• 22. MAREC 2023 - DEŇ VODY
     • 22. MAREC 2023 - DEŇ VODY

     • Dňa 22. a 23. marca sme si ,už tradične, na našej škole pripomenuli DEŇ VODY.

      Hlavnou témou Svetového dňa vody 2023 je urýchlenie zmien na riešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Na prvom stupni mali deti tematické hodiny, kde robili prezentácie, výtvarné práce, projekty ale aj viedli diskusie a pozerali zaujímavé videá, či spievali piesne.

      Na druhom stupni žiaci vytvárali projekty a nástenky, na hodinách chémie demonštrovali pokusy, zisťovali čistotu vody, jej kyslosť, zásaditosť a tvrdosť, vypracovali pracovné listy, skladali modely molekuly vody a pripravovali prezentáciu o vodnej stope.

      Na škole odznela aj relácia na túto tému a samozrejme súťaž, kde žiaci navrhovali ako sa aj oni môžu zapojiť do ochrany vody a vodných zdrojov. Hlavným cieľom všetkých aktivít bolo upovedomiť deti našej školy o dôležitosti udržiavania čistoty vody a pripomenúť si, že voda nie je pre všetkých ľudí na Zemi samozrejmosť.

      Ďakujeme vyučujúcim a žiakom za zapojenie sa do tohto medzinárodne uznávaného dňa.

     • Pracovná ponuka

     • UPRATOVAČKA

      Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské prijíme do pracovného pomeru upratovačku do základnej školy na zastupovanie PN s nástupom ihneď.

      Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou – 757,50 €.

      Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

      alebo na e-mail: sekretariat@zspruske.sk

      Bližšie info: 0424492647

      K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením obsadzovania pracovnej pozície. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

     • Dôležitý oznam!

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Žiadame Vás, aby ste sa nezdržiavali z bezpečnostných dôvodov za budovou základnej školy (smer ku kultúrnemu domu), kde je postavené lešenie z dôvodu opravy dažďových žľabov.

      Ďakujeme,

      Jureníková Adela, riaditeľka školy

     • Lyžiarsky výcvik 2023

     • V dňoch 20. – 24. februára sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Karhuliach. Z pohľadu nás žiakov – sme sa na lyžiarsky veľmi tešili. Niektorí z nás nemohli ani spávať. Začiatky na lyžiach boli pre niekoho veľmi náročné, ale zábavné. Nikdy sme sa nenudili. V utorok večer sme mali fašiangový večierok, kde sme sa dobre bavili a veľa tancovali. Ostatné večery sme mali rôzne súťaže a hry. V stredu v odpočinkový deň sme boli na vychádzke na vyhliadkovej veži, odkiaľ bol krásny výhľad na Kremnicu a Krahule. Cestou domov sme mali zastávku pri pamätníku ,, Stred Európy“ a kostolíku sv. Jána Krstiteľa.  Na konci lyžiarskeho sme už všetci vedeli lyžovať a snoubordisti snoubordovať. Bol to veľmi pekný zážitok a z nášho života na ktorý nikdy nezabudneme.

     • Úspešné recitátorky okresného kola Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 14. 03. 2023 sa  konalo  okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín v Dubnici nad Váhom. Súťaže sa zúčastnilo celkom 6 recitátorov z našej školy. Úspešnými recitátorkami tejto súťaže boli:

      2. miesto - Lucia Backová, žiačka 6.B - II. kategória prednesu poézie;

      2. miesto - Petra Papučová, žiačka 9.A - III. kategória prednesu prózy.

      Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

     • ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA ZŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské oznamuje rodičom, že ZÁPIS do 1.ročníka ZŠ na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch 19.- 20. apríla 2023 (streda, štvrtok) v čase od 14:00 do 17:00 hod. v priestoroch ZŠ (triedy 2.A a 3.B)  za OSOBNEJ ÚČASTI DIEŤAŤA.

      So sebou si treba priniesť:

      a) rodný list dieťaťa (originál),

      b) platný občiansky preukaz oboch prítomných zákonných zástupcov,

      c) vyplnenú a oboma rodičmi podpísanú PRIHLÁŠKU (ak nebola podaná elektronicky)

      d) finančnú čiastku 15,- € na zakúpenie predpisových zošitov

      e) pastelky

       

      Prihlášku možno podať:

      - v listinnej podobe na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva s podpisom oboch zákonných zástupcov (viď Príloha č.1) - tlačivo bude k dispozícii u predškolákov MŠ Pruské,

      alebo

      - elektronicky vygenerovaním prihlášky prostredníctvom webovej stránky školy (viď odkaz pod prílohami). Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihlášky je v takom prípade tlačivo s podpismi oboch zákonných zástupcov (Príloha č. 2).

       

      Je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia! V prípade, že jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa a zúčastniť sa zápisu do 1.ročníka ZŠ, preukáže zákonný zástupca túto skutočnosť čestným vyhlásením (tlačivo Príloha č.3), ktoré už vyplnené a podpísané prinesie na zápis.

      Ak jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať nahliadnutím do  fotokópie úmrtného listu alebo ak dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje nahliadnutím do fotokópie rodného listu dieťaťa. Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia k zápisu písomné vyhlásenie (Príloha č.4).

      V zmysle platnej legislatívy riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 15. júna 2023Riaditeľ spádovej základnej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí k 31. augustu 2023 (vrátane) dovŕšia najmenej šesť rokov veku a ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. Zápisu v ZŠ sa musia zúčastniť aj deti, ktoré budú pokračovať v materskej škole. Rodič pri zápise musí informovať ZŠ, že jeho dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

      PRÍLOHY:

      Príloha č.1 Prihlaska_do_1.rocnika_ZS.pdf

      Príloha č.2 Povinna_priloha_k_elektronickej_prihlaske.docx

      Príloha č.3 Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

      Príloha č.4 Pisomne_vyhlasenie.docx

       

       

     • Riaditeľské voľno pre žiakov 2.stupňa ZŠ

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) rozhodla o udelení riaditeľského voľna dňa 22. marca 2023 žiakom 5. až 8. ročníka z dôvodu zabezpečenia plynulého a nerušeného priebehu celoslovenského testovania T9 – 2023 žiakov 9. ročníka.

     • Deň Sv. Patrika

     • 17. marca sme si spolu s našimi žiakmi na hodinách ANJ pripomenuli Deň Sv. Patrika, najobľúbenejšieho spomedzi patrónov Írska, ktorý zároveň symbolizuje aj príchod kresťanstva do Írska. Žiaci vypracovali zábavný pracovný list, vyrobili  zelené trojlístky a vysvetlili sme si pôvod a význam daného sviatku. Spoločne sme sa zabavili a zároveň sa naučili opäť niečo nové a zaujímavé. 

     • Dôležitý oznam pre stravníkov MŠ a ZŠ

     • Vážení rodičia,

      od  1.mája 2023 je schválená strava zadarmo.

      Na stravu zadarmo má nárok dieťa/žiak, ktorý navštevuje :

      • Materskú školu -  predškoláci /zúčastnilo sa vyučovacieho procesu  v MŠ a odobralo si obed/
      • 1. stupeň ZŠ /zúčastnil/a sa vyučovacieho procesu  v ZŠ a odobral/a si obed/ 
      • 2. stupeň ZŠ /zúčastnil/a sa vyučovacieho procesu v ZŠ a odobral/a si obed/

      Rodičia môžu naraz poberať dotáciu na stravu aj daňový bonus.

      Všetci stravníci zariadenia školského stravovania /noví + starí/ musia požiadať o stravu zadarmo. na konci oznamu nájdete tlačivo Príloha  č.1 /Návratka/, ktorú treba vypísať a  poslať vedúcej školskej jedálne najneskôr do 05.04.2023.

      V prípade, že doteraz nechodil žiak na obedy a chcete svoje dieťa prihlásiť na obed, treba to nahlásiť do školskej jedálne u vedúcej  školskej jedálne na telefónnom čísle 0905 992 114 . Vtedy noví stravníci musia vypísať  prihlášku /Príloha č. 2/ do zariadenia školského stravovania a aj návratku /Príloha č.1 /.

      Ak stravník nedonesie vypísanú návratku do zariadenia školského stravovania v stanovenom termíne, žiakovi nebude poskytnutá dotácia na stravu  a rodič hradí stravu v plnej výške.


      Hrajková Jarmila

      Vedúca školskej jedálne


     • Okresné kolo Vybíjaná

     • V utorok 14. marca sa žiačky 5.-7. ročníka našej ZŠ zúčastnili okresného kola vo vybíjanej v Novej Dubnici. Dievčatá bojovali statočne až do konca, po náročných zápasoch obsadili pekné 4. miesto. Nášmu družstvu gratulujeme a do ďalšieho súťažného ročníka želáme množstvo síl a presných striel.

     • Koniec prihlasovania na Noc s Andersenom

     • Vážení rodičia, milé deti,

      teší nás, že ste prejavili veľký záujem o čitateľskú Noc s Andersenom, ktorá sa uskutoční 31.03.2023. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu školskej knižnice už UKONČUJEME PRIHLASOVANIE záujemcov o toto podujatie. Veríme, že sa v budúcnosti podarí pripraviť rovnako zaujímavé podujatie, do ktorého sa zapoja aj ostatné deti.

      Ďakujeme z pochopenie, vedenie školy

     • Exupéryho nesmrteľný Malý princ

     • Dňa 7. 3. 2023 sa žiaci 8. ročníka spolu so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili krásneho predstavenia Malý princ v Divadle Jána Palárika v Trnave. Pekný umelecký zážitok si odniesli vďaka hereckým výkonom Tomáša Vravníka, Silvie Soldanovej a celého tvorivého tímu. Touto cestou ĎAKUJEME Rade rodičov školy za finančný príspevok, vďaka ktorému sme mohli uhradiť vstupenky!

     • Venujte našej škole 2% z daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Vyplnené a potvrdené tlačivá zamestnávateľom môžete poslať po žiakoch do školy, nakoľko ich za Vás odovzdáme hromadne na daňový úrad.

      http://zspruske.edupage.org/percenta2/

      ĎAKUJEME!

       

     • Chystá sa Noc s Andersenom

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      pre žiakov 2. - 5. ročníka ZŠ pripravujeme opäť noc v krajine kníh, rozprávkových postáv a knižných hrdinov. Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie na podporu čítania, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. V tomto školskom roku sa uskutoční 31.03.2023, t.j.piatok (od 17:30 hod.) do sobotného rána 01.04.2023. Počas Noci s Andersenom strávia deti nezabudnuteľnú noc v školskej knižnici plnú čítania, zábavy, dobrodružstiev a súťaží. Zážitky s knihami im pomôžu nadobudnúť pozitívny vzťah k čítaniu, ku knižniciam a kultúrnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času.

      Vzhľadom na to, že tento šk.rok plánujeme aj spanie v škole, počet účastníkov je LIMITOVANÝ! Prihlásiť žiaka môžete prostredníctvom emailu: zastupca@zspruske.sk alebo osobne u p.zástupkyne Mgr. Košíkovej do 24.03.2023. Poplatok za účasť na tejto akcii je 10 eur / žiak.