• Polročné hodnotenie žiakov

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že polročný VÝPIS KLASIFIKÁCIE budeme zasielať elektronicky v Edupage do rodičovského konta v pondelok 31.1.2022.

     • Oznam pre žiakov 2.stupňa ZŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci 2.stupňa ZŠ!

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici   n a r i a ď u j e   p r e   2 . s t u p e ň ZŠ  v čase do 03.02.2022 nasledovné opatrenia:

      1. zákaz činnosti – výchovno-vzdelávací proces v školskom zariadení,

       2. zákaz organizovania kultúrnych,spoločenských a športových podujatí pre deti a mládež.

      Z toho dôvodu v dňoch 31.1. - 3.2.2022 pokračujú žiaci 2.stupňa ZŠ v dištančnej forme vzdelávania. Žiadame žiakov, aby pozorne sledovali rozvrh a pripájali sa na online hodiny.

      V piatok (4.2.2022) sú polročné prázdniny, vyučovanie neprebieha.

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      na základe odporúčania RÚVZ v Považskej Bystrici sa prerušuje na dni 27.1. - 28.1.2022 chod materskej školy a prezenčná výučba na 2.stupni ZŠ. Žiaci 2.stupňa prechádzajú na dištančnú výučbu. Žiaci 1.stupňa ZŠ pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania, ale bez stravovania v školskej jedálni, nakoľko tieto dni zostáva aj školská kuchyňa v karanténe. O ďalších dňoch Vás budeme informovať.

      Ďakujeme za pochopenie,

      vedenie školy

     • Darovanie 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Vyplnené a potvrdené tlačivá zamestnávateľom môžete poslať po žiakoch do školy, nakoľko ich za Vás odovzdáme hromadne na daňový úrad.

      Tlačivo na stiahnutie​​​​​​​

      V2Pv21-HUGA.pdf​​​​​​​

      ĎAKUJEME!

     • Výhra vo výtvarnej súťaži

     • Na konci minulého roku sa dve naše žiačky 9. ročníka zapojili do súťaže "Matúšov štetec". Súťaž organizovalo Trenčianske múzeum. Pána Váhu a Tatier zobrazila Alexandra Gužíková v jeho legendami opradenej podvodnej mohyle a získala tak 1. miesto v kategórii starších žiakov ZŠ. Viktória Vetrová slávnu osobnosť znázornila v pop-artovej podobe a získala v rovnakej kategórii 2 miesto. Dievčatám srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechu. Diela vznikli pod vedením p. uč. Cíbikovej.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 13. 1. 2022 sa na našej škole konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, na ktoré po úspešnom absolvovaní školského kola, postúpili dve žiačky:

      N. Durbáková (7.B) v kategórii 1A

      B. Kováčiková (9.B) v kategórii 1B

      Okresné kolo sa tento rok konalo online formou a nakoľko bolo náročné, žiačkam prajeme okrem šťastia a úspechu aj pevné nervy pri čakaní na výsledky.

       

     • Enviroprojekt v našej škole

     • V školskom roku 2021/2022 sa naša škola zapojila do rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2021, ktorý je zameraný na rozvoj environmentálnej výchovy na školách.

      Náš projekt sme nazvali "Aj BIO je odpad" a cieľom je prechod na obehové hospodárstvo: predchádzanie vzniku odpadu - vedenie žiakov k zodpovednému  postoju k trvalo udržateľným zdrojom potravy,  poznávanie jednotlivých druhou liečivých rastlín a ich účinkov na organizmus,  vedenie žiakov ale aj zamestnancov školy k  správnemu zaobchádzaniu s bio odpadom a schopnosti kompostovať.

      Činnosť tohto projektu zahrnula:

      1. vybudovanie priestoru s vyvýšenými záhonmi pre vysádzanie rôznych druhov rastlín pravidelne využívaných pri výučbe v rámci rôznych školských predmetov a  ročníkov

      2. postavenie nového kompostéra na bio odpad

      3. zakúpenie nástrojov potrebných na obrobenie a prácu pri záhonoch

      4. zakúpenie nádob určených pre zber bio odpadu

      5. prednášky, plagáty a nástenky o správnom kompostovaní

      6. zriadenie ekohliadok v triedach

      7. jesennú výsadbu vybraných druhov rastlín do vyvýšených záhonov

       

      Projekt je spolufinancovaný z pridelených zdrojov z MŠVVaŠ SR.

       

      Ďakujeme za spoluprácu všetkým žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa akokoľvek podieľali na plánovaní a realizácii tohto projektu.

      VIDEO:

     • NOVINKA V ŠKD

     • Vážení rodičia,

      od januára 2022 pri preberaní detí z ŠKD používa naša škola zariadenie elektronického vrátnika, ktoré je umiestnené pri vstupe do hlavnej budovy ZŠ (vchod od MŠ). Na elektronický vrátnik treba zazvoniť na príslušný zvonček označeného oddelenia a vychovávateľka sa s vami spojí. Zákonní zástupcovia naďalej nemajú povolený vstup do školy, čakajú pred vchodom do budovy školy.

      Ak si dieťa potrebujete vyzdvihnúť mimo času udanom na Osobnom spise dieťaťa (vyplňovali ste na začiatku šk.roka), oznámte túto skutočnosť  písomne v "zrkadielku / slovníčku“ vychovávateľkám.

      Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie

     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 10.1.2022 pokračuje prezenčné vzdelávanie vo všetkých triedach 1. aj 2. stupňa ZŠ, ako aj vo všetkých triedach MŠ. Vyučovanie bude prebiehať pri dodržiavaní všetkých epidemiologických nariadení. Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú v škole povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.

      Vyučovanie v ZŠ bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín.

      Upozorňujeme všetkých rodičov, že pred nástupom do školy je potrebné podať vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie je možné podať cez Edupage alebo stiahnuť v prílohe.

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx