• Úspech v recitátorskej súťaži

     • Blahoželáme žiačke Lucke Backovej z 5.B triedy, ktorá získala 3. miesto v okresnej súťaži a prehliadke umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V dňoch 29.3. a 30.3. 2022 prebehlo okresné kolo Pytagoriády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

      V kategórii P8 obsadila Jessica REMŠÍKOVÁ  z 8.A triedy 3. miesto. Na rovnakom mieste sa v kategórii P7 umiestnila Lenka FÚSKOVÁ zo 7.B triedy.

      Medzi úspešných riešiteľov ďalej patrili: Emília Mičudová (6.B), ktorá obsadila 5.miesto; Adam Srnec (5.C), ktorý sa umiestnil na 6.mieste; Zara Zgútová (4.B); Michal Mičuda (4.A) a Ema Poliaková (3.B).

       

      Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • OZNAM O PRIJÍMANÍ DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a  o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023 bude:

      v dňoch od  02. - 06.mája 2022,  v čase od  10,30 – 16,00 hod.

      Miesto podávania žiadostí:  Materská škola

      Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa RŠ pre materskú školu

      Na  účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie  v  rozsahu  §  11  ods.   6   zákona   č.  245/2008   Z. z.   o   výchove a vzdelávaní.  Súčasťou     žiadosti     je    potvrdenie     o     zdravotnej      spôsobilosti     od  všeobecného lekára   pre  deti   a dorast  doplnené   informáciou  o  povinnom očkovaní.  K overeniu údajov je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

      Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Tento   formulár  si  môžete   stiahnuť na  https://zspruske.edupage.org/, alebo  Vám bude poskytnutý  v dňoch zápisu dieťaťa, t .j.  od 02.05.2022 -  06.5.2022 v kancelárii ZRŠ. 

      Akceptované   budú   žiadosti   podané:

      • poštou    na   adresu školy
      • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na    adresu MŠ (materskaskola@zspruske.sk)
      • osobne v MŠ  v  kancelárii  ZRŠ

      Podmienky prijímania detí do MŠ:

      (podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č.438/2020 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.)

      • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2022 je predprimárne vzdelávanie povinné),
      • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť -na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu),
      • deti ktoré k 31. augustu 2022 dovŕšia tri roky veku života.

      Ostatné kritéria prijímania detí:

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnancov ZŠ s MŠ, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2022 dovŕšia 3 roky     veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2022

      Termín vydania rozhodnutia:

      Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka školy do 15.6.2022.

      Ohľadom prevzatia rozhodnutí bude zákonných zástupcov dieťaťa materská škola kontaktovať telefonicky.

      Dôležité!!!

      Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

      Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
      → jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

      → ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo

      → ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
      → jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo
      → vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením (viď príloha Písomné vyhlásenie 1 
      Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy →  viď príloha Písomné vyhlásenie 2

      PRÍLOHY:

      ziadost_do_MS.doc

      Pisomne_vyhlasenie_1.doc

      Pisomne_vyhlasenie_2.doc

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • Dňa 22. marca žiaci z 5. C Mária Pánová, Lívia Bórová a Adam Srnec reprezentovali našu školu v dekanátnom (okresnom) kole biblickej olympiády a obsadili pekné 3. miesto. Úspešným riešiteľom blahoželáme!

     • Úspech na chemickej olympiáde

     • Dňa 25.marca 2022 sa konalo okresné kolo súťaže „Chemická olympiáda - kategória D“  na Základnej škole v Ladcoch. Náš žiak Peter Prekop z 9.B triedy sa v okresnom kole umiestnil na krásnom 2. mieste. Blahoželáme!

     • Noc s Andersenom 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc s Andersenom 2022.

      V piatok, 01.apríla 2022, sa uskutočnilo medzinárodné podujatie na podporu čítania – Noc s Andersenom, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2. apríla). S cieľom podporiť rozvíjanie čítania detí a vytvárať kladný vzťah ku knihám, sa v našej školskej knižnici počas piatkového popoludnia uskutočnili aktivity pre 40 prihlásených žiakov 1. až 5.ročníka ZŠ. Aktivity boli rozdelené do dvoch častí. Žiaci 1. a 2 ročníka ZŠ sa do 17tej hodiny zoznámili nielen s tvorbou H.Ch.Andersena, ale nosnou témou bola pre nich slovenská spisovateľka Ľudmila Podjavorinská. Prečítaním diela „Žabiatko“ a rôznorodými aktivitami súvisiacimi s týmto dielom, sme si pripomenuli  150.výročie narodenia spisovateľky. Deti po pozornom prečítaní knihy výborne uspeli vo vedomostnom kvíze zameranom na porozumenie textu. Veselým žabím tančekom sa deti pozitívne naladili na ďalších aktivít. V štyroch tímoch sa im bez problémov a s úsmevom na tváričkách podarilo vyriešiť pripravené záhady zo života žiab, dotvoriť text o žabke s pomiešanými slabikami, vypočítať žabiacke príklady, vyskúšať si skok do diaľky z miesta i poskladať náročné žabie puzzle. Na záver si deti vyrobili krásne žabky z farebného papiera, ktoré im, veríme, spolu s medailami, knižkami, záložkami a pohľadnicami budú pripomínať spomínané dielo Ľ.Podjavorinskej.

      V druhej časti, venovanej žiakom 3. – 5.ročníka ZŠ, sme sa venovali viac tvorbe ďalšej slovenskej spisovateľky, Eleny Čepčekovej, ktorá by tento rok oslávila 100.narodeniny. Prečítaním jej diela „Meduška“ sa všetky aktivity niesli témou „VČELA“. Žiaci vytvárali pojmové mapy, riešili viacsmerovky a počítali včelie príklady. Pohybovými aktivitami súťažili v zbere „nektáru“ a vytváraní „úľa“ z penových kociek. V závere kvietkami oživili Andersenov strom, ktorý zakvitol názvami detských kníh, ktorých názvy sme počas „Noci s Andersenom“ spomínali, alebo sú súčasťou školskej knižnice.

      Veríme, že zúčastnení žiaci si počas popoludnia až do večerných hodín vyskúšali nielen svoje literárne, vedomostné a pohybové zručnosti, ale sa aj výborne zabavili a odchádzali plní príjemných zážitkov. Touto cestou by som sa chcela poďakovať Rade rodičov pri ZŠ s MŠ H.Gavloviča za finančné prostriedky, ktoré sme použili na nákup knižných a sladkých odmien pre zúčastnené deti, ako aj p.učiteľkám Mgr. Bobokovej a Mgr. Smolekovej za spoluprácu a pomoc.

      Mgr. Silvia Košíková - koordinátorka podujatia

     • Zážitkové čítanie

     • Počas marca, mesiaca kníh, si pripravili pani asistentky učiteľov na 1.stupni ZŠ,  Bc. Cúciková Andrea a Baginová Hanka, čitateľské aktivity s našimi prváčikmi. V školskej knižnici sa najmladší žiaci našej školy zoznámili s Guľkom Bombuľkom, hlavným hrdinom knihy od spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Počas čítania Bombuľkových dobrodružných príbehov sa prváci s nadšením zapájali do viacerých pripravených aktivít. Prvákom sa čítanie i aktivity páčili a veríme, že i takouto formou sme prebudili v nich záujem o knihy a čítanie.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy, PaedDr. Adela Jureníková, udeľuje žiakom 5. - 8.ročníka ZŠ na stredu (6.4.2022) riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského Testovania 9 - 2022. Stravníci v týchto ročníkoch sú na tento deň odhlásení z obeda. Vyučovanie na 1.stupni ZŠ, ako aj ŠKD, bude v tento deň normálne prebiehať.

     • Oznam pre stravníkov ŠJ

     • Oznamujeme stravníkom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom, že od 01.04.2022 sa končí vydávanie neodhlásených obedov  do jednorazových obalov. Môžu sa používať  vlastné obedáre /sklenené nádoby nie sú povolené/.

      Rodičia si ich  naďalej budú môcť vyzdvihnúť  pri vchode od  Motýlika v čase od 11.00 do 13.15 hod.

      Vedúca ŠJ

    • SVETOVÝ DEŇ VODY
     • SVETOVÝ DEŇ VODY

     • Dňa 22. marca si celý svet oslavuje Svetový deň vody. Na našej škole sme si tento medzinárodný deň pripomenuli krátkou rozhlasovou reláciou, krásnymi nástenkami, ale aj rôznymi aktivitami a tematickými hodinami. Ďakujeme pedagógom a žiakom, ktorí sa zapojili a pripomenuli si v rámci vyučovacích hodín tento významný a pre budúcnosť ľudstva dôležitý deň.

     • Predškoláci v školskej knižnici

     • Ako pritiahnuť deti ku knihe? Túto otázku si pravidelne kladú nielen rodičia, ale aj učitelia v materskej i základnej škole. Aktivity, približujúce deťom detskú literatúru, určite prinášajú svoje ovocie. Tak je to i v materskej škole. Naši predškoláci sa v marci pochválili svojim kamarátom prinesenými obľúbenými knižkami, z ktorých im rodičia pred spaním čítajú rozprávky. Tiež si domov požičiavajú knižky z triednej škôlkarskej knižnice. Donedávna vedeli o školskej knižnici  iba z rozprávania svojich starších súrodencov. Tak sme sa rozhodli navštíviť ju a priblížiť predškolákom toto  krásne a inšpiratívne prostredie. Detskú literatúru si deti prezerali s veľkým záujmom. Z police na nich skočila opica Škorica od Petra Stoličného či  Buvik od Daniela Heviera. Počúvanie rozprávky im spríjemnili relaxačné tuli vaky. Poslucháčsku pozornosť detí sme vyskúšali pri rozprávke Môj Macík od Márie Rázusovej–Martákovej s využitím IKT. To, že sa deťom v knižnici veľmi páčilo, dosvedčujú aj fotografie.

    • DEŇ NAŠICH UČITEĽOV
     • DEŇ NAŠICH UČITEĽOV

     • Ako už každý dobre vie, 28. marec je dňom, kedy oslavujú všetci pedagógovia. Na našej škole vznikla pri tejto príležitosti RELÁCIA, v ktorej sa okrem iného dozviete, či majú podľa žiakov učitelia zmysel pre humor a taktiež si môžete vypočuť najtypickejšie hlášky niektorých z nich.

      Touto cestou ĎAKUJEM veľmi pekne všetkým, ktorí boli ochotní sa na tvorbe podieľať!

      Mgr. Michaela Pecušová

     • ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA ZŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské oznamuje rodičom, že ZÁPIS do 1.ročníka ZŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 20.-21.apríla 2022 (streda, štvrtok) v čase od 14:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy za OSOBNEJ ÚČASTI DIEŤAŤA.

      So sebou si treba priniesť:

      a) rodný list dieťaťa (originál),

      b) platný občiansky preukaz oboch prítomných zákonných zástupcov,

      c) vyplnenú a oboma rodičmi podpísanú PRIHLÁŠKU (ak nebola podaná elektronicky)

      d) finančnú čiastku 15,-€ na zakúpenie predpisových zošitov

      e) pastelky

      Pred zápisom môžete vyplniť online Elektronická prihláška do ZŠktorú podpíšu zákonní zástupcovia osobne pri zápise. Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku vopred elektronicky, prihlášky v papierovej podobe budú k dispozícii v triedach materskej školy, ktoré navštevujú predškoláci alebo si ju môžete stiahnuť nižšie v prílohe.

      Je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia !

      V prípade, že to nie je možné, prítomný rodič si môže stiahnuť tlačivo (Príloha č.2), ktoré už vyplnené a podpísané prinesie na zápis.

      Ak druhý rodič nežije v spoločnej domácnosti a nie je možné získať jeho podpis, priamo pri zápise prítomný rodič podpíše písomné vyhlásenie, že nie je možné získať podpis druhého z rodičov a zápis je v najlepšom záujme dieťaťa (Príloha č.3)

      V zmysle platnej legislatívy riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 15. júna 2022.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. Zápisu v ZŠ sa musia zúčastniť aj deti, ktoré budú pokračovať v materskej škole. Rodič pri zápise musí informovať ZŠ, že jeho dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

      PRÍLOHY:

      Prihlaska_na_vzdelavanie_v_zakladnej_skole.pdf

      Priloha_c.2_pis.vyhlasenie_ZZ_o_dohode_podpisu_len_jedneho_ZZ.pdf

      Priloha_c.3_pisomne_vyhlasenie_ZZ_nemoznost_ziskat_podpis.pdf

       

       

       

       

    • Vynášanie Moreny
     • Vynášanie Moreny

     • V utorok 22. 3. 2022 naši prváci privítali jar starým slovanským zvykom. Vynášanie Moreny, bohyne zimy a smrti, patrí medzi pravidelné aktivity našej školy. Sprievod detí niesol slamenú bábku po uliciach obce Pruské za spevu pesničiek, ľudových riekaniek a prekáračiek. Na moste cez potok sme Morenu zapálili a hodili do vody. Vítanie jari sme ukončili spevom detských pesničiek a tančekom. Všetci sa tešíme na dni plné slniečka, spevu vtáčikov a vône kvetov.

     • "Noc s Andersenom"

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      ako už bolo oznámené,1.4.2022 sa chystá medzinárodné čitateľské podujatie "Noc s Andersenom". Na našej škole sa uskutoční BEZ PRESPÁVANIA v popoludňajších hodinách. Nakoľko bol veľký záujem  žiakov 1.-2.ročníka ZŠ (1.4.2022, 15:00 - 17:00 hod.) a skupina je kapacitne už naplnená, ŽIAKOV 1.-2.ročníka prosíme, aby už NEPODÁVALI prihlášku na túto akciu. Zostali voľné miesta pre žiakov 3.-4.ročníka ZŠ (1.4.2022, 17:30-19:30 hod.). Ak by bol záujem, môžu sa prihlásiť k tejto skupine aj žiaci 5.ročníka ZŠ, emailom zastupca@zspruske.sk alebo osobne si prísť pre prihlášku do kancelárie zástupcu RŠ.

      Ďakujem za pochopenie, Mgr. Košíková

     • Chystá sa "NOC S ANDERSENOM"

     • Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie na podporu čítania, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2. 4. 1805 – 4. 8. 1875). Na Slovensku Noc s Andersenom od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Koná sa vo všetkých regiónoch Slovenska a každoročne priberá väčší počet nielen verejných a školských knižníc, ale aj základných a materských škôl, centier voľného času, detských domovov a ďalších výchovno-vzdelávacích a kultúrnych zariadení.ZŠ s MŠ H.Gavloviča pripravuje 1.apríla 2022 pre žiakov 1. - 4.ročníka ZŠ aktivity plné čítania, zábavy a súťaží. Tieto zážitky im pomôžu nadobudnúť pozitívny vzťah k čítaniu, ku knižniciam a kultúrnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času. Vzhľadom na dodržiavanie opatrení tento rok nebude prebiehať Noc s Andersenom aj s prespávaním, ale budú vytvorené 2 skupiny (žiaci 1.- 2.ročníka ZŠ- 15:00-17:00hod. a žiaci 3.- 4.ročníka ZŠ - 17:30-19:30 hod.), s ktorými strávime POPOLUDNIE čitateľskými aktivitami v škole. Počet účastníkov na tejto akcii je LIMITOVANÝ, preto je potrebné sa VOPRED prihlásiť do 25.03.2022 na emailovej adrese: zastupca@zspruske.sk alebo priamo u Mgr. Košíkovej, kde dostanete viac info ako aj prihlášku a ostatné tlačivá. Podanou prihláškou nezaručujeme, že žiak bude automaticky zaradený na toto podujatie.

     • Jarné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Jarné prázdniny sú v termíne od 07. marca 2022 do 11. marca 2022. Vyučovanie  sa po prázdninách začína 14. marca 2022 (pondelok).

     • Vyplácanie cestovného

     • Vážení rodičia,

      v dňoch 03.- 04.03.2022 (štvrtok, piatok), v čase od 8:00 - 13:00 a 14:00-15:00 hod., sa bude vyplácať cestovné na sekretariáte školy. Vopred je potrebné ohlásiť sa prostredníctvom stlačenia zvončeka (SEKRETARIÁT) pri vchode do hlavnej budovy školy.

     • Hviezdoslavov Kubín na 1.stupni ZŠ

     • V dňoch 16. a 17.02.2022 prebehlo na 1.stupni ZŠ školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Celkovo sa školského kola zúčastnilo 19 žiakov, ktorí do školského kola postúpili výberom z triedneho kola. Porota v zložení, Mgr. Majerová, Mgr. Pichová a Mgr. Košíková, mala veľmi ťažkú úlohu, aby vybrala spomedzi všetkých recitátorov tých najlepších.

      V kategórii POÉZIA sa na 1.mieste umiestnila žiačka S.Domáňová (3.A), na 2 mieste: E.Suchánková (2.A) a H.Remšíková (2.B), na 3.mieste: J.Bereš (2.A) a M.Mičuda (4.A).

      V kategórii PRÓZA si vybojovala svojim bezchybný výkonom 1.miesto žiačka O.Haluščíková (4.A), na krásnom 2.mieste sa umiestnila V.Uherková (4.B) a na 3.mieste skončila I.Prchalová (3.B).

      Do okresného kola postupujú žiačky umiestnené na 1.mieste v každej kategórii a budeme držať palce, aby sa im darilo minimálne tak dobre, ako v školskom kole.

      Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí predviedli výborné výkony. Najmä žiaci 2.ročníkov, ktorí prekonali svoj strach a po prvýkrát si vyskúšali svoje recitátorské zručnosti, si zaslúžia veľkú pochvalu. Veľké poďakovanie patrí aj p.učiteľke Mgr. Smolekovej, ktorá školské kolo na 1.stupni ZŠ zorganizovala a vytvorila príjemnú atmosféru v školskej knižnici, kde sa súťaž konala. Taktiež ďakujeme všetkým učiteľom na 1.stupni ZŠ, ktorí pripravovali žiakov na túto súťaž.

       

     • KARNEVAL

     • V piatok, 18.februára 2022, sa v popoludňajších hodinách ozývala chodbami našej školy hudba, smiech a dobrá nálada. Vychovávateľky ŠKD, spolu s asistentkami a triednymi učiteľmi na 1.stupni ZŠ, pripravili vo svojich jednotlivých oddeleniach ŠKD veselý, zábavný a súťažiami nabitý karnevalový program. Touto cestou chceme poďakovať Rade rodičov pri ZŠ s MŠ H.Gavloviča za finančné prostriedky, ktoré sme mohli použiť na nákup sladkých odmien a nápojov pre všetky zúčastnené deti.