• Noc s Andersenom 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc s Andersenom 2022.

      V piatok, 01.apríla 2022, sa uskutočnilo medzinárodné podujatie na podporu čítania – Noc s Andersenom, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2. apríla). S cieľom podporiť rozvíjanie čítania detí a vytvárať kladný vzťah ku knihám, sa v našej školskej knižnici počas piatkového popoludnia uskutočnili aktivity pre 40 prihlásených žiakov 1. až 5.ročníka ZŠ. Aktivity boli rozdelené do dvoch častí. Žiaci 1. a 2 ročníka ZŠ sa do 17tej hodiny zoznámili nielen s tvorbou H.Ch.Andersena, ale nosnou témou bola pre nich slovenská spisovateľka Ľudmila Podjavorinská. Prečítaním diela „Žabiatko“ a rôznorodými aktivitami súvisiacimi s týmto dielom, sme si pripomenuli  150.výročie narodenia spisovateľky. Deti po pozornom prečítaní knihy výborne uspeli vo vedomostnom kvíze zameranom na porozumenie textu. Veselým žabím tančekom sa deti pozitívne naladili na ďalších aktivít. V štyroch tímoch sa im bez problémov a s úsmevom na tváričkách podarilo vyriešiť pripravené záhady zo života žiab, dotvoriť text o žabke s pomiešanými slabikami, vypočítať žabiacke príklady, vyskúšať si skok do diaľky z miesta i poskladať náročné žabie puzzle. Na záver si deti vyrobili krásne žabky z farebného papiera, ktoré im, veríme, spolu s medailami, knižkami, záložkami a pohľadnicami budú pripomínať spomínané dielo Ľ.Podjavorinskej.

      V druhej časti, venovanej žiakom 3. – 5.ročníka ZŠ, sme sa venovali viac tvorbe ďalšej slovenskej spisovateľky, Eleny Čepčekovej, ktorá by tento rok oslávila 100.narodeniny. Prečítaním jej diela „Meduška“ sa všetky aktivity niesli témou „VČELA“. Žiaci vytvárali pojmové mapy, riešili viacsmerovky a počítali včelie príklady. Pohybovými aktivitami súťažili v zbere „nektáru“ a vytváraní „úľa“ z penových kociek. V závere kvietkami oživili Andersenov strom, ktorý zakvitol názvami detských kníh, ktorých názvy sme počas „Noci s Andersenom“ spomínali, alebo sú súčasťou školskej knižnice.

      Veríme, že zúčastnení žiaci si počas popoludnia až do večerných hodín vyskúšali nielen svoje literárne, vedomostné a pohybové zručnosti, ale sa aj výborne zabavili a odchádzali plní príjemných zážitkov. Touto cestou by som sa chcela poďakovať Rade rodičov pri ZŠ s MŠ H.Gavloviča za finančné prostriedky, ktoré sme použili na nákup knižných a sladkých odmien pre zúčastnené deti, ako aj p.učiteľkám Mgr. Bobokovej a Mgr. Smolekovej za spoluprácu a pomoc.

      Mgr. Silvia Košíková - koordinátorka podujatia

     • Zážitkové čítanie

     • Počas marca, mesiaca kníh, si pripravili pani asistentky učiteľov na 1.stupni ZŠ,  Bc. Cúciková Andrea a Baginová Hanka, čitateľské aktivity s našimi prváčikmi. V školskej knižnici sa najmladší žiaci našej školy zoznámili s Guľkom Bombuľkom, hlavným hrdinom knihy od spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Počas čítania Bombuľkových dobrodružných príbehov sa prváci s nadšením zapájali do viacerých pripravených aktivít. Prvákom sa čítanie i aktivity páčili a veríme, že i takouto formou sme prebudili v nich záujem o knihy a čítanie.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy, PaedDr. Adela Jureníková, udeľuje žiakom 5. - 8.ročníka ZŠ na stredu (6.4.2022) riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského Testovania 9 - 2022. Stravníci v týchto ročníkoch sú na tento deň odhlásení z obeda. Vyučovanie na 1.stupni ZŠ, ako aj ŠKD, bude v tento deň normálne prebiehať.

     • Oznam pre stravníkov ŠJ

     • Oznamujeme stravníkom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom, že od 01.04.2022 sa končí vydávanie neodhlásených obedov  do jednorazových obalov. Môžu sa používať  vlastné obedáre /sklenené nádoby nie sú povolené/.

      Rodičia si ich  naďalej budú môcť vyzdvihnúť  pri vchode od  Motýlika v čase od 11.00 do 13.15 hod.

      Vedúca ŠJ

    • SVETOVÝ DEŇ VODY
     • SVETOVÝ DEŇ VODY

     • Dňa 22. marca si celý svet oslavuje Svetový deň vody. Na našej škole sme si tento medzinárodný deň pripomenuli krátkou rozhlasovou reláciou, krásnymi nástenkami, ale aj rôznymi aktivitami a tematickými hodinami. Ďakujeme pedagógom a žiakom, ktorí sa zapojili a pripomenuli si v rámci vyučovacích hodín tento významný a pre budúcnosť ľudstva dôležitý deň.

     • Predškoláci v školskej knižnici

     • Ako pritiahnuť deti ku knihe? Túto otázku si pravidelne kladú nielen rodičia, ale aj učitelia v materskej i základnej škole. Aktivity, približujúce deťom detskú literatúru, určite prinášajú svoje ovocie. Tak je to i v materskej škole. Naši predškoláci sa v marci pochválili svojim kamarátom prinesenými obľúbenými knižkami, z ktorých im rodičia pred spaním čítajú rozprávky. Tiež si domov požičiavajú knižky z triednej škôlkarskej knižnice. Donedávna vedeli o školskej knižnici  iba z rozprávania svojich starších súrodencov. Tak sme sa rozhodli navštíviť ju a priblížiť predškolákom toto  krásne a inšpiratívne prostredie. Detskú literatúru si deti prezerali s veľkým záujmom. Z police na nich skočila opica Škorica od Petra Stoličného či  Buvik od Daniela Heviera. Počúvanie rozprávky im spríjemnili relaxačné tuli vaky. Poslucháčsku pozornosť detí sme vyskúšali pri rozprávke Môj Macík od Márie Rázusovej–Martákovej s využitím IKT. To, že sa deťom v knižnici veľmi páčilo, dosvedčujú aj fotografie.

    • DEŇ NAŠICH UČITEĽOV
     • DEŇ NAŠICH UČITEĽOV

     • Ako už každý dobre vie, 28. marec je dňom, kedy oslavujú všetci pedagógovia. Na našej škole vznikla pri tejto príležitosti RELÁCIA, v ktorej sa okrem iného dozviete, či majú podľa žiakov učitelia zmysel pre humor a taktiež si môžete vypočuť najtypickejšie hlášky niektorých z nich.

      Touto cestou ĎAKUJEM veľmi pekne všetkým, ktorí boli ochotní sa na tvorbe podieľať!

      Mgr. Michaela Pecušová

     • ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA ZŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské oznamuje rodičom, že ZÁPIS do 1.ročníka ZŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 20.-21.apríla 2022 (streda, štvrtok) v čase od 14:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy za OSOBNEJ ÚČASTI DIEŤAŤA.

      So sebou si treba priniesť:

      a) rodný list dieťaťa (originál),

      b) platný občiansky preukaz oboch prítomných zákonných zástupcov,

      c) vyplnenú a oboma rodičmi podpísanú PRIHLÁŠKU (ak nebola podaná elektronicky)

      d) finančnú čiastku 15,-€ na zakúpenie predpisových zošitov

      e) pastelky

      Pred zápisom môžete vyplniť online Elektronická prihláška do ZŠktorú podpíšu zákonní zástupcovia osobne pri zápise. Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku vopred elektronicky, prihlášky v papierovej podobe budú k dispozícii v triedach materskej školy, ktoré navštevujú predškoláci alebo si ju môžete stiahnuť nižšie v prílohe.

      Je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia !

      V prípade, že to nie je možné, prítomný rodič si môže stiahnuť tlačivo (Príloha č.2), ktoré už vyplnené a podpísané prinesie na zápis.

      Ak druhý rodič nežije v spoločnej domácnosti a nie je možné získať jeho podpis, priamo pri zápise prítomný rodič podpíše písomné vyhlásenie, že nie je možné získať podpis druhého z rodičov a zápis je v najlepšom záujme dieťaťa (Príloha č.3)

      V zmysle platnej legislatívy riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 15. júna 2022.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. Zápisu v ZŠ sa musia zúčastniť aj deti, ktoré budú pokračovať v materskej škole. Rodič pri zápise musí informovať ZŠ, že jeho dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

      PRÍLOHY:

      Prihlaska_na_vzdelavanie_v_zakladnej_skole.pdf

      Priloha_c.2_pis.vyhlasenie_ZZ_o_dohode_podpisu_len_jedneho_ZZ.pdf

      Priloha_c.3_pisomne_vyhlasenie_ZZ_nemoznost_ziskat_podpis.pdf

       

       

       

       

    • Vynášanie Moreny
     • Vynášanie Moreny

     • V utorok 22. 3. 2022 naši prváci privítali jar starým slovanským zvykom. Vynášanie Moreny, bohyne zimy a smrti, patrí medzi pravidelné aktivity našej školy. Sprievod detí niesol slamenú bábku po uliciach obce Pruské za spevu pesničiek, ľudových riekaniek a prekáračiek. Na moste cez potok sme Morenu zapálili a hodili do vody. Vítanie jari sme ukončili spevom detských pesničiek a tančekom. Všetci sa tešíme na dni plné slniečka, spevu vtáčikov a vône kvetov.

     • "Noc s Andersenom"

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      ako už bolo oznámené,1.4.2022 sa chystá medzinárodné čitateľské podujatie "Noc s Andersenom". Na našej škole sa uskutoční BEZ PRESPÁVANIA v popoludňajších hodinách. Nakoľko bol veľký záujem  žiakov 1.-2.ročníka ZŠ (1.4.2022, 15:00 - 17:00 hod.) a skupina je kapacitne už naplnená, ŽIAKOV 1.-2.ročníka prosíme, aby už NEPODÁVALI prihlášku na túto akciu. Zostali voľné miesta pre žiakov 3.-4.ročníka ZŠ (1.4.2022, 17:30-19:30 hod.). Ak by bol záujem, môžu sa prihlásiť k tejto skupine aj žiaci 5.ročníka ZŠ, emailom zastupca@zspruske.sk alebo osobne si prísť pre prihlášku do kancelárie zástupcu RŠ.

      Ďakujem za pochopenie, Mgr. Košíková

     • Chystá sa "NOC S ANDERSENOM"

     • Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie na podporu čítania, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2. 4. 1805 – 4. 8. 1875). Na Slovensku Noc s Andersenom od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Koná sa vo všetkých regiónoch Slovenska a každoročne priberá väčší počet nielen verejných a školských knižníc, ale aj základných a materských škôl, centier voľného času, detských domovov a ďalších výchovno-vzdelávacích a kultúrnych zariadení.ZŠ s MŠ H.Gavloviča pripravuje 1.apríla 2022 pre žiakov 1. - 4.ročníka ZŠ aktivity plné čítania, zábavy a súťaží. Tieto zážitky im pomôžu nadobudnúť pozitívny vzťah k čítaniu, ku knižniciam a kultúrnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času. Vzhľadom na dodržiavanie opatrení tento rok nebude prebiehať Noc s Andersenom aj s prespávaním, ale budú vytvorené 2 skupiny (žiaci 1.- 2.ročníka ZŠ- 15:00-17:00hod. a žiaci 3.- 4.ročníka ZŠ - 17:30-19:30 hod.), s ktorými strávime POPOLUDNIE čitateľskými aktivitami v škole. Počet účastníkov na tejto akcii je LIMITOVANÝ, preto je potrebné sa VOPRED prihlásiť do 25.03.2022 na emailovej adrese: zastupca@zspruske.sk alebo priamo u Mgr. Košíkovej, kde dostanete viac info ako aj prihlášku a ostatné tlačivá. Podanou prihláškou nezaručujeme, že žiak bude automaticky zaradený na toto podujatie.

     • Jarné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Jarné prázdniny sú v termíne od 07. marca 2022 do 11. marca 2022. Vyučovanie  sa po prázdninách začína 14. marca 2022 (pondelok).

     • Vyplácanie cestovného

     • Vážení rodičia,

      v dňoch 03.- 04.03.2022 (štvrtok, piatok), v čase od 8:00 - 13:00 a 14:00-15:00 hod., sa bude vyplácať cestovné na sekretariáte školy. Vopred je potrebné ohlásiť sa prostredníctvom stlačenia zvončeka (SEKRETARIÁT) pri vchode do hlavnej budovy školy.

     • Hviezdoslavov Kubín na 1.stupni ZŠ

     • V dňoch 16. a 17.02.2022 prebehlo na 1.stupni ZŠ školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Celkovo sa školského kola zúčastnilo 19 žiakov, ktorí do školského kola postúpili výberom z triedneho kola. Porota v zložení, Mgr. Majerová, Mgr. Pichová a Mgr. Košíková, mala veľmi ťažkú úlohu, aby vybrala spomedzi všetkých recitátorov tých najlepších.

      V kategórii POÉZIA sa na 1.mieste umiestnila žiačka S.Domáňová (3.A), na 2 mieste: E.Suchánková (2.A) a H.Remšíková (2.B), na 3.mieste: J.Bereš (2.A) a M.Mičuda (4.A).

      V kategórii PRÓZA si vybojovala svojim bezchybný výkonom 1.miesto žiačka O.Haluščíková (4.A), na krásnom 2.mieste sa umiestnila V.Uherková (4.B) a na 3.mieste skončila I.Prchalová (3.B).

      Do okresného kola postupujú žiačky umiestnené na 1.mieste v každej kategórii a budeme držať palce, aby sa im darilo minimálne tak dobre, ako v školskom kole.

      Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí predviedli výborné výkony. Najmä žiaci 2.ročníkov, ktorí prekonali svoj strach a po prvýkrát si vyskúšali svoje recitátorské zručnosti, si zaslúžia veľkú pochvalu. Veľké poďakovanie patrí aj p.učiteľke Mgr. Smolekovej, ktorá školské kolo na 1.stupni ZŠ zorganizovala a vytvorila príjemnú atmosféru v školskej knižnici, kde sa súťaž konala. Taktiež ďakujeme všetkým učiteľom na 1.stupni ZŠ, ktorí pripravovali žiakov na túto súťaž.

       

     • KARNEVAL

     • V piatok, 18.februára 2022, sa v popoludňajších hodinách ozývala chodbami našej školy hudba, smiech a dobrá nálada. Vychovávateľky ŠKD, spolu s asistentkami a triednymi učiteľmi na 1.stupni ZŠ, pripravili vo svojich jednotlivých oddeleniach ŠKD veselý, zábavný a súťažiami nabitý karnevalový program. Touto cestou chceme poďakovať Rade rodičov pri ZŠ s MŠ H.Gavloviča za finančné prostriedky, ktoré sme mohli použiť na nákup sladkých odmien a nápojov pre všetky zúčastnené deti.

     • Biológia netradične

     • Žiačka 7.B triedy Lenka Fúsková na hodine biológie, v rámci témy zuby, si pripravila veľmi peknú a odbornú prednášku o zuboch. Prednášku zameranú najmä na starostlivosť o zuby spojila s konkrétnymi ukážkami. Ďakujeme Mgr. Dominike Mackovej za odborné rady a zapožičanie pomôcok k prednáške.

     • Polročné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v piatok (4.2.2022) sú POLROČNÉ PRÁZDNINY. V pondelok (7.2.2022) nastupujú do školy na prezenčné vyučovanie už aj žiaci 2.stupňa ZŠ. Od pondelka sa bude vydávať aj strava (obedy) v školskej jedálni. Všetci stravníci sú automaticky prihlásení, kto nemá záujem o stravu, musí sa individuálne odhlásiť prostredníctvom Edupage alebo u vedúcej ŠJ ( 0905 992 114) do piatku (4.2.2022) do 14:00 hod.

     • Polročné hodnotenie žiakov

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že polročný VÝPIS KLASIFIKÁCIE budeme zasielať elektronicky v Edupage do rodičovského konta v pondelok 31.1.2022.

     • Oznam pre žiakov 2.stupňa ZŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci 2.stupňa ZŠ!

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici   n a r i a ď u j e   p r e   2 . s t u p e ň ZŠ  v čase do 03.02.2022 nasledovné opatrenia:

      1. zákaz činnosti – výchovno-vzdelávací proces v školskom zariadení,

       2. zákaz organizovania kultúrnych,spoločenských a športových podujatí pre deti a mládež.

      Z toho dôvodu v dňoch 31.1. - 3.2.2022 pokračujú žiaci 2.stupňa ZŠ v dištančnej forme vzdelávania. Žiadame žiakov, aby pozorne sledovali rozvrh a pripájali sa na online hodiny.

      V piatok (4.2.2022) sú polročné prázdniny, vyučovanie neprebieha.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      na základe odporúčania RÚVZ v Považskej Bystrici sa prerušuje na dni 27.1. - 28.1.2022 chod materskej školy a prezenčná výučba na 2.stupni ZŠ. Žiaci 2.stupňa prechádzajú na dištančnú výučbu. Žiaci 1.stupňa ZŠ pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania, ale bez stravovania v školskej jedálni, nakoľko tieto dni zostáva aj školská kuchyňa v karanténe. O ďalších dňoch Vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie,

      vedenie školy