• Krásny úspech

     • Dňa 26. 5. 2021 sa uskutočnilo v CVČ Dubnica nad Váhom okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Porota vyberala víťazov podľa poslaných videonahrávok. Našu školu reprezentovali tieto 4 najlepšie žiačky:

      Klára Pagáčová zo 6. A za II. kategóriu v prednese poézie,

      Emília Mičudová z 5. B za II. kategóriu v prednese prózy,

      Natália Tomanová z 8. B za III. kategóriu v prednese poézie,

      Linda Mikolášová zo 7.B za III. kategóriu v prednese prózy.

       

      Až trom z nich sa podarilo uspieť. Klára Pagáčová získala vo svojej kategórii 2. miesto. Dievčatá Emília Mičudová a Natália Tomanová obsadili 1. miesto a postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 9. 9. 2021 v Trenčíne.

      Víťazkám srdečne blahoželáme!

    • Geografická Online IT Čajovňa
     • Geografická Online IT Čajovňa

     • Pozývame žiakov na ďalšiu zo série geografických online IT čajovní: Kúsok austrálskej jedinečnosti nielen na Great Ocean Road

      Dňa 04.06.2021 o 14:30 – 15:30

       

      Hey mate! Typický austrálsky neformálny pozdrav otvára naše online stretnutie. Austrália je jedinečný kontinent. Izolovanosť prostredia spôsobila, že tu žije mnoho pre nás vzácnych a nebezpečných tvorov zároveň. Webinár je zameraný na prírodné krásy a riziká cestou k známym 12 apoštolom v štáte Viktória. Cez Google Earth spoznáme južnú časť Austrálie – štáty Viktória a Nový Južný Wales. Tento krátky okruh okomentujeme pridanými fotografiami.

       

      Prihlasovanie je tu: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/745299?lang=sk&encode=

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Do konca mesiaca MÁJ sa bude na našej škole konať ZBER PAPIERA. Papier musí byť zviazaný a odvážený, kartón sa nezbiera! Žiaci nahlásia triednemu vyučujúcemu množstvo prineseného papiera.

      Zber papiera je dôležitý lebo:

      Jedna tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov.

      Kancelársky papier je neuveriteľne odolný, dá sa zrecyklovať až 6-krát.

     • PONUKA PRÁCE

     • Pracovná ponuka 1.stupeň ZŠ

      V zmysle § 84 zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória: učiteľ pre prvý stupeň ZŠ

      Vítaná je kvalifikácia pre vyučovanie anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.

      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom programe

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - termín nástupu 01. 09. 2021,

      - pracovná zmluva na dobu určitú,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: prax je vítaná,

      - platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy alebo emailom do 15. 06. 2021.

    • GEOGRAFICKÁ ONLINE IT ČAJOVŇA
     • GEOGRAFICKÁ ONLINE IT ČAJOVŇA

     • Pozývame žiakov na geografickú online IT čajovňu: Podnesterko, Moldavsko a Ukrajina - exkurzia cez časť Východnej Európy

      Dňa 20.5.2021 o 14:30 – 15:30

       

      Pryvit! Cestovateľská prednáška o oblasti Východnej Európy. Podnestersko je medzinárodne neuznaný ale samostatný štát so silným ruským vplyvom. Precestujeme oblasťou s vlastnou menou, ktorú vo svete len ťažko zameníte. Bežne menej lákavý, no o to viac pútavý región Európy ponúka množstvo krás. Pri cestovaní spoznáme Pictramap, portál na tvorbu trasy exkurzie a ukážeme si ťažko dostupné miesta Ukrajiny, Moldavska a Podnesterska. 

       

      Prihlasovanie je tu: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/792974?lang=sk&encode=

     • Zmena v predkladaní vyhlásenia o bezinfekčnosti

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 17.mája 2021 platia rovnaké organizačné a hygienicko - epidemiologické pokyny ako doposiaľ. ZMENA nastáva v podávaní čestného vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. (Žiak, ktorý neprerušil dochádzku do školy na viac ako 3 dni NEPODÁVA / NENOSÍ už čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Žiak po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, bez čestného vyhlásenia, nemôže vstúpiť do budovy školy a zúčastniť sa vyučovania! Odporúčame podávať čestné vyhlásenia prostredníctvom rodičovského konta Edupage v časovom predstihu, aby sme sa vyhli prípadným problémom.

      Aktuálne čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonného zástupcu nájdete TU v prílohe.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ZZ_od_17.5.2021.docx


     • Organizácia vyučovania pre VŠETKÝCH žiakov školy od 10.5.2021

     • Vážení rodičia!

      Na základe zverejneného aktuálneho COVID ŠKOLSKÉHO automatu platného od pondelka 10.5.2021 (okres Ilava je v červenej farbe) sú:      

      všetci žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ na prezenčnej forme vyučovania v škole 

       pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.

      • Žiak môže vstúpiť do budovy školy, ak odovzdá/l vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.1) v tlačenej forme alebo prostredníctvom aplikácie Edupage (najneskôr do nedele večera).
      • Pri vstupe do školy bude realizovaný ranný filter (meranie teploty, odstupy, dezinfekcia rúk). 
      • Prezenčné vyučovanie pre žiakov 5. - 7.ročníka bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, v čase adaptačného obdobia (nasledujúce 2 týždne), ktorý im pošlú triedni učitelia.
      • Všetci žiaci a aj zamestnanci školy musia povinne dodržiavať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia, vrátane povinnosti nosiť v interiéri školy ochranné rúško (na základe vyhlášky ÚVZ č. 175/2021).
      • Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre všetkých prihlásených stravníkov. Žiaci 5. - 7.ročníka budú od pondelka (10.5.2021) automaticky prihlásení na stravu. Odhlásenie zo stravy rieši každý zákonný zástupca žiaka sám prostredníctvom aplikácie Edupage alebo na tč.0905 992 114.

      Po konzultácii so zriaďovateľom školy a na základe zlepšenej epidemiologickej situácie NEBUDE PREBIEHAŤ testovanie žiakov KLOKTANÍM pre žiakov školy.

      Prilohac1-VyhlasenieoBezinfekcnosti.docx

     • Prihlasovanie do ŠKD na šk.rok 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      pre budúci školský rok 2021/2022 škola potrebuje zistiť záujem o pobyt Vášho dieťaťa v ŠKD (tzv.družina). Preto žiadame rodičov žiakov terajšieho 1.- 3.ročníka ZŠ o vyplnenie prihlasovania na Edupage, pod rodičovským prihlásením, do stredy 12.05.2021 do 12:00 hod. Prihlásenie je záväzné !

      Kto nemá možnosť prihlásiť dieťa prostredníctvom Edupage, nahlási písomne (e-mailom) záujem triednej učiteľke.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Oznam pre rodičov žiakov 6.ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia!

      Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7.ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej  2 vyučovacie hodiny týždenne.

      Prosíme Vás o záväzné prihlásenie Vášho dieťaťa buď na jazykový variant (kde si môže vybrať jeden z dvoch ponúkaných jazykov) alebo nejazykový variant.

      JAZYKOVÝ VARIANT

      • 2 hod týždenne od  7. – 9. ročníka ZŠ
      • výber jazyka podľa podmienok školy, v budúcom školskom roku: NEMECKÝ jazyk alebo RUSKÝ jazyk. Žiak vo vybranom jazyku bude pokračovať až do 9.ročníka.
      • všetky stredné školy majú dva cudzie jazyky, známky z cudzích jazykov prinesú „body“ do prijímacieho konania na strednú školu

      NEJAZYKOVÝ VARIANT

      • 2 hod týždenne od 7. – 9. ročníka

      1 hodina vo všetkých troch ročníkoch je KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU – zdokonaľujú sa komunikačné zručnosti, počúvanie a čítanie s porozumením , písomný prejav v rôznych tematických celkoch, napr. Môj život, Budúcnosť, Časy a miesta, Zážitky, Zdravie, Šťastie a sláva, Životné prostredie, Vzťahy, Problémy,......

      2. hodina v 7.ročníku bude Osobnostný a sociálny rozvoj - cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe),sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných.

      NEJAZYKOVÝ VARIANT  BUDE REALIZOVANÝ IBA V PRÍPADE, ŽE SA PRIHLÁSI DOSTATOČNÝ POČET ŽIAKOV, ABY SA VARIANT MOHOL OTVORIŤ (min.12 DETÍ).

      PROSÍME RODIČOV, aby prostredníctvom rodičovského konta Edupage prihlásili svoje dieťa na vybraný variant. Kto nemá možnosť takéhoto prihlásenia, do piatku 7.5. (do 12:00 hod.) záväzne písomne (e-mailom) oznámi výber triednym učiteľom 6.ročníka.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Prihlasovanie na náboženskú alebo etickú výchovu

     • Vážení rodičia,

      prosíme Vás, aby ste do štvrtka 6.5.2021 (do 12:00 hod.) záväzne prihlásili svoje dieťa na náboženskú alebo etickú výchovu na školský rok 2021/2022. Prihlásiť môžete svoje dieťa prostredníctvom rodičovského konta aplikáciou Edupage alebo oznámte písomne (e-mailom) triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa. Rodičia predškolákov (MŠ), korí nastúpia v šk.roku 2021/2022 do 1.ročníka túto informáciu neposkytujú, nakoľko ju uviedli pri zápise do 1.ročníka ZŠ.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia,

      dňa 29. 04. 2021 (počas vyučovania) zrealizujeme, v spolupráci s Obecným úradom Pruské, testovanie kloktacími testami LEN pre žiakov 3., 4., 8., 9. ročníka ZŠ (v MOM KD Pruské) od 08:00 - 08:30 hod. žiaci 3. a 4.ročníka, od 8:30 - 8:50 hod. žiaci 8. a 9.ročníka. Podľa aktuálnej informácie regionálneho COVID automatu na budúci týždeň (3.-7.5.2021) žiaci 5.- 7.ročníkov ZŠ naďalej pokračujú v DIŠTANČNEJ VÝUČBE, preto sa nemusia zúčastniť kloktacích testov vo štvrtok.

      V sobotu (1.5.2021) sa budú môcť dobrovoľne otestovať deti MŠ a žiaci 1.- 2.ročníkov ZŠ SLINOVÝMI testami v MOM KD Pruské, od 13:00 - 13:30 hod.

     • Deň Zeme

     • Dňa 22. 4. 2021 sa na našej škole uskutočnili aktivity pri príležitosti Dňa Zeme. Žiaci prvého stupňa robili na hodinách rôzne aktivity oslavujúce a pripomínajúce si dôležitosť tohoto dňa a žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa niekoľkými hodinami zúčastnili na skrášlení a upravení areálu našej školy. Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

     • ÚSPECH V OKRESNOM KOLE PYTAGORIÁDY

     • V dňoch 13.4. a 14.4. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Pytagoriády v kategóriách P3– P8.  Naši žiaci sa v silnej konkurencii nestratili,  práve naopak. Ukázali, že matematike rozumejú a majú ju radi. Z 23 žiakov našej školy, ktorí sa okresného kola zúčastnili, bolo 14 úspešných riešiteľov.

      Najvýraznejšie úspechy dosiahli žiaci:

      Šimon Pecuš (3.A) – 1. miesto

      Aleš Suchánek (6.B) – 2. miesto

      Jessica Remšíková (7.A) – 2. miesto

      Ivana Kováčiková (5.B) – 5. miesto

      David Krivoklatský, Peter Štefanec (8.A) – 5.-6. miesto

      Ela Prekopová (5.B) – 9. miesto

      Lenka Fúsková (6.B) – 10. miesto

      Medzi ďalších úspešných riešiteľov patrili: Juraj Pechanec (3.B); Matej Palica (4.B); Emília Mičudová (5.B); Daniela Čerepanová (5.A); Ema Šedíková (6.B); Matej Petruš (6.A).

       

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým žiakom ďakujeme za peknú reprezentáciu školy .

     • INFO ku testovaniu kloktaním (22.4.)

     • Vážení rodičia,

      dňa 22. 04. 2021 (počas vyučovania) zrealizujeme v spolupráci s Obecným úradom Pruské LEN pre žiakov 3., 4., 8., 9. ročníka ZŠ testovanie kloktacími testami, v MOM KD Pruské, od 08:00 - 08:30 hod. žiaci 3. a 4.ročníka, od 8:30 - 09:00 hod. žiaci 8. a 9.ročníka. Vzhľadom na aktuálne informácie COVID automatu na budúci týždeň žiaci 5.- 7.ročníkov ZŠ naďalej pokračujú v DIŠTANČNEJ VÝUČBE, preto sa nemusia zúčastniť kloktacích testov vo štvrtok (22.4.). Testovanie je určené pre žiakov, ktorí prostredníctvom svojich triednych učiteľov nahlásili účasť na testovaní kloktacími testami a odovzdali príslušným triednym učiteľom Informovaný súhlas vo veci testovania kloktacími testami. Tento druh testovania z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2.

      Testovanie bude prebiehať iba na základe informovaného súhlasu rodiča.

           Pedagogickí dozor a administráciu počas testovania zabezpečuje škola.

       Odborným garantom odoberania vzoriek žiakov kloktaním je  MUDr. Viliam Cíbik PhD.

          Spôsob testovania nájdete na inštruktážnom videu na tomto linku:https://testujemeskoly.sk

          Aspoň jednu hodinu pred vykonaním testu sa žiakom neodporúča jesť, piť, umývať si zuby, či vyplachovať si ústnu dutinu ústnou vodou.

          Žiakovi bude pri vykonaní testovania odovzdaná kartička s 8-miestnym číslom testu, pričom je dôležité, aby ste túto kartičku starostlivo uschovali, nakoľko 8-miestne číslo testu je potrebné pre zistenie výsledku testu.

          Výsledok testovania vášho dieťaťa vám bude doručený v priebehu víkendu, najneskôr do nedele večera v danom týždni na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli škole na účely oznámenia výsledkov testu alebo prostredníctvom SMS. Výsledok dostanete v zaheslovanom súbore z e-mail adresy service@lead-horizon.org.

          Podrobné informácie o testovaní sú na priloženom Informačnom liste k testovaniu žiakov na školách. (Je v prílohe.)

      Vaše otázky v súvislosti s testovaním Vašich detí kloktacími testami v ZŠ Pruské Vám radi zodpovieme na telefónnom čísle: 0915 765 303.

      Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

       

     • Kloktacie testy

     • Vážení rodičia,

       

      aj v tomto týždni prebehne v spolupráci s Obecným úradom Pruské, v MOM Kultúrnom dome Pruské, testovanie kloktacími testami pre žiakov 3.- 9.ročníka ZŠ. Tí, ktorí odovzdali Informovaný súhlas vo veci testovania kloktacími testami už nemusia opätovne tieto súhlasy odovzdávať. Naopak, ak má ešte niekto záujem o testovanie Vášho dieťaťa kloktacími testami, respektíve chcete odhlásiť dieťa z testovania, prosíme, aby ste do stredy (21.4.2021) do 10:00 hod. podali túto informáciu triednym učiteľom alebo na zastupca@zspruske.sk. Viac info (presný deň a harmonogram) k testovaniu kloktacími testami poskytneme neskôr.

      Ďakujeme za pochopenie

      ZRŠ

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa ZŠ


     • Vážení rodičia,

      dôrazne vás žiadame o včasné odovzdanie čestného vyhlásenia ZZ o bezinfekčnosti, ktoré je žiak povinný odovzdať v prvý deň nástupu (po víkende, resp. po chorobe). Čestné vyhlásenia sa odovzdávajú triednym učiteľom, ktorý ak zistí, že žiak ho nemá v prvý deň nástupu, bude kontaktovať rodičov, aby si prišli pre dieťa. Čestné vyhlásenia môžete jednoduchšie posielať prostredníctvom aplikácie Edupage (link na vysvetlenie https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595 ) alebo v papierovej podobe (viď príloha).

      Ďakujeme za pochopenie

      ZRŠ

      Cestne_vyhlasenie_11a.pdf     • OZNAM pre rodičov a žiakov 8. a 9.ročníkov

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme vám, že od pondelka 19. apríla 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov končiacich ročníkov (8. a 9. ročník)  našej školy na základe rozhodnutia ministra školstva Mgr. B.Gröhlinga zo dňa 12. apríla 2021.

      V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR –Návrat do škôl (pedagogická oblasť) bude v období od 19. 04. 2021 do 30. 04 2021 prebiehať adaptačné obdobie. Cieľom adaptačného obdobia je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie.

      Prvý deň obnoveného školského vyučovania  (19. 04. 2021) bude zameraný na socializáciu, organizačné pokyny ku adaptačnému obdobiu, stanovenie pravidiel, podporu pozitívnej klímy v triede pod vedením triednych učiteľov. Počas prvého týždňa adaptačného obdobia (od 19. 04. do 23. 04. 2021) žiaci nebudú klasifikovaní, budú hodnotení iba slovne. Žiakom bude prostredníctvom triednych učiteľov vopred distribuovaný upravený rozvrh na adaptačné obdobie. Počas celého adaptačného obdobia bude vyučovanie žiakov 8.-9.ročníkov ZŠ skrátené na 4 až 5 vyučovacích hodín denne.

      Pri vstupe do budovy školy žiaci 8.- 9.ročníkov musia odovzdať čestné vyhlásenie (viď Príloha 8a), dodržiavať rozostupy, prekrytie horných dýchacích ciest a použitie dezinfekcie na ruky. Čestné vyhlásenie môžu odovzdať aj elektronicky cez Edupage (Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (II. stupeň ZŠ, SŠ) do nedele 19:00 hod. Ak žiak nebude mať odovzdané čestné vyhlásenie, nebude vpustený do priestorov školy!

      Stravníci v školskej jedálni sú automaticky od pondelka (19.4.2021) prihlásení na stravu, pokiaľ sa nebudú/nechcú stravovať, je NUTNÉ sa ODHLÁSIŤ zo stravovania u vedúcej šk.jedálne.

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_-_2..docx

     • Inštrukcia pre žiakov a rodičov - kloktacie testy

     • Vážení rodičia,

      dňa 15. 04. 2021 (počas vyučovania) zrealizujeme v spolupráci s Obecným úradom Pruské testovanie žiakov 3., 4., 8., 9. ročníka testovanie kloktacími testami v MOM KD Pruské od 09:00 - 09:30 hod. žiaci 3. a 4.ročníka, od 9:30 - 10:00 hod. žiaci 8. a 9.ročníka. PROSÍME žiakov 8. a 9.ročníka o dodržanie časového harmonogramu, aby nedošlo ku stretu s mladšími žiakmi. Testovanie je určené pre žiakov, ktorí prostredníctvom svojich triednych učiteľov nahlásili účasť na testovaní kloktacími testami a odovzdali príslušným triednym učiteľom Informovaný súhlas vo veci testovania kloktacími testami. Tento druh testovania z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2.

      Testovanie bude prebiehať iba na základe informovaného súhlasu rodiča.

           Pedagogickí dozor a administráciu počas testovania zabezpečuje škola.

       Odborným garantom odoberania vzoriek žiakov kloktaním je  MUDr. Viliam Cíbik PhD.

          Spôsob testovania nájdete na inštruktážnom videu na tomto linku:https://testujemeskoly.sk

          Aspoň jednu hodinu pred vykonaním testu sa žiakom neodporúča jesť, piť, umývať si zuby, či vyplachovať si ústnu dutinu ústnou vodou.

          Žiakovi bude pri vykonaní testovania odovzdaná kartička s 8-miestnym číslom testu, pričom je dôležité, aby ste túto kartičku starostlivo uschovali, nakoľko 8-miestne číslo testu je potrebné pre zistenie výsledku testu.

          Výsledok testovania vášho dieťaťa vám bude doručený v priebehu víkendu, najneskôr do nedele večera v danom týždni na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli škole na účely oznámenia výsledkov testu alebo prostredníctvom SMS. Výsledok dostanete v zaheslovanom súbore z e-mail adresy service@lead-horizon.org.

          Podrobné informácie o testovaní sú na priloženom Informačnom liste k testovaniu žiakov na školách. (Je v prílohe.)

      Vaše otázky v súvislosti s testovaním Vašich detí kloktacími testami v ZŠ Pruské Vám radi zodpovieme na telefónnom čísle: 0915 765 303.

      Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

     • OZNAM O PRIJÍMANÍ DETÍ DO MŠ v šk.roku 2021/2022

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a  o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 bude:

      v dňoch od  10.5.2021 do 14.5.2021,  v čase od  10,30 – 16,00 hod.

       Miesto podávania žiadostí:  Materská škola

      Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa RŠ pre materskú školu

      Na  účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie  v  rozsahu  §  11  ods.   6   zákona   č.  245/2008   Z. z.   o   výchove a vzdelávaní.  Súčasťou     žiadosti     je    potvrdenie     o     zdravotnej      spôsobilosti     od  všeobecného lekára   pre  deti   a dorast  doplnené   informáciou  o  povinnom očkovaní.  K overeniu údajov je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

      Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Tento   formulár  si  môžete   stiahnuť na   https://materska-skola05.webnode.sk/tlaciva-na-stiahnutie/  , alebo  Vám bude poskytnutý  v dňoch zápisu dieťaťa, t .j.  od 10.05.2021 -  14.5.2021 v kancelárii ZRŠ. 

      Vstup do budovy MŠ sa bude riadiť aktuálne platnými nariadeniami a vyhláškami RÚVZ (respirátor – dezinfekcia - odstup).

      Akceptované   budú   žiadosti   podané:

      • poštou    na   adresu školy
      • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na    adresu MŠ (materskaskola@zspruske.sk)
      • osobne v MŠ  v  kancelárii  ZRŠ

      Podmienky prijímania detí do MŠ:

      (v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole)

      • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné),
      • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť -na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu),
      • deti ktoré k 31. augustu 2021 dovŕšia tri roky veku života.

      Ostatné kritéria prijímania detí:

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnancov ZŠ s MŠ, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky     veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2021

      Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka školy do 15.6.2021.

      Ohľadom prevzatia rozhodnutí bude zákonných zástupcov dieťaťa materská škola kontaktovať telefonicky.

       

      PaedDr. Adela Jureníková – riaditeľka školy

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, milí deviataci!

      Oznamujeme Vám, že na základe:

      a) aktuálnych informácií o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu,

      b) rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 08. apríla 2021 (Číslo: 2021/11929:1-A1810 ) s účinnosťou od 12. 04. 2021,

      c) po konzultácii s RUVZ v Považskej Bystrici,

      d) so starostom obce MUDr. Viliamom Cíbikom PhD.,

      že nástup žiakov deviateho ročníka na prezenčné vyučovanie sa v rámci Slovenska odkladá minimálne o týždeň.

      Ďalej na základe vyššie uvedeného rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa:

      a) obnovuje prezenčné vzdelávanie všetkých detí materskej školy,

      b) obnovuje prezenčné vyučovanie všetkých žiakov 1. stupňa ZŠ.

      Naďalej trvá odporučenie dať pretestovať Vaše deti v sobotu v KD či v SOŠ Pruské v rámci preverenia premorenosti tejto časti populácie. Testovanie detí  1.st. ZŠ a MŠ slinovými testami na prítomnosť COVID 19 sa uskutoční taktiež v sobotu 10.apríla v čase 13:00 – 14:00 v Kultúrnom dome v Pruskom.

      Stravníci školskej jedálne (MŠ aj ZŠ) sú od pondelka (12.4.2021) automaticky prihlásení na stravu. Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa nebudú stravovať v školskej jedálni, aby do piatku (16:00 hod.) odhlásili svoje deti zo stravy u vedúcej šk. jedálne alebo prostredníctvom aplikácie Edupage.

      V DEŇ NÁSTUPU dieťaťa/žiaka do školského zariadenia je potrebné odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 11a" (viď príloha) v tlačenej podobe alebo prostredníctvom Edupage.

      Cestne_vyhlasenie.pdf