• Skrátený pobyt v ŠKD

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že piatok (21.04.2023) bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie vo všetkých oddeleniach ŠKD do 13:30 hod.

      Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy

    • DEŇ NARCISOV 2023
     • DEŇ NARCISOV 2023

     • DEŇ NARCISOV 2023

      ĎAKUJEME, ŽE VIDÍTE ŽIVOT AJ Z INEJ STRANY

      Na Slovensku pribudne ročne okolo 40 000 onkologických pacientov. Život občas "bodne", obráti sa naruby a to v mnohých prípadoch oznámenia onkologickej diagnózy. Liga proti rakovine ďakuje všetkým, ktorí sa na „život z inej strany“ dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

      Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom na Slovensku už 33 rokov. Informácie o zbierke nájdete na www.dennarcisov.sk

      AKO PRISPIEŤ?

      NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ 20. 4. 2023 ( t.j. vo štvrtok) od našich dobrovoľníkov ( žiakov deviateho ročníka), ktorí ich budú rozdávať v priestoroch školy a v uliciach  obce Pruské.

       

      Od 17.4. do 28. 4. môžete prispieť aj prostredníctvom:

      • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 € v sieťach všetkých mobilných operátorov)
      • Účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454
      • Inými formami na www.dennarcisov.sk, kde nájdete aj možnosti ZÍSKANIA VIRTUÁLNEHO NARCISU

      ĎAKUJEME

       

    • Úspech na prírodovedných olympiádach
     • Úspech na prírodovedných olympiádach

     • Dňa 30.3. sa v Ladcoch uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády, kde žiačka 9.A triedy Agátka Durbáková  obsadila pekné 3. miesto.

      Vo  štvrtok 13.4. sa v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo biologickej olympiády. Žiačka 8.A triedy Barborka Jurčagová obsadila 6. miesto. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Veľkonočný turnaj v minihádzanej žiakov a žiačok ZŠ

     • Veľkonočný turnaj v minihádzanej žiakov a žiačok ZŠ, ktorý sa konal 5. 4. 2023 v športovej hale Štadión FK Dubnica nad Váhom.

      Spoločné družstvo dievčat a chlapcov získalo 1. miesto. Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl z nášho regiónu. Školu reprezentovali žiaci a žiačky 5. A, 5. B a 4. B triedy.

      Dominik Floriš, Nicolas Ivanovič, Marek Štefanec, David Dohňanský, Kevin Kvasnica, Evelín Balážová, Kristína Baňárová, Chiara Sedláková, Zara Zgútová, Sofia Franeková všetci z 5. B triedy, z 5. A triedy Janka Vlasatá a Veronika Šištíková a zo 4. B Laura Pecušová.

      Všetkým žúčastneným ďakujeme a GRATULUJEME k ich športovému úspechu.

     • Vyplácanie cestovných nákladov na dopravu

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a rodičom, že vyplácanie cestovných nákladov na dopravu bude v piatok 14.4.2023 a v pondelok 17.4.2023 od 7:30 do 14:30 na sekretariáte školy.

     • Oznam vedúcej šk.jedálne

     • Vážení rodičia,

      od 1.mája 2023 bude dotovaná strava v školskej jedálni.

      Na stravu zadarmo má nárok dieťa/žiak, ktorý navštevuje :

      • - len predškoláci majú dotáciu 1,40 eur a zvyšnú časť doplatia rodičia, t.j. 10 eur /mesiac (ak sa dieťa zúčastnilo vyučovacieho procesu v MŠ a odobralo si obed)
      • 1. stupeň ZŠ (zúčastnil/a sa vyučovacieho procesu  v ZŠ a odobral/a si obed) 
      • 2. stupeň ZŠ (zúčastnil/a sa vyučovacieho procesu v ZŠ a odobral/a si obed)
      • Stravníkovi, ktorý nedoniesol vypísanú návratku do zariadenia školského stravovania v stanovenom termíne, nebude poskytnutá dotácia na stravu  a rodič hradí stravu v plnej výške.
      • PROSÍME RODIČOV, ktorí žiadali o dotáciu a návratkou potvrdili stravovanie zadarmo, aby si ZRUŠILI trvalé príkazy na úhradu stravy na mesiac máj a jún 2023. V prípade otázok a informácií kontaktujte vedúcu školskej jedálne na telefónnom čísle 0905 992 114.
     • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • OZNAM O PRIJÍMANÍ DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlades vyhláškou MŠ SR č. 541/2021 Z.z.o materskej škole  oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 bude:

      v dňoch od  02.5.2022 do 05.5.2023,  v čase od  10,30 – 16,00 hod.

       Miesto podávania žiadostí:  Materská škola

      Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa RŠ pre materskú školu

      Na  účely prijímania detí do MŠ môžete využiť vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie  v  rozsahu  §  11  ods.   6   zákona   č.  245/2008   Z. z.   o   výchove a vzdelávaní.  Súčasťou     žiadosti     je    potvrdenie     o     zdravotnej      spôsobilosti     od  všeobecného lekára   pre  deti   a dorast  doplnené   informáciou  o  povinnom očkovaní.  K overeniu údajov je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

      Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Tento   formulár  si  môžete   stiahnuť na  https://zspruske.edupage.org/, https://zspruske.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZXh0MjUmc3VicGFnZT0y , alebo  Vám bude poskytnutý  v dňoch zápisu dieťaťa, t .j.  od 02.05.2023 -  05.5.2023 v kancelárii ZRŠ. 

      Spôsob podávania žiadostí:

      • poštou    na   adresu školy
      • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na    adresu MŠ (materskaskola@zspruske.sk )
      • osobne v MŠ  v  kancelárii  ZRŠ

      Dôležité!!!

      • Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

      Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje ak:
      jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
      → jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo
      → vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením (Príloha č.1)

      Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy  (Príloha č.2)

      Podmienky prijímania detí do MŠ:

      (podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č.541/2021 o materskej škole.

      • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné),
      • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť -na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu),
      • deti ktoré k 31. augustu 2023 dovŕšia tri roky veku života.

      Ostatné kritéria prijímania detí:

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnancov ZŠ s MŠ, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca. V prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2023 dovŕšia 3 roky     veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2023 -podľa dátumu narodenia budú zoradené od najstaršieho po najmladšie.

       

      Termín vydania rozhodnutia:

      Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka školy do 30.6.2023.

       

       

       

                                                                                     PaedDr. Adela Jureníková

                                                                                              riaditeľka školy

      ziadost_do_MS-nova.doc

      Priloha_c.1_2_zap.ms.docx

     • Relaxačná miestnosť v škole

     • Medzi hlavné priority našej školy patrí výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, preto bola v apríli v našej škole uvedená do prevádzky relaxačná miestnosť, ktorá je financovaná z príspevku  firmy Hanon Systems Slovakia s.r.o Ilava.

      Relaxačná miestnosť je primárne určená žiakom so zdravotným znevýhodnením a žiakom so ŠVVP.

      Naša škola je jednou z mála bežných škôl, ktoré sa môžu pochváliť zriadením takejto miestnosti, nakoľko vybavenie pomôckami je finančne veľmi náročné.

      Z uvedeného projektu bola tiež zakúpená IKT technika pre asistentov učiteľa a špeciálneho pedagóga, učebné pomôcky určené pre deti so ŠVVP, s ktorými deti pracujú u špeciálneho pedagóga, ďalej hry na rozvoj logického myslenia, trénovanie pozornosti....

      Touto cestou vyjadrujeme veľkú vďaku firme Hanon Systems Slovakia s.r.o Ilava za poskytnutie finančných prostriedkov a tiež za prejavenú dôveru v náš projekt. Veríme, že využívaním nových postupov a metód v edukácii žiakov so ŠVVP im pomôžeme zvýšiť kvalitu života v našej škole.

      Vedenie školy touto formou vyjadruje vďaku koordinátorkám  projektu

      Mgr. Zuzane Pagáčovej a Bc. Andrei Cúcikovej.


     • ÚSPECH NA PYTAGORIÁDE

     • Najúspešnejší riešitelia školského kola si dňa 21.3. 2023 preverili svoje vedomosti, logické myslenie ale aj schopnosť rýchlo počítať v OKRESNOM KOLE PYTAGORIÁDY.

      V kategóriách P3 – P8 nás reprezentovalo až 16 žiakov našej školy. A v širokej konkurencii sa veru nestratili.

      Na delenom 2. mieste sa umiestnila Zuzka PREKOPOVÁ z 3.B triedy,  na 4. mieste Matúš ŠATKA z 5.B triedy, 5. miesto obsadil Matej PALICA zo 6.B triedy, ale aj David GAŽO z 8.B triedy. Lenka FUSKOVÁ z 8.B triedy skončila na delenom 6. mieste.

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

     • Úspechy našich žiakov v oblasti umenia

     • V marci sa naši žiaci, ktorí navštevujú SZUŠ Trenčianska Teplá, elokované pracovisko Pruské, zúčastnili umeleckej súťaže ,,MODRÝ SVET OČAMI UMENIA". Cieľom súťaže bolo podporiť mladých hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov a hercov v rozvíjaní svojich umeleckých schopností, motivovať mladých umelcov a umelecky tvoriť aj v online priestore.

      A takto krásne uspeli:

      Emma Pagáčová - Zlaté pásmo - Laureát témy č.4

      Ela Prekopová - Zlaté pásmo

      Matúš Šatka - Strieborné pásmo

      Barbora Jurčagová - Strieborné pásmo

      Sabína Domáňová - Strieborné pásmo

      Srdečne gratulujeme žiakom ku krásnym výsledkom a samozrejme aj pani učiteľke Florišovej, Sústerovej, Jakúbkovej za prípravu žiakov na súťaž.

     • Noc s Andersenom

     • Rozprávková noc v škole

      Noc, keď spíme sladko v našej postieľke doma, je úplne iná, ako tá, ktorá nesie meno  známeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Aj našich 35 žiakov  z 2. – 5. ročníka práve v noci z 31. 3. na 01.04.2023 zažilo rozprávkovú noc v škole. Zmyslom akcie bolo pripraviť deťom taký program, aby sa cítili ako v rozprávke, zažili niečo čarovné, vzrušujúce, tajomné, hravé, jednoducho, strávili noc, na ktorú tak skoro nezabudnú.  

      Program začal o 17:30 hod. v školskej knižnici, kde sme si krátko pripomenuli život dánskeho rozprávkara H.Ch.Andersena a jeho najznámejšie rozprávky. Nebadane do knižnice vstúpili dvaja hostia – mravec Ferdo s kamarátkou lienkou Gvendolínou. Deti okamžite spoznali vzácnych rozprávkových hostí, ktorí zavítali k nám, aby sa pochválili, že práve v tomto roku oslavujú 90.výročie vzniku rozprávkyFerdovi Mravcovi od spisovateľa Ondřeja Sekoru. Prečítali sme úryvok z Knižky o Ferdovi Mravcovi, kde sme sa dozvedeli, ako začal príbeh o večnom optimistovi, ktorý všetko vie a všetko opraví. Mravec Ferdo má veľmi rád svojich kamarátov z mraveniska, a tak sa všetky deti „premenili“ na usilovných mravčekov, na ktorých čakali počas večera a noci rôzne aktivity a súťažné disciplíny. V siedmych tímoch súťažili deti v spoločnosti Ferda a Gvendolíny v skladaní puzzle s motívom mravcov, vyhľadávali informácie o mravcoch a následne odpovedali na otázky v kvíze o mravcoch, usporadúvali pomiešané slová z mravčích riekaniek, kreslili a snažili sa nájsť cestičku von z mraveniska.

      A keďže Ferdo rád cvičí a preteká (a vždy zvíťazí), vzal naše „mravčeky“ do veľkej telocvične, kde boli pre ne pripravené rôzne súťažné športové disciplíny s robotnicou Naďkou. Unavené „mravčeky“ sa večer posilnili chutnou večerou z miestnej pizzerie a pred spaním si pozreli animovanú rozprávku Mravčia polepšovňa.

      Sobotné ráno sme začali s úsmevom a oddýchnutí sme si všetci spoločne vyrobili na pamiatku  svojich mravcov. Deti dokončili svoje pracovné listy, zhodnotili priebeh nocovania a aktivít počas Noci s Andersenom a dostali zaslúžené odmeny za svoju usilovnosť, výdrž, aktivitu a tímovú spoluprácu.

      ĎAKUJEM všetkým zúčastneným deťom, p.učiteľkám Hodekovej a Smolekovej, p.asistentkám Cúcikovej a Kotrasovej, ako aj Rade rodičov pri ZŠ, vďaka ktorej sme mohli potešiť deti knižnými i sladkými odmenami.

      Teším sa na rozprávkové nočné dobrodružstvá o rok ♥

      Mgr. Silvia Košíková,

      organizátorka Noci s Andersenom

      na ZŠ s MŠ H.Gavloviča Pruské

       

       

       

     • Predškoláci na návšteve v škole

     • Dňa 28. a 29.03.2023 sa naši predškoláci zúčastnili otvorenej hodiny v 1. ročníku ZŠ. Po radostnom zvítaní sa s kamarátmi - terajšími prvákmi, všetkých privítali pani učiteľky Mgr. Danka Pichová a Mgr. Lucia Palčeková. Pani učiteľky, za pomoci včieľky Peľky, previedli deti zákutiami jednotlivých vyučovacích predmetov. Prváci predviedli, čo sa za pár mesiacov vo „veľkej škole“ naučili a spolu so škôlkarmi čítali, počítali, hrali sa, zabávali. Deti sa v škole cítili veľmi príjemne, o čom svedčilo ich nadšené rozprávanie. Veríme, že aj vďaka tomuto stretnutiu, pôjdu deti k zápisu do prvej triedy s ľahkosťou a radosťou.

     • Veľkonočné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 06.04. - 11.04.2023 veľkonočné prázdniny. Riadne vyučovanie sa začne v stredu (12.apríl 2023).

      Prajeme Vám radostné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech Vaše domy sú plné pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

       

    • 22. MAREC 2023 - DEŇ VODY
     • 22. MAREC 2023 - DEŇ VODY

     • Dňa 22. a 23. marca sme si ,už tradične, na našej škole pripomenuli DEŇ VODY.

      Hlavnou témou Svetového dňa vody 2023 je urýchlenie zmien na riešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Na prvom stupni mali deti tematické hodiny, kde robili prezentácie, výtvarné práce, projekty ale aj viedli diskusie a pozerali zaujímavé videá, či spievali piesne.

      Na druhom stupni žiaci vytvárali projekty a nástenky, na hodinách chémie demonštrovali pokusy, zisťovali čistotu vody, jej kyslosť, zásaditosť a tvrdosť, vypracovali pracovné listy, skladali modely molekuly vody a pripravovali prezentáciu o vodnej stope.

      Na škole odznela aj relácia na túto tému a samozrejme súťaž, kde žiaci navrhovali ako sa aj oni môžu zapojiť do ochrany vody a vodných zdrojov. Hlavným cieľom všetkých aktivít bolo upovedomiť deti našej školy o dôležitosti udržiavania čistoty vody a pripomenúť si, že voda nie je pre všetkých ľudí na Zemi samozrejmosť.

      Ďakujeme vyučujúcim a žiakom za zapojenie sa do tohto medzinárodne uznávaného dňa.

     • Pracovná ponuka

     • UPRATOVAČKA

      Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské prijíme do pracovného pomeru upratovačku do základnej školy na zastupovanie PN s nástupom ihneď.

      Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou – 757,50 €.

      Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

      alebo na e-mail: sekretariat@zspruske.sk

      Bližšie info: 0424492647

      K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením obsadzovania pracovnej pozície. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

     • Dôležitý oznam!

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Žiadame Vás, aby ste sa nezdržiavali z bezpečnostných dôvodov za budovou základnej školy (smer ku kultúrnemu domu), kde je postavené lešenie z dôvodu opravy dažďových žľabov.

      Ďakujeme,

      Jureníková Adela, riaditeľka školy

     • Lyžiarsky výcvik 2023

     • V dňoch 20. – 24. februára sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Karhuliach. Z pohľadu nás žiakov – sme sa na lyžiarsky veľmi tešili. Niektorí z nás nemohli ani spávať. Začiatky na lyžiach boli pre niekoho veľmi náročné, ale zábavné. Nikdy sme sa nenudili. V utorok večer sme mali fašiangový večierok, kde sme sa dobre bavili a veľa tancovali. Ostatné večery sme mali rôzne súťaže a hry. V stredu v odpočinkový deň sme boli na vychádzke na vyhliadkovej veži, odkiaľ bol krásny výhľad na Kremnicu a Krahule. Cestou domov sme mali zastávku pri pamätníku ,, Stred Európy“ a kostolíku sv. Jána Krstiteľa.  Na konci lyžiarskeho sme už všetci vedeli lyžovať a snoubordisti snoubordovať. Bol to veľmi pekný zážitok a z nášho života na ktorý nikdy nezabudneme.

     • Úspešné recitátorky okresného kola Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 14. 03. 2023 sa  konalo  okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín v Dubnici nad Váhom. Súťaže sa zúčastnilo celkom 6 recitátorov z našej školy. Úspešnými recitátorkami tejto súťaže boli:

      2. miesto - Lucia Backová, žiačka 6.B - II. kategória prednesu poézie;

      2. miesto - Petra Papučová, žiačka 9.A - III. kategória prednesu prózy.

      Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA ZŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské oznamuje rodičom, že ZÁPIS do 1.ročníka ZŠ na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch 19.- 20. apríla 2023 (streda, štvrtok) v čase od 14:00 do 17:00 hod. v priestoroch ZŠ (triedy 2.A a 3.B)  za OSOBNEJ ÚČASTI DIEŤAŤA.

      So sebou si treba priniesť:

      a) rodný list dieťaťa (originál),

      b) platný občiansky preukaz oboch prítomných zákonných zástupcov,

      c) vyplnenú a oboma rodičmi podpísanú PRIHLÁŠKU (ak nebola podaná elektronicky)

      d) finančnú čiastku 15,- € na zakúpenie predpisových zošitov

      e) pastelky

       

      Prihlášku možno podať:

      - v listinnej podobe na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva s podpisom oboch zákonných zástupcov (viď Príloha č.1) - tlačivo bude k dispozícii u predškolákov MŠ Pruské,

      alebo

      - elektronicky vygenerovaním prihlášky prostredníctvom webovej stránky školy (viď odkaz pod prílohami). Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihlášky je v takom prípade tlačivo s podpismi oboch zákonných zástupcov (Príloha č. 2).

       

      Je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia! V prípade, že jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa a zúčastniť sa zápisu do 1.ročníka ZŠ, preukáže zákonný zástupca túto skutočnosť čestným vyhlásením (tlačivo Príloha č.3), ktoré už vyplnené a podpísané prinesie na zápis.

      Ak jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať nahliadnutím do  fotokópie úmrtného listu alebo ak dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje nahliadnutím do fotokópie rodného listu dieťaťa. Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia k zápisu písomné vyhlásenie (Príloha č.4).

      V zmysle platnej legislatívy riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 15. júna 2023Riaditeľ spádovej základnej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí k 31. augustu 2023 (vrátane) dovŕšia najmenej šesť rokov veku a ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. Zápisu v ZŠ sa musia zúčastniť aj deti, ktoré budú pokračovať v materskej škole. Rodič pri zápise musí informovať ZŠ, že jeho dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

      PRÍLOHY:

      Príloha č.1 Prihlaska_do_1.rocnika_ZS.pdf

      Príloha č.2 Povinna_priloha_k_elektronickej_prihlaske.docx

      Príloha č.3 Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

      Príloha č.4 Pisomne_vyhlasenie.docx

       

       

     • Riaditeľské voľno pre žiakov 2.stupňa ZŠ

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) rozhodla o udelení riaditeľského voľna dňa 22. marca 2023 žiakom 5. až 8. ročníka z dôvodu zabezpečenia plynulého a nerušeného priebehu celoslovenského testovania T9 – 2023 žiakov 9. ročníka.