• Vzdelávací poukaz

     • Vážení rodičia,

      v školskom roku 2020 – 2021 bude, podľa epidemiologickej situácie, škola poskytovať záujmové mimoškolské vzdelávanie prostredníctvom VZDELÁVACÍCH POUKAZOV (ďalej VP). Každý žiak navštevujúci ZŠ môže VP odovzdať oprávnenému prijímateľovi VP (v našom prípade Centru voľného času pri našej ZŠ), ktoré mu bude v tomto školskom roku poskytovať záujmové vzdelávanie. Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách, tak ako doteraz, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole, alebo jednému školskému zariadeniu v danom školskom roku podľa vlastného výberu.

      Ak má Vaše dieťa záujem navštevovať niektorý z krúžkov poskytovaným školou, prosíme, aby ste nám prostredníctvom žiaka poukázali VP  OBRATOM, najneskôr do 16.9.2020. Záujmový krúžok bude otvorený pri minimálnom počte 12 žiakov. Nakoľko záujmová činnosť v našej ZŠ je organizovaná prostredníctvom CVČ pri ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom žiaci, ktorí sa prihlásia na krúžok v našej škole, vyplnia aj prihlášku do CVČ. Poplatok za CVČ je určený na minimálnu sumu 1€ /mesiac (10 €/školský rok). Žiaci, ktorí nechcú navštevovať žiadny krúžok, môžu odovzdať iba podpísaný VP svojmu triednemu učiteľovi.

       

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa školy udeľuje dňa 14.9.2020 (pondelok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre všetkých žiakov ZŠ. Dôvodom je čistenie priestorov školy a dezinfekcia ozónom ako prevencia pred vírusovým ochorením COVID-19.

     • OZNAM pre rodičov stravníkov MŠ a ZŠ

     • Aby sme predišli nedorozumeniam, rozhodli sme sa upresniť spôsob platieb stravného a tiež odhlasovania dieťaťa  zo stravy.

      Dotovaná strava:

      Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania a súčasne odobral obed. Zákonný zástupca žiaka uhrádza plnú stanovenú sumu za stravu, v prípade včasného neodhlásenia alebo neodobratia obeda.

      Stravovanie  pre ZŠ:                                                  

      pre I. stupeň je 1,20€ dopláca 0,0€            

      pre II. stupeň je 1,23 €, dopláca 0,03 € 

      Strava pre MŠ:

      pre  predškoláka je 1,20, dopláca 0,25€

      deti v škôlke 1,45€ hradia celú sumu obeda

      Výška depozit   je 30,00€ na celý rok.

      Depozit slúži na vyrovnanie neuznanej stravy ktorá vzniká neodhlásením a neodobraním obeda.

      ÚDAJE K PLATBÁM:

      Číslo účtu:1644838356/0200

      IBAN : SK 97 0200 0000 0016 4483 8356

      Variabilný symbol:  2020/2021 / školský rok/

       Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol,  meno a priezvisko  stravníka / dieťa/ a triedu , inak platbu nedokážem priradiť.

       Vzor: 2020/2021 Janko Mrkvička 1.A

      Spôsob platby:

        Všetky platby je potrebné uhradiť vždy mesiac dopredu do 20., môžete zaplatiť aj pol roka dopredu. V prípade nezaplatenia potrebnej sumy sa stravník (dieťa) nebude stravovať.

       Čipový systém:

        Každý stravník dostane čip (záloha 1,-€, pri vrátení čipu mu záloha bude vrátená),tento mu zostáva počas celého stravovania v našom zariadení. Po zaplatení potrebnej sumy je čip aktivovaný. Za poškodenie a stratu čipu sa platí 7,00€ .

         V jedálni na výdajnom okienku je umiestnené čítacie zariadenie, kde si stravník priloží čip, ktorý ho oprávňuje na odobratie stravy. Pracovníci kuchyne podľa evidencie prepojenej cez PC vidia meno stravníka, triedu a stupeň. Na základe toho vydajú obed. Ak stravník čip zabudol, musí požiadať pracovníčku  kuchyne, aby si žiaka  zapísala  a vedúca ŠJ nastavením v PC umožnila obed vydať.

      Odhlasovanie obedov:

      Odhlasovanie stravy je možné v pondelok do 7:15 hod., v utorok - piatok sa strava odhlasuje deň dopredu do 14:00 hod..

      V prípade ochorenia žiaka je možné v prvý deň choroby vziať si obed do vlastného, čistého obedára v čase výdaja od 12.00 – 13.20 hod, zo strany od ZŠ, nie pri výdajnom okienku.

      ODHLASUJTE ZO STRAVY prostredníctvom:

       tel. číslo: 042/4492722 , e-mailom: jedalen@zspruske.sk

      Edupage  /aplikácia v mobile / heslá budú vygenerované pre každého stravníka  MŠ, ZŠ.

      Stravu treba odhlasovať len v jedálni. Stravníka  v MŠ a ZŠ neodhlasujeme na triedach, triedny učiteľ nie je zodpovedný za odhlásenie stravy. Strava cez prázdniny v MŠ sa prihlasuje záväzne. Záväzne znamená, ak je dieťa prihlásené jeho odhlásenie nie je možné.

      V prípade nejasností treba kontaktovať vedúcu školskej jedálne p. Jarmilu Hrajkovú na tel. číslo:042/4492722 .

     • Organizácia od 3.9.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 3.-4.9.2020 bude prebiehať vyučovanie nasledovne:

      3.9.2020 (štvrtok) - majú žiaci 1.stupňa ZŠ (2.- 4.ročník) TRIEDNICKÉ PRÁCE vo svojich triedach do 10:55 hod., výnimkou sú žiaci 1.ročníka, ktorí sa učia 3 vyučovacie hodiny, t.j. do 10:05 hod. Po skončení pôjdu družinári do svojho oddelenia ŠKD, ostatní žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD odchádzajú domov alebo do školskej jedálne.

      - žiaci 2.stupňa ZŠ (5.-9.ročník) budú mať teoretickú časť OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA do 11:45 hod. Po skončení vyučovania odchádzajú žiaci do školskej jedálne, resp. domov, nikto sa nezdržiava v budove a iných priestoroch školy.

      4.9.2020 (piatok)  - žiaci 1.ročníka ZŠ majú 3 vyučovacie hodiny (do 10:05 hod.),

      - žiaci 2.-4.ročníka ZŠ 4 vyučovacie hodiny (do 10:55 hod.) 

      - žiaci 2.stupňa ZŠ 5 vyučovacích hodín (do 11:45 hod.).

      V tento deň budú praktické účelové cvičenia v prírode.

      OD 7.9.2020 (pondelok) sa budú žiaci UČIŤ podľa platného ROZVRHU, ktorý bude žiakom zverejnený.

      NAĎALEJ PLATÍ DODRŽIAVANIE hygienicko - epidemiologických opatrení:

      - žiaci prichádzajúci do školy sú povinní mať 2 rúška, papierové vreckovky a musia prejsť ranným zdravotným filtrom  (kontrola rúšok, dezinfekcia rúk, meranie teploty)

      - pred vstupom do školy sú žiaci povinní dodržiavať odstup 2 metre

      - žiaci I. stupňa v triede počas vyučovania nemusia mať na sebe rúško, v ostatných priestoroch školy a vo vonkajších priestoroch školy musia mať rúško na sebe

      - žiaci II. stupňa sú povinní nosiť rúško počas celého vyučovania

      - vyučovanie bude prebiehať za prísnych hygienických zásad

      - rodičia nemajú povolený vstup do školy

      -  stravovanie sa bude realizovať v školskej jedálni pri dodržaní všetkých hygienických a epidemiologických zásad obvyklým spôsobom

      - v prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 zriaďovateľ spolu s riaditeľom bude riešiť vzniknutú so zamestnancami školy a zákonnými zástupcami

      - ak sa skupiny ŠKD v prípade pekného počasia združujú vonku v areáli školy, rodič si dieťa vyzdvihne u pedagogického zamestnanca, ktorému oznámi, že si dieťa berie domov.

      - základná škola nebude organizovať do 14. 9. 2020 žiadne spoločné akcie, kde by dochádzalo k združovaniu väčšieho počtu osôb.

      - telesná výchova sa bude realizovať v priaznivom počasí vo vonkajších priestoroch, telocvičňa sa do 14. 9. 2020 vrátane, nebude používať

      - vyučovanie je pre všetkých žiakov povinné

      Povinnosti zákonného zástupcu

      - zákonný zástupca /ZZ- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri jeho odchode zo školy/dezinfekcia rúk, nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov

      - zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška a papierové jednorazové vreckovky

      - ZZ dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktorým upravuje prevádzku v škole do 14.9. 2020 a takisto prevádzkové podmienky školy a ŠKD na školský rok 2020/21

       - pri každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ, ktoré bude trvať viac ako tri dni predloží ZZ písomné vyhlásenie Vyhlasenie_zak._zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx , že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

      - v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID – 19, bezodkladne o tejto situácii ZZ informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou ZZ je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok bude žiak vylúčený z vyučovania.

      - ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú zo školy


     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vedúca ŠJ oznamuje rodičom detí ZŠ a MŠ H.Gavloviča v Pruskom, že si ešte môžu prísť prevziať a podpísať dekrét o preplatkoch, resp. nedoplatkoch za stravu v šk.roku 2019/2020 do kancelárie vedúcej jedálne v budove MŠ. Prísť môžete do piatku 28.8.2020 v čase od 8:00-14:00 hod, s výnimkou štvrtku (27.8.) - v tento deň bude vedúca ŠJ k dispozícii v čase 11:00-14:00 hod..

      Zároveň si u vedúcej ŠJ môžete hneď vypísať záväznú prihlášku na stravovanie na šk.rok 2020/2021. Prihlášku na stravovanie si môžu prísť prevziať aj rodičia novoprijatých žiakov školy (prváci a piataci zo spádových obcí, ktorí budú navštevovať v šk.roku 2020/2021 našu školu).

      Pri vstupe do budovy dodržiavajte, prosíme, hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúško, rozostupy, dezinfekciu rúk).

     • Informácie k slávnostnému otvoreniu šk.roka 2020/2021

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v súlade s usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa otvorenie školského roka 2020/2021 uskutoční dňa 2.9.2020 (stredu) v priestoroch školy, s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení, nasledovne:

      • o 7:15 hod. bude v Rímskokatolíckom kostole sv.Petra a Pavla v Pruskom slávnostná svätá omša
      • po sv.omši sa žiaci jednotlivo presunú do budovy základnej školy s dodržaním odstupov (slávnosť sa nebude konať na nádvorí školy). Vstup do budovy školy bude možný najskôr o 7:45 hod..
      • pri vchodoch do školy bude žiakom meraná telesná teplota, vstup je povolený len s ochranným rúškom a povinnou dezinfekciou rúk
      • zákonní zástupcovia žiakov do budovy nevstupujú s výnimkou žiakov 1.ročníka a novoprijatých žiakov 5.ročníka, ktorého môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca (vstup do budovy bude umožnený len s ochranným rúškom na tvári)
      • rozdelenie žiakov 1. a 5.ročníka ZŠ bude zverejnené pri vstupe do budovy školy
      • žiak v triede odovzdá triednemu učiteľovi vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom školského roka 2020/2021 Tlacivo_Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zak.zastupcu_dietata.pdf  . (Tlačivo si môžete vytlačiť, vyzdvihnúť v Potravinách u Majky v Pruskom alebo na sekretariáte školy ešte pred otvorením školského roka.)
      • triedny učiteľ oznámi v triedach žiakom potrebné informácie k nasledujúcim dňom, potom žiaci odchádzajú domov. Žiadame žiakov i zákonných zástupcov detí, aby sa po skončení otvorenia šk.roka nezhromažďovali pred budovou školy a  opustili areál školy.
      • v tento deň (2.9.) nie je žiakom vydávaný obed a nefunguje ani ŠKD. Stravovanie v školskej jedálni a prevádzka ŠKD bude od 3.9.2020.

      Žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o dodržiavanie uvedených pokynov.

     • OZNAM ŠKD

     • Vážení rodičia,

      v dňoch 26.8.2020 (streda)  v čase od 9:00 - 11:00 hod. a 13:00 - 15:00 hod.

      a 27.8.2020 (štvrtok) od 13:00-14:00 hod.

      môžete prísť do vestibulu školy (vchod od MŠ) vypísať záväznú prihlášku dieťaťa do ŠKD (Školský klub detí, tzv.družina) na školský rok 2020/2021. Prihlášky berieme len pre žiakov 1.stupňa ZŠ! Prosíme, aby prišiel len jeden zákonný zástupca s dodržaním všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, rozostupy, dezinfekcia). Ďakujeme za pochopenie.

     • Oznam pre rodičov stravníkov v školskej jedálni

     • Vedúca ŠJ oznamuje rodičom detí ZŠ a MŠ H.Gavloviča v Pruskom, aby si prišli prevziať a podpísať dekrét o preplatkoch, resp. nedoplatkoch za stravu v šk.roku 2019/2020 nasledovne:

      24.8.2020 (pondelok) – rodičia detí navštevujúcich

      25.8.2020 (utorok) – rodičia žiakov ,

      v čase od 8:00 do 15:00 hod. v kancelárii vedúcej ŠJ v budove MŠ.

      Zároveň si u vedúcej ŠJ môžete hneď vypísať záväznú prihlášku na stravovanie na šk.rok 2020/2021. Prihlášku na stravovanie si môžu prísť prevziať aj rodičia novoprijatých žiakov školy (prváci a piataci zo spádových obcí, ktorí budú navštevovať v šk.roku 2020/2021 našu školu).

      Pri vstupe do budovy dodržiavajte, prosíme, hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúško, rozostupy, dezinfekciu rúk).

     • ROZHODNUTIA o prijatí/odklade do 1.ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia,

      rozhodnutia o prijatí detí do 1. ročníka na plnenie PŠD a o odklade plnenia PŠD v ZŠ Pruské si môžete vyzdvihnúť dňa 20. júla 2020 od 9:00 hod. do 17:00 hod. a dňa 21. júla od 7:00 hod. do 14:00 hod v riaditeľni školy. Rodičom, ktorí majú aktívnu na doručovanie elektronickú schránku na ÚPVS, boli rozhodnutia doručené do elektronickej schránky (3 rodičia).

      S úctou, Jureníková, riaditeľka školy

     • Oznam pre rodičov detí v MŠ

     • Vážení rodičia, 

      počas letnej prevádzky MŠ  sa Vaše dieťa dá odhlásiť zo stravy na ďalší týždeň len do piatku 03.07.2020 do 12:00 hod.! Počas týždňa sa nebude dať zo dňa na deň odhlásiť vzhľadom na už objednané potraviny. Dieťa je prihlásené záväzne.

      Ďakujem za pochopenie.

      Hrajková Jarmila - vedúca ŠJ

     • Dostaňme ovocie a zeleninu do školy!

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

      Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

      Stačí, ak na stránke www.cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020.

      Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia. ĎAKUJEME :)

     • Workshopy IT Akadémia

     • V dňoch 25.-26. júna 2020 sa v rámci NP IT Akadémia uskutočnili na našej škole workshopy na témy:

      1. Lego - blokové programovanie

      2. Robotické autíčka

      3. Microbit

      4. Programovací jazyk Scratch

      5. 3D modelovanie a tlač

      6. Tablety na prírodovedných predmetoch

      Žiaci sa zoznamovali na jednotlivých workshopoch s modernými technológiami v oblasti informatiky a prírodných vied. Naučili sa základy programovania v jazyku Scratch, zistili, ako sa dajú zmysluplne využívať tablety na prírodovedných predmetoch. Spoznali ako si môžu stiahnuť 3D model a upraviť ho, či vytlačiť.Tieto aktivityspestrili našim žiakom záverečné dni školského roka.

    • DENNÝ IT TÁBOR SOŠ NOVÁ DUBNICA
     • DENNÝ IT TÁBOR SOŠ NOVÁ DUBNICA

     • Spojená škola sv. Jána Bosca – SOŠ IT v Novej Dubnici s podporou národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie organizuje verejný DENNÝ IT TÁBOR v dňoch 6. až 10. júla 2020 od 8:00 do 15:30, pre žiakov 4. až 9. ročníka ZŠ a stredoškolákov.

      Ústredným prvkom programu budú informačné technológie, priestor majú aj oddychové aktivity:

      • mobilné aplikácie v prírode,
      • pozorovanie mikrosveta,
      • geocaching,
      • programovanie so Scratch a Python,
      • robotické autíčko s micro:bit,
      • 3D modelovanie a tlač,
      • zábava s Kahoot,opekačka, discgolf, bedminton a iné spestrenia...

      ➢ Termín prihlášok: 1. 7. 2020

      ➢ Poplatok za obedy, pitný režim a prevádzkové náklady: 35 €

       

      Viac informácií a prihláška:http://itakademia.sk/denne-it-tabory/

       

      Rastislav PECUŠ

      koordinátor projektu IT Akadémia

     • OZNAM vychovávateliek ŠKD

     • Milí rodičia družinárov,

      ak máte preplatok v ŠKD a dieťa bude aj v nasledujúcom šk.roku 2020/2021 navštevovať oddelenie ŠKD, preplatok Vám presunieme na nový šk.rok. Tí, ktorí v budúcom šk.roku NEBUDÚ navštevovať ŠKD, preplatok bude vrátený prostredníctvom dieťaťa. Ďakujeme za pochopenie.

     • OZNAM vedúcej šk.jedálne

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      prosíme žiakov 9.ročníkov ZŠ, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a taktiež stravníci z iných ročníkov, ktorí SA NEBUDÚ v šk.roku 2020/2021 stravovať, aby v piatok (26.6.) priniesli ČIP na stravovanie do školy. Vedúca šk.jedálne bude od nich v škole zbierať ČIPY a vráti zálohu. Ostatní stravníci, ktorí sa budú v šk.roku 2020/2021 stravovať v šk.jedálni, si čipy nechávajú do ďalšieho šk.roka u seba, nevracajú ich (NESTRATIŤ!). Ďakujeme

     • Organizácia 25.-30.06.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 25.6. – 26.6.2020 (štvrtok, piatok) bude náplňou vyučovania čistenie a odovzdávanie učebníc. Prosíme žiakov, aby priniesli všetky učebnice už vo štvrtok. Žiaci, ktorí nenastúpili do školy, sú povinní odovzdať vyčistené všetky učebnice dňa 26.6. 2020 po dohode s triednym učiteľom. To bude aj podmienkou odovzdania vysvedčenia, ktoré si prídu žiaci vyzdvihnúť od triedneho učiteľa (opäť po dohode s ním) dňa 30.6.2020.

      29.6. (pondelok) – upratanie triedy, skriniek, šatňových skriniek

      V dňoch 25. - 29.6.2020 budú žiaci v škole:

      1.stupeň ZŠ - 4 vyučovacie hodiny ( do 10:55 hod.)

      2.stupeň ZŠ - 5 vyučovacích hodín (do 11:45 hod.)

      Obedy aj ŠKD fungujú ako zvyčajne.

      30.06.2020 sa po rannej svätej omši (o 7:15 hod.) žiaci presunú do svojich tried, kde im budú rozdané vysvedčenia od triednych učiteľov. V tento deň NIE JE zabezpečená družina (ŠKD), ani OBEDY!

       

       

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.-9.ročníka k organizácii na škole v dňoch od 22.6.-30.6.2020

     • Organizácia vyučovania v škole:

      • Podmienka vstupu žiaka do školy je, že nemá žiadny z príznakov COVID-19. Túto skutočnosť potvrdzuje zákonný zástupca pri prvom nástupe do ZŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomným vyhlásením, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (viď príloha).
      • Do školy je zákaz vstupu cudzím osobám. Vstup majú povolený len zamestnanci a žiaci prezenčnej formy. Len vo výnimočných prípadoch a po dohovore s vedením školy môže cudzia osoba mať umožnený vstup do priestorov školy.
      • Vstup do školy je pre všetkých žiakov od 6:45 do 7:30 hod. Pri vstupe do školy dodržujte rozstupy a povinné je mať mimo tried nasadené ochranné rúška.
      • V triedach1.-9. ročníka budú neobmedzené počty žiakov, to znamená, že žiak po vstupe do školy, prejdením ranným filtrom (dezinfekcia rúk), sa prezuje a bez zdržiavania sa presunie do svojej triedy.
      • Žiak je povinný si každý deň nosiť do školy dve rúška a papierové vreckovky.
      • Počas vyučovania žiaci v triedach nemusia mať ochranné rúška, len v prípade opustenia triedy.

      V dňoch 22.6. – 24.6.2020 sa žiaci pripravia na vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu, ktorý bol platný pred zatvorením škôl (v ročníkoch 3.- 4. sa rušia 6.hodiny a v ročníkoch 5. – 9. sa rušia všetky 7.hodiny). Náplňou bude precvičovanie a zhodnotenie učiva z jednotlivých predmetov podľa potrieb vyučujúceho. V prípade dobrého počasia majú možnosť učitelia organizovať vyučovacie a výchovné aktivity na školskom dvore, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho.

      25.6. – 26.6. bude náplňou vyučovania čistenie a odovzdávanie učebníc

      29.6. – upratanie triedy, skriniek, šatňových skriniek

      30.6. – odovzdávanie vysvedčení

      Žiaci, ktorí nenastúpia 22.6.2020 do školy, sú povinní odovzdať vyčistené všetky učebnice dňa 26.6. 2020 po dohode s triednym učiteľom. To bude aj podmienkou odovzdania vysvedčenia, ktoré si prídu žiaci vyzdvihnúť od triedneho učiteľa (opäť po dohode s ním) dňa 30.6.2020.

      Organizácia stravovania:

      • Do ŠJ vstupujú žiaci v ochranných rúškach cez umyváreň, kde si povinne umyjú teplou vodou a mydlom ruky a utrú papierovou utierkou. Rúška si snímajú len počas samotného stravovania, po jeho ukončení si ho povinne nasadia a opúšťajú ŠJ.

      Aj napriek uvoľneniu niektorých hygienicko-epidemiologických opatrení naďalej žiadame všetkých zákonných zásteupcov, aby rešpektovali ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY. Taktiež prosíme, aby aj napriek zrušeniu krízového stavu, poučili svoje deti o dodržiavaní hygienických opatrní (pravidelné umývanie a utieranie rúk v triedach a sociálnych zariadeniach, kýchanie do vreckoviek, nezdržiavanie sa detí hromadne pred školou,...).

      Ďakujeme za ústretovosť, pochopenie a spoluprácu.