• Dôležitý oznam!

     • Vážení rodičia, 

      z dôvodu výskytu pozitívnych prípadov ochorenia COVID -19 z radov zamestnancov, bude prevádzka  Materskej školy Pruské PRERUŠENÁ /karanténne opatrenie/ nariadením RÚVZ predbežne do 15.11.2020. Vzhľadom na to, že nebude fungovať ani školská jedáleň, prosíme rodičov stravníkov 1.stupňa ZŠ, aby zabezpečili v dňoch 10.-13.11.2020 väčšie množstvo suchej stravy pre svoje deti. ŠKD  ako aj vyučovanie na 1.stupni ZŠ zatiaľ bude fungovať. 

      O znovuotvorení MŠ Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky. 

      Za pochopenie vopred ďakujeme.

       

     • POĎAKOVANIE

     • Vedúca školskej jedálne Jarmila Hrajková, s kolektívom zamestnancov školského stravovania, vyjadrujú veľké poďakovanie Rodičovskej rade školy za zakúpenie kuchynského zariadenia do školskej kuchyne.

     • K nástupu žiakov 1.stupňa ZŠ

     • Vážení rodičia, 

      nástup žiakov 1.stupňa ZŠ do školy je 10.11.2020, t.j. utorok. Žiaci 2.stupňa ZŠ naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní z domu. Na základe Uznesenia vlády SR č.678 z 22.októbra 2020: - pri návrate do školy predkladá zákonný zástupca ČESTNÉ VYHLÁSENIE o bezinfekčnosti dieťaťa 1.stupňa ZŠ. Tlačivo sa nachádza dolu pod textom v prílohe (tlačivo je pripravené pre 2 deti), kto nemá možnosť vytlačiť si ho, bude k dispozícii v predajni "Potraviny u Majky" v Pruskom od 5.11.2020. Vyplnené tlačivo odovzdá dieťa pri vstupe do školy dozorkonajúcemu pedagógovi.

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_29-10-2020.docx

     • Jesenné prázdniny

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa v ZÁKLADNEJ ŠKOLE jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

      Na základe nového usmernenia MŠ zo dňa 27.10.2020 sa jesenné prázdniny na MATERSKÉ ŠKOLY nevzťahujú, tzn. materská škola bude v prevádzke 6. aj 9. novembra 2020.

     • Dôležitý oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa ZŠ!

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Oznamujeme Vám, že po vzájomnej konzultácii s Okresným úradom – Odborom školstva v Trenčíne a zriaďovateľom školy riaditeľka školy PaedDr. Adela Jureníková rozhodla o udelení riaditeľského voľna žiakom 1. stupňa ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom na dni 3. 11. , 4. 11. a 5. 11. 2020 z organizačných dôvodov. Počas riaditeľského voľna žiaci 1. stupňa ZŠ budú vzdelávaní dištančne tak, ako žiaci 2. stupňa našej školy. Podmienky dištančného vzdelávania  žiakov 1. stupňa ZŠ Vám budú upresnené prostredníctvom triednych učiteľov Vašich detí. V prípade, že dieťa stratilo prihlasovacie údaje na Edupage, kontaktujte zástupkyňu školy prostredníctvom e-mailu: zastupca@zspruske.sk . Všetci žiaci sú odhlásení na tieto tri dni zo stravy v školskej jedálni.  Prosíme Vás, aby ste aktívne sledovali webovú stránku školy a  EduPage. 

     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na začiatok oznamu Vás žiadame o ospravedlnenie, že s podmienkami vzdelávania žiakov v základnej škole od 26. 10. 2020 prichádzame neskôr. Za túto situáciu sa ospravedlňujeme. Usmernenia MŠVVaŠ sú všeobecné, nejednoznačné, niekedy sa zo dňa na deň menia.

      V zmysle rozhodnutia ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga č. 2020/17949:11-A1810 Vám oznamujeme, že:

      1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020. Upozorňujeme všetkých rodičov, že počas jesenných prázdnin vyučovanie nie je, a teda nerealizuje sa ani dištančné vzdelávanie.

      2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 sa do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku.

      3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 sa záujmové vzdelávanie - krúžková činnosť prerušuje.

      4. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä:

      a) výlety a exkurzie,

      b) športové výcviky a školské športové súťaže,

      c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

      d) kurzy na ochranu života a zdravia,

      e) kurzy pohybových aktivít v prírode,

      f) saunovanie,

      g) dni otvorených dverí do odvolania.

      Podmienky dištančného vzdelávania  žiakov 2. stupňa:

      1. Dištančné vzdelávanie bude realizované v dňoch školského vyučovania od 08:00 hod do 16.00 hod. nesúvisle v rámci toho aj zadávanie úloh, ak sa žiak alebo rodič nedohodne s vyučujúcim inak.

      2. Dištančné vzdelávanie bude realizované nasledovnými spôsobmi:

                  2.1 pre žiakov s technickým vybavením na on-line vzdelávanie:

      -on-line vyučovacie hodiny,

      - elektronicky (Edupage, školské e-mailové schránky),

                  2.2 pre žiakov bez technického vybavenia:

      - offline vzdelávanie (materiály môžu byť žiakom doručované poštou alebo osobne).

      3. V prípade, že žiak nemôže byť prítomný na dištančnom vzdelávaní zo zdravotných alebo iných dôvodov (napr. ochorenie, úmrtie v rodine a pod.) ospravedlní rodič neprítomnosť žiaka v zmysle platného školského poriadku triednemu učiteľovi. Neprítomnosť na vyučovaní bude riadne evidovaná a učivo si žiak musí doštudovať. Prosíme rodičov, ak sa žiak nezúčastní dištančného vzdelávania ospravedlňte Vaše dieťa vopred, aby nevznikali zbytočne konfliktné situácie.

      4. Počas dištančného vzdelávania bude týždenný počet hodín redukovaný nasledovným spôsobom (viď príloha)

      5. Pedagogickí zamestnanci školy (učitelia, školský špeciálny pedagóg, asistenti učiteľa, zástupcovia školy, riaditeľ školy) budú žiakom a rodičom elektronicky prístupní každý deň školského vyučovania od 08:00 hod. do 16:00 hod.

      6. Spôsob hodnotenia žiakov zostáva nezmenený, t.j. žiaci budú hodnotení ako počas normálneho vyučovania.

      7. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa všetkých spôsobov dištančného vzdelávania, t.j. on-line hodín, elektronického vzdelávania (Edupage, školské e-mailové schránky), offline vzdelávania. Pri neúčasti na týchto formách vzdelávania bude žiakovi v zmysle platného školského poriadku evidovaná absencia.

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      momentálna  situácia je ťaživá pre naše deti, rodičov i vyučujúcich. Preto Vás žiadame, akýkoľvek problém v súvislosti s dištančným vzdelávaním Vašich detí konzultujte s vyučujúcimi, prípadne zástupcami a riaditeľom školy. Ďalej Vám odporúčame sledovať stránku školy, nakoľko MŠVVaŠ neustále mení a dopĺňa svoje usmernenia, za čo škola a jej zamestnanci nenesú zodpovednosť. O zmenách, ktoré sa Vás dotýkajú, Vás priebežne budeme informovať.

      Ďakujeme, pedagogickí zamestnanci školy

    • Európsky deň jazykov 2020
     • Európsky deň jazykov 2020

     • Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Z jej iniciatívy sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

      Aj na našej škole sme si pripomenuli tento významný deň 26. septembra 2020. Pre žiakov 8. a 9. ročníka boli pripravené aktivity v 3 svetových jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole. Žiaci nižších ročníkov si pripomenuli tento deň na vyučovaní cudzích jazykov. Pozrite si aj krátke video z týchto aktivít.

     • Jeseň v škole

     • Pani Jeseň priniesla so sebou širokú paletu farieb a nápadov aj do našej školy. Chodby školy zdobia krásne nápadité i vtipné výrobky z plodov jesene a prírodných materiálov. Chceme poďakovať všetkým usilovným a šikovným žiakom i rodičom, ktorí svojimi výrobkami prispeli ku skrášleniu školských priestorov.

    • OKTÓBER - Mesiac úcty k starším
     • OKTÓBER - Mesiac úcty k starším

     • Pochopenie, vypočutie, empatia či pomoc ... minimálne tieto charakteristiky sa nám spájajú s mesiacom október, kedy si pripomíname, že nielen naši starí rodičia si zaslúžia pozornosť a úctu.

      Vypočujte si krátku reláciu, ktorá odznela pri tejto príležitosti v našom školskom rozhlase 1. októbra  2020, a ktorú nahrali žiaci 6. B triedy.

     • Hry pre ŠKD

     • Vážení rodičia, ak máte doma spoločenské, stolové hry, stavebnice, bábiky alebo autíčka, s ktorými sa Vaše deti už nehrajú a je Vám ľúto ich vyhodiť, môžete ich darovať ŠKOLSKÉMU KLUBU. Pani vychovávateľky uvítajú funkčné hry, ktoré môžu deti počas pobytu v ŠKD využiť. Neberieme plyšové hračky, textilné a znečistené, či poškodené hračky. Ďakujeme Vám za spoluprácu, vychovávateľky ŠKD.

     • ZBER GAŠTANOV

     • Milí žiaci, aj v tomto školskom roku (september - november) zbierame v našej škole GAŠTANY, ktoré nájdu svoje využitie pri výrobe liekov. Pridajte sa i vy a nazbierané gaštany môžete priniesť pred vchod do starej budovy školy (od strednej školy). Gaštany musia byť odvážené a ich hmotnosť nahláste u svojich triednych učiteľov, mladší žiaci môžu mať napísané v slovníčku, koľko kg gaštanov priniesli.

     • Upozornenie pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      nakoľko sme v škole zaznamenali prípady výskytu vší, odporúčame, aby ste preventívne skontrolovali vlasy svojich detí.

     • Oznam pre stravníkov šk. jedálne

     • Na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 18.9.2020 platí:

      Rodičia ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom si neodhlásenú stravu /ktorá im bude odrátaná z depozitu v plnej  výške/ môžu vyzdvihnúť v prvý deň chýbania dieťaťa/žiaka nasledovne:

      • Obed bude vydaný v jednorazovom obale /vlastné nádoby-obedáre- nebudú akceptované/, cena  obalov na celý obed je 0,30€
      • Jednorazový obal si hradí rodič sám a bude sa platiť priamo u vedúcej školskej jedálne
      • Nahlásiť si odber stravy treba do 9.00 hodine na tel. čísle 042/44 92 722
      • Vyzdvihnúť si obed môžete od 11.00- 11.30 hod. /len v tomto čase/
      • Obed bude vydaný cez bočný vchod (od Motýlika) pracovníčkou školskej jedálne
      • Rodičia nevstupujú do materskej školy vzhľadom na zvýšené hygienické  opatrenia.

      Hrajková Jarmila, vedúca školskej jedálne

     • Podmienky vstupu do školy

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom!!!

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Vstup cudzích osôb, zákonných zástupcov žiakov a osôb sprevádzajúcich žiakov 1. až 9. ročníka je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Výnimku je potrebné vopred telefonicky konzultovať s riaditeľom školy na telefónnom čísle 042 4441771.

      Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka.

      Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti danej osoby si môžete stiahnuť a vytlačiť tu v prílohe.

      Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx​​​​​​​

     • Vzdelávací poukaz

     • Vážení rodičia,

      v školskom roku 2020 – 2021 bude, podľa epidemiologickej situácie, škola poskytovať záujmové mimoškolské vzdelávanie prostredníctvom VZDELÁVACÍCH POUKAZOV (ďalej VP). Každý žiak navštevujúci ZŠ môže VP odovzdať oprávnenému prijímateľovi VP (v našom prípade Centru voľného času pri našej ZŠ), ktoré mu bude v tomto školskom roku poskytovať záujmové vzdelávanie. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách, tak ako doteraz, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole, alebo jednému školskému zariadeniu v danom školskom roku podľa vlastného výberu.

      Ak má Vaše dieťa záujem navštevovať niektorý z krúžkov poskytovaným školou, prosíme, aby ste nám prostredníctvom žiaka poukázali VP  OBRATOM, najneskôr do 16.9.2020. Záujmový krúžok bude otvorený pri minimálnom počte 12 žiakov. Nakoľko záujmová činnosť v našej ZŠ je organizovaná prostredníctvom CVČ pri ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom žiaci, ktorí sa prihlásia na krúžok v našej škole, vyplnia aj prihlášku do CVČ. Poplatok za CVČ je určený na minimálnu sumu 1€ /mesiac (10 €/školský rok). Žiaci, ktorí nechcú navštevovať žiadny krúžok, môžu odovzdať iba podpísaný VP svojmu triednemu učiteľovi.

       

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa školy udeľuje dňa 14.9.2020 (pondelok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre všetkých žiakov ZŠ. Dôvodom je čistenie priestorov školy a dezinfekcia ozónom ako prevencia pred vírusovým ochorením COVID-19.

     • OZNAM pre rodičov stravníkov MŠ a ZŠ

     • Aby sme predišli nedorozumeniam, rozhodli sme sa upresniť spôsob platieb stravného a tiež odhlasovania dieťaťa  zo stravy.

      Dotovaná strava:

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania a súčasne odobral obed. Zákonný zástupca žiaka uhrádza plnú stanovenú sumu za stravu, v prípade včasného neodhlásenia alebo neodobratia obeda.

      Stravovanie  pre ZŠ:                                                  

      pre I. stupeň je 1,20€ dopláca 0,0€            

      pre II. stupeň je 1,23 €, dopláca 0,03 € 

      Strava pre MŠ:

      pre  predškoláka je 1,20, dopláca 0,25€

      deti v škôlke 1,45€ hradia celú sumu obeda

      Výška depozit   je 30,00€ na celý rok.

      Depozit slúži na vyrovnanie neuznanej stravy ktorá vzniká neodhlásením a neodobraním obeda.

      ÚDAJE K PLATBÁM:

      Číslo účtu:1644838356/0200

      IBAN : SK 97 0200 0000 0016 4483 8356

      Variabilný symbol:  2020/2021 / školský rok/

       Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol,  meno a priezvisko  stravníka / dieťa/ a triedu , inak platbu nedokážem priradiť.

       Vzor: 2020/2021 Janko Mrkvička 1.A

      Spôsob platby:

        Všetky platby je potrebné uhradiť vždy mesiac dopredu do 20., môžete zaplatiť aj pol roka dopredu. V prípade nezaplatenia potrebnej sumy sa stravník (dieťa) nebude stravovať.

       Čipový systém:

        Každý stravník dostane čip (záloha 1,-€, pri vrátení čipu mu záloha bude vrátená),tento mu zostáva počas celého stravovania v našom zariadení. Po zaplatení potrebnej sumy je čip aktivovaný. Za poškodenie a stratu čipu sa platí 7,00€ .

         V jedálni na výdajnom okienku je umiestnené čítacie zariadenie, kde si stravník priloží čip, ktorý ho oprávňuje na odobratie stravy. Pracovníci kuchyne podľa evidencie prepojenej cez PC vidia meno stravníka, triedu a stupeň. Na základe toho vydajú obed. Ak stravník čip zabudol, musí požiadať pracovníčku  kuchyne, aby si žiaka  zapísala  a vedúca ŠJ nastavením v PC umožnila obed vydať.

      Odhlasovanie obedov:

      Odhlasovanie stravy je možné v pondelok do 7:15 hod., v utorok - piatok sa strava odhlasuje deň dopredu do 14:00 hod..

      V prípade ochorenia žiaka je možné v prvý deň choroby vziať si obed do vlastného, čistého obedára v čase výdaja od 12.00 – 13.20 hod, zo strany od ZŠ, nie pri výdajnom okienku.

      ODHLASUJTE ZO STRAVY prostredníctvom:

       tel. číslo: 042/4492722 , e-mailom: jedalen@zspruske.sk

      Edupage  /aplikácia v mobile / heslá budú vygenerované pre každého stravníka  MŠ, ZŠ.

      Stravu treba odhlasovať len v jedálni. Stravníka  v MŠ a ZŠ neodhlasujeme na triedach, triedny učiteľ nie je zodpovedný za odhlásenie stravy. Strava cez prázdniny v MŠ sa prihlasuje záväzne. Záväzne znamená, ak je dieťa prihlásené jeho odhlásenie nie je možné.

      V prípade nejasností treba kontaktovať vedúcu školskej jedálne p. Jarmilu Hrajkovú na tel. číslo:042/4492722 .

     • Organizácia od 3.9.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 3.-4.9.2020 bude prebiehať vyučovanie nasledovne:

      3.9.2020 (štvrtok) - majú žiaci 1.stupňa ZŠ (2.- 4.ročník) TRIEDNICKÉ PRÁCE vo svojich triedach do 10:55 hod., výnimkou sú žiaci 1.ročníka, ktorí sa učia 3 vyučovacie hodiny, t.j. do 10:05 hod. Po skončení pôjdu družinári do svojho oddelenia ŠKD, ostatní žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD odchádzajú domov alebo do školskej jedálne.

      - žiaci 2.stupňa ZŠ (5.-9.ročník) budú mať teoretickú časť OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA do 11:45 hod. Po skončení vyučovania odchádzajú žiaci do školskej jedálne, resp. domov, nikto sa nezdržiava v budove a iných priestoroch školy.

      4.9.2020 (piatok)  - žiaci 1.ročníka ZŠ majú 3 vyučovacie hodiny (do 10:05 hod.),

      - žiaci 2.-4.ročníka ZŠ 4 vyučovacie hodiny (do 10:55 hod.) 

      - žiaci 2.stupňa ZŠ 5 vyučovacích hodín (do 11:45 hod.).

      V tento deň budú praktické účelové cvičenia v prírode.

      OD 7.9.2020 (pondelok) sa budú žiaci UČIŤ podľa platného ROZVRHU, ktorý bude žiakom zverejnený.

      NAĎALEJ PLATÍ DODRŽIAVANIE hygienicko - epidemiologických opatrení:

      - žiaci prichádzajúci do školy sú povinní mať 2 rúška, papierové vreckovky a musia prejsť ranným zdravotným filtrom  (kontrola rúšok, dezinfekcia rúk, meranie teploty)

      - pred vstupom do školy sú žiaci povinní dodržiavať odstup 2 metre

      - žiaci I. stupňa v triede počas vyučovania nemusia mať na sebe rúško, v ostatných priestoroch školy a vo vonkajších priestoroch školy musia mať rúško na sebe

      - žiaci II. stupňa sú povinní nosiť rúško počas celého vyučovania

      - vyučovanie bude prebiehať za prísnych hygienických zásad

      - rodičia nemajú povolený vstup do školy

      -  stravovanie sa bude realizovať v školskej jedálni pri dodržaní všetkých hygienických a epidemiologických zásad obvyklým spôsobom

      - v prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 zriaďovateľ spolu s riaditeľom bude riešiť vzniknutú so zamestnancami školy a zákonnými zástupcami

      - ak sa skupiny ŠKD v prípade pekného počasia združujú vonku v areáli školy, rodič si dieťa vyzdvihne u pedagogického zamestnanca, ktorému oznámi, že si dieťa berie domov.

      - základná škola nebude organizovať do 14. 9. 2020 žiadne spoločné akcie, kde by dochádzalo k združovaniu väčšieho počtu osôb.

      - telesná výchova sa bude realizovať v priaznivom počasí vo vonkajších priestoroch, telocvičňa sa do 14. 9. 2020 vrátane, nebude používať

      - vyučovanie je pre všetkých žiakov povinné

      Povinnosti zákonného zástupcu

      - zákonný zástupca /ZZ- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri jeho odchode zo školy/dezinfekcia rúk, nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov

      - zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška a papierové jednorazové vreckovky

      - ZZ dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktorým upravuje prevádzku v škole do 14.9. 2020 a takisto prevádzkové podmienky školy a ŠKD na školský rok 2020/21

       - pri každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ, ktoré bude trvať viac ako tri dni predloží ZZ písomné vyhlásenie Vyhlasenie_zak._zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx , že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

      - v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID – 19, bezodkladne o tejto situácii ZZ informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou ZZ je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok bude žiak vylúčený z vyučovania.

      - ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú zo školy