• TAK PREDSA SND!

     •      My, žiaci 9. ročníka, sme sa dňa 28. 4. 2022 zúčastnili večerného divadelného predstavenia v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.

           Hodili sme sa do gala a verili, že budeme mať nielen krásny kultúrny zážitok, ale že sa upevnia aj naše vzťahy navzájom.

           Komédia z pera Williama Shakespeara s názvom Veselé paničky windsorské však prevýšila naše očakávania. Herecké obsadenie, scéna a samotné spracovanie hry bolo dôkazom toho, že nikto svoje rozhodnutie zúčastniť sa exkurzie neoľutoval (ani dievčatá, ktorým zostali otlaky z lodičiek: ))

           Tobias Domáň, žiak 9. A triedy, mal celý “výlet“ ZADARMO! : ) Uspel totiž v súťaži a vedomostnom teste (ktorý bol súčasťou prípravy pre všetkých žiakov).

           Touto cestou ĎAKUJEME Rade rodičov za nemalý finančný príspevok, ktorým sme čiastočne uhradili vstupné a pani učiteľkám Mgr. Michaele Pecušovej, Mgr. Kataríne Trenčanovej, Mgr. Marike Šatkovej a Mgr. Martine Majerovej za ich ochotu uskutočniť túto akciu.

                                                                                                                                                            Vaši deviataci

       

       

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • Aj tento rok sme s,i v piatok dňa 22. apríla, na našej škole pripomenuli Deň zeme.  Pre deti prvého aj druhého stupňa boli pripravené aktivity týkajúce sa hlavne recyklovania a  čistenia nášho najbližšieho okolia.Vyčistili sme okolie školy, škôlky a školskej jedálne, vyzametali a vyhrabali sme okolité chodníky, cesty, priestor okolo kultúrneho domu, parkovisko za školou a aj okolie zdravotného strediska a vysadili sme rastliny  a kvety do veľkých kvetináčov pred školou a pred zdravotným strediskom. Ďakujeme všetkým zúčastneným pedagógom a žiakom za účasť na tejto zmysluplnej akcií. 

     • Zbierame staré batérie i mobily

     • Milí rodičia, žiaci, v rámci projektu Recyklohry, sa naša škola zapája do zberovej súťaže starých nefunkčných mobilov a batérií. Nefunkčné batérie (aj batérie z mobilov) môžu žiaci do konca mája 2022 vhadzovať do špeciálnych zelených boxov umiestnených vo vestibuloch školy.

      Staré mobily treba priniesť do kancelárie zástupcu RŠ (Mgr. Košíkovej) počas veľkých prestávok alebo ich žiaci odovzdajú triednemu učiteľovi do 13.mája 2022, nakoľko sa vedie evidencia o zbere mobilov a žiak, ktorý odovzdá najviac mobilov, vyhrá vecnú cenu!

      Ďakujeme, že zberom starých mobilov a batérií pomáhate zlepšovať životné prostredie :)

     • Veľkonočná pohľadnica

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočná pohľadnica.

      V našej škole prebehla súťaž o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu na I. stupni ZŠ. Bolo to veľmi ťažké rozhodovanie, pretože všetci žiaci sa snažili a pohľadnice boli naozaj krásne. Nakoniec sa pani riaditeľka rozhodla a vybrala štyri pohľadnice, ktoré zvíťazili. Z 1. ročníka Marko Pijak, z 2. ročníka Emka Suchánková a zo 4. ročníka Matej Majerech a Šimon Pecuš. Výhercovia boli ocenení. Výhercom blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili.

    • Dážďovky kompostérky
     • Dážďovky kompostérky

     • Naša škola je už niekoľko rokov zapojená do projektu RECYKLOHRY. Jednou z tohtoročných úloh bolo vytvorenie plagátu na tému DÁŽĎOVKY KOMSPOSTÉRKY. Deti z 1.A triedy sa nezľakli tejto výzvy a zodpovedne si naštudovali problematiku kompostovania. Spolu s p. učiteľkou Hodekovou vytvorili z papiera, kartónu a prírodného materiálu obrovskú koláž – banner. Postupne pridávali jednotlivé vrstvy kompostéra. Vyfarbovali a strihali obrázky ovocia, zeleniny a užitočného hmyzu. Lepili čajové vrecúška, vaječné či orechové škrupiny. Najväčšou zábavou bolo modelovanie dážďoviek z plastelíny.

      Ich úsilie sa vyplatilo a deti vyhrali 1. miesto v súťaži.  Výhrou bola veľmi zaujímavá a netradičná beseda, ktorú 21. apríla 2022 viedla Veronika Kucková z OZ Kompostujme. Prakticky si vyskúšali ako sa zakladá vermikompostér a na vlastné oči videli užitočnú prácu dážďoviek kalifornských. Dostali aj darček – semienka rastlín a  tzv. čierne zlato, čo jedno z najlepších hnojív pod slnkom :-)

    • Deň narcisov 2022
     • Deň narcisov 2022

     • Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Po dvojročnej pauze sa naša škola opäť zapojí do celoslovenskej zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov. Dobrovoľníci z radov žiakov deviateho ročníka sa vo štvrtok 28.apríla 2022 vydajú do ulíc a žlté narcisy zaplavia obec Pruské. Pripnite si malý kvietok a dobrovoľnou sumou podporte onkologických pacientov. Prispieť môžete aj  zaslaním SMS na číslo 848 - od 21.4. do 6.5. 

      ĎAKUJEME

     • Pracovná ponuka

     • UPRATOVAČKA

      Základná škola s Materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské prijíme do pracovného pomeru upratovačku do základnej školy na dlhodobé zastupovanie.

      Termín nástupu:  máj 2022

      Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou – 686,50 €.

       

      Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

      alebo na e-mail: sekretariat@zspruske.sk

      Bližšie info: 0424492647

      K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením obsadzovania pracovnej pozície. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

     • OZNAM ŠKD

     • Vážení rodičia žiakov navštevujúcich ŠKD!

      V piatok (22.04.2022) bude z organizačných dôvodov ŠKD len do 13:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

     • Biologická olympiáda

     • Dňa 31.3.2022 sa konalo online okresné kolo súťaže Biologická olympiáda - kategória E, odbor zoológia. Žiačka 8.A triedy, Agátka Durbáková, získala pekné 3.miesto a Jessica Remšíková, žiačka 8.A triedy, získala 5.miesto. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

     • Veľkonočné prianie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 14.04. - 19.04.2022 sú veľkonočné prázdniny. Riadne vyučovanie sa začne v stredu (20.apríl 2022).

     • Úspech v recitátorskej súťaži

     • Blahoželáme žiačke Lucke Backovej z 5.B triedy, ktorá získala 3. miesto v okresnej súťaži a prehliadke umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V dňoch 29.3. a 30.3. 2022 prebehlo okresné kolo Pytagoriády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

      V kategórii P8 obsadila Jessica REMŠÍKOVÁ  z 8.A triedy 3. miesto. Na rovnakom mieste sa v kategórii P7 umiestnila Lenka FÚSKOVÁ zo 7.B triedy.

      Medzi úspešných riešiteľov ďalej patrili: Emília Mičudová (6.B), ktorá obsadila 5.miesto; Adam Srnec (5.C), ktorý sa umiestnil na 6.mieste; Zara Zgútová (4.B); Michal Mičuda (4.A) a Ema Poliaková (3.B).

       

      Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • OZNAM O PRIJÍMANÍ DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a  o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023 bude:

      v dňoch od  02. - 06.mája 2022,  v čase od  10,30 – 16,00 hod.

      Miesto podávania žiadostí:  Materská škola

      Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa RŠ pre materskú školu

      Na  účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie  v  rozsahu  §  11  ods.   6   zákona   č.  245/2008   Z. z.   o   výchove a vzdelávaní.  Súčasťou     žiadosti     je    potvrdenie     o     zdravotnej      spôsobilosti     od  všeobecného lekára   pre  deti   a dorast  doplnené   informáciou  o  povinnom očkovaní.  K overeniu údajov je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

      Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Tento   formulár  si  môžete   stiahnuť na  https://zspruske.edupage.org/, alebo  Vám bude poskytnutý  v dňoch zápisu dieťaťa, t .j.  od 02.05.2022 -  06.5.2022 v kancelárii ZRŠ. 

      Akceptované   budú   žiadosti   podané:

      • poštou    na   adresu školy
      • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na    adresu MŠ (materskaskola@zspruske.sk)
      • osobne v MŠ  v  kancelárii  ZRŠ

      Podmienky prijímania detí do MŠ:

      (podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č.438/2020 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z.)

      • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2022 je predprimárne vzdelávanie povinné),
      • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť -na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu),
      • deti ktoré k 31. augustu 2022 dovŕšia tri roky veku života.

      Ostatné kritéria prijímania detí:

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnancov ZŠ s MŠ, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2022 dovŕšia 3 roky     veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2022

      Termín vydania rozhodnutia:

      Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka školy do 15.6.2022.

      Ohľadom prevzatia rozhodnutí bude zákonných zástupcov dieťaťa materská škola kontaktovať telefonicky.

      Dôležité!!!

      Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

      Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
      → jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

      → ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo

      → ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
      → jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo
      → vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením (viď príloha Písomné vyhlásenie 1 
      Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy →  viď príloha Písomné vyhlásenie 2

      PRÍLOHY:

      ziadost_do_MS.doc

      Pisomne_vyhlasenie_1.doc

      Pisomne_vyhlasenie_2.doc

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • Dňa 22. marca žiaci z 5. C Mária Pánová, Lívia Bórová a Adam Srnec reprezentovali našu školu v dekanátnom (okresnom) kole biblickej olympiády a obsadili pekné 3. miesto. Úspešným riešiteľom blahoželáme!

     • Úspech na chemickej olympiáde

     • Dňa 25.marca 2022 sa konalo okresné kolo súťaže „Chemická olympiáda - kategória D“  na Základnej škole v Ladcoch. Náš žiak Peter Prekop z 9.B triedy sa v okresnom kole umiestnil na krásnom 2. mieste. Blahoželáme!

     • Noc s Andersenom 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc s Andersenom 2022.

      V piatok, 01.apríla 2022, sa uskutočnilo medzinárodné podujatie na podporu čítania – Noc s Andersenom, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2. apríla). S cieľom podporiť rozvíjanie čítania detí a vytvárať kladný vzťah ku knihám, sa v našej školskej knižnici počas piatkového popoludnia uskutočnili aktivity pre 40 prihlásených žiakov 1. až 5.ročníka ZŠ. Aktivity boli rozdelené do dvoch častí. Žiaci 1. a 2 ročníka ZŠ sa do 17tej hodiny zoznámili nielen s tvorbou H.Ch.Andersena, ale nosnou témou bola pre nich slovenská spisovateľka Ľudmila Podjavorinská. Prečítaním diela „Žabiatko“ a rôznorodými aktivitami súvisiacimi s týmto dielom, sme si pripomenuli  150.výročie narodenia spisovateľky. Deti po pozornom prečítaní knihy výborne uspeli vo vedomostnom kvíze zameranom na porozumenie textu. Veselým žabím tančekom sa deti pozitívne naladili na ďalších aktivít. V štyroch tímoch sa im bez problémov a s úsmevom na tváričkách podarilo vyriešiť pripravené záhady zo života žiab, dotvoriť text o žabke s pomiešanými slabikami, vypočítať žabiacke príklady, vyskúšať si skok do diaľky z miesta i poskladať náročné žabie puzzle. Na záver si deti vyrobili krásne žabky z farebného papiera, ktoré im, veríme, spolu s medailami, knižkami, záložkami a pohľadnicami budú pripomínať spomínané dielo Ľ.Podjavorinskej.

      V druhej časti, venovanej žiakom 3. – 5.ročníka ZŠ, sme sa venovali viac tvorbe ďalšej slovenskej spisovateľky, Eleny Čepčekovej, ktorá by tento rok oslávila 100.narodeniny. Prečítaním jej diela „Meduška“ sa všetky aktivity niesli témou „VČELA“. Žiaci vytvárali pojmové mapy, riešili viacsmerovky a počítali včelie príklady. Pohybovými aktivitami súťažili v zbere „nektáru“ a vytváraní „úľa“ z penových kociek. V závere kvietkami oživili Andersenov strom, ktorý zakvitol názvami detských kníh, ktorých názvy sme počas „Noci s Andersenom“ spomínali, alebo sú súčasťou školskej knižnice.

      Veríme, že zúčastnení žiaci si počas popoludnia až do večerných hodín vyskúšali nielen svoje literárne, vedomostné a pohybové zručnosti, ale sa aj výborne zabavili a odchádzali plní príjemných zážitkov. Touto cestou by som sa chcela poďakovať Rade rodičov pri ZŠ s MŠ H.Gavloviča za finančné prostriedky, ktoré sme použili na nákup knižných a sladkých odmien pre zúčastnené deti, ako aj p.učiteľkám Mgr. Bobokovej a Mgr. Smolekovej za spoluprácu a pomoc.

      Mgr. Silvia Košíková - koordinátorka podujatia

     • Zážitkové čítanie

     • Počas marca, mesiaca kníh, si pripravili pani asistentky učiteľov na 1.stupni ZŠ,  Bc. Cúciková Andrea a Baginová Hanka, čitateľské aktivity s našimi prváčikmi. V školskej knižnici sa najmladší žiaci našej školy zoznámili s Guľkom Bombuľkom, hlavným hrdinom knihy od spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Počas čítania Bombuľkových dobrodružných príbehov sa prváci s nadšením zapájali do viacerých pripravených aktivít. Prvákom sa čítanie i aktivity páčili a veríme, že i takouto formou sme prebudili v nich záujem o knihy a čítanie.