• Úspech vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí

     • Naše oči sa často upierajú k oblohe. Väčšinou vidíme len hviezdy, oblaky, slnko lietadlá a vtáky. Keď však deti pri pohľade na oblohu použijú fantáziu, môžu vidieť farebný svet mimo našej planéty, plný života. Aj tento rok sa naši žiaci so svojimi víziami vesmíru zapojili do známej súťaže pod vedením pani učiteľky Cíbikovej. Ich snaha bola opäť korunovaná úspechom. Za I. stupeň ZŠ v okresnom kole získala 5. miesto Natália Kováčiková (4.A, názov: „Sama na Mačacej planéte“). Za II. stupeň patrí 3. miesto Kristíne Volákovej (7.A, „Blázniví cestovatelia“), 4. miesto Terézii Florišovej (7.A, „Vesmír z mojej detskej izby“) a 5. miesto Tatiane Gáborovej (7.B, „Najlepšia reštaurácia na konci vesmíru“).

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

       

     • Plavecký výcvik tretiakov

     • V dňoch 29.4.-3.5.2019 absolvovali naši tretiaci plavecký výcvik v Mestskej krytej plavárni v Púchove. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín na základe ich plaveckých zručností. Žiaci, ktorí ešte nevedeli plávať, postupne prekonávali svoj strach z vody a ponorenia tela pod hladinu vody. Naučili sa splývať a oboznámili sa s rôznymi plaveckými štýlmi. Tzv.plavci zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti pod dohľadom výborných inštruktorov. Môžeme sa pochváliť, že traja tretiaci v záverečných pretekoch zaplávali neuveriteľných 300 metrov, čím potvrdili svoje vynikajúce plavecké zručnosti. Celý plavecký výcvik sa niesol v radostnom duchu, s množstvom zážitkov a krásnych spomienok.

       

       

    • DEŇ ZEME 2019
     • DEŇ ZEME 2019

     • Aj tento rok sme si , tak ako na celom svete, aj na našej škole už tradične pripomenuli Deň zeme. Z dôvodu veľkonočných sviatkov sme ho oslávili o tri dni neskôr, a teda nie 22. ale 25. apríla 2019.  Pre deti prvého aj druhého stupňa boli pripravené aktivity týkajúce sa hlavne recyklovania aj čistenia nášho najbližšieho okolia. Po úspešnom dni plnom práce a premýšľania (napríklad nad tabuľkou chemických prvkov, vytvorenej zo starých kartónových krabíc alebo nad výrobou hmyzieho hotela z rôznych odpadových materálov) prišla, samozrejme, na rad aj zábava a opekačka.

     • TEHLIČKA 2019

     • Ďakujeme všetkým deťom, ich rodičom a starým rodičom, pedagógom a rovnako ako i ostatným, ktorí sa zapojili do 14. ročníka celoslovenskej pôstnej zbierky Tehlička. Vyzbierali sme spolu 514,36 €. Cieľom projektu je informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti i k spoluzodpovednosti.

      Vyzbierané finančné prostriedky boli zaslané na účet verejnej zbierky 24. 4. 2019. Peniaze budú použité na pomoc obyvateľom Kérale v Indii obnoviť povodňou poškodené domovy.

      viac info na: www.tehlicka.sk

     • Úspech na biologickej olympiáde

     • Dňa 16.4.2019 sa v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo biologickej olympiády – kategória E. Našu školu reprezentovala žiačka 9.B triedy Dominika Hrajková, ktorá v odbornosti zoológia získala pekné 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za  vzornú reprezentáciu školy.

     • Veľkonočné prázdniny

     • V súlade s POP na školský rok 2018/2019 je termín veľkonočných prázdnin od 18. apríla do 23. apríla 2019. Vyučovanie sa začína dňa 24. apríla2019 (streda).

      Všetkým deťom, rodičom, kolegom a priateľom školy prajeme príjemné prežitie sviatkov.

     • Matematická olympiáda

     • Dňa 9. apríla 2019 sa na ZŠ v Ilave uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády. V kategórii M7 sa na 3. mieste umiestnil žiak 7.A triedy Boris BOBÁČIK.

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Deń narcisov 2019
     • Deń narcisov 2019

     • Do galérie Deń narcisov 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 11. apríla 2019 sa na Slovensku konala tradičná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Stovky dobrovoľníkov si s hrdosťou oblieklo žlté tričko a vyšlo do ulíc s cieľom pomáhať.

      Aj naša škola sa zapojila do tejto jedinečnej zbierky. Tento rok sa čisto dievčenský tím dobrovoľníčok z 9.A a 9.B s úsmevom vydal do ulíc obce Pruské. Dievčatá najprv oslovili žiakov ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča. Naše deti ochotne prispeli na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Malý žltý kvietok ich pocit šťastia iba znásobil.  Pripnutím narcisu sme im vyjadrili spolupatričnosť.

      Tento rok sa nám podarilo vyzbierať rekordnú sumu 1047,-€

                                        Ďakujeme

       

     • Aprílové športovanie

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci 6. – 9. ročníka zabávali športom. CVČ zorganizovalo II. ročník „školskej ligy v sedbale“  zmiešaných družstiev.

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách, mladší žiaci 6. – 7. ročník a starší žiaci 8. – 9. ročník. Žiaci bojovali s veľkým nasadením. Zápasy boli veľmi vyrovnané, rozhodovali v nich maličkosti a trocha aj šťastie.

      Turnaja sa zúčastnilo aj veľa fanúšikov, ktorí prišli povzbudiť svoje tímy a zároveň sa pobaviť. Bolo to príjemné popoludnie, ktoré o rok určite zopakujeme.

      Víťazmi sa stali všetci.

       

      Konečné poradie mladších žiakov:                                          Konečné poradie starších žiakov:

      1. miesto 6.B trieda                                                                    miesto 9.A
      2. miesto 7.A trieda                                                                    miesto 9.B
      3. miesto 7.B trieda                                                                    miesto 8.A
      4. miesto 6.A trieda
     • Netradičná hodina chémie

     • Dňa 28. marca 2019 žiaci 9.B na hodine chémie preberali tému zdravá výživa. Zobrali to skutočne od podlahy a premietli to do reality. Priniesli si rôzne zdravé potraviny a pripravili skutočne vynikajúce zdravé pokrmy.

      Touto cestou ďakujem za pomoc aj rodičom, ktorí im dali peniažky na nákup potravín. Žiaci boli nadšení a odchádzali z hodiny posilnení rôznymi vitamínmi.

      učiteľka chémie

     • Prijímanie detí do materskej školy

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude:

      v dňoch  od 29.4. 2019  – 03.05.2019,  od  11,00 – 15,30 hod.

       Miesto podávania žiadostí:  Materská škola

      Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa školy pre materskú školu

       

      Pri prijímaní dieťaťa zákonný zástupca  predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave   dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Formulár žiadosti je zverejnený na www.zspruske.sk, záložka – materská škola – tlačivá na stiahnutie,  alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v termíne prijímania detí v MŠ.

       

      PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

      Prednostne sa prijímajú:

      • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
      • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

       Ostatné kritéria prijímania detí:

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnaných zákonných zástupcov, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, deti ktoré k 31. augustu 2019 dovŕšia tri roky veku života.

      Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa sa vydávajú spravidla do konca júna 2019

       

       

                                                                                  PaedDr. Jureníková Adela

                                                                                           riaditeľka školy

     • Noc s Andersenom

     • 36 odvážnych žiakov 3.ročníka sa z piatka na sobotu (29.-30.3.2019) vydali na dobrodružnú Noc s Andersenom. Čakal na nich bohatý večerný program súvisiaci s príbehmi dánskeho rozprávkara. Deti počas noci navštívili aj hasičskú zbrojnicu v Pruskom, ako aj kláštornú kryptu, kde je pochovaný básnik a kňaz Martin Hugolín Gavlovič. O druhej hodine ráno únava zdolala statočných čitateľov, a tak vkĺzli do pripravených spacákov a sladko (hoci krátko) si pospali. Ráno deti po raňajkách čakalo vyhodnotenie a unavení, no veríme, že plní zážitkov, odchádzali domov. Veríme, že aj o rok sa nájdu odvážni čitatelia, ktorí s nami prežijú Noc s Andersenom.

      Za spoluprácu ďakujeme: 

      Rade rodičov pri ZŠ s MŠ H.Gavloviča

      Dobrovoľnému hasičskému zboru v Pruskom

      Správcovi farnosti - Mgr. Folučkovi,  aj p. Hlaváčovi

      RIMC Motýlik Pruské

      Pizzerii Di Suizi Pruské

       

      Mgr. Košíková, Mgr. Valašíková 

       

       

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 03.04.2019 sa koná celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9-2019. Vzhľadom na to, že nie je možné z priestorových a kapacitných dôvodov zabezpečiť vyučovanie všetkých žiakov našej školy, budú mať v tento deň žiaci 5. - 8. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Za porozumenie ďakujeme. Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Pruské

     • Úspech na Pytagoriáde

     • Dňa 27.3. 2019 si úspešní riešitelia školských kôl Pytagoriády zmerali sily v okresnom kole, ktoré sa konalo na ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom.  Aj naši žiaci ukázali, že sa konkurencie nezľaknú,  a umiestnili sa na popredných miestach.

      V kategórii P6 zvíťazil žiak 6.a triedy  DÁVID KRIVOKLATSKÝ, v kategórii P7 obsadil 2. miesto BORIS BOBÁČIK zo 7.A. Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Všetkých úspešných riešiteľov z našej školy uvádzame v tabuľke:

     • Darilo sa nám na chemickej olympiáde

     • Dňa 22. marca 2019 sa v Ladcoch uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentovali dve žiačky z triedy 9.B. Lucka Janeková získala fantastické 1. miesto a Sára Pánová sa umiestnila na 3. mieste. Obom dievčatám blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Úspech v recitačnej súťaži

     • Dň 19. marca 2019 prebehlo v Dubnici nad Váhom okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tešíme sa, že sa našej žiačke, Linde Mikolášovej z 5. B triedy, podarilo uspieť s ukážkou od známej súčasnej slovenskej spisovateľky. Získala 3. miesto v II. kategórii v prednese prózy. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • Deň sv. Patrika 17. marec
     • Deň sv. Patrika 17. marec

     • Dňa 18. marca sme si na hodinách anglického jazyka so žiakmi 2. a 9. ročníka pripomenuli celosvetovo oslavovaný deň sv. Patrika. Oboznámili sme sa s významom a históriou tohto sviatku, zvykmi a tradíciami.  Na záver si žiaci vyrobili symbol sviatku - írsky zelený trojlístok.

      Mgr. Berešová, Mgr. Trenčanová

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň ZŠ

     • Do galérie Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň ZŠ boli pridané fotografie.

      Dňa 20.02.2019 sa v školskej knižnici uskutočnila umelecká súťaž v prednese poézie a prózy žiakov 1.stupňa ZŠ - Hviezdoslavov Kubín.Pred početným publikom si svoje recitátorské umenie vyskúšalo 29 recitátorov. Porota, v zložení Mgr. Kurekovej, Mgr. Valašíkovej a Mgr. Košíkovej, mala neľahkú úlohu vybrať najlepšieho z najlepších. Nakoniec sa na prvých priečkach umiestnili títo žiaci:

      kategória POÉZIA: 1. Lucia BACKOVÁ

                                     2. Veronika BALÁŽOVÁ a Michaela ZEMANÍKOVÁ

                                     3. Ela PREKOPOVÁ

      kategória PRÓZA:  1. Barbora JURČAGOVÁ

                                     2. Matúš DOMÁŇ

                                     3. Helenka PSOTOVÁ a Nina CIBIKOVÁ

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásny umelecký zážitok a verím, že sa o rok stretneme opäť :)

                                                                                              Mgr. Silvia Košíková

       

       

     • Testovanie T9-2019

     • Milí deviataci, vážení rodičia,

      dňa 3. apríla 2019 prebehne Celoplošné testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.  Deviataci prídu do školy o 7:30 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:50 hod. Pri testovaní môžu žiaci používať iba kalkulačky, písacie  a rysovacie pomôcky.

      Žiaci, ktorí v Testovaní 9 dosiahnu z každého testovaného predmetu úspešnosť nad 90%, budú na strednú školu prijatí bez prijímacích skúšok.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude aj v tomto roku dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov ZŠ a SŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu.

      Viac informácií o Testovaní 9 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

      Všetkým deviatakom želáme, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

      Mgr. Dana Svoradová, koordinátor Testovania 9

     • Slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia a milé deti,

      srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 09. a 10. apríla 2019 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod v budove ZŠ Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské (starý pavilón, 2. poschodie). Na zápis je potrebné si priniesť: žiadosť zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka (podpis oboch zákonných zástupcov), rodný list dieťaťa, 13 € (na zakúpenie pomôcok do 1. ročníka). Na zápise dieťaťa do 1. ročníka je žiadúca účasť oboch zákonných zástupcov. Na základe odporúčaní Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 sa zápisu detí do prvého ročníka ZŠ zúčastnia okrem kvalifikovaných učiteliek pre ISCED1 aj pracovníci CPPPaP (psychológ, špeciálny pedagóg), učiteľky materskej školy.

      Ďakujeme a tešíme sa na Vás