• Vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva musí zákonný zástupca pri nástupe žiaka do školy dňa 5. septembra predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie môžete podať elektronicky cez rodičovské konto Edupage v časti Žiadosti/vyhlásenia, alebo písomne na formulári priloženom nižšie. Zákonní zástupcovia prvákov a novoprijatých žiakov vyplnia tlačivo, nakoľko nemajú ešte zriadené rodičovské konto Edupage a odovzdajú triednym učiteľom.

      Po nástupe do školy aj po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 5 vyučovacích dní (teda napríklad po chorobe žiaka) predkladá rodič potvrdenie o bezpríznakovosti.

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_15.8.2022.pdf

     • Slávnostné otvorenie šk.roka 2022/2023

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že  slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5.9.2020 (pondelok) na nádvorí školy,  nasledovne:

      • o 7:15 hod. bude v Rímskokatolíckom kostole sv.Petra a Pavla v Pruskom slávnostná svätá omša
      • po sv.omši sa žiaci sústredia pred hlavný vchod do budovy ZŠ (od materskej školy)
      • o 8:00 hod. začne zahájenie školského roka 2022/2023
      • po skončení žiaci odchádzajú domov, nakoľko v ten deň nie je žiakom vydávaný obed a nefunguje ani ŠKD
      • do tried sa presunú iba žiaci 1., 2. a 5. ročníka so svojimi zákonnými zástupcami, aby im boli poskytnuté ďalšie potrebné informácie
      • rozdelenie žiakov 1., 2. a 5.ročníka ZŠ bude oznámené pri vstupe do budovy školy v deň zahájenia šk.roka 2022/2023
      • prevádzka ŠKD (pre žiakov 1.stupňa ZŠ) bude od 6.9.2022, zápisné lístky do ŠKD pre žiakov 1.stupňa ZŠ, ako aj možnosť zaplatiť poplatok do ŠKD (platí sa na 2 mesiace vopred, t.j. 16 eur), si budú môcť rodičia vybaviť po záhajení šk.roka vo vestibule školy
      • v prípade nepriaznivého počasia sa všetci žiaci sústredia do svojich tried, kde prostredníctvom školského rozhlasu prebehne zahájenie nového šk.roka
     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom ZŠ a MŠ H.Gavloviča v Pruskom, že si môžu prísť prevziať  a podpísať dekrét o preplatkoch a nedoplatkoch  za stravu v školskom roku 2021/2022 do kancelárie vedúcej ŠJ v budove MŠ, a to nasledovne:

      v utorok  30.08.2022 a stredu 31.08.2022 od 8:00 do 16:00 hod.

      Zároveň si môžu vypísať novu prihlášku  na stravovanie na školský rok 2022/2023 (viď príloha)

      Poplatok za stravu v školskom roku 2022/2023:

            1. stupeň ZŠ  deň  1,15 €    / za mesiac  23,00 €

            2. stupeň ZŠ  deň  1,23 €   /  za mesiac  24,60 €

      Materská škola:

      Celodenná strava na deň 1,45 €,  za mesiac 29,00 €


      Spôsob úhrady:

      Poplatok za  stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr

      do 20. dňa v mesiaci, formou :     

        * internetbanking    

         * poštová poukážka    

        *  trvalý príkaz

      IBAN : SK 97 0200 0000 0016 4483 8356   

      Variabilný symbol:  2022/2023/daný mesiac/

      Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol, meno a priezvisko stravníka /dieťaťa/ a triedu, inak platbu nedokážem priradiť.    Vzor: 2022202309 Janko Mrkvička 1.A

      V septembri 2022 treba uhradiť dve platby, aj za október /noví stravníci/. Ostatní podľa dekrétu.