• Úspech na biologickej olympiáde

     • Dňa 16.4.2019 sa v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo biologickej olympiády – kategória E. Našu školu reprezentovala žiačka 9.B triedy Dominika Hrajková, ktorá v odbornosti zoológia získala pekné 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za  vzornú reprezentáciu školy.

     • Veľkonočné prázdniny

     • V súlade s POP na školský rok 2018/2019 je termín veľkonočných prázdnin od 18. apríla do 23. apríla 2019. Vyučovanie sa začína dňa 24. apríla2019 (streda).

      Všetkým deťom, rodičom, kolegom a priateľom školy prajeme príjemné prežitie sviatkov.

     • Matematická olympiáda

     • Dňa 9. apríla 2019 sa na ZŠ v Ilave uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády. V kategórii M7 sa na 3. mieste umiestnil žiak 7.A triedy Boris BOBÁČIK.

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Deń narcisov 2019
     • Deń narcisov 2019

     • Do galérie Deń narcisov 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 11. apríla 2019 sa na Slovensku konala tradičná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Stovky dobrovoľníkov si s hrdosťou oblieklo žlté tričko a vyšlo do ulíc s cieľom pomáhať.

      Aj naša škola sa zapojila do tejto jedinečnej zbierky. Tento rok sa čisto dievčenský tím dobrovoľníčok z 9.A a 9.B s úsmevom vydal do ulíc obce Pruské. Dievčatá najprv oslovili žiakov ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča. Naše deti ochotne prispeli na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Malý žltý kvietok ich pocit šťastia iba znásobil.  Pripnutím narcisu sme im vyjadrili spolupatričnosť.

      Tento rok sa nám podarilo vyzbierať rekordnú sumu 1047,-€

                                        Ďakujeme

       

     • Aprílové športovanie

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci 6. – 9. ročníka zabávali športom. CVČ zorganizovalo II. ročník „školskej ligy v sedbale“  zmiešaných družstiev.

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách, mladší žiaci 6. – 7. ročník a starší žiaci 8. – 9. ročník. Žiaci bojovali s veľkým nasadením. Zápasy boli veľmi vyrovnané, rozhodovali v nich maličkosti a trocha aj šťastie.

      Turnaja sa zúčastnilo aj veľa fanúšikov, ktorí prišli povzbudiť svoje tímy a zároveň sa pobaviť. Bolo to príjemné popoludnie, ktoré o rok určite zopakujeme.

      Víťazmi sa stali všetci.

       

      Konečné poradie mladších žiakov:                                          Konečné poradie starších žiakov:

      1. miesto 6.B trieda                                                                    miesto 9.A
      2. miesto 7.A trieda                                                                    miesto 9.B
      3. miesto 7.B trieda                                                                    miesto 8.A
      4. miesto 6.A trieda
     • Netradičná hodina chémie

     • Dňa 28. marca 2019 žiaci 9.B na hodine chémie preberali tému zdravá výživa. Zobrali to skutočne od podlahy a premietli to do reality. Priniesli si rôzne zdravé potraviny a pripravili skutočne vynikajúce zdravé pokrmy.

      Touto cestou ďakujem za pomoc aj rodičom, ktorí im dali peniažky na nákup potravín. Žiaci boli nadšení a odchádzali z hodiny posilnení rôznymi vitamínmi.

      učiteľka chémie

     • Prijímanie detí do materskej školy

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude:

      v dňoch  od 29.4. 2019  – 03.05.2019,  od  11,00 – 15,30 hod.

       Miesto podávania žiadostí:  Materská škola

      Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa školy pre materskú školu

       

      Pri prijímaní dieťaťa zákonný zástupca  predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave   dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Formulár žiadosti je zverejnený na www.zspruske.sk, záložka – materská škola – tlačivá na stiahnutie,  alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v termíne prijímania detí v MŠ.

       

      PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

      Prednostne sa prijímajú:

      • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
      • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

       Ostatné kritéria prijímania detí:

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnaných zákonných zástupcov, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, deti ktoré k 31. augustu 2019 dovŕšia tri roky veku života.

      Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa sa vydávajú spravidla do konca júna 2019

       

       

                                                                                  PaedDr. Jureníková Adela

                                                                                           riaditeľka školy

     • Noc s Andersenom

     • 36 odvážnych žiakov 3.ročníka sa z piatka na sobotu (29.-30.3.2019) vydali na dobrodružnú Noc s Andersenom. Čakal na nich bohatý večerný program súvisiaci s príbehmi dánskeho rozprávkara. Deti počas noci navštívili aj hasičskú zbrojnicu v Pruskom, ako aj kláštornú kryptu, kde je pochovaný básnik a kňaz Martin Hugolín Gavlovič. O druhej hodine ráno únava zdolala statočných čitateľov, a tak vkĺzli do pripravených spacákov a sladko (hoci krátko) si pospali. Ráno deti po raňajkách čakalo vyhodnotenie a unavení, no veríme, že plní zážitkov, odchádzali domov. Veríme, že aj o rok sa nájdu odvážni čitatelia, ktorí s nami prežijú Noc s Andersenom.

      Za spoluprácu ďakujeme: 

      Rade rodičov pri ZŠ s MŠ H.Gavloviča

      Dobrovoľnému hasičskému zboru v Pruskom

      Správcovi farnosti - Mgr. Folučkovi,  aj p. Hlaváčovi

      RIMC Motýlik Pruské

      Pizzerii Di Suizi Pruské

       

      Mgr. Košíková, Mgr. Valašíková 

       

       

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 03.04.2019 sa koná celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9-2019. Vzhľadom na to, že nie je možné z priestorových a kapacitných dôvodov zabezpečiť vyučovanie všetkých žiakov našej školy, budú mať v tento deň žiaci 5. - 8. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Za porozumenie ďakujeme. Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Pruské

     • Úspech na Pytagoriáde

     • Dňa 27.3. 2019 si úspešní riešitelia školských kôl Pytagoriády zmerali sily v okresnom kole, ktoré sa konalo na ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom.  Aj naši žiaci ukázali, že sa konkurencie nezľaknú,  a umiestnili sa na popredných miestach.

      V kategórii P6 zvíťazil žiak 6.a triedy  DÁVID KRIVOKLATSKÝ, v kategórii P7 obsadil 2. miesto BORIS BOBÁČIK zo 7.A. Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Všetkých úspešných riešiteľov z našej školy uvádzame v tabuľke:

     • Darilo sa nám na chemickej olympiáde

     • Dňa 22. marca 2019 sa v Ladcoch uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentovali dve žiačky z triedy 9.B. Lucka Janeková získala fantastické 1. miesto a Sára Pánová sa umiestnila na 3. mieste. Obom dievčatám blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Úspech v recitačnej súťaži

     • Dň 19. marca 2019 prebehlo v Dubnici nad Váhom okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tešíme sa, že sa našej žiačke, Linde Mikolášovej z 5. B triedy, podarilo uspieť s ukážkou od známej súčasnej slovenskej spisovateľky. Získala 3. miesto v II. kategórii v prednese prózy. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • Deň sv. Patrika 17. marec
     • Deň sv. Patrika 17. marec

     • Dňa 18. marca sme si na hodinách anglického jazyka so žiakmi 2. a 9. ročníka pripomenuli celosvetovo oslavovaný deň sv. Patrika. Oboznámili sme sa s významom a históriou tohto sviatku, zvykmi a tradíciami.  Na záver si žiaci vyrobili symbol sviatku - írsky zelený trojlístok.

      Mgr. Berešová, Mgr. Trenčanová

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň ZŠ

     • Do galérie Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň ZŠ boli pridané fotografie.

      Dňa 20.02.2019 sa v školskej knižnici uskutočnila umelecká súťaž v prednese poézie a prózy žiakov 1.stupňa ZŠ - Hviezdoslavov Kubín.Pred početným publikom si svoje recitátorské umenie vyskúšalo 29 recitátorov. Porota, v zložení Mgr. Kurekovej, Mgr. Valašíkovej a Mgr. Košíkovej, mala neľahkú úlohu vybrať najlepšieho z najlepších. Nakoniec sa na prvých priečkach umiestnili títo žiaci:

      kategória POÉZIA: 1. Lucia BACKOVÁ

                                     2. Veronika BALÁŽOVÁ a Michaela ZEMANÍKOVÁ

                                     3. Ela PREKOPOVÁ

      kategória PRÓZA:  1. Barbora JURČAGOVÁ

                                     2. Matúš DOMÁŇ

                                     3. Helenka PSOTOVÁ a Nina CIBIKOVÁ

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásny umelecký zážitok a verím, že sa o rok stretneme opäť :)

                                                                                              Mgr. Silvia Košíková

       

       

     • Testovanie T9-2019

     • Milí deviataci, vážení rodičia,

      dňa 3. apríla 2019 prebehne Celoplošné testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.  Deviataci prídu do školy o 7:30 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:50 hod. Pri testovaní môžu žiaci používať iba kalkulačky, písacie  a rysovacie pomôcky.

      Žiaci, ktorí v Testovaní 9 dosiahnu z každého testovaného predmetu úspešnosť nad 90%, budú na strednú školu prijatí bez prijímacích skúšok.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude aj v tomto roku dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov ZŠ a SŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu.

      Viac informácií o Testovaní 9 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

      Všetkým deviatakom želáme, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

      Mgr. Dana Svoradová, koordinátor Testovania 9

     • Slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia a milé deti,

      srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 09. a 10. apríla 2019 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod v budove ZŠ Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské (starý pavilón, 2. poschodie). Na zápis je potrebné si priniesť: žiadosť zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka (podpis oboch zákonných zástupcov), rodný list dieťaťa, 13 € (na zakúpenie pomôcok do 1. ročníka). Na zápise dieťaťa do 1. ročníka je žiadúca účasť oboch zákonných zástupcov. Na základe odporúčaní Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 sa zápisu detí do prvého ročníka ZŠ zúčastnia okrem kvalifikovaných učiteliek pre ISCED1 aj pracovníci CPPPaP (psychológ, špeciálny pedagóg), učiteľky materskej školy.

      Ďakujeme a tešíme sa na Vás

     • Jarné prázdniny

     • V súlade s POP na školský rok 2018/2019 je termín jarných prázdnin od 04. marca 2019 do 08. marca 2019. Vyučovanie sa začína 11. marca 2019 (pondelok). Počas jarných prázdnin bude prevádzka v MŠ zabezpečená v dvoch triedach (na základe prieskumu záujmu zákonných zástupcov detí prihlásených do MŠ o jej prevádzku počas jarných prázdnin). Bližšie informácie Vám poskytne ZRŠ pre MŠ Jana Baginová.

     • ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Pruské ponúka voľné pracovné miesto:

     • Pozícia: VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
      Úväzok: 100 %
      Dátum nástupu: 1. 9. 2019

      Požiadavky:
      1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
          - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (výhodou je vzdelanie z okruhu stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne; osvedčenie o odbornej spôsobilosti)
       
      2. INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
          - prax v pozícii vedúcej ŠJ je vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích zariadeniach)
          - spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
          - ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
          - organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
          - komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
          - znalosť príslušnej legislatívy
          - zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
         
      3. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
          - profesijný životopis
          - fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
          - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
       
      Plat je poskytovaný podľa zákona 553/2003 Z.z.-778 €.
       
      POŽADOVANÉ DOKLADY JE POTREBNÉ ZASLAŤ ALEBO OSOBNE DORUČIŤ NA ADRESU ŠKOLY DO 31. 05. 2019.

      Adresa školy:

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

       

     • Lyžiarsky výcvikový kurz a snowboarding

     •  

      V dňoch 21. 1. - 25. 1. 2019 žiaci 7. A a 7. B triedy sa zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu a snowboardingu na Krahuliach v rekreačnom zariadení STRED EURÓPY. Výcviku sa zúčastnilo 32 detí.

       

      Žiaci boli rozdelení do družstiev podľa lyžiarskych a snowboardingových schopností. Boli zodpovední v plnení si svojich povinností na svahu i mimo svahu. Všetci žiaci, ktorí boli zadelení do družstva pre začiatočníkov sa naučili lyžovať a snowboardovať. Pokročilí lyžiari sa zdokonalili v technike lyžovania. V posledný deň boli usporiadané lyžiarske a snowboardingové preteky.

       

                                       Výsledková listina

       

      Obrovský slalom dievčatá :

       

      1.  Voláková Kristína –          45,63 s

       

      2.  Florišová Terézia –           49,50

       

      3.  Pagáčová Kristína –          49,69

       

      4.  Gajdošová Aneta –           50,89

       

      5.  Mišovcová Michaela – 1:17,39

       

       Obrovský slalom chlapci :

       

      1.  Cíbik Urban –              45,98

       

      2.  Cíbik Róbert –             47,57

       

      3.  Berky Filip –                 48,54

       

      4.  Kubáň Jozef –              49,75

       

       5.  Zlatoš Ivan –                52,19

       

      6.  Antal Šimon –               55,23

       

      7.  Suchánek Dávid –        55,78

       

       8.  Magdík Peter –            57,17

       

      9.   Kučo Martin –              57,23

       

      10. Šatka Adam –              58,30

       

      11. Zemaník Matej –         59,16

       

      12. Faturík Timotej –   1 : 03,63 min

       

      13. Barták Šimon –      1 : 18,00

       

      14. Kurinec Marko –    1 : 26,61

       

      15. Čokina Vladimír -   2 : 03,10

       

       Snowboard :

       

      1. Hudec Jakub –        1:26,82

       

      2. Tomanica Marek – 1:36,72

       

      3. Novosád Matúš –   1:51,35

       

       Víťazom blahoželáme !!!

       

      Link na foto:

      https://www.zonerama.com/nalimko/Album/5064234

       

       

       

       

       

     • Polročné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v piatok 1.2.2019 bude prerušené vyučovanie, nakoľko budú polročné prázdniny. Školské vyučovanie sa opäť začne v pondelok 4.2.2019.

      Materská škola bude počas polročných prázdnin v prevádzke, deti budú sústredené v dvoch triedach.

      Žiakom želáme príjemný predĺžený víkend.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.