situačného i slovného humoru.

  Pekný zážitok z návštevy divadla umocnila i krátka prechádzka uličkami nášho hlavného mesta.  

 • Zápis do MŠ

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča  Školská ulica 369, Pruské  vyhlasuje

   

   

  PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

  Termín podávania žiadostí: od 16.4.2018  – 20.4.2018,  od  11,00 – 15,30 hod.

  Miesto podávania žiadostí: Materská škola

  Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa školy pre materskú školu

   

  Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

  Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave   dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno -   vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Formulár žiadosti je zverejnený na www.zspruske.sk, záložka –materská škola – tlačivá na stiahnutie.

   

  PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

  Prednostne sa prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

  Ostatné kritéria prijímania detí:

  V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti

  • s trvalým pobytom v danej obci,
  • deti zamestnaných zákonných zástupcov,
  • deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca,
  • deti ktoré k 31. augustu 2018 dovŕšia tri roky veku života.

   

  Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa sa vydávajú spravidla do konca júna.

   

  PaedDr. Jureníková Adela

  riaditeľka školy

 • Návšteva Divadla Jána Palárika v Trnave

       Dňa 12.3.2018 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Modrý vták. Táto symbolistická hra pochádza z dielne belgického dramatika a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Mauricea Maeterlincka.

       Rozprávkové dobrodružstvo dvoch chorých súrodencov si nás získalo hneď od prvého momentu. Klobúk dole dávame pred réžiou, hereckými výkonmi či kostýmami. Tento nežný príbeh plný čistej lásky nám okrem iného ukázal aj to, ako sa človek dokáže vyrovnať s bolesťami či smrťou. Pozornosť našich chlapcov a dievčat bola zameraná nielen na pútavý dej, ale aj emotívnu hudbu či humorné situácie. V hre nebolo žiadne „hluché“ miesto.        

       Cieľom našej exkurzie bolo upevniť si poznatky z dramatického umenia, ale hlavne vnímať dôležité morálne hodnoty, ktoré Maeterlinck vyjadril myšlienkou: „Skutočné šťastie nemožno naháňať. Je ukryté v nás a v našej schopnosti súcitiť a rozdávať šťastie ostatným.“

       Určite odporúčame vidieť!;-)  


 • IT Akadémia

  Vážení rodičia,

  od marca 2018 až do júna 2020 budú prebiehať na našej škole aktivity spojené s národným projektom „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. Nakoľko sme  boli vybraní ako IT Akadémia partner, niektorí žiaci našej školy budú absolvovať rozličné aktivity v rámci tohto projektu. Základná škola bude vybavená aj IT Science Lab, kde si žiaci budú môcť zdokonaľovať svoje zručnosti v oblasti IT technológií a v oblasti technických a prírodných vied.

  V nasledujúcom týždni budú vybraní žiaci 2. stupňa absolvovať Test bádateľských zručností, kde si overia svoje vedomosti a zručnosti z technických a prírodných vied. Zároveň absolvujú aj Test informatického myslenia.

  V mesiacoch marec až jún 2018 budú žiaci v niektorých ročníkoch overovať pod vedením svojich vyučujúcich inovatívne metodiky v predmetoch biológia, chémia, geografia, fyzika a informatika.

  Viac informácií o projekte na http://itakademia.sk/sk/domov/

   

  Mgr. Rastislav PECUŠ

  Expert pre implementáciu inovácií vzdelávania IT Akadémia

   

 • Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň ZŠ

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň ZŠ boli pridané fotografie.

  Dňa 27.02.2018 si žiaci 1.stupňa ZŠ pripomenuli jedného z našich najväčších spisovateľov, básnikov a dramatikov - P.O.Hviezdoslava. Popoludní sa 28 recitátorov z 2.-4.ročníka zúčastnilo súťaže v umeleckom prednese I.kategórie poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Všetci súťažiaci nám predviedli svoje recitátorské majstrovstvo, a tak porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepších z množstva šikovných a talentovaných detí.

  A kto sa nakoniec umiestnil na najvyšších priečkach?

  V kategórii POÉZIA:

  1.miesto - Linda Mikolášová (4.B)

  2.miesto - Karin okuliarová (2.B) a Klára Pagáčová (3.B)

  3.miesto - Michaela Zemaníková (2.B) a Michaela Gabrišová (4.A)

   

  V kategórii PRÓZA:

  1.miesto - nebolo udelené

  2.miesto - Radka Pagáčová a Matej Pagáč (obidvaja zo 4.B)

  3.miesto - nebolo udelené

  Víťazom srdečne gratulujeme, Linde prajeme veľa úspechov v obvodnom kole (15.3.2018) a všetkým súťažiacim, porote i divákom ĎAKUJEME.             

                                                                                                    Mgr. Silvia Košíková

 • Vybíjaná dievčat

  Žiačky 5. až 7. ročníka sa zúčastnili Predkola vo vybíjanej v Novej Dubnici na SŠ sv. J. Bosca dňa 14. 2 2018. Dievčatá obsadili 2. miesto a postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo dňa 28. 2. 2018 znova v Novej Dubnici. Tu získali 3. miesto. Do vyššieho kola postupoval iba víťaz. Našu školu reprezentovali žiačky: Pokorná Ema 7. A, Pagáčová Natália 7. A, Pénerová Zuzana 7. B, Figúrová Klára 7. B, Veliká Veronika 7. B, Florišová Terézia 6. A, Pagáčová Kristína 6. A, Gabková Timea 6. B, Gáborová Tatiana 6. B, Horečná Aneta 6. B, Pospíšilová Soňa 5. A,  Suchánková Sára 5. A, Fábryová Sophia 5. B, Gregušková Kvetoslava 5. B trieda.

  Žiačkam gratulujeme!

 • Testovanie 9

  Milí deviataci, vážení rodičia,

  dňa 21. marca 2018 prebehne Celoplošné testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, ktorého sa musia zúčastniť všetci žiaci.  Deviataci prídu do školy o 7:40 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:10 hod. Pri testovaní môžu žiaci používať iba kalkulačky, písacie  a rysovacie pomôcky.

  Žiaci, ktorí v Testovaní 9 dosiahnu z každého testovaného predmetu úspešnosť nad 90%, budú na strednú školu prijatí bez prijímacích skúšok.

  V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude aj v tomto roku dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov ZŠ a SŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu.

  Viac informácií o Testovaní 9 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

  Všetkým deviatakom želáme, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

  Mgr. Dana Svoradová, koordinátor Testovania 9

 • Stravovací systém

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  naša škola využíva od 1. marca 2018 stravovací systém aSc Stravovanie.

  Na stravu sú stravníci prihlásení automaticky. Ak sa chce žiak odhlásiť, môže využiť nasledovné spôsoby:

   

  1. Odhlásenie stravy stravníkom/rodičom priamo na Edupage stránke

  Stravu si môže žiak odhlásiť po prihlásení sa na Edupage stránku školy priamo z jedálneho lístka.
  Obrázok zachytáva pohľad prihláseného žiaka Jána Lacka 19.1.2015 o 15:00.
  Z pondelňajšieho obeda(19.1.) sa už nemôže odhlásiť, ale keďže je už po obede, môže ho hodnotiť.
  Na utorok má odhlásený obed avšak do utorka 8:00 sa ešte môže naň prihlásiť. Tento obed si odhlásil v pondelok 19.1. Stlačením tlačidla "Prihlásiť" alebo "Odhlásiť" sa môže žiak odhlásiť z obeda alebo opätovne na obed prihlásiť.

   

  http://www.help.edupage.org/obrazky/2252.PNG

   

   

  2. Odhlásenie stravy stravníkom/rodičom v mobilnej aplikácii

  Žiak sa môže prihlásiť aj odhlásiť aj z mobilnej aplikácie vo svojom smartfóne.

   

  3. Odhlásenie stravy stravníkom/rodičom telefonicky

  Ďalšou možnosťou je odhlásenie stravy telefonicky deň vopred do 14:15 na tel. čísle 042/4492722. V pondelok je možné stravu odhlásiť do 7:15.

   

  Ďalšie informácie:

  Zabudnutie čipu: do konca marca stravníkovi bude obed vydaný; po tomto termíne žiak stravu bez čipu nedostane.

  Strata čipu: Stratu čipu treba nahlásiť vedúcej ŠJ (042/4492722). Za poplatok 3€ mu bude starý čip deaktivovaný a pridelený nový.

  Nezaplatenie stravného: Pokiaľ nebude stravné uhradené (do 22. dňa v mesiaci), systém stravníka automaticky odhlási a strava mu nebude vydaná až do zaplatenia.

  Vrátenie preplatkov: Keďže škola prešla na nový stravovací systém, preplatky za mesiac január – február budú vrátené. Vyzdvihnúť si ich môžu rodičia alebo stravníci (splnomocnenie) u vedúcej ŠJ. Termín včas oznámime.

  Vedúca školskej jedálne&webmaster ZŠ Pruské

   

   

 • Test stravovacieho systému

  Vážení rodičia,

  dňa 22.2.2018 prebieha test elektronického Stravovacieho systému. Všetky uskutočnené operácie sú len simulované. k odberu stravy reálne nedôjde. Za vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme.

  Vedúca ŠJ&webmaster ZŠ Pruské

 • OZNAM ŠJ

  Vážení rodičia,

  naša škola spúšťa od 1. marca 2018 elektronický stravovací systém. Každý stravník (desiata, obed) dostane elektronický čip za depozit 1€. Tieto čipy sa budú vydávať od 26.2.2018 do 28.2.2018 v čase od 11:55 do 13:30 v jedálni ZŠ. V prípade straty čipu bude žiakovi vydaný nový za poplatok 3€.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria