•  

     Výchovný poradca školy

       

     Mgr. Monika Barényiová

     Kontakt

     042/4492647

     mail: barenyiova.monika@zspruske.sk

     Konzultačné hodiny

      

     Pondelok: 11:00 -14:30 hod.

     Konzultáciu je možné si dohodnúť si aj telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

      

     Kontaktné poradenské centrá

     CPPPaP Dubnica nad Váhom – metodicky nás vedie

     CPPPaP Nová Dubnica

     CPPPaP Púchov

     CPPPaP Trenčín

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Dôležité termíny

     Kto

     Čo

     Kedy

     Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

     1. 2. 2022

     ZZ

     Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 20. 2. 2022

     Riaditeľ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 28. 2. 2022

     Talentové skúšky.

     15.3. - 30.4.2022


     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

      

     6. 4. 2021

     ZZ

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

     do 10. 4. 2022

     Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

      

     do 20. 4. 2022

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

     21. 4. 2022

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     9. 5. 2022

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     12. 5. 2022


     Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

      

     18. 5. 2022

     Zverejní konanie druhého kola

     do 6. 6. 2022

     2. kolo prijímacích skúšok.

     21. 6. 2022

      

     Podávanie prihlášok

     Žiak má právo podať si spolu 4 prihlášky na SŠ:

     a) dve na SŠ s talentovými skúškami

     b) dve na SŠ bez talentových skúšok

     K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor: Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách (viď. Príloha č. 1 – Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka)

      

     Ako postupovať, keď sa žiak nedostane na SŠ

     ZZ žiaka má právo odvolať sa proti rozhodnutiu o neprijatí do určitého termínu (viď. Príloha č. 2 – Vzor odvolania).

      

     Zoznam stredných škôl  naplnenosť, zoznamy, štatistiky sú uvedené na webovej stránke Školského výpočtového strediska Liptovský Mikuláš

      www.svslm.sk, www.svsmi.sk, www.stredneskoly.sk

     Postup:

     AGENDY – Prechod žiakov zo základnej na strednú školu - →Naplnenosť zoznamy štatistiky


      

      Užitočné linky

     Internetové adresy na voľbu povolania:
     www.upsvar.sk
     www.saaic.sk

     www.profesia.sk
     www.povolania.sk
     www.istp.sk

     www.strednaskola.sk
     www.scio.sk
     www.studentin.sk
     www.icm.sk
     www.pohnitesvetom.sk
     www.vasaeuropa.sk
     www.elis.sk

     www.infovek.sk