• Malý futbal mladších žiakov
     • Malý futbal mladších žiakov

     • Dňa 25. 4. 2017 žiaci 5., 6. a 7. ročníka sa zúčastnili "Predkola v malom futbale chlapcov ZŠ - Školský pohár SFZ " v  Novej Dubnici na ZŠ J. Kráľa v športovej hale. Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl. Chlapci zvíťazili a postúpili do okresného kola. Okresné kolo sa uskutočnilo 27. 4. 2017 v Športovej hale v Dubnici nad Váhom. Naši žiaci získali 3. miesto.

      Školu reprezentovali: Ján Šatka, Róbert Cíbik z 5. A triedy, Stanislav Prekop, Samuel Bórový a Martin Rágula zo 6. B, Jakub Gábor 6. A, Branislav Krajčovič, Martin Martiš, Tomáš Trnka a Damián Prekop zo 7. A triedy, Marek Šuba 7. B trieda.

      Výsledková listina:

      1.miesto – ZŠ s MŠ Centrum I. 32, Dubnica nad Váhom

      2.miesto – ZŠ s MŠ Pod Hájom 967, Dubnica nad Váhom

      3.miesto – ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča  Školská 369, Pruské

      4.miesto – ZŠ Ul. Medňanaská 514/5, Ilava

      GRATULUJEME!  
      foto

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Dňa 21. apríla 2017 prebiehali na našej škole aktivity ku Dňu Zeme. Pri tejto príležitosti žiaci 2. stupňa upravili celý školský areál a taktiež poupratovali našu obec.

      FOTO

    • Belasý motýľ
     • Belasý motýľ

     • Dňa 9. 6. 2017 (piatok)   organizácia Belasý motýľ organizuje Deň ľudí so svalovou dystrofiou ako deň celonárodnej osvety o ochorení svalová dystrofia, ktorá je spojená s verejnou zbierkou na kompenzačné pomôcky.

      Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. Postihuje deti aj dospelých.

       

      Ľudia so svalovou dystrofiou nedokážu chodiť, obrátiť sa na bok, napiť sa sami z pohára a niektorí pacienti nedokážu ani sami dýchať…

      Napriek tomu  túžia byť sebestační, preto potrebujú rôzne špecifické kompenzačné pomôcky. Mechanické vozíky na pohyb v domácnosti, elektrické vozíky na cesty na úrady, do obchodov a na iný pohyb v exteriéri ...

      Našu školu navštevujú dvaja chlapci Heňko Maňák a Miško Šuba. Obaja chlapci trpia touto chorobou.

      Dokážme im, že máme veľké srdcia ochotné pomáhať a symbolickou sumou prispejeme v piatok 9.júna 2017

       

      Vaša pomoc – ich  krídla!

    • Florbalový turnaj Bolešov
     • Florbalový turnaj Bolešov

     • Dňa 22.apríla 2017 sa uskutočnil v športovej hale v Bolešove florbalový turnaj žiakov školy". Turnaja sa zúčastnilo cca 40 žiakov našej školy. Súťažili 4 družstvá chlapcov a dve družstvá dievčat. Deti hrali s veľkým športovým nasadením, nikto nechcel prehrať. Spestrením turnaja boli exibičné zápasy rodičov s deťmi, veľmi si ceníme zapojenosť mamičiek. Turnaja sa zúčastnili aj dievčatá z zo ženskej extraligy. Deti mali možnosť odfotiť sa s vicemajsterkami Slovenska 2017. Najstarší chlapci si s nimi zahrali exibičný zápas. Počas celého turnaja bola výborná atmosféra, povzbudzovali rodičia i deti. Víťazom turnaja sa stali  najstarší žiaci, ktorí nenašli premožiteľa, druhé miesto získalo oranžové družstvo mladších žiakov a na treťom mieste sa umiestnilo zelené družstvo mladších žiakov. Ďakujeme všetkým sponzorom, hlavne ŠK 98 a rodičom, ktorí prispeli sladkosťami a odmenami pre deti. V turnaji zvíťazili všetci, ktorí porazili lenivosť a prišli sa aktívne zúčastniť a zažiť krásnu športovú sobotu.

      FOTO

    • Deň Zeme 2017- súťaž „Ekouš“ vo Vsetíne
     • Deň Zeme 2017- súťaž „Ekouš“ vo Vsetíne

     • Dňa 21.4. 2017 sme boli pozvaní do našeho partnerského mesta Vsetín na zábavnú a poučnú ekologickú súťaž „Ekouš 2017“. Išlo o podujatie v rámci cezhraničného projektu „Blíž k přírodě, blíž k sobě“, ktoré organizovalo stredisko voľného času ALCEDO a mesto Vsetín. Tejto spoločnej aktivity moravských a slovenských detí sa naša materská a základná škola zúčastnila už po druhý raz, takže sme vedeli, že nás čaká dopoludnie plné hier a zábavných aktivít s vedeckou tematikou v mestskom parku. Okrem našej školy bolo do súťaže prihlásených ďalších 16 škôl z okresu Vsetín. Pod dozorom pani učiteliek z MŠ M. Cibičkovej a Mgr. Ihriskej nás reprezentovali deti: D. Suchánková, P. Balonová, P. Cibiček, T. Ivanišová. Za ZŠ zabojovali v súťaži žiaci 9.A a 9.B triedy, pod dozorom Mgr. Z. Cíbikovej: N. Lukáčová, T. Suchánková, K. Holbová, P. Martiš, E. Gašpar, J. Antal, M. Barčák, R. Huňa, M. Backo. Slovenskí žiaci boli rozdelení do dvoch skupín a keďže za Slovensko sme súťažili len my, získali sme čestné 1. aj 2. miesto J. Veľké poďakovanie patrí p. Ing. Janovskej z MsÚ Vsetín, ktorá nás sprevádzala a nešetrila povestnou moravskou pohostinnosťou. Deti oprášili staré priateľstvá, ozrejmili si mnohé doteraz jazykové hlavolamy a čo je dôležité, naplnili hlavnú myšlienku projektu: „blíž k přírodě, blíž k sobě“.

      FOTO

    • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

     • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča  Školská ulica 369, Pruské 

       

      VYHLASUJE

       

      PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

       

      Termín podávania žiadostí: od 02.05. 2017  – 05.05.2017,  od  11,00 – 15,30 hod.

      Miesto podávania žiadostí: Materská škola

      Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa pre materskú školu

       

       

      Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

      Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave   dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno -   vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Formulár žiadosti je zverejnený na www.zspruske.sk, záložka –materská škola – tlačivá na stiahnutie,  alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu v MŠ.

       

      PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

      Prednostne sa prijímajú:

      • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
      • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

       Ostatné kritéria prijímania detí:

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnaných zákonných zástupcov, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, deti ktoré k 31. augustu 2017 dovŕšia tri roky veku života.

      Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa sa vydávajú spravidla do konca júna.

                                                                                    

      PaedDr. Jureníková Adela

      riaditeľka školy

    • Výhra vo výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“
     • Výhra vo výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“

     • Naše výtvarné talenty sa prejavili J. Zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí“. Na okresnom kole sa darilo žiačkám 6.A triedy: Natálii Pagáčovej a Ivane Gašparovej. Obe získali 3. miesto a postúpili do celoslovenského kola. No a v celoštátnom kole zvíťazila vo svojej kategórii Natália Pagáčová, s dielom „Vesmírna kráska“. Práca je zhotovená kombinovanou technikou a tešíme sa, že vo veľkej konkurencii zaujala porotu. Dievčatám srdečne blahoželáme! Sme na vás hrdí :)

       

      Výhra vo výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“ - Obrázok 1Výhra vo výtvarnej súťaži „Vesmír očami detí“ - Obrázok 2

    • Deň narcisov 2017
     • Deň narcisov 2017

     • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a v roku 2017 sa konal už 21. ročník. Ulice obce Pruské v tento deň – 7. apríla 2017 – zaplavili žlté narcisy. Naši dobrovoľníci dokázali, že aj žiaci ZŠ dokážu pomáhať. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

      Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

      Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov sme vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú vašu podporu.

      Foto

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 29.3.2017 sa Dominika Hrajková, žiačka 7.B triedy zúčastnila okresného kola Biologickeuj olypiády kategórie E v odbornosti zoológia. Témou 51.ročníka boli "Živočíchy ľudských sídlisk". Počas súťaže Dominika musela poznať 15 živočíchov ľudských sídiel z 50-tich náhodných druhov, vyriešiť vedomostný test a pod vedením Ing. Emílie Velackovej vypracovať prácu  o  10-tich vybraných  druhoch živočíchov. 

      V celkovom hodnotení sa umiestnila na II. mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 3.5.2017 v Považskej Bystrici. Určite bude náročnejšie ako okresné kolo, preto Dominike držíme palce.

    • MIMORIADNY OZNAM
     • MIMORIADNY OZNAM

     • Milí rodičia a žiaci,
      vzhľadom k organizačnej zmene sa divadelné predstavenie Anna Franková uskutoční už zajtra- t.j. vo štvrtok 20.4.2017. Harmonogram exkurzie zostáva zachovaný. Mení sa iba deň!!! Prosíme o zdieľanie medzi žiakmi a rodičmi, resp. účastníkmi exkurzie. Vopred sa ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie.

    • SUPERFINÁLE
     • SUPERFINÁLE

     • SUPERFINÁLE už v tento ŠTVRTOK 13.04 o 19:00 v Športovej hale v Dubnici! Príďte podporiť bývalé žiačky našej školy v poslednom zápase tejto sezóny a svojim hlasom im pomôcť k zisku ŠTVRTÉHO titulu MAJSTRA SLOVENSKA!  Domáci fanúšikovia, dúfame, že prídete na zápas o niečo skôr a navodíte tú správnu atmosféru už od začiatku! SUPERFINÁLE - Obrázok 1:)

       

    • OZNAM - Deň Zeme
     • OZNAM - Deň Zeme

     • Dňa 21. apríla 2017 si aj v našej škole pripomenieme Deň Zeme. Prvé dve vyučovacie hodiny bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu. Následne budú prebiehať rôzne aktivity.
      Aktivity pre žiakov 1. stupňa budú organizované v priestoroch školy.
      Aktivity pre žiakov 2. stupňa budú prebiehať podľa počasia. (V prípade vhodného počasia budú vonku, v prípade nepriaznivého počasia budú v priestoroch školy.)
      Žiadame žiakov 2. stupňa, aby sa obliekli športovo, teplo a priniesli si do školy pracovné rukavice. Vyučovanie na 1. stupni končí o 11:00 hod., na 2. stupni končí vyučovanie o 11:55 hod.

      PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ

      riaditeľka školy

     • Branný pretek 2017

     • Dňa 26.5.2017 sa šesť žiakov našej školy zúčastnilo branného preteku v Mikušovciach. Súťažili v strelbe zo vzduchovky, topografii, určovaní rastlín a živočíchov, preliezaní lana ponad "rieku", prechode zamoreným územím, ošetrovaní raneného, hasení požiaru, určovaní dopravných značiek a jazde zručnosti. V konkurencii 10 družstiev sa žiakom tretieho ročníka Alexejovi Košíkovi a Alexejovi Hrehušovi a žiakom štvrtého ročníka Marcovi Krnáčovi, Marošovi Mojtovi, Davidovi Krivoklatskému a Šimonovi Ondrášikovi podarilo opätovne získať prvé a druhé miesto. K umiestneniu im srdečne blahoželáme

    • Súťaž na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
     • Súťaž na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

     • Súťaž v čitateľskej gramotnosti

      V pondelok 10. apríla 2017 sa na našej škole na II. stupni uskutočnila súťaž v rozvíjaní čitateľskej gramotnosti. Žiaci v jednotlivých ročníkoch čítali na hodinách SJL text zameraný na symboly Veľkej noci. Po prečítaní textu odpovedali na 7 otázok, ktoré súviseli s prečítaným textom a jednu otázku, ktorá súvisela s gramatikou.

      Pani učiteľky slovenského jazyka následne texty opravili a percentuálne vyhodnotili úspešnosť jednotlivých tried. Triedy rozdelili do dvoch kategórii : 1. kategória 5. – 7. ročník, 2. kategória 8. – 9. ročník. V každej triede zistili troch najlepších riešiteľov. 

      V jednotlivých triedach sa súťaž skončila nasledovne:

      1. kategória 5. – 7. ročník

      MIESTO

      TRIEDA

       NAJLEPŠÍ ŽIACI

       ÚSPEŠNOSŤ V %

      1.

      7.A

       Matej Šatka, David Hladký, Júlia Kováčiková

       63,15 %

      2.

      5.A

       Peter Magdík, Terézia Florišová, Ján Šatka

       55,69 %

      3.

      6.A

       Natália Pagáčová, Adam Barták, Ema Pokorná

       55 %

      4.

      6.B

       Simona Papíková, Martin Rágula, Adrián Toman

       52,11 %

      5.

      7.B

       Sára Pánová, Terézia Holbová, Lucia Janeková

       48 %

      6.

      5.B

       Marko Kurinec, Matej Zemaník, Dávid Suchánek

       38,39 %

       

      2. kategória 8. – 9. ročník

      MIESTO

      TRIEDA

       NAJLEPŠÍ ŽIACI

       ÚSPEŠNOSŤ V %

      1.

      9.B

       Karolína Holbová, Erik Gašpar, Peter Pagáč

       75,77 %

      2.

      9.A

       Gabika Pechancová, Andrea Bryndzová, Richard Huňa

       74,29 %

      3.

      8.A

       Matej Brňák, Terézia Kučová, Dominik Mičko

       64,42 %

      4.

      8.B

       Michaela Kolmanová, Timotej Galbavý, Adela Zlatošová

       62,23 %

       

      Nakoniec sme určili definitívneho víťaza.  Stala sa ním Michaela Kolmanová z 8. B triedy, ktorá odpovedala správne na všetky otázky  (percentuálna úspešnosť 100%) v najkratšom čase: 5:27

      Víťazka získava poukážku v hodnote 10 € na divadelné predstavenie Anna Franková, v ktorom je zahrnuté cestovné a vstupenka. Víťazné triedy v 1. a 2. kategórii získavajú sladkú odmenu. Výhercom srdečne blahoželáme!!!

     •  

      Vyhodnotenie čitateľskej súťaže Tvoja kniha znie povedome

       

      Áno, názov súťaže Vám môže byť povedomý:-). Inšpiráciu sme hľadali v mediálnej oblasti, napriek tomu však bolo našou snahou, aby chlapci a dievčatá siahli aspoň na pár dní po knihe, a to nielen doma, ale aj v škole. Naša súťaž s podtitulom Čítame cez prestávky si našla svojich priaznivcov, a tak sme radi, že sme aj vďaka finančnej podpore Rady rodičov školy mohli nakúpiť pekné vecné ceny ako odmenu za trojtýždňové “štúdium“ beletrie.

       

      A tu sú tí NAJintenzívnejší čitatelia našej školy:

      1. – 5. ročník

      1. miesto: Terézia FLORIŠOVÁ z 5.A

      2. miesto: Miška Mišovcová z 5.A

      3. miesto: Lejka Vozárová z 2.B

      4. miesto: Agátka Durbáková z 3.A

       

      6. – 8. ročník

      1. miesto: Michaela Lukáčová zo 7.A

      2. miesto: Matej Šatka zo 7.A

      3. miesto: Paulína Bisáková zo 7.A

      4. miesto: Koppová Žofia zo 7.A

      5. miesto: Dominika Psotová z 8.B

      6. miesto: Mária Rácová z 8.B

      7. miesto: Ján Holuša zo 6.B

      8. miesto: Paula Mönkedieck z 8.A

      Absolútna víťazka, Miška Lukáčová,  bola odmenená poukážkou v hodnote 10€ na nákup v kníhkupectve Panta Rhei a exkurziou do divadla, taktiež v hodnote 10€ (v cene je vstupenka na divadelné predstavenie a cestovné). Ostatní žiaci získali pekné publikácie, darček od firmy REZMAT či sladkú odmenu.

      Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí  pomáhali pri realizácii tejto aktivity a budeme sa tešiť, keď si to o rok budeme môcť opäť zopakovať!  

       

                                                  Michaela Pecušová

    • Oznámenie o rozhodnutí riaditeľky školy – Udelenie riaditeľského voľna dňa 05. apríla 2017
     • Oznámenie o rozhodnutí riaditeľky školy – Udelenie riaditeľského voľna dňa 05. apríla 2017

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské Vám týmto oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) rozhodla o udelení riaditeľského voľna dňa 05.apríla 2017 žiakom 5. až 8. ročníka z dôvodu zabezpečenia plynulého a nerušeného priebehu celoslovenského testovania T9 – 2017 žiakov 9. ročníka.

      PaedDr. Adela Jureníková
      riaditeľka školy

    • OZNAM - Veľkonočné prázdniny
     • OZNAM - Veľkonočné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom a žiakom našej školy, že v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2016/2017 sú v termíne od 13. apríla 2017 (štvrtok) do 18. apríla 2017 (utorok) veľkonočné prázdniny. Začiatok vyučovania po prázdninách je 19. apríl (streda) 2017.