• /
 • /
 • /
    •  

     Výchovný poradca školy

       

     Ing. Ľudmila Poláčková 

     Kontakt

     042/4492647

     mail: polackova.ludmila@zspruske.sk

     Konzultačné hodiny

      

     Štvrtok: 10:30-14:00 hod.

     Konzultáciu je možné si dohodnúť.

      

     Kontaktné poradenské centrá

     CPPPaP Dubnica nad Váhom – metodicky nás vedie

     CPPPaP Nová Dubnica

     CPPPaP Púchov

     CPPPaP Trenčín

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Dôležité termíny

     TESTOVANIE 5 - 2019 

      Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

     Termín: 20. 11. 2019 (streda)

     Výsledky Testovania 5-2019 budú dostupné do konca roka 2019.

     http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

     TESTOVANIE 9 - 2020    

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

     Termín: 01. 04. 2020 ( streda)
     Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. apríla 2020 (streda).

     http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

      

     Termíny pre deviatakov, ktoré sa musia dodržať!

     PRIJÍMACIE KONANIE  - ŠKOLY S TALENTOVOU SKÚŠKOU

     Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
      Termín: do 1. 2. 2020

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
      Termín: do 20. 2. 2020

     odošle prihlášky na SŠ s talentovou skúškou.
      Termín: do 28. 2. 2020

     Talentové skúšky: 15. marec – 30. apríl 2020

      

     PRIJÍMACIE KONANIE - ŠKOLY BEZ TALENTOVEJ SKÚŠKY

     Riaditelia SŠ zverejnia kritéria na prijímacie pohovory.

     Termín: do 31. 3. 2020

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory.

     Termín: do 10. 4. 2020

     odošle prihlášky žiakov 9. roč. a žiakov končiacich v nižších ročníkoch na stredné školy (vrátane osemročných gymnázií).

     Termín: do 20. 4. 2020
      

     Termíny prijímacích skúšok:

     1. k o l o  p r i j í m a c í c h  s k ú š o k

     11. máj  a 14. máj 2020
      
     2. k o l o  p r i j í m a c í c h  s k ú š o k

     16.  jún 2020

      

      

     Zoznam stredných škôl  naplnenosť, zoznamy, štatistiky sú uvedené na webovej stránke Školského výpočtového strediska Liptovský Mikuláš

      www.svslm.sk, www.svsmi.sk, www.stredneskoly.sk

     Postup:

     AGENDY – Prechod žiakov zo základnej na strednú školu - →Naplnenosť zoznamy štatistiky


      

      Užitočné linky

     Internetové adresy na voľbu povolania:
     www.upsvar.sk
     www.saaic.sk

     www.profesia.sk
     www.povolania.sk
     www.istp.sk

     www.strednaskola.sk
     www.scio.sk
     www.studentin.sk
     www.icm.sk
     www.pohnitesvetom.sk
     www.vasaeuropa.sk
     www.elis.sk

     www.infovek.sk