• Organizačné pokyny 1.6.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      vzhľadom na nevyhnutnosť zmeniť organizáciu vyučovania, budú mať žiaci od 1.6.2020 upravený rozvrh hodín, ktorý dostanú žiaci v pondelok (1.6.2020) od svojich vyučujúcich. Taktiež, na základe pokynov na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení, sa zmenil spôsob a organizácia stravovania v školskej jedálni. 

      V pondelok (1.6.2020) si žiaci prinesú do školy: VYHLÁSENIE o zdravotnom stave (podpísané zákonným zástupcom, odovzdá sa pri vstupe do školy. Kto nebude mať toto vyhlásenie, nebude vpustený do budovy školy!), VYHLÁSENIE o odchode z ŠKD (platí len pre družinárov, ktorí toto vyhlásenie odovzdajú vychovávateľke ŠKD), nezabudnite KĽÚČIK od šatňovej skrinky, prezuvky, písacie potreby, slovníček, učebnice a písanky z hlavných predmetov SJ a MAT, papierové vreckovky, malý antibakteriálny gel a samozrejme desiatu a pitie. Nezabudnite na rúška!

      V pondelok (1.6.2020) budú žiaci so svojimi vyučujúcimi v triedach nasledovne:

      4 vyučovacie hodiny (do 10:55 hod.): 1.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

      5 vyučovacích hodín (do 11:45 hod.): 1.A. 2.A, 2.B, 5.A, 5.B

      Ďalšie dni podľa rozvrhu hodín, platného od 1.6.2020.

      ORGANIZÁCIA v ŠKOLSKEJ JEDÁLNI dňa 1.6.2020:

      11:05 hod. - stravníci z tried: 3.B, 4.A, 4.B

      11:30 hod. - stravníci z tried: 1.B, 3.A

      12:00 hod. - stravníci z tried: 1.A, 2.A, 2.B

      12:30 hod. - stravníci z tried: 5.A, 5.B

      Dozory, dezinfekciu (ktorá sa bude vykonávať po každom stravníkovi) a roznos jedál a príborov zabezpečia zamestnanci školy, ŠKD a ŠJ podľa harmonogramu. Žiaci, ktorí sa stravujú, budú s vyučujúcim / vychovávateľkou čakať v triedach, alebo v prípade pekného počasia vonku, a do školskej jedálne vstúpia podľa časového harmonogramu. Každý žiak bude mať na rozvrhu hodín napísané, kedy môže ísť so svojou skupinou na obed. 

      Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spoločným rešpektovaním daných opatrení sa nám podarí úspešne ukončiť šk.rok 2019/2020.

     • Pokyny pre zákonných zástupcov ku obnoveniu vyučovania v Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča od 01. júna 2020

     • 1. Nástup do školy je 1. 6. 2020. Vyučovanie začína o 7:30 hod. Žiaci, ktorí neprejavili záujem o vzdelávanie v škole, budú vzdelávaní dištančne (v obmedzenom režime). Spôsob a forma vzdelávania je na rozhodnutí príslušného vyučujúceho.

      2. Ranný zdravotný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrola rúška) bude prebiehať od 6:45 do 7:30 hod.  pri hlavnom a vedľajšom vchode do budovy školy poverenými zamestnancami školy.  Žiaci vstupujú do priestorov školy v ochrannom rúšku samostatne po jednom, dodržiavajú rozostupy cca 2m. Po dezinfekcii žiak vstúpi do šatní, kde sa prezuje, odloží si veci a pokračuje plynule do svojej triedy, kde si sadne na pridelené miesto. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

      Sprevádzajúce osoby žiakov prichádzajúcich a odchádzajúcich zo školy nevstupujú do budovy školy a nepohybujú sa v priestoroch školy.

      Zákonný zástupca žiaka zabezpečí pre  svoje dieťa každý deň dve rúška, papierové jednorazové vreckovky a jeden malý antibakteriálny gél.

      3. Zákonný zástupca žiaka predkladá, resp. pošle po žiakovi, pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni vopred vypísané písomné vyhlásenie (viď príloha Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Ak žiak nedonesie v prvý deň nástupu vyhlásenie, nemôže vstúpiť do školy a ide domov!

      4. V súvislosti s meraním teploty žiakov, dostanú zákonní zástupcovia každého žiaka list pod názvom INFORMÁCIA, kde bude zákonný zástupca žiaka oboznámený s tým, že jeho dieťaťu bude v našej organizácii pravidelne meraná telesná teplota povereným zamestnancom školy, nakoľko dochádza k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov dotknutých osôb. Zákonný zástupca žiaka tento list podpíše, čím potvrdí, že bol nami oboznámený o spracúvaní osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a podpísaný list obratom vráti prostredníctvom dieťaťa do školy.

      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      6. Priestorové umiestnenie tried

      Skupiny 1.-5. ročníka budú umiestnené v pavilóne starej budovy. Trieda 5.B bude umiestnená v spoločenskej miestnosti.

      7. Školský klub detí je v prevádzke od 1. 6. 2020 každý pracovný deň do 16:00 hodiny. Žiaci 1.-4. ročníka, ktorí budú navštevovať školský klub, predložia v pondelok (1.6.2020) písomné prehlásenie o čase odchodu z ŠKD (viď príloha Vyhlásenie o odchode z ŠKD ). Nakoľko nie je dovolený vstup rodičov do školy, dieťa bude v čase určenom rodičom vyslané pred HLAVNÝ vchod, kde ho môže čakať rodič. Vychovávateľka vyslaním žiaka v určenom čase z ŠKD, prestáva mať zodpovednosť za dieťa, ako aj za prebratie dieťaťa zákonným zástupcom, resp. osobou žijúcou v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

      8. Stravovanie – žiaci majú nárok na dotáciu.

      Strava pre ročníky 1.-5. sa vydáva od 11:05 hod. do 13:00 hod. podľa harmonogramu v priestoroch školskej jedálne. Mliečna desiata SA NEBUDE  vydávať.

      Žiadame zákonných zástupcov:

      - neuhrádzať júnovú platbu za stravu,

      - o včasné odhlasovanie a prihlasovanie stravy, strava sa odhlasuje deň vopred okrem pondelka, (v pondelok do 7,15 hod. a ostatné dni do 14,15 hod.),

      - o rešpektovanie nariadenia MŠ VVaŠ SR, že neodhlásená strava sa nemôže vydávať do obedárov, žiaci si nemôžu zobrať obed so sebou, zákonný zástupca nesmie vstupovať do priestorov jedálne a MŠ. (Svoje dieťa musí počkať pred areálom materskej školy.)

       

      Potrebné VYHLÁSENIA si môžete stiahnuť na našej webovej stránke. Kto nemá možnosť vytlačiť si dané VYHLÁSENIE, môže si tlačivo vyzdvihnúť na sekretariáte školy v piatok (29.5.) od 9:00-12:00 hod., alebo bude k dispozícii vo vytlačenej forme v obchode „Môj obchod Potraviny Majka“ v Pruskom od piatka (29.5.2020).

       

     • Prihlásenie do ŠKD a na stravovanie v šk.jedálni na šk.rok 2020/2021

     • Vážení rodičia,
      pre BUDÚCI ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 škola potrebuje zistiť záujem o stravovanie v školskej jedálni a pobyte dieťaťa v ŠKD (ŠKD sa týka len žiakov terajšieho 1.-3.ročníka ZŠ). Preto žiadame rodičov o vyplnenie prihlasovania na Edupage, pod rodičovským prihlásením, do stredy 03.06.2020. Prihlásenie je záväzné a nemenné! Po tomto termíne sa už nebude dať zmeniť Vaše rozhodnutie. Ak bude záujem o pobyt v ŠKD prevyšovať kapacitu a možnosti školy, do ŠKD budú prednostne prijatí žiaci 1.-3.ročníka ZŠ. Ďakujeme za pochopenie.

     • Usilovné včielky z 2.B

     • Žiaci z 2.B triedy sa v prvouke zoznámili so spoločenstvom včiel - včelstvom. Už vedia, z čoho sa skladá telo včielky, ako to funguje vo včelej rodine a aký úžitok máme z týchto drobných živočíchov. A samozrejme sa oboznámili aj s produktami, ktoré vďaka včelám máme a ktoré podporujú naše zdravie. Pridajte sa k nim a tiež si oslaďte deň sladučkým medíkom. Popritom si pozrite, aké krásne projekty vytvorili počas dištančného vyučovania :).

     • Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 1.6.2020

     • Vážení rodičia! 

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožňuje zriaďovateľom otvorenie 1. - 5. ročníka základných škôl a školských klubov detí (ďalej len „ZŠ 1 – 5“) od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi základných škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj  šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či ZŠ 1 – 5 otvoria a v akom režime. Žiakom, ktorí nebudú v škole, sprostredkuje škola distančné vzdelávanie doterajším spôsobom v rámci svojich možností tak, aby nepreťažovala tých zamestnancov, ktorí sa venujú prezenčnej forme výchovy a vzdelávania v základnej škole. Preto Vás urgentne prosíme, aby ste do ŠTVRTKU (21.05.2020) prostredníctvom rodičovského konta na Edupage potvrdili Vašu voľbu, aby sme mohli organizačne pripraviť a zabezpečiť nástup žiakov 1.- 5.ročníka ZŠ od 1.6.2020.

      Ďakujeme za spoluprácu. Vedenie školy

     • OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 6.ročníkov!

     • PROSÍME RODIČOV žiakov 6. ročníka, ktorí ešte doteraz písomne neoznámili svojim triednym učiteľkám (daniela.maschtovska@gmail.com, kosutova.marianna@zspruske.sk) výber druhého voliteľného predmetu v 7.ročníku ( jazykový – nejazykový variant), aby tak urobili najneskôr do 15.05.2020! 

      Základná škola je povinná v rámci voliteľných hodín ponúknuť žiakom terajšieho 6.ročníka ZŠ druhý cudzí jazyk (2 vyučovacie hodiny týždenne). ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom ponúka nemecký jazyk, ktorý sa začne vyučovať v školskom roku 2020/2021. V prípade nezáujmu o druhý cudzí jazyk si žiak môže vybrať nejazykový variant – konkrétne v 7.ročníku Osobnostný a sociálny rozvoj (v 8.ročníku Regionálna výchova, v 9.ročníku Mediálna výchova). Výber je záväzný až do 9. ročníka, bez možnosti zmeny. Ďakujeme za pochopenie.

    • BLOKOVÉ PROGRAMOVANIE
     • BLOKOVÉ PROGRAMOVANIE

     • V rámci projektu IT Akadémia sa naši žiaci učia aj programovať. Na dnešnej dvojhodinovke krúžku sme sa učili blokové programovanie v online prostredí za pomoci štúdia Minecraft Vodné dobrodružstvo. Spočiatku boli úlohy jednoduché, postupne sa však náročnosť zvyšovala. Na záver sme všetci zúčastnení získali aj certifikáty. Naši žiaci sú naozaj šikovní!

     • 2. CUDZÍ JAZYK - JAZYKOVÝ VARIANT

     • Vážení rodičia, milí žiaci 6. ročníka ZŠ,

      naša základná škola je povinná v rámci voliteľných hodín ponúknuť Vám druhý cudzí jazyk - od školského roka 2020/2021 to bude nemčina. Určite sa pýtate, či Vaše dieťa zvládne 2 jazyky, či sa im to nebude pliesť s angličtinou alebo dokonca si kladiete otázku načo 2 jazyky.

      Druhý cudzí jazyk na ZŠ tvoria len základné znalosti na úrovni A1. Nemusíte sa preto obávať, že to Vaše dieťa nezvládne. Sami dobre vieme, že jazyky nám otvárajú nové obzory, či už v podobe štúdia alebo práce v zahraničí, alebo ponúkajú  možnosti získať lepšiu pracovnú pozíciu.

      Využite teda ponuku získať základy nemeckého jazyka už na ZŠ a položiť tak dobré základy pre budúce štúdium.

      Viac info v priloženom videu alebo na pecus.rastislav(zavináč)zspruske.sk

      Mgr. Rastislav Pecuš

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Vážení rodičia,

      nakoľko sa mnoho rodičov nemôže dostať ku svojmu rodičovskému kontu na Edupage, systémom boli  opätovne rozposlané na Váš e-mail prihlasovacie údaje do rodičovského konta, ktorými sa môžete prihlásiť na školskú www stránku. Prístupové heslá rodičom sú každoročne  rozposielané na začiatku šk.roka elektronicky a Vám by mali prísť na Vašu e-mailovú adresu. Ak nie, tak zrejme je vaša e-mailová adresa neplatná alebo ste ju škole neposkytli. Prosíme do budúcnosti uvádzať presné kontakty na zákonných zástupcov, aby sme sa vyhli zbytočným komplikáciám. Ďakujem za pochopenie, Mgr. Košíková

     • Oznam pre rodičov žiakov 6.ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia,

      základná škola je povinná v rámci voliteľných hodín  ponúknuť žiakom terajšieho 6.ročníka ZŠ druhý cudzí jazyk (2 vyučovacie hodiny týždenne). ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom ponúka nemecký jazyk, ktorý sa začne vyučovať v školskom roku 2020/2021. V prípade nezáujmu o druhý cudzí jazyk si žiak môže vybrať nejazykový variant – konkrétne v 7.ročníku Osobnostný a sociálny rozvoj (v 8.ročníku Regionálna výchova, v 9.ročníku Mediálna výchova). Výber je záväzný až do 9. ročníka, bez možnosti zmeny!

      Rodičov žiakov 6. ročníka žiadame, aby triednym učiteľom (daniela.maschtovska@gmail.com; kosutova.marianna@zspruske.sk) oznámili svoj výber ( jazykový – nejazykový variant), ktorý bude ich dieťa navštevovať povinne od 7. ročníka v rozsahu 2 hodiny týždenne, do 10.05.2020.

     • Projektová prvouka

     • Žiaci 2.ročníka ZŠ sa počas uplynulých dní na hodinách prvouky naučili, aký úžitok má človek z chovania živočíchov, či pestovania rastlín. O tom, že učivo zvládajú, hovoria aj ich krásne projekty, na ktorých doma pracovali. Všetkých usilovných druhákov veľmi chválim. Mgr. Košíková

     • Javajka, maňuška či marioneta?

     • Viete, aký je rozdiel medzi javajkovým, maňuškovým a marionetovým bábkovým divadlom? Ak nie, neváhajte sa spýtať našich žiakov 5. ročníka. Tí v rámci projektového vyučovania (výnimočne realizovaného teraz doma) jednotlivé typy bábok zhotovovali. Nechýbala im tvorivosť a obzvlášť ich treba pochváliť za snahu a čas, ktorým si vyplnili tieto náročné dni doma.

      Nech sa páči! Pozrite si bábky, čo potešia nielen babky! :)

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do celoslovenskej zbierky Tehlička 2020. Napriek nepriaznivej situácii sme vyzbierali peknú sumu 320,40 €, ktorú sme poslali na účet verejnej zbierky. 

     • Záväzné prihlásenie žiaka na etickú alebo náboženskú výchovu v šk.roku 2020/2021

     • Vážení rodičia!

      Prosíme Vás, aby ste najneskôr do 7. mája 2020 cez aplikáciu EDUPAGE (cez Vaše rodičovské konto) záväzne prihlásili Vaše dieťa v školskom roku 2020/2021 na etickú výchovu alebo náboženskú výchovu (rímskokatolícku). Ak nemáte aktívne rodičovské konto, môžete prihlášku potvrdiť emailom na adresu: kosikova.silvia@zspruske.sk. Ďakujeme

       

    • ONLINE KRÚŽOK 3D TLAČ, ROBOTIKA A PROGRAMOVANIE
     • ONLINE KRÚŽOK 3D TLAČ, ROBOTIKA A PROGRAMOVANIE

     • V rámci NP IT Akadémia sa žiaci našej školy aj napriek pandémii COVID 19 môžu vzdelávať aj online prostredníctvom aplikácie Zoom. Na prvej online hodine sme sa učili blokové programovanie v prostredí Scratch. Ukázali sme si aj ako si možno vytvoriť vlastnú webovú stránku bez nutnosti jej programovania.

     • ZÁPIS DO MŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 sa menia podmienky a dátum podávanie žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nasledovne:  

      • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
      • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie      o zdravotnom stave, dieťa  bude prijaté len na adaptačný pobyt,
      • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

       Termíny podania žiadosti: v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020

      • elektronickou formou e-mailom na adresu materskej školy - vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať zákonným zástupcom dieťaťa a poslať naskenovanú. (materskaskola@zspruske.sk)
      • poštou na adresu príslušnej školy (ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská 369, 01852 Pruské)
      • osobne doručiť do materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v dňoch 12.5.2020 (od 10,00 hod.-12,00 hod.) a  13.5.2020 (od 14,00 hod.-16,00 hod.)

      Formulár žiadosti je zverejnený na www.zspruske.sk, záložka – materská škola – tlačivá na stiahnutie,  alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v termíne 12.5. 2020 od 10,00-12,00 hod. a 13.5. 2020 od 14,00-16,00 hod v MŠ, prípadne si vytvoriť vlastný formulár žiadosti.

      POZOR!!! Žiadosť musí byť podpísaná. Bez  podpisu nebude žiadosť akceptovaná! K overeniu údajov je potrebné priniesť pred vydaním rozhodnutia o prijatí  k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

      PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

      Prednostne sa prijímajú:

      • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
      • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

      Ostatné kritéria prijímania detí: V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnaných zákonných zástupcov, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, deti ktoré k 31. augustu 2020 dovŕšia tri roky veku života.

      Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa sa vydávajú spravidla do konca júna 2020.                                                                           PaedDr. Jureníková,  riaditeľka školy

     • Usmernenie na hodnotenie žiakov Základnej školy v Pruskom v čase mimoriadnej situácie

     •  

      V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 06. apríla 2020, vydáva riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369 Pruské PaedDr. Adela Jureníková nasledujúce usmernenie na hodnotenie žiakov Základnej školy v Pruskom v čase mimoriadnej situácie:

       

      Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:

      • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
      • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
      • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

      Zásady hodnotenia počas prerušeného vyučovania v Základnej škole v Pruskom:

      1. Priebežné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa bude realizovať:

      - formou konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa, 

      - pomenovaním pozitívnych výsledkov,

      - pomenovaním a výpočtom chýb a nedostatkov,

      - hodnotením úspešnosti, ktorá bude vyjadrená percentami a bodmi, ktoré sa podľa platného školského poriadku dajú veľmi jednoducho preniesť na známku (pre lepšiu orientáciu zákonných zástupcov žiakov v dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch ich dieťaťa).

       

       Počas priebežného hodnotenia sa bude prihliadať na individuálne možnosti vzdelávania žiakov (technické zabezpečenie vzdelávania, pripojenie na internet, sociálne prostredie v rodine).

       

      2. Celkové (záverečné) hodnotenie žiaka sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch vo všetkých ročníkoch uskutoční na konci druhého polroka. Jeho cieľom bude čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

       

      Skutočnosť, či žiak v danom vyučovacom predmete dosiahol uspokojivé výsledky alebo nedosiahol uspokojivé výsledky určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet.

      Hodnotenie bude vyjadrené slovne:

      a) absolvoval, ak v danom predmete vyučujúci objektívne rozhodne, že úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov je na takej úrovni, že v danom vyučovacom predmete dosiahol uspokojivé výsledky (prospel),

      b) neabsolvoval, ak v danom predmete vyučujúci objektívne  rozhodne, že úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov je na takej úrovni, že v danom vyučovacom predmete nedosiahol uspokojivé výsledky (neprospel).

      c) V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

       

      ·         V záujme objektívneho záverečného hodnotenia žiakov (na konci druhého polroku školského roku 2019/2020) budú všetci žiaci základnej školy povinní odovzdať učiteľom daného predmetu zošity, pracovné zošity prípadne iné písomné práce na kontrolu v termíne do 15. júna 2020. Pokyny ku odovzdávaniu zadá učiteľ daného predmetu elektronicky všetkým dotknutým žiakom.

       

      3. Získavanie podkladov na hodnotenie:

      - z portfólií žiackych prác,

      - z rozhovorov so žiakmi a ich on-line odpovedí, 

      - z konzultácií s rodičmi.

      Portfóliá žiackych prác tvoria: projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka, ústne a písomné odpovede žiakov, testy, písomné práce.

       

      Získavanie podkladov na hodnotenie z výchov (hudobná, telesná výtvarná, informatická) a z predmetu náboženská výchova a technika:

       

      Z dôvodu technických problémov pri vyučovaní na diaľku budú z výchov a z predmetu náboženská výchova a technika získavané podklady na hodnotenie na základe projektovej práce žiakov. Raz za mesiac vyučujúci zadá žiakom projektovú úlohu po výklade, vysvetlení učiva. Žiak bude mať na spracovanie projektu jeden kalendárny mesiac. Podmienky vypracovania projektovej úlohy  a odovzdania budú žiakom poskytnuté vyučujúcim daného predmetu.

       

      Možnosť odovzdávania žiackych prác vyučujúcemu:

      -          na diaľku, elektronicky,

      -          v prípade technických problémov poslať poštou (po dohode s vyučujúcim) na adresu školy,

      -          osobne (po dohode s vyučujúcim) na sekretariáte školy.

       

      Pri získavaní a tvorbe podkladov na hodnotenie žiakov so ŠVVP učitelia a zákonní zástupcovia spolupracujú s asistentom učiteľa a školským špeciálnym pedagógom - Mgr. Zuzanou Pagáčovou.

       

      ·         Žiak je povinný odovzdať minimálne 75% predpísaných prác z daného vyučovacieho predmetu. 

      ·         Ak sa žiak nemôže zúčastňovať vzdelávania na diaľku v určitom období, napríklad zo zdravotných dôvod, oznámi zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť triednemu učiteľovi.

      ·         Žiak je povinný odovzdať vypracovanú úlohu vyučujúcemu v termíne, ktorý  vyučujúci určí dopredu. Ak žiak neodovzdá úlohu v stanovenom termíne, bude úloha vyhodnotená ako neodovzdaná práca/nevypracovaná úloha.

       

      4. Postup do vyššieho ročníka

      1.V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

      2.V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      3.V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

       

      6. Postup školy pri nespolupracovaní žiaka počas vyučovania na diaľku

       

      Ak sa žiak nezúčastňuje vyučovania na diaľku, nevypracúva učiteľmi zadané úlohy,  učiteľ daného predmetu nemôže vykonávať priebežné a následne celkové (záverečné) hodnotenie.  V takomto prípade škola pristúpi k nasledujúcim opatreniam:

       

      1. Písomné bude informovať zákonných zástupcov žiaka o neuspokojivých výsledkoch žiaka, kde zároveň navrhne zákonnému zástupcovi žiaka ďalší postup.

       

      2. Ak nenastane zlepšenie vo výchovných a vzdelávacích výsledkoch žiaka, bude to škola vnímať ako zanedbanie povinnosti rodičov v príprave svojho dieťaťa do školy v zmysle ustanovenia § 144 ods. 7,8,9,10, §153 Školského zákona a § 28 ods. 1,2 zákona o rodine. Škola túto skutočnosť bezodkladne oznámi obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na ďalšie riešenie.

       

                   V Pruskom, 17. apríla 2020, PaedDr. Adela Jureníková, riaditeľka školy