• Biológia netradične

     • Žiačka 7.B triedy Lenka Fúsková na hodine biológie, v rámci témy zuby, si pripravila veľmi peknú a odbornú prednášku o zuboch. Prednášku zameranú najmä na starostlivosť o zuby spojila s konkrétnymi ukážkami. Ďakujeme Mgr. Dominike Mackovej za odborné rady a zapožičanie pomôcok k prednáške.

     • Polročné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v piatok (4.2.2022) sú POLROČNÉ PRÁZDNINY. V pondelok (7.2.2022) nastupujú do školy na prezenčné vyučovanie už aj žiaci 2.stupňa ZŠ. Od pondelka sa bude vydávať aj strava (obedy) v školskej jedálni. Všetci stravníci sú automaticky prihlásení, kto nemá záujem o stravu, musí sa individuálne odhlásiť prostredníctvom Edupage alebo u vedúcej ŠJ ( 0905 992 114) do piatku (4.2.2022) do 14:00 hod.

     • Polročné hodnotenie žiakov

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že polročný VÝPIS KLASIFIKÁCIE budeme zasielať elektronicky v Edupage do rodičovského konta v pondelok 31.1.2022.

     • Oznam pre žiakov 2.stupňa ZŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci 2.stupňa ZŠ!

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici   n a r i a ď u j e   p r e   2 . s t u p e ň ZŠ  v čase do 03.02.2022 nasledovné opatrenia:

      1. zákaz činnosti – výchovno-vzdelávací proces v školskom zariadení,

       2. zákaz organizovania kultúrnych,spoločenských a športových podujatí pre deti a mládež.

      Z toho dôvodu v dňoch 31.1. - 3.2.2022 pokračujú žiaci 2.stupňa ZŠ v dištančnej forme vzdelávania. Žiadame žiakov, aby pozorne sledovali rozvrh a pripájali sa na online hodiny.

      V piatok (4.2.2022) sú polročné prázdniny, vyučovanie neprebieha.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      na základe odporúčania RÚVZ v Považskej Bystrici sa prerušuje na dni 27.1. - 28.1.2022 chod materskej školy a prezenčná výučba na 2.stupni ZŠ. Žiaci 2.stupňa prechádzajú na dištančnú výučbu. Žiaci 1.stupňa ZŠ pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania, ale bez stravovania v školskej jedálni, nakoľko tieto dni zostáva aj školská kuchyňa v karanténe. O ďalších dňoch Vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie,

      vedenie školy

     • Darovanie 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Vyplnené a potvrdené tlačivá zamestnávateľom môžete poslať po žiakoch do školy, nakoľko ich za Vás odovzdáme hromadne na daňový úrad.

      Tlačivo na stiahnutie​​​​​​​

      V2Pv21-HUGA.pdf​​​​​​​

      ĎAKUJEME!

     • Výhra vo výtvarnej súťaži

     • Na konci minulého roku sa dve naše žiačky 9. ročníka zapojili do súťaže "Matúšov štetec". Súťaž organizovalo Trenčianske múzeum. Pána Váhu a Tatier zobrazila Alexandra Gužíková v jeho legendami opradenej podvodnej mohyle a získala tak 1. miesto v kategórii starších žiakov ZŠ. Viktória Vetrová slávnu osobnosť znázornila v pop-artovej podobe a získala v rovnakej kategórii 2 miesto. Dievčatám srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechu. Diela vznikli pod vedením p. uč. Cíbikovej.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 13. 1. 2022 sa na našej škole konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, na ktoré po úspešnom absolvovaní školského kola, postúpili dve žiačky:

      N. Durbáková (7.B) v kategórii 1A

      B. Kováčiková (9.B) v kategórii 1B

      Okresné kolo sa tento rok konalo online formou a nakoľko bolo náročné, žiačkam prajeme okrem šťastia a úspechu aj pevné nervy pri čakaní na výsledky.

       

     • Enviroprojekt v našej škole

     • V školskom roku 2021/2022 sa naša škola zapojila do rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2021, ktorý je zameraný na rozvoj environmentálnej výchovy na školách.

      Náš projekt sme nazvali "Aj BIO je odpad" a cieľom je prechod na obehové hospodárstvo: predchádzanie vzniku odpadu - vedenie žiakov k zodpovednému  postoju k trvalo udržateľným zdrojom potravy,  poznávanie jednotlivých druhou liečivých rastlín a ich účinkov na organizmus,  vedenie žiakov ale aj zamestnancov školy k  správnemu zaobchádzaniu s bio odpadom a schopnosti kompostovať.

      Činnosť tohto projektu zahrnula:

      1. vybudovanie priestoru s vyvýšenými záhonmi pre vysádzanie rôznych druhov rastlín pravidelne využívaných pri výučbe v rámci rôznych školských predmetov a  ročníkov

      2. postavenie nového kompostéra na bio odpad

      3. zakúpenie nástrojov potrebných na obrobenie a prácu pri záhonoch

      4. zakúpenie nádob určených pre zber bio odpadu

      5. prednášky, plagáty a nástenky o správnom kompostovaní

      6. zriadenie ekohliadok v triedach

      7. jesennú výsadbu vybraných druhov rastlín do vyvýšených záhonov

       

      Projekt je spolufinancovaný z pridelených zdrojov z MŠVVaŠ SR.

       

      Ďakujeme za spoluprácu všetkým žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa akokoľvek podieľali na plánovaní a realizácii tohto projektu.

      VIDEO:

     • NOVINKA V ŠKD

     • Vážení rodičia,

      od januára 2022 pri preberaní detí z ŠKD používa naša škola zariadenie elektronického vrátnika, ktoré je umiestnené pri vstupe do hlavnej budovy ZŠ (vchod od MŠ). Na elektronický vrátnik treba zazvoniť na príslušný zvonček označeného oddelenia a vychovávateľka sa s vami spojí. Zákonní zástupcovia naďalej nemajú povolený vstup do školy, čakajú pred vchodom do budovy školy.

      Ak si dieťa potrebujete vyzdvihnúť mimo času udanom na Osobnom spise dieťaťa (vyplňovali ste na začiatku šk.roka), oznámte túto skutočnosť  písomne v "zrkadielku / slovníčku“ vychovávateľkám.

      Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie

     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 10.1.2022 pokračuje prezenčné vzdelávanie vo všetkých triedach 1. aj 2. stupňa ZŠ, ako aj vo všetkých triedach MŠ. Vyučovanie bude prebiehať pri dodržiavaní všetkých epidemiologických nariadení. Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú v škole povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.

      Vyučovanie v ZŠ bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín.

      Upozorňujeme všetkých rodičov, že pred nástupom do školy je potrebné podať vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie je možné podať cez Edupage alebo stiahnuť v prílohe.

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

     • PRACOVNÁ PONUKA

     • Učiteľ pre 2.stupeň ZŠ - aprobácia: geografia, telesná a športová výchova

      V zmysle § 84 zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória: učiteľ pre druhý stupeň ZŠ

      aprobačné predmety: geografia, telesná a športová výchova

      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom programe

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - dátum nástupu 07. 02. 2022,

      - pracovná zmluva na dobu určitú,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: prax je vítaná,

      - platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte emailom na riaditel@zspruske.sk do 26. 01. 2022.

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vážení rodičia,

      stravujúce deti zo Základnej a materskej školy H.Gavloviča v Pruskom, ktoré mali nárok na dotáciu a naďalej spĺňajú podmienky dotácie na stravu,  musia opätovne predložiť čestné vyhlásenie (viď príloha). Nárok na dotáciu je potrebné nahlásiť vedúcej školskej jedálne na telefónnom čísle 0905 992 114 do 5.1.2022. Následne je potrebné čestné vyhlásenie priniesť vedúcej školskej jedálne do 13.1.2022. Ak zákonný zástupca nenahlási v danom čase nárok na dotáciu, dotácia stravníkovi zaniká.

     • Dážďovky Recyklátorky

     • Bioodpad tvorí až 45 percent všetkého komunálneho odpadu, takže nárok na povšimnutie určite má. Okrem toho, že je to najväčšia zložka z komunálneho odpadu, pri ňom platí,že nie je odpad ako odpad! Čo to bioodpad je, ako ho využiť v náš prospech a kto nám pomáha pri jeho recyklovaní, zisťovali žiaci 1.ročníka ZŠ. Prváčikovia pátrali po organizmoch, živočíchoch, ktoré tento odpad papajú a tým ho rozkladajú. Kreatívne túto prírodovednú úlohu vyriešili a teraz sa z ich objavov môžeme všetci tešiť na chodbách školy. Veľká vďaka patrí p.učiteľke Mgr. Hodekovej za koordináciu pri plnení tejto úlohy.

     • Výdaj AG samotestov

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom oznamuje, že v dňoch 17.12.2021 (piatok) od 13:30 - 15:45 hod. a 20.12.2021 (pondelok) od 8:00 - 15:00 hod. si môžu zákonní zástupcovia žiakov, ktorí nahlásili záväzne záujem o domáce AG samotesty, prevziať sadu (5 ks) vo vestibule hlavného vchodu ZŠ (od MŠ).

     • Mikuláš v našej materskej škole

     • Aj tento rok, ako každý, prišiel do našej materskej školy Mikuláš. Sprevádzal ho anjel, ktorý mu pomáhal niesť veľký batoh. Deti ich radostne privítali a zaspievali im pesničky, zarecitovali básničky. Predškoláci darovali Mikulášovi obrázky s jeho podobizňou. Poniektorí dokreslili aj  anjela a čerta. Mikuláša to veľmi potešilo, a preto sa rozhodol obdarovať každé dieťa balíčkom s prekvapením. Detské očká sa rozžiarili ešte viac a Mikulášovi sa pekne poďakovali. Mikuláš sľúbil, že o rok príde znova.

     • Vyplácanie cestovného

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a rodičom, že vyplácanie cestovných nákladov na dopravu bude dňa 17.12.2021 (piatok) od 13:30 do 15:45 hod. a 20.12.2021 (pondelok) od 8:00 - 15:00 hod. vo vestibule hlavného vchodu (od MŠ).

     • OZNAM vedúcej ŠJ

     • Stravníci školskej jedálne, ktorí nastupujú od pondelka (13.12.) z karantény do školy (týka sa to len žiakov 1.stupňa ZŠ), sú prihlásení na obed. V prípade, že stravník ŠJ nenastúpi do školy, zostáva naďalej v karanténe alebo sa nebude stravovať, je potrebné individuálne sa odhlásiť z obedov u vedúcej ŠJ na tel.čísle 0905 992 114. 

      Všetci stravníci MŠ a ZŠ, ktorí plánujú byť odhlásení zo stravy v dňoch 16. a 17.decembra (t.j. štvrtok - piatok), sa musia ODHLÁSIŤ zo stravy najneskôr do 14.12.2021 (utorok) do 14:00 hod.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Nástenky v našej škole

     • Už sme sa Vám pochválili s vizuálmi našich školských násteniek? Výzdoba chodieb, ktorými prechádza každý školák, učiteľ či zamestnanec, hýri mnohými farbami a kreativitou. Niektoré z nich sú poučné (pravidlá kompostovania; ako si zvýšiť imunitu; čo s elektroodpadom; kto bol H.M. Gavlovič; vzácne slovenské pamiatky... ), iné sa zas pýšia vydarenými dielami samotných žiakov (logá z iniciál vlastného mena, nakreslené v kruhovom tvare; spoločná maľba ôsmakov, ktorá vznikla v rámci arteterapie, alebo optická hra s obrázkami.) Oko diváka sa určite nenudí ani pri originálnych tablách deviatakov a nástenke "Liga výnimočných". Na nej sú výtvarne znázornení naši učitelia. Siedmaci a ôsmaci majú každoročne za úlohu doplniť na nástenku nových učiteľov v pop-artovom štýle. Nesmú tam chýbať hlavné znaky predmetu, ktorý učí, prípadne jeho obľúbené farby, koníčky.  Keďže sa žiaci druhého stupňa momentálne nemôžu prechádzať našimi chodbami, pripomíname im takto vianočnú výzdobu aj schodisko s knihami ;-)

      To, že sa pri dielach a inštaláciách deti zastavujú, pre nás znamená, že informácie nevstrebávajú len na hodinách, ale aj na chodbách školy. A to je dobre. Dúfame, že v deťoch povzbudzujeme estetické cítenie a inšpirujeme ich k tvorivosti.