• Záujem o ŠKD 25.-29.1.2021

     • Vážení rodičia detí 1.stupňa ZŠ,

      naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

      1. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ.              

      Rodičia detí, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky, môžu v priebehu štvrtka (21.1.2021) do 18:00 hod. nahlásiť záujem o umiestnenie dieťaťa v ŠKD na týždeň od 25. - 29.1.2021 formou správy na Edupage alebo e-mailom na zastupca@zspruske.sk. 

      Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy

     • ŠKD od 18.1.2021

     • Vážení rodičia,

      z vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. Prosím rodičov, ktorí spĺňajú túto podmienku, aby prihlásili do piatku (15.1.) do 12:00 hod. dieťa do ŠKD cez Edupage alebo e-mailom na zastupca@zspruske.sk, aby sme vedeli organizačne zabezpečiť prevádzku ŠKD.

      Ďakujem za spoluprácu.

      Mgr. Košíková, zástupca RŠ pre 1.stupeň ZŠ

     • Pre rodičov stravníkov detí MŠ a ZŠ

     • Upozorňujeme na zmenu telefónneho čísla do školskej kuchyne/ jedálne. Stravu možno odhlasovať a prihlasovať už len na mobilné telefónne  číslo  0905 992 114 !

      Ďakujeme za pochopenie.                

      Hrajková Jarmila, VŠJ

    • IT Čajovňa IT Akadémie
     • IT Čajovňa IT Akadémie

     • "Programovanie 2D hier v MakeCode Arcade (ZŠ)"

      •                    Určené pre žiakov ZŠ

      •                    Dátum: 15.01.2021 od 13:00

      •                    Popis: V rámci IT čajovne predstavíme online prostredie MakeCode Arcade, ktoré umožňuje vytvárať jednoduché 2D hry v blokovom prostredí podobnom ako v jazyku Scratch (zbieranie ovocia, space invadors). Vytvorené hry bude možné vyskúšať na mobilnom zariadení a na simulátore konzoly.

      •                    Lektor: Patrik Voštinár (PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. vyučuje na katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Dlhodobo sa venuje práci so žiakmi a populárizácii.)

      •                    Prihlasovanie: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/175551?lang=sk&encode=

     • Školské vyučovanie od 11.1.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa  05. 01. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021 prerušujeme školské vyučovanie v ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské.

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské zabezpečuje prevádzku MŠ a ŠKD pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti. Dotknutí rodičia mali možnosť nahlásiť záujem o MŠ a ŠKD prostredníctvom Edupage stránky školy.

      Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ budú v termíne od 11. 01. 2021 vzdelávaní dištančne.

      Rozhodnutie MŠVVa Š SR reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

      Vedenie školy

    • Tablety na hodinách informatiky
     • Tablety na hodinách informatiky

     • V posledný deň pred vianočnými prázdninami si žiaci 3.A triedy mohli vyskúšať na hodine informatiky v rámci projektu IT Akadémia vzdelávanie pomocou tabletov. V úvode hodiny si pozreli ukážky, ako zistiť pomocou aplikácie Plantnet názov rastliny, stromu alebo kríku, ktorý nepoznáme. V druhej časti sa venovali aplikácii Seterra a v nej hľadali hlavné mestá Európy. V závere hodiny spoločne súťažili v aplikácii Kahoot, kde si overovali svoje všeobecné vedomosti. Najlepší traja boli odmenení. Žiakom sa táto netradičná hodina veľmi páčila.

    • Programovanie u tretiakov
     • Programovanie u tretiakov

     • V mesiaci december sa žiaci 3.B triedy na hodine informatiky v rámci projektu IT Akadémia zúčastnili krátkeho workshopu základov programovania pomocou robotických autíčok Pro-Bot. V úvode sa dozvedeli, prečo je programovanie dôležité, a kde sa sním všade stretávame. Počas samotného workshopu si po krátkej ukážke programovania spolu so svojím tímom skúšali naprogramovať svoje autíčko tak, aby sa dostalo do cieľa. Na záver si ešte pozreli softvér, v ktorom si autíčko môžu sami programovať.

     • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

     • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21.decembra 2020 do 8.januára 2021.

     • Návrat žiakov 2.stupňa do škôl - prihlasovanie

     • Vážení rodičia, 

      v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v 5.- 9. ročníku Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu, kde zahlasujete po prihlásení sa cez rodičovské konto Edupage. V dotazníku si vyberiete jednu z možností, či máte od januára 2021 záujem o pokračovanie vzdelávania dištančnou formou alebo  o prezenčnú formu vzdelávania, kde podmienkou je pretestovanie na ochorenie COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka.

      Hlasovať môžete do 19.12.2020 do 12:00 hod.

     • VYPLÁCANIE CESTOVNÉHO

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a rodičom ZŠ, že vyplácanie cestovných nákladov na dopravu bude dňa 18.12.2020 od 8.00 do 15.0021.12.2020 od 8.00. do 15.00 vo vestibule hlavného vchodu ZÁKLADNEJ ŠKOLY.

     • Oznam pre rodičov stravníkov

     • Školská jedáleň oznamuje, že od 1. januára 2021 sa výška platby za obedy NEMENÍ. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje do konca školského roka 2020/2021.

     • Oznam pre rodičov žiakov 2.stupňa ZŠ

     • Vážení rodičia žiakov 2.stupňa ZŠ,

      oznamujeme Vám, že od 10. 12. 2020 NEBUDE spustené prezenčné vzdelávanie v našej základnej škole (pravdepodobne do Vianoc) a to na základe:

      1. pokynov regionálnej hygieničky so sídlom v Považskej Bystrici, ktorá z dôvodu veľmi zlej epidemiologickej situácie v našom okrese vôbec neodporúča zahájiť prezenčné vzdelávanie na 2. stupni ZŠ

      a

      2. výsledkov prieskumu, ktorý škola zrealizovala, nakoľko väčšia časť rodičov nesúhlasí so spustením prezenčného vzdelávania na 2. stupni našej základnej školy od 10. 12. 2020 za podmienok, ktoré nariadilo  MŠVVaŠ SR.

      Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy.

     • ANKETA o spustení prezenčného vzdelávania na 2.st.ZŠ

     • Vážení rodičia,

      zisťujeme, či máte záujem o spustenie prezenčného vzdelávania na 2. stupni našej základnej školy od 10. 12. 2020 za podmienok, ktoré nariadilo  MŠVVaŠ SR.

      Podmienky zahájenia prezenčnej výučby  od 10. 12. 2020 stanovené MŠVVaŠ SR:

      1. Negatívny Covid test dieťaťa.

      2. Negatívny Covid test 1 rodiča.

      ( V prípade, že Ministerstvo zdravotníctva SR nepovolí vytvoriť odberné miesto v obci Pruské, dieťa a 1 rodič by sa museli nechať pretestovať na inom odbernom mieste, napr. mesto Ilava).

      V ankete, ktoeú sme spustili prostredníctvom aplikácie Edupage, môžete vyjadriť do 6.12.2020 ( do 22:00 hod.) svoj názor odpoveďou na otázku:

      1. Mám záujem, aby sa moje dieťa zúčastňoalo prezenčného vyučovania (normálneho vyučovania v škole)  za vyššie uvedených podmienok od 10. 12. 2020?

                                                      ÁNO                                     NIE

      Naším zámerom nie je vyvíjať na Vás nátlak, aby ste sa Vy a Vaše deti zúčastnili alebo nezúčastnili testovania na ochorenie COVI-19, ale rešpektovať Vaše slobodné rozhodnutie, nakoľko ctíme Ústavu Slovenskej republiky, Dohovor o ľudských právach a platnú školskú legislatívu.

    • IT ČAJOVŇA - PRÍRODNÉ VEDY
     • IT ČAJOVŇA - PRÍRODNÉ VEDY

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      v rámci projektu IT Akadémia by som chcel vám dať do pozornosti popularizačné prednášky - IT čajovňe pre vašich žiakov. Tentokrát s prírodovednou tematikou.

       

      "Predbehli nás technológie v poznávaní prírody?"

      Kedy: 7.12.2020 od 13:30 do 15:00

      Digitálna doba približuje možnosti, o akých prednedávnom nesnívali ani odborníci, bežným užívateľom smartfónov v podobe aplikácií. Niektoré z nich sú učiace sa systémy, ktoré poskytujú stále presnejšiu  identifikáciu rastlín a živočíchov. Ale vieme, ako to dokážu?  V čom máme my ľudia ešte pred nimi náskok? Skúsime ich nachytať jednoduchým testom. Virtuálne laboratóriá umožňujú simulovať prírodné prostredie a spôsob, akým živé organizmy reagujú na meniace sa životné podmienky. Ukážeme si ako si v takýchto laboratóriách môžeme navrhnúť experiment a pozorovanie podľa rôznych dostupných modelov.

      Prihlasovanie: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/343662?lang=sk&encode=

       

       

      "Človek, tvor EkoLogický: Vianočná verzia"

      Kedy: 17.12.2020 od 15:00 do 16:30

      Niekedy má človek pocit, že je len malou kvapkou v mori a že na jeho činoch nezáleží. Každý si chráni svoj mikropriestor a pritom si neuvedomuje, že každý jeden z nás je neuveriteľne dôležitý! Pre našu planétu určite. V tejto vianočnej verzii prednášky si vypočuješ napríklad aj to, aký stromček si zvoliť na Vianoce, aby si svoje prostredie zaťažil, čo najmenej. Ak sa chceš dozvedieť ako môžeš malými, ale efektívnymi krokmi prispieť k zlepšeniu sveta vôkol teba, tak si určite vypočuj túto interaktívnu prednášku spojenú so zábavným kvízom.

      Prihlasovanie: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/853484?lang=sk&encode=

    • Základy programovania na 1. stupni
     • Základy programovania na 1. stupni

     • V dnešný deň sa žiaci 3.A triedy na hodine informatiky v rámci projektu IT Akadémia zúčastnili krátkeho workshopu základov programovania pomocou robotických autíčok Pro-Bot. V úvode sa dozvedeli, prečo je programovanie dôležité, a kde sa sním všade stretávame. Počas samotného workshopu si po krátkej ukážke programovania spolu so svojím tímom skúšali naprogramovať svoje autíčko tak, aby sa dostalo do cieľa. Na záver si ešte pozreli softvér, v ktorom si autíčko môžu sami programovať.

     • OZNAM o prerušení prevádzky MŠ a ZŠ

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie sa dňa 9.12.2020 (t.j. stredu) prerušuje prevádzka MATERSKEJ ŠKOLY a ZÁKLADNEJ ŠKOLY. Žiaci 1.stupňa ZŠ sa v tento deň budú vzdelávať dištančne,t.j. doma. Všetky deti sú v tento deň odhlásené zo stravy.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • IT AKADÉMIA - IT ČAJOVNE PRE ŽIAKOV 2. STUPŇA ZŠ

     •  Milí rodičia, milí žiaci,

       

      v rámci projektu IT Akadémia v spolupráci s IT firmami a odborníkmi z praxe sme pre Vašich žiakov a žiačky prichystali v decembri niekoľko IT Čajovní na zaujímavé a veľmi aktuálne témy. Pozvite prosím Vašich žiakov spolu s nami na nasledovné akcie:

      1. 03.12.2020 - 16:00 - 17:30 - lektor: Lenka Hlinková (Algoritmus) -  názov: Moja digitálna stopa -  pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/  - dozvedia sa aký je rozdiel medzi digitálnou stopou a osobnou značkou? Ako reagovať na trollov, ako sa chrániť pred potenciálnym nebezpečenstvom na sociálnych sieťach? Povieme si aj, ako fungujú sponzorované príspevky, ako to, že vám vyskakujú reklamy akoby vás mobil či počítač odpočúval a aké sú novodobé pravidlá etiky na internete.
      2.  09.12.2020 14:00 -16:00 - lektori z GlobalLogic - Názov: Ak raz, potom navždy - pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - dozvedia sa že aj keď sú niektoré veci dostupné na internete alebo online úžasné stačí sa raz niekde objaviť a z internetu sa to už nikdy nestratí.
      3.  16.10.2020 16:00 - 17:30 lektor: Lenka Hlinková (Algoritmus) -  názov: "IamRemarkable" - len pre dievčatá 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - ide o interaktívny tréning pre dievčatá na zlepšenie sebaprezentácie a vnímania vlastnej hodnoty. Je to globálna aktivita pod záštitou firmy Google a obieha celý svet. Od minulého roka ňou prešlo vyše 140-tisíc ľudí a 90% z účastníkov potvrdilo zlepšenie schopnosti odprezentovať seba, prípadne svoje úspechy v nasledujúcich 3 mesiacoch.
      4. 21.12.2020 14:00 - 16:00 - lektor: Iveta Tonhauserová ( má na starosti softvérový vývoj v americkej spoločnosti GoHealth)-  názov: Chcem do IT, ako na to a bude ma to vôbec baviť? - pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG)  - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - žiaci zistia aká je realita práce v IT? Aké sú jej výhody ale i tie menej zábavné stránky? Povieme si, čo potrebujete na to, aby sa vám v tejto oblasti darilo a zároveň vás to i čo najviac bavilo. Ako začať, ak zatiaľ ani netušíte, čo skratka IT znamená (nie, naozaj nie je neskoro) a ako sa pohnúť ďalej bez zbytočných chýb a straty času.

      Žiaci sa musia sami prihlásiť na uvedených linkách (alebo pomocou QR kódov uvedených na plagátoch jednotlivých aktivít v prílohe). Prihlasovacie údaje budú zaslané len prihláseným žiakom deň pred aktivitou. Prosím, aby si skontrolovali aj priečinok SPAM.

       

      Rastislav Pecuš

      koordinátor projektu IT Akadémia

     • Zatvorená LÍŠTIČKOVÁ trieda v MŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ H. Gavloviča v Pruskom oznamuje rodičom detí navštevujúcich LÍŠTIČKOVÚ TRIEDU v materskej škole, že od 23.11.2020  do 30.11.2020 zostávajú deti z tejto triedy v domácej karanténe z dôvodu pozitívneho výsledku testovania na ochorenie COVID- 19 u dieťaťa navštevujúceho uvedenú triedu. Prevádzka v triede sa obnoví od 1.12.2020. Pred prvým  nástupom do MŠ je potrebné priniesť potvrdenie od detského lekára a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Dištančné vyučovanie žiakov 2.B triedy

     • Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje, že od 23.11. - 30.11.2020 zostávajú žiaci 2.B triedy v domácej karanténe, t.j. nechodia do školy a nesmú sa pohybovať mimo domu. V tomto termíne prechádzajú žiaci na dištančné vzdelávanie, vyučovanie bude prebiehať online formou podľa pokynov triednej p.učiteľky Mgr. Smolekovej. 

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Kontakt na vedúcu ŠJ

     • Vážení rodičia,

      vedúcu školskej jedálne, p.Jarmilu Hrajkovú, môžete v pracovných dňoch do 15:30 hod. kontaktovať (ohľadom stravovania, odhlasovania, resp.prihlasovania detí na stravu) na novom tel.čísle 0905 992 114.