• PRACOVNÁ PONUKA

     • Učiteľ pre 2.stupeň ZŠ - aprobácia: geografia, telesná a športová výchova

      V zmysle § 84 zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória: učiteľ pre druhý stupeň ZŠ

      aprobačné predmety: geografia, telesná a športová výchova

      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom programe

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - dátum nástupu 07. 02. 2022,

      - pracovná zmluva na dobu určitú,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: prax je vítaná,

      - platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte emailom na riaditel@zspruske.sk do 26. 01. 2022.

     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vážení rodičia,

      stravujúce deti zo Základnej a materskej školy H.Gavloviča v Pruskom, ktoré mali nárok na dotáciu a naďalej spĺňajú podmienky dotácie na stravu,  musia opätovne predložiť čestné vyhlásenie (viď príloha). Nárok na dotáciu je potrebné nahlásiť vedúcej školskej jedálne na telefónnom čísle 0905 992 114 do 5.1.2022. Následne je potrebné čestné vyhlásenie priniesť vedúcej školskej jedálne do 13.1.2022. Ak zákonný zástupca nenahlási v danom čase nárok na dotáciu, dotácia stravníkovi zaniká.

     • Dážďovky Recyklátorky

     • Bioodpad tvorí až 45 percent všetkého komunálneho odpadu, takže nárok na povšimnutie určite má. Okrem toho, že je to najväčšia zložka z komunálneho odpadu, pri ňom platí,že nie je odpad ako odpad! Čo to bioodpad je, ako ho využiť v náš prospech a kto nám pomáha pri jeho recyklovaní, zisťovali žiaci 1.ročníka ZŠ. Prváčikovia pátrali po organizmoch, živočíchoch, ktoré tento odpad papajú a tým ho rozkladajú. Kreatívne túto prírodovednú úlohu vyriešili a teraz sa z ich objavov môžeme všetci tešiť na chodbách školy. Veľká vďaka patrí p.učiteľke Mgr. Hodekovej za koordináciu pri plnení tejto úlohy.

     • Výdaj AG samotestov

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom oznamuje, že v dňoch 17.12.2021 (piatok) od 13:30 - 15:45 hod. a 20.12.2021 (pondelok) od 8:00 - 15:00 hod. si môžu zákonní zástupcovia žiakov, ktorí nahlásili záväzne záujem o domáce AG samotesty, prevziať sadu (5 ks) vo vestibule hlavného vchodu ZŠ (od MŠ).

     • Mikuláš v našej materskej škole

     • Aj tento rok, ako každý, prišiel do našej materskej školy Mikuláš. Sprevádzal ho anjel, ktorý mu pomáhal niesť veľký batoh. Deti ich radostne privítali a zaspievali im pesničky, zarecitovali básničky. Predškoláci darovali Mikulášovi obrázky s jeho podobizňou. Poniektorí dokreslili aj  anjela a čerta. Mikuláša to veľmi potešilo, a preto sa rozhodol obdarovať každé dieťa balíčkom s prekvapením. Detské očká sa rozžiarili ešte viac a Mikulášovi sa pekne poďakovali. Mikuláš sľúbil, že o rok príde znova.

     • Vyplácanie cestovného

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a rodičom, že vyplácanie cestovných nákladov na dopravu bude dňa 17.12.2021 (piatok) od 13:30 do 15:45 hod. a 20.12.2021 (pondelok) od 8:00 - 15:00 hod. vo vestibule hlavného vchodu (od MŠ).

     • OZNAM vedúcej ŠJ

     • Stravníci školskej jedálne, ktorí nastupujú od pondelka (13.12.) z karantény do školy (týka sa to len žiakov 1.stupňa ZŠ), sú prihlásení na obed. V prípade, že stravník ŠJ nenastúpi do školy, zostáva naďalej v karanténe alebo sa nebude stravovať, je potrebné individuálne sa odhlásiť z obedov u vedúcej ŠJ na tel.čísle 0905 992 114. 

      Všetci stravníci MŠ a ZŠ, ktorí plánujú byť odhlásení zo stravy v dňoch 16. a 17.decembra (t.j. štvrtok - piatok), sa musia ODHLÁSIŤ zo stravy najneskôr do 14.12.2021 (utorok) do 14:00 hod.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Nástenky v našej škole

     • Už sme sa Vám pochválili s vizuálmi našich školských násteniek? Výzdoba chodieb, ktorými prechádza každý školák, učiteľ či zamestnanec, hýri mnohými farbami a kreativitou. Niektoré z nich sú poučné (pravidlá kompostovania; ako si zvýšiť imunitu; čo s elektroodpadom; kto bol H.M. Gavlovič; vzácne slovenské pamiatky... ), iné sa zas pýšia vydarenými dielami samotných žiakov (logá z iniciál vlastného mena, nakreslené v kruhovom tvare; spoločná maľba ôsmakov, ktorá vznikla v rámci arteterapie, alebo optická hra s obrázkami.) Oko diváka sa určite nenudí ani pri originálnych tablách deviatakov a nástenke "Liga výnimočných". Na nej sú výtvarne znázornení naši učitelia. Siedmaci a ôsmaci majú každoročne za úlohu doplniť na nástenku nových učiteľov v pop-artovom štýle. Nesmú tam chýbať hlavné znaky predmetu, ktorý učí, prípadne jeho obľúbené farby, koníčky.  Keďže sa žiaci druhého stupňa momentálne nemôžu prechádzať našimi chodbami, pripomíname im takto vianočnú výzdobu aj schodisko s knihami ;-)

      To, že sa pri dielach a inštaláciách deti zastavujú, pre nás znamená, že informácie nevstrebávajú len na hodinách, ale aj na chodbách školy. A to je dobre. Dúfame, že v deťoch povzbudzujeme estetické cítenie a inšpirujeme ich k tvorivosti.

     • OZNAM pre rodičov a žiakov 2.stupňa ZŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Oznamujeme Vám, že RUVZ so sídlom v Považskej Bystrici zverejnil dňa 02. decembra 2021 Vyhlášku č. 282, ktorou nariaďuje obmedziť od 06. decembra 2021 do 17. decembra 2021 vrátane vzdelávanie žiakov na 2. stupni základnej školy zákazom prezenčného vzdelávania v územnom obvode okresov Považská Bystrica, Ilava, Púchov.

      Vzdelávanie žiakov 2. stupňa Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské bude od 06. decembra 2021 do 17. decembra 2021 realizované dištančnou formou. Dištančné vzdelávanie žiakov bude realizované formou on-line hodín. Rozvrh on-line vyučovania bude oznámený žiakom prostredníctvom triednych učiteľov v pevne stanovenom rozsahu hodín.

      Neúčasť žiakov na on-line vyučovaní zo zdravotných dôvodov je potrebné ospravedlniť vyučujúcemu a triednemu učiteľovi.

       

      S úctou, pedagogickí zamestnanci školy

     • Viem, čo zjem

     • Žiaci 6.A triedy sa pod vedením p.učiteľky Mgr. Košútovej zapojili do projektu VIEM, ČO ZJEM. Zámerom projektu je popularizácia a osveta zdravej výživy a zdôraznenie rovnováhy medzi zdravou výživou a životným štýlom. Žiaci sa oboznámili s problematikou správneho skladovania potravín, hygienou a minimálnou trvanlivosťou. Naučili sa ako vyzerá vyvážená strava a ako jesť pestro a zdravo.