• /
     • Oznam pre rodičov detí v MŠ

     • Vážení rodičia, 

      počas letnej prevádzky MŠ  sa Vaše dieťa dá odhlásiť zo stravy na ďalší týždeň len do piatku 03.07.2020 do 12:00 hod.! Počas týždňa sa nebude dať zo dňa na deň odhlásiť vzhľadom na už objednané potraviny. Dieťa je prihlásené záväzne.

      Ďakujem za pochopenie.

      Hrajková Jarmila - vedúca ŠJ

     • Dostaňme ovocie a zeleninu do školy!

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

      Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

      Stačí, ak na stránke www.cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020.

      Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia. ĎAKUJEME :)

     • Workshopy IT Akadémia

     • V dňoch 25.-26. júna 2020 sa v rámci NP IT Akadémia uskutočnili na našej škole workshopy na témy:

      1. Lego - blokové programovanie

      2. Robotické autíčka

      3. Microbit

      4. Programovací jazyk Scratch

      5. 3D modelovanie a tlač

      6. Tablety na prírodovedných predmetoch

      Žiaci sa zoznamovali na jednotlivých workshopoch s modernými technológiami v oblasti informatiky a prírodných vied. Naučili sa základy programovania v jazyku Scratch, zistili, ako sa dajú zmysluplne využívať tablety na prírodovedných predmetoch. Spoznali ako si môžu stiahnuť 3D model a upraviť ho, či vytlačiť.Tieto aktivityspestrili našim žiakom záverečné dni školského roka.

    • DENNÝ IT TÁBOR SOŠ NOVÁ DUBNICA
     • DENNÝ IT TÁBOR SOŠ NOVÁ DUBNICA

     • Spojená škola sv. Jána Bosca – SOŠ IT v Novej Dubnici s podporou národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie organizuje verejný DENNÝ IT TÁBOR v dňoch 6. až 10. júla 2020 od 8:00 do 15:30, pre žiakov 4. až 9. ročníka ZŠ a stredoškolákov.

      Ústredným prvkom programu budú informačné technológie, priestor majú aj oddychové aktivity:

      • mobilné aplikácie v prírode,
      • pozorovanie mikrosveta,
      • geocaching,
      • programovanie so Scratch a Python,
      • robotické autíčko s micro:bit,
      • 3D modelovanie a tlač,
      • zábava s Kahoot,opekačka, discgolf, bedminton a iné spestrenia...

      ➢ Termín prihlášok: 1. 7. 2020

      ➢ Poplatok za obedy, pitný režim a prevádzkové náklady: 35 €

       

      Viac informácií a prihláška:http://itakademia.sk/denne-it-tabory/

       

      Rastislav PECUŠ

      koordinátor projektu IT Akadémia

     • VYPLÁCANIE CESTOVNÉHO

     • Vážení rodičia,

      cestovné sa bude vyplácať v utorok (30.06.2020) od 8:00 - 14:00 hod. na sekretariáte školy.

     • OZNAM vychovávateliek ŠKD

     • Milí rodičia družinárov,

      ak máte preplatok v ŠKD a dieťa bude aj v nasledujúcom šk.roku 2020/2021 navštevovať oddelenie ŠKD, preplatok Vám presunieme na nový šk.rok. Tí, ktorí v budúcom šk.roku NEBUDÚ navštevovať ŠKD, preplatok bude vrátený prostredníctvom dieťaťa. Ďakujeme za pochopenie.

     • OZNAM vedúcej šk.jedálne

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      prosíme žiakov 9.ročníkov ZŠ, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a taktiež stravníci z iných ročníkov, ktorí SA NEBUDÚ v šk.roku 2020/2021 stravovať, aby v piatok (26.6.) priniesli ČIP na stravovanie do školy. Vedúca šk.jedálne bude od nich v škole zbierať ČIPY a vráti zálohu. Ostatní stravníci, ktorí sa budú v šk.roku 2020/2021 stravovať v šk.jedálni, si čipy nechávajú do ďalšieho šk.roka u seba, nevracajú ich (NESTRATIŤ!). Ďakujeme

     • Organizácia 25.-30.06.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 25.6. – 26.6.2020 (štvrtok, piatok) bude náplňou vyučovania čistenie a odovzdávanie učebníc. Prosíme žiakov, aby priniesli všetky učebnice už vo štvrtok. Žiaci, ktorí nenastúpili do školy, sú povinní odovzdať vyčistené všetky učebnice dňa 26.6. 2020 po dohode s triednym učiteľom. To bude aj podmienkou odovzdania vysvedčenia, ktoré si prídu žiaci vyzdvihnúť od triedneho učiteľa (opäť po dohode s ním) dňa 30.6.2020.

      29.6. (pondelok) – upratanie triedy, skriniek, šatňových skriniek

      V dňoch 25. - 29.6.2020 budú žiaci v škole:

      1.stupeň ZŠ - 4 vyučovacie hodiny ( do 10:55 hod.)

      2.stupeň ZŠ - 5 vyučovacích hodín (do 11:45 hod.)

      Obedy aj ŠKD fungujú ako zvyčajne.

      30.06.2020 sa po rannej svätej omši (o 7:15 hod.) žiaci presunú do svojich tried, kde im budú rozdané vysvedčenia od triednych učiteľov. V tento deň NIE JE zabezpečená družina (ŠKD), ani OBEDY!

       

       

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.-9.ročníka k organizácii na škole v dňoch od 22.6.-30.6.2020

     • Organizácia vyučovania v škole:

      • Podmienka vstupu žiaka do školy je, že nemá žiadny z príznakov COVID-19. Túto skutočnosť potvrdzuje zákonný zástupca pri prvom nástupe do ZŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomným vyhlásením, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (viď príloha).
      • Do školy je zákaz vstupu cudzím osobám. Vstup majú povolený len zamestnanci a žiaci prezenčnej formy. Len vo výnimočných prípadoch a po dohovore s vedením školy môže cudzia osoba mať umožnený vstup do priestorov školy.
      • Vstup do školy je pre všetkých žiakov od 6:45 do 7:30 hod. Pri vstupe do školy dodržujte rozstupy a povinné je mať mimo tried nasadené ochranné rúška.
      • V triedach1.-9. ročníka budú neobmedzené počty žiakov, to znamená, že žiak po vstupe do školy, prejdením ranným filtrom (dezinfekcia rúk), sa prezuje a bez zdržiavania sa presunie do svojej triedy.
      • Žiak je povinný si každý deň nosiť do školy dve rúška a papierové vreckovky.
      • Počas vyučovania žiaci v triedach nemusia mať ochranné rúška, len v prípade opustenia triedy.

      V dňoch 22.6. – 24.6.2020 sa žiaci pripravia na vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu, ktorý bol platný pred zatvorením škôl (v ročníkoch 3.- 4. sa rušia 6.hodiny a v ročníkoch 5. – 9. sa rušia všetky 7.hodiny). Náplňou bude precvičovanie a zhodnotenie učiva z jednotlivých predmetov podľa potrieb vyučujúceho. V prípade dobrého počasia majú možnosť učitelia organizovať vyučovacie a výchovné aktivity na školskom dvore, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho.

      25.6. – 26.6. bude náplňou vyučovania čistenie a odovzdávanie učebníc

      29.6. – upratanie triedy, skriniek, šatňových skriniek

      30.6. – odovzdávanie vysvedčení

      Žiaci, ktorí nenastúpia 22.6.2020 do školy, sú povinní odovzdať vyčistené všetky učebnice dňa 26.6. 2020 po dohode s triednym učiteľom. To bude aj podmienkou odovzdania vysvedčenia, ktoré si prídu žiaci vyzdvihnúť od triedneho učiteľa (opäť po dohode s ním) dňa 30.6.2020.

      Organizácia stravovania:

      • Do ŠJ vstupujú žiaci v ochranných rúškach cez umyváreň, kde si povinne umyjú teplou vodou a mydlom ruky a utrú papierovou utierkou. Rúška si snímajú len počas samotného stravovania, po jeho ukončení si ho povinne nasadia a opúšťajú ŠJ.

      Aj napriek uvoľneniu niektorých hygienicko-epidemiologických opatrení naďalej žiadame všetkých zákonných zásteupcov, aby rešpektovali ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY. Taktiež prosíme, aby aj napriek zrušeniu krízového stavu, poučili svoje deti o dodržiavaní hygienických opatrní (pravidelné umývanie a utieranie rúk v triedach a sociálnych zariadeniach, kýchanie do vreckoviek, nezdržiavanie sa detí hromadne pred školou,...).

      Ďakujeme za ústretovosť, pochopenie a spoluprácu.

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.-5.ročníka ku zmenám opatrení na škole v termíne 15.6.-19.6. 2020

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva sa uskutočnia nasledovné zmeny, ktoré sa týkajú doterajšej prevádzky škôl a školských zariadení.

      - Neobmedzené počty žiakov v triedach v 1.-5. ročníku (trieda=skupina)

      - Ruší sa povinnosť merania teploty, opatrenie sa mení na odporúčanie

      - V platnosti zostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa, je nutné vypísať ho po každej dlhšej neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní

      - Prosíme zákonných zástupcov dohlásiť žiakov 1.-5.ročníka, ktorí majú záujem o prezenčnú formu vzdelávania, svojim triednym učiteľom

      - V prípade záujmu o stravovanie dohlásených žiakov je nutné informovať vedúcu ŠJ na tel.čísle 042-4492722 alebo prostredníctvom aplikácie Edupage (to sa týka aj odhlasovania zo stravy)

       

      V prípade akýkoľvek otázok alebo nejasností môžete napísať na zastupca@zspruske.sk.

      Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu, pochopenie a ústretovosť.

     • OZNAM pre žiakov 6.-9.ročníka ZŠ

     • Prosíme žiakov 6. - 9.ročníka ZŠ, aby priniesli do školy zošity a pracovné zošity (podľa pokynov svojich vyučujúcich) v nasledovných termínoch:

      15.6.2020 - žiaci 6. a 7.ročníkov

      16.6.2020 - žiaci 8. a 9. ročníkov

      kde ich odovzdajú v zborovni, u zástupkyne RŠ alebo na sekretariáte školy v čase od 8:00 - 14:00 hod.. Vyučujúci si podľa zošitov skontrolujú, ako žiaci pracovali počas dištančného vzdelávania. Kto neodovzdá v stanovenom termíne požadované zošity, bude písomne pozvaný na konzultácie s vyučujúcim príslušného predmetu.

      Vzhľadom na to, že od 22.júna 2020 sa do škôl môžu vrátiť aj žiaci žiaci 6. - 9.ročníka ZŠ, prosíme zákonných zástupcov, aby cez rodičovské konto Edupage potvrdili, či ich dieťa nastúpi alebo nenastúpi do školy, ako aj záujem o stravovanie v školskej jedálni, najneskôr do 16.6.2020. Oznámiť to môžete aj na e-mail zastupca@zspruske.sk alebo písomne, keď žiak prinesie zošity do školy. 

      Ďakujeme za pochopenie.

       

     • Lyžiarsky a snoubordingový výcvik našich siedmakov

     •  

      V termíne 2.3. – 6.3. 2020 sa žiaci 7.A a 7.B zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu a snoubordingu. Horská obec Krahule nás svojím krásnym prostredím očarila, a tak i tento školský rok sa stala miestom lyžiarskeho výcviku. Cieľom bolo naučiť žiakov zvládnuť nielen základné lyžiarske a snoubordové pohybové zručnosti, ale dal možnosť mnohým žiakom zdokonaliť sa v tomto športovom odvetví. Vytýčený cieľ splnili všetci žiaci. V rámci lyžiarskeho výcvikového kurzu a snoubordingu žiaci spoznávali i históriu a prírodné krásy uvedenej lokality (geografický stred Európy). Všetci žiaci, boli za svoju vytrvalosť, šikovnosť a zdatnosť ocenení diplomami a sladkými odmenami.

      Výsledky pretekov v slalome na lyžiach a snowboarde 

      Slalom - chlapci :

      1.    Ondrášik Šimon           28,67 s

      2.    Mojto Maroš                 32,13 s

      3.    Cíbik Timotej                32,25 s

      4.    Gažo Jakub                  34,24 s

      5.    Kočiš Matúš                  35,45 s

      6.    Pagáč Michal                36,52 s

      7.    Gregor Martin               37,02 s

      8.    Drga Ľubomír               40,18 s

      9.    Trenčan Vladimír          41,56 s

      10. Veliký Dominik              43,68 s

      11. Prekop Peter                 47,50 s

      12. Mikula Daniel                48,55 s

      13. Štefanec Peter           1:06,86 min

      14. Strapko Daniel            1:08,40 min

       

      Slalom - dievčatá :

      1.    Suchánková Sára            33,53 s

      2.    Lukáčová Eliška              35,30 s

      3.    Fúseková Viktória            35,58 s

      4.    Vetrová Viktória               36,17 s

      5.    Kováčiková Barbora        36,61 s

      6.    Jáňová  Saša                  38,90 s

      7.    Fábryová Sophia             40,35 s

      8.    Kováčová Mária              50,68 s

      9.    Staňová Terézia              52,78 s

      10. Rebrová Laura                57,84 s

       

      Skrátený slalom mix :

      1.    Floriš Marek                     25,00 s

      2.    Koyšová Sarah                 26,25 s

      3.    Tomanová Natália            34,90 s

      4.    Budayová Laura               35,62 s

      5.    Mináriková Alexandra       52,53 s

      6.    Gužíková Alexandra      1:36,48 min

       

      Snowboard :

      1.    Krivoklátsky Dávid             47,51 s

      2.    Gregušková Kvetoslava  1:06,28 min

      3.    Hudecová Zuzana           1:11,32 min

      4.    Kováč Daniel                   1:20,04 min

      5.    Hrubčinová Natália          1:39,48 min

      6.    Mladoš Maximilián           1:53,04 min

      Víťazom blahoželáme, ostatným patrí uznanie, že to zvládli !!!!! 

       Poznámka: Fotky si budete môcť vyzdvihnúť na USB u pána učiteľa Karlíka v budúcom školskom roku.

       

     • ERB

     • Tak jednoducho znel názov projektu 5. A a 5. B triedy v rámci dištančného vzdelávania v predmete SJL.

      Žiaci sa na online hodinách literatúry naučili, čo je to POVESŤ a dokážu už rozlíšiť historickú, miestnu a heraldickú (TEDA PEVNE V TO DÚFAM!:)). A aby nemuseli povesti len čítať, a tak sa učiť ich hlavné znaky, dostali špeciálne zadanie.

      Ich úlohou bolo vyfotiť sa pri erbe svojej rodnej obce alebo mesta, ktoré v rámci výletu navštívili. Mohli takisto stvárniť erb umelecky. Výber bol iba na nich. Týmto spôsobom sa im isto vryla do pamäti hlavne heraldická povesť, pretože zrovna tá hovorí o tom, ako vznikol erb mesta alebo dediny. Už si len nájsť ten jej príbeh ...

     • Organizačné pokyny 1.6.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      vzhľadom na nevyhnutnosť zmeniť organizáciu vyučovania, budú mať žiaci od 1.6.2020 upravený rozvrh hodín, ktorý dostanú žiaci v pondelok (1.6.2020) od svojich vyučujúcich. Taktiež, na základe pokynov na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení, sa zmenil spôsob a organizácia stravovania v školskej jedálni. 

      V pondelok (1.6.2020) si žiaci prinesú do školy: VYHLÁSENIE o zdravotnom stave (podpísané zákonným zástupcom, odovzdá sa pri vstupe do školy. Kto nebude mať toto vyhlásenie, nebude vpustený do budovy školy!), VYHLÁSENIE o odchode z ŠKD (platí len pre družinárov, ktorí toto vyhlásenie odovzdajú vychovávateľke ŠKD), nezabudnite KĽÚČIK od šatňovej skrinky, prezuvky, písacie potreby, slovníček, učebnice a písanky z hlavných predmetov SJ a MAT, papierové vreckovky, malý antibakteriálny gel a samozrejme desiatu a pitie. Nezabudnite na rúška!

      V pondelok (1.6.2020) budú žiaci so svojimi vyučujúcimi v triedach nasledovne:

      4 vyučovacie hodiny (do 10:55 hod.): 1.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

      5 vyučovacích hodín (do 11:45 hod.): 1.A. 2.A, 2.B, 5.A, 5.B

      Ďalšie dni podľa rozvrhu hodín, platného od 1.6.2020.

      ORGANIZÁCIA v ŠKOLSKEJ JEDÁLNI dňa 1.6.2020:

      11:05 hod. - stravníci z tried: 3.B, 4.A, 4.B

      11:30 hod. - stravníci z tried: 1.B, 3.A

      12:00 hod. - stravníci z tried: 1.A, 2.A, 2.B

      12:30 hod. - stravníci z tried: 5.A, 5.B

      Dozory, dezinfekciu (ktorá sa bude vykonávať po každom stravníkovi) a roznos jedál a príborov zabezpečia zamestnanci školy, ŠKD a ŠJ podľa harmonogramu. Žiaci, ktorí sa stravujú, budú s vyučujúcim / vychovávateľkou čakať v triedach, alebo v prípade pekného počasia vonku, a do školskej jedálne vstúpia podľa časového harmonogramu. Každý žiak bude mať na rozvrhu hodín napísané, kedy môže ísť so svojou skupinou na obed. 

      Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spoločným rešpektovaním daných opatrení sa nám podarí úspešne ukončiť šk.rok 2019/2020.

     • Usmernenie na hodnotenie žiakov Základnej školy v Pruskom v čase mimoriadnej situácie AKTUALIZÁCIA

     • V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 06. apríla 2020, vydáva riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369 Pruské PaedDr. Adela Jureníková nasledujúce AKTUALIZOVANÉ usmernenie na hodnotenie žiakov Základnej školy v Pruskom v čase mimoriadnej situácie (viď príloha).


     • Pokyny pre zákonných zástupcov ku obnoveniu vyučovania v Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča od 01. júna 2020

     • 1. Nástup do školy je 1. 6. 2020. Vyučovanie začína o 7:30 hod. Žiaci, ktorí neprejavili záujem o vzdelávanie v škole, budú vzdelávaní dištančne (v obmedzenom režime). Spôsob a forma vzdelávania je na rozhodnutí príslušného vyučujúceho.

      2. Ranný zdravotný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrola rúška) bude prebiehať od 6:45 do 7:30 hod.  pri hlavnom a vedľajšom vchode do budovy školy poverenými zamestnancami školy.  Žiaci vstupujú do priestorov školy v ochrannom rúšku samostatne po jednom, dodržiavajú rozostupy cca 2m. Po dezinfekcii žiak vstúpi do šatní, kde sa prezuje, odloží si veci a pokračuje plynule do svojej triedy, kde si sadne na pridelené miesto. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

      Sprevádzajúce osoby žiakov prichádzajúcich a odchádzajúcich zo školy nevstupujú do budovy školy a nepohybujú sa v priestoroch školy.

      Zákonný zástupca žiaka zabezpečí pre  svoje dieťa každý deň dve rúška, papierové jednorazové vreckovky a jeden malý antibakteriálny gél.

      3. Zákonný zástupca žiaka predkladá, resp. pošle po žiakovi, pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni vopred vypísané písomné vyhlásenie (viď príloha Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Ak žiak nedonesie v prvý deň nástupu vyhlásenie, nemôže vstúpiť do školy a ide domov!

      4. V súvislosti s meraním teploty žiakov, dostanú zákonní zástupcovia každého žiaka list pod názvom INFORMÁCIA, kde bude zákonný zástupca žiaka oboznámený s tým, že jeho dieťaťu bude v našej organizácii pravidelne meraná telesná teplota povereným zamestnancom školy, nakoľko dochádza k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov dotknutých osôb. Zákonný zástupca žiaka tento list podpíše, čím potvrdí, že bol nami oboznámený o spracúvaní osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a podpísaný list obratom vráti prostredníctvom dieťaťa do školy.

      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      6. Priestorové umiestnenie tried

      Skupiny 1.-5. ročníka budú umiestnené v pavilóne starej budovy. Trieda 5.B bude umiestnená v spoločenskej miestnosti.

      7. Školský klub detí je v prevádzke od 1. 6. 2020 každý pracovný deň do 16:00 hodiny. Žiaci 1.-4. ročníka, ktorí budú navštevovať školský klub, predložia v pondelok (1.6.2020) písomné prehlásenie o čase odchodu z ŠKD (viď príloha Vyhlásenie o odchode z ŠKD ). Nakoľko nie je dovolený vstup rodičov do školy, dieťa bude v čase určenom rodičom vyslané pred HLAVNÝ vchod, kde ho môže čakať rodič. Vychovávateľka vyslaním žiaka v určenom čase z ŠKD, prestáva mať zodpovednosť za dieťa, ako aj za prebratie dieťaťa zákonným zástupcom, resp. osobou žijúcou v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

      8. Stravovanie – žiaci majú nárok na dotáciu.

      Strava pre ročníky 1.-5. sa vydáva od 11:05 hod. do 13:00 hod. podľa harmonogramu v priestoroch školskej jedálne. Mliečna desiata SA NEBUDE  vydávať.

      Žiadame zákonných zástupcov:

      - neuhrádzať júnovú platbu za stravu,

      - o včasné odhlasovanie a prihlasovanie stravy, strava sa odhlasuje deň vopred okrem pondelka, (v pondelok do 7,15 hod. a ostatné dni do 14,15 hod.),

      - o rešpektovanie nariadenia MŠ VVaŠ SR, že neodhlásená strava sa nemôže vydávať do obedárov, žiaci si nemôžu zobrať obed so sebou, zákonný zástupca nesmie vstupovať do priestorov jedálne a MŠ. (Svoje dieťa musí počkať pred areálom materskej školy.)

       

      Potrebné VYHLÁSENIA si môžete stiahnuť na našej webovej stránke. Kto nemá možnosť vytlačiť si dané VYHLÁSENIE, môže si tlačivo vyzdvihnúť na sekretariáte školy v piatok (29.5.) od 9:00-12:00 hod., alebo bude k dispozícii vo vytlačenej forme v obchode „Môj obchod Potraviny Majka“ v Pruskom od piatka (29.5.2020).

       

     • Prihlásenie do ŠKD a na stravovanie v šk.jedálni na šk.rok 2020/2021

     • Vážení rodičia,
      pre BUDÚCI ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 škola potrebuje zistiť záujem o stravovanie v školskej jedálni a pobyte dieťaťa v ŠKD (ŠKD sa týka len žiakov terajšieho 1.-3.ročníka ZŠ). Preto žiadame rodičov o vyplnenie prihlasovania na Edupage, pod rodičovským prihlásením, do stredy 03.06.2020. Prihlásenie je záväzné a nemenné! Po tomto termíne sa už nebude dať zmeniť Vaše rozhodnutie. Ak bude záujem o pobyt v ŠKD prevyšovať kapacitu a možnosti školy, do ŠKD budú prednostne prijatí žiaci 1.-3.ročníka ZŠ. Ďakujeme za pochopenie.

     • Usilovné včielky z 2.B

     • Žiaci z 2.B triedy sa v prvouke zoznámili so spoločenstvom včiel - včelstvom. Už vedia, z čoho sa skladá telo včielky, ako to funguje vo včelej rodine a aký úžitok máme z týchto drobných živočíchov. A samozrejme sa oboznámili aj s produktami, ktoré vďaka včelám máme a ktoré podporujú naše zdravie. Pridajte sa k nim a tiež si oslaďte deň sladučkým medíkom. Popritom si pozrite, aké krásne projekty vytvorili počas dištančného vyučovania :).

     • Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 1.6.2020

     • Vážení rodičia! 

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožňuje zriaďovateľom otvorenie 1. - 5. ročníka základných škôl a školských klubov detí (ďalej len „ZŠ 1 – 5“) od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi základných škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj  šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či ZŠ 1 – 5 otvoria a v akom režime. Žiakom, ktorí nebudú v škole, sprostredkuje škola distančné vzdelávanie doterajším spôsobom v rámci svojich možností tak, aby nepreťažovala tých zamestnancov, ktorí sa venujú prezenčnej forme výchovy a vzdelávania v základnej škole. Preto Vás urgentne prosíme, aby ste do ŠTVRTKU (21.05.2020) prostredníctvom rodičovského konta na Edupage potvrdili Vašu voľbu, aby sme mohli organizačne pripraviť a zabezpečiť nástup žiakov 1.- 5.ročníka ZŠ od 1.6.2020.

      Ďakujeme za spoluprácu. Vedenie školy