• ZBER PAPIERA A KARTÓNU
     • ZBER PAPIERA A KARTÓNU

     • V dňoch 25. - 27.10.2021 v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod. bude na škole prebiehať zber papiera. Odovzdáva sa aj kartón. Vážiť sa bude na mieste tzn. pred vchodom do školy – starý vchod.

      Ďakujeme, že chránite našu prírodu.

    • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021
     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021

     • Dňa 27.9. 2021 sme na hodinách cudzích jazykov oslávili Európsky deň jazykov. V 5. a 7. ročníku sme si s pani učiteľkami Mgr. Berešovou a Mgr. Guzmovou tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami na hodine a pre žiakov 8. a 9. ročníka sme pripravili besedu spojenú s prednáškou. Besedu viedol pán Sami Toumi z Tunisu, ktorého pozval a predstavil pán učiteľ Mgr. Pecuš.  Porozprával nám o svojej krajine, jej zvykoch a histórii. Beseda prebiehala v anglickom jazyku a žiaci mali možnosť pýtať sa a diskutovať na dané témy.

      Pri tejto istej príležitosti sa dňa 28.9.2021 konala aj online beseda v ruskom jazyku pre žiakov 9.ročníka, ktorú zorganizovala pani učiteľka Mgr. Majerová a viedol ju Mgr. Patrik Lekeš na tému Rusko a ruský jazyk.

       

     • Pracovná ponuka

     • Kuchár / kuchárka

      Základná škola s Materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské prijme do pracovného pomeru kuchárku/kuchára do zariadenia školského stravovania (školská kuchyňa) na zastupovanie materskej dovolenky, s možnosťou trvalého pracovného  pomeru.

       Termín nástupu:  november 2021

      Základné požiadavky:

      • vyučený v odbore s praxou
      • flexibilita
      • komunikatívnosť
      • zodpovednosť

      Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou - 701 €,možné navýšenie na základe osobného ohodnotenia.

      Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.10.2021 na adresu:

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

      alebo na e-mail: riaditel@zspruske.sk

      K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením obsadzovania pracovnej pozície. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

     • CESTUJTE S DOPRAVNOU KARTOU SAD TRENČÍN, A.S.

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dovoľte, aby sme Vás informovali, že Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so SAD Trenčín pri príležitosti Európskeho týždňa mobility pre Vás pripravil súťaž, ktorá prebieha v dňoch 16. - 22. septembra 2021. Cestujúci, ktorí sa zapoja do súťaže môžu získať kredit na ďalšie cestovanie prímestskou autobusovou dopravou. Bližšie informácie ohľadom súťaže nájdete v prílohe.

      A3_Plagat_print.pdf

    • DEVIATACI PRVÁKOM
     • DEVIATACI PRVÁKOM

     • Dňa 8. 9. 2021 žiakov 9. ročníka vo svojich triedach krásne privítali naši prváčikovia.

      Ako každý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa gramotnosti im najstarší žiaci prišli prečítať rozprávku. Zaspomínali si tak na svoje začiatky a svojím prevedením potešili nielen zvedavé ušká a očká tých najmladších, ale nakoniec mali dobrý pocit aj sami zo seba. Ukázať deťom, že čítanie môže byť veľká zábava aj dobrodružstvo zároveň, je dnes viac ako potrebné.

      Veríme, že na konci tohto školského roka, budú zo všetkých dievčat a chlapcov prvého ročníka úžasní čitatelia!

       

     • Oznam pre rodičov stravníkov ŠJ

     • Vážení rodičia,

      dieťa, ktoré navštevuje povinnú predškolskú dochádzku a dovŕšilo 5 rokov, má nárok na dotáciu na stravu a aj daňový bonus. Nárok na dotáciu zaniká, ak dieťa dovŕši 6 rokov života.

      Dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a dovŕšilo 15 rokov a viac, má nárok na dotáciu na stravu a aj daňový bonus.

     • Prevzatie antigénových samotestov na domáce použitie

     • Vážení rodičia!

      Tí, ktorí ste v termíne záväzne nahlásili záujem o antigénové samotesty na domáce použitie, si ich môžete prevziať v stredu (8.9.2021) od 14:30 - 16.00 hod. vo vestibule školy (vchod od MŠ). Testy môže prevziať len zákonný zástupca, nie žiak!

      Návod na použitie pri samotestovaní:

      https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 ;

      link na priame stiahnutie súboru:

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Dôležité upozornenia:  Preberajúci preberá 1 sadu 25 ks antigénových testov na domáce samotestovanie. Testovanie sa odporúča realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM. Pri testovaní dvakrát týždenne sada antigénových samotestov postačuje približne na obdobie 12 týždňov; samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

      Odovzdávajúci upozorňuje preberajúceho, že antigénové testy mu odovzdáva výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené, čo preberajúci podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie. V prípade, ak preberajúci antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich odovzdávajúcemu vrátiť, čo podpisom tohto preberacieho protokolu berie na vedomie. V prípade, ak preberajúci antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu, čo preberajúci podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie.

       

       

     • Dôležitý oznam

     • - Od pondelka (6.9.2021) je okres Ilava oranžový v Covid-automate, preto všetci žiaci sú povinní v pondelok predložiť písomné "Vyhlásenie o bezpríznakovosti". Zákonný zástupca tak môže najjednoduchšie urobiť elektronicky prostredníctvom žiadosti v Edupage alebo vypíše tlačivo Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_ziak.docx  a žiak ho odovzdá tr.učiteľovi. Žiak, ktorý nebude mať v pondelok vyhlásenie, bude považovaný za príznakového.

      - Žiaci, ktorí si vo štvrtok prevzali kloktacie PCR testy, donesú vzorky s krabičkou a tlačivom, ktoré dostali, v pondelok (6.9.2021) ráno do vestibulu školy (vchod od MŠ), najneskôr do 7:30 hod! 

      - Žiaci 1.stupňa ZŠ NEDRUŽINÁRI budú mať zabezpečený obed v školskej jedálni v pondelok (6.9.) po 4.vyučovacej hodine (od 11:00 hod.) a žiaci 2.stupňa ZŠ po 5.vyučovacej hodine (od 11:50 hod.). Družinári pôjdu na obed so svojimi vychovávateľkami v pripravenom harmonograme, aby nedochádzalo k premiešavaniu oddelení ŠKD.     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vážení rodičia,

      chcela by som Vás poprosiť, kto si nebol prevziať vyúčtovanie za stravu za školský rok 2020/2021  a nevypísal si novú  prihlášku  na stravu v novom školskom roku 2021/2022 nemá nárok od pondelka na obed.

      S úctou

      Hrajková Jarmila ,VŠJ

     • ORGANIZAČNÉ POKYNY 3.9. a 6.9.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 3.9. a 6.9.2020 bude prebiehať vyučovanie nasledovne:

      3.9.2021 (piatok)

      - majú žiaci 1.stupňa ZŠ (1.- 4.ročník) TRIEDNICKÉ PRÁCE vo svojich triedach do 10:05 hod. Po skončení pôjdu družinári do svojho oddelenia ŠKD. Ostatní žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, odchádzajú domov. Obedy ešte v piatok NIE SÚ z dôvodu rekonštrukcie školskej jedálne. Žiakom, ktorí zostávajú v ŠKD, prosíme dať väčšiu suchú stravu.

      - žiaci 2.stupňa ZŠ (5.- 9.ročník) budú mať TRIEDNICKÉ PRÁCE do 10:55 hod. Po skončení vyučovania odchádzajú žiaci domov, nikto sa nezdržiava v budove a iných priestoroch školy. Obedy ešte v piatok NIE SÚ z dôvodu rekonštrukcie školskej jedálne.

      6.9.2021 (pondelok) 

      - žiaci 1.- 4.ročníka ZŠ budú mať 4 vyučovacie hodiny (do 10:55 hod.) 

      - žiaci 2.stupňa ZŠ  budú mať 5 vyučovacích hodín (do 11:45 hod.).

      Žiaci si v pondelok (6.9.) prinesú učebnice, písacie potreby a zošity na predmety, ktoré im budú v piatok (3.9.2021) oznámené triednymi učiteľmi. Obed v školskej jedálni už bude zabezpečený pre všetkých žiakov. Novoprijatí žiaci školy budú v priebehu budúceho týždňa dostávať pri výdaji stravy čipové prívesky na stravu.

       

      Podľa platného rozvrhu hodín na šk.rok 2021/2022 sa bude učiť od utorka (7.9.2021).

       

      NAĎALEJ PLATÍ DODRŽIAVANIE hygienicko - epidemiologických opatrení:

      - žiaci prichádzajúci do školy sú povinní mať 2 rúška, papierové vreckovky a musia prejsť ranným zdravotným filtrom  (kontrola rúšok, dezinfekcia rúk, rozostupy)

      - pred vstupom do školy sú žiaci povinní dodržiavať odstup 2 metre

      - vyučovanie bude prebiehať za dodržania hygienických zásad

      - rodičia nemajú povolený vstup do školy

      -  stravovanie sa bude realizovať v školskej jedálni pri dodržaní všetkých hygienických a epidemiologických zásad obvyklým spôsobom

      - ak sa skupiny ŠKD v prípade pekného počasia združujú vonku v areáli školy, rodič si dieťa vyzdvihne u pedagogického zamestnanca, ktorému oznámi, že si dieťa berie domov.

      - vyučovanie je pre všetkých žiakov povinné

      Povinnosti zákonného zástupcu

      - zákonný zástupca /ZZ- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri jeho odchode zo školy/dezinfekcia rúk, nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov

      - zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška a papierové jednorazové vreckovky

       - pri každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ, ktoré bude trvať viac ako tri dni predloží ZZ písomné vyhlásenie Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_ziak.docx, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

      - v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID – 19, bezodkladne o tejto situácii ZZ informuje príslušného vyučujúceho. Povinnosťou ZZ je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok bude žiak vylúčený z vyučovania.

      - ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú zo školy

     • Rozmiestnenie tried v šk.roku 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v šk.roku 2021/2022 bude v našej škole nasledovné rozmiestnenie tried:

      STARÁ budova (vchod od SOŠ):

      prízemie: 3.A , 1.B

      1.poschodie: 1.C, 2.C, 2.B, 1.A, 5.B

      2.poschodie: 4.B, 3.B, 2.A, 4.A, 5.A

       

      NOVÁ budova (vchod od MŠ):

      prízemie: 9.A, 9.B

      1.poschodie: 7.B, 7.A, 8.A, 8.B

      2.poschodie: 6.A, 5.C, 6.B

       

      Triedni učitelia v šk.roku 2021/2022:

      1.A   Mgr. Hodeková Nadežda

      1.B   PaedDr. Šatková Eva

      1.C   Mgr. Košíková Silvia

      2.A   Mgr. Valašíková Zuzana

      2.B   Mgr. Boboková Miroslava

      2.C  Mgr. Hagarová Martina

      3.A   Mgr. Ondrejičková Júlia

      3.B   Mgr. Smoleková Velička

      4.A   Mgr. Pichová Danka

      4.B   Mgr. Karlík Ľuboš

      5.A   Mgr. Trenčanová Katarína

      5.B   Mgr. Berešová Miroslava

      5.C   Mgr. Šatková Mária

      6.A   Mgr. Barényiová Monika

      6.B   RSDr. Tarabík Miroslav

      7.A   Mgr. Pecušová Michaela

      7.B   Mgr. Pecuš Rastislav

      8.A   PaedDr. Maschtovská Danka

      8.B   Mgr. Košútová Marianna

      9.A   Mgr. Svoradová Dana

      9.B   Ing. Daňová Zuzana

       

       

       

       

       

     • PRACOVNÁ PONUKA

     • V zmysle § 84 zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória: učiteľ pre druhý stupeň ZŠ

      aprobačné predmety: technika, matematika

      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom programe

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - termín nástupu ihneď,

      - pracovná zmluva na dobu určitú,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: prax je vítaná,

      - platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte emailom.

     • Slávnostné zahájenie šk.roka 2021/2022

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v súlade s usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa otvorenie školského roka 2021/2022 uskutoční dňa 2.9.2020 (štvrtok) v priestoroch školy, s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení, nasledovne:

      • o 7:00 hod. bude v Rímskokatolíckom kostole sv.Petra a Pavla v Pruskom slávnostná svätá omša
      • po sv.omši sa žiaci jednotlivo presunú do budovy základnej školy s dodržaním odstupov. Vstup do budovy školy bude možný najskôr o 7:45 hod..
      • vstup žiakov je povolený len s ochranným rúškom a povinnou dezinfekciou rúk
      • žiaci sa neprezúvajú a presunú sa rovno do svojich tried
      • žiak v triede odovzdá triednemu učiteľovi vypísané a podpísané tlačivo "Vyhlásenie o bezpríznakovosti - žiak" (viď príloha 1) alebo ho vopred odošle zákonný zástupca elektronicky prostredníctvom EDUPAGE
      • o 8:00 hod. prostredníctvom školského rozhlasu začne zahájenie školského roka 2021/2022
      • zákonní zástupcovia žiakov do budovy NEVSTUPUJÚ s výnimkou žiakov 1.ročníka a novoprijatých žiakov 5.ročníka, ktorého môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca (vstup do budovy bude umožnený len s ochranným rúškom na tvári a dezinfekciou rúk)
      • zákonný zástupca vstupujúci do priestorov školy predloží pri vstupe "Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti" (viď príloha 2)
      • rozdelenie žiakov 1. a 5.ročníka ZŠ bude zverejnené pri vstupe do budovy školy
      • triedni učitelia oznámia v triedach žiakom potrebné informácie k nasledujúcim dňom, potom žiaci odchádzajú domov. Žiadame žiakov i zákonných zástupcov detí, aby sa po skončení otvorenia šk.roka nezhromažďovali pred budovou školy a  opustili areál školy.
      • v tento deň (2.9.) nie je žiakom vydávaný obed a nefunguje ani ŠKD. Prevádzka ŠKD bude od 3.9.2020, zápisné lístky do ŠKD pre žiakov 1.stupňa ZŠ, ako aj možnosť zaplatiť poplatok do ŠKD, si budú môcť rodičia vybaviť po záhajení šk.roka vo vestibule školy (vchod od materskej školy)
      • zákonní zástupcovia, ktorí potvrdili záujem o KLOKTACIE PCR testy pre žiakov, si ich budú môcť prevziať po slávnostnom zahájení vo vestibule školy, kde im budú poskytnuté aj ďalšie informácie ohľadom zberu týchto testov.

      Žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o dodržiavanie uvedených pokynov.

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_ziak.docx

      Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.docx


     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom ZŠ a MŠ H.Gavloviča v Pruskom, že si môžu prísť prevziať  a podpísať dekrét o preplatkoch a nedoplatkoch  za stravu v školskom roku 2020/2021 do kancelárie vedúcej ŠJ v budove MŠ, a to nasledovne:

      v pondelok 30.08.2021 a utorok 31.08.2021 od 8:00 do 16:00 hod.

      Zároveň si môžu vypísať novu prihlášku  na stravovanie na školský rok 2021/2022.

      Poplatok za stravu v školskom roku 2021/2022:

            1. stupeň ZŠ  deň  1,15 €    / za mesiac  23,00 €

            2. stupeň ZŠ  deň  1,23 €   /  za mesiac  24,60 €

      Materská škola:

      Celodenná strava na deň 1,45 €,  za mesiac 29,00 €

       

      Spôsob úhrady: Poplatok za  stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr

      do 20. dňa v mesiaci, formou :     

        * internetbanking    

         * poštová poukážka    

        *  trvalý príkaz

      IBAN : SK 97 0200 0000 0016 4483 8356   

      Variabilný symbol:  2021/2022 / školský rok/

      Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol, meno a priezvisko stravníka /dieťa/ a triedu, inak platbu nedokážem priradiť.    Vzor: 2021/2022 Janko Mrkvička .1.A

      V septembri 2021 treba uhradiť dve platby, aj za október /noví stravníci/, ostatní podľa dekrétu, ktorý rodičia dostanú pri vyúčtovaní stravného.

     • Záujem o samotestovanie žiakov AG testami

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Každý žiak dostane sadu 25 ks testov. Keďže prváci a novoprijatí žiaci ešte nemajú prístup do Edupage, prosíme Vás, aby ste svoj záujem o balík testov vyjadrili prostredníctvom e-mailu zastupca@zspruske.sk najneskôr do stredy 25.8.2021 do 12:00 hod. Ostatní žiaci môžu svoj záujem prejaviť prostredníctvom aplikácie Edupage takisto do 25.8.2021 do 12:00 hod.

     • Zisťovanie záujmu o jednorazové testovanie kloktacími PCR testami na začiatku šk.roka 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl,  ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.  Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami DOBROVOĽNÉ a uskutočnilo by sa v domácom prostredí. V prípade, že zákonný zástupca prejaví záujem o testovanie kloktacími PCR testami v DOMÁCOM PROSTREDÍ, tak tieto testy škola poskytne zákonnému zástupcovi na domáce použitie. Zber použitých a riadne zabalených odberových sád by sa následne uskutočnil vo vopred stanovenom termíne ráno pri príchode žiakov do školy.

      Prosíme Vás o záväzné nahlásenie záujmu o kloktacie PCR testy, prostredníctvom aplikácie Edupage, najneskôr do 25.08.2021 do 12:00 hod.

      Viac informácií o testovaní kloktaním nájdete tu:

      http://www.youtube.com/watch?v=yf1HvS25CCs

      info ku kloktacím testom.pdf     • Čo potrebuje prvák do školy?

     • Zoznam pomôcok a potrieb pre našich prvákov

      Vážení rodičia našich prvákov, 

      blíži sa začiatok šk.roka 2021/2022, preto Vám poskytujeme zoznam pomôcok a potrieb pre žiaka 1.ročníka. Okrem školskej tašky a prezúviek, bude potrebné zabezpečiť visiaci zámok na šatňovú skrinku, kde si budú žiaci zamykať topánky a oblečenie. Ďalej:

      Peračník:

      ceruzky č. 2 – 2 ks (vždy zastrúhané)

      nožnice (kvalitné)

      pastelky (vždy zastrúhané, najlepšie trojhranné, min.12 farieb)

      guma

      strúhadlo

      tyčinkové lepidlo

      neskôr  budú ešte potrebovať - plniace alebo bombičkové pero, teraz nekupujte

       

      Telesná výchova:

      tričko s krátkym rukávom

      kraťasy

      ponožky

      športová obuv (botasky, tenisky - s bielou podrážkou)

      tepláková súprava

      Všetko podpísať, alebo inak označiť a priniesť vo vrecúšku na stiahnutie – vrecúško tiež podpísať.

       

      Výtvarná výchova:

      pracovný plášť (stará košeľa, tričko) 

      voskovky

      vodové farby

      guľaté štetce rozdielnych veľkostí

      čierna fixka

      univerzálne disperzné lepidlo tekuté (Pritt, Wurstol)

      plastelína

      igelit na lavicu

      umelá nádoba na vodu

      handrička

      všetko podpísať a priniesť v krabici (napríklad od topánok) alebo plastovom boxe

      + výkresy A4 – 20 ks, výkresy A3 – 10 ks,

      sada farebných papierov, podpísaná

       

      Všetky pomôcky, prezúvky, športový úbor označiť menom!

       

       

       

     • Ponuka práce

     • Školský špeciálny pedagóg

      V zmysle § 84 zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória: školský špeciálny pedagóg

      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - termín nástupu 01. 09. 2021,

      - pracovná zmluva na dobu určitú,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: prax je vítaná,

      - platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy alebo emailom do 25. 08. 2021.

     • Oznam pre stravníkov

     • Vážení rodičia,

      od nového školského roku 2021/2022 prichádzajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.

      Nárok na dotáciu majú len deti, ktoré  navštevujú MŠ alebo ZŠ a žijú v domácnosti, v ktorej sa :     

      • poskytuje pomoc v hmotnej núdzi ,
      • príjem je najviac vo výške životného minima,
      • prípadne dieťa,  ktorého členovia domácnosti nepoberajú daňový bonus.

        Potvrdenia  je potrebné odovzdať do 20.07.2021  u vedúcej školskej jedálne.

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (viď príloha)       

      Podľa novej vyhlášky nemajú nárok na dotáciu stravníci s diétou.

      Pokiaľ stravník s diétou spĺňa jednu z vyššie uvedených podmienok má nárok na dotáciu.

      cestne_vyhlasenie_skolska_jedalen.docx​​​​​​​


     • PONUKA PRÁCE

     • Pracovná pozícia: učiteľ/ka pre 1.stupeň ZŠ

      V zmysle § 84 zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória: učiteľ pre prvý stupeň ZŠ

      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom programe

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - termín nástupu 01. 09. 2021,

      - pracovná zmluva na dobu určitú,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: prax je vítaná,

      - platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy alebo emailom do 19. 07. 2021.