• Rozmiestnenie tried v šk.roku 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v šk.roku 2021/2022 bude v našej škole nasledovné rozmiestnenie tried:

      STARÁ budova (vchod od SOŠ):

      prízemie: 3.A , 1.B

      1.poschodie: 1.C, 2.C, 2.B, 1.A, 5.B

      2.poschodie: 4.B, 3.B, 2.A, 4.A, 5.A

       

      NOVÁ budova (vchod od MŠ):

      prízemie: 9.A, 9.B

      1.poschodie: 7.B, 7.A, 8.A, 8.B

      2.poschodie: 6.A, 5.C, 6.B

       

      Triedni učitelia v šk.roku 2021/2022:

      1.A   Mgr. Hodeková Nadežda

      1.B   PaedDr. Šatková Eva

      1.C   Mgr. Košíková Silvia

      2.A   Mgr. Valašíková Zuzana

      2.B   Mgr. Boboková Miroslava

      2.C  Mgr. Hagarová Martina

      3.A   Mgr. Ondrejičková Júlia

      3.B   Mgr. Smoleková Velička

      4.A   Mgr. Pichová Danka

      4.B   Mgr. Karlík Ľuboš

      5.A   Mgr. Trenčanová Katarína

      5.B   Mgr. Berešová Miroslava

      5.C   Mgr. Šatková Mária

      6.A   Mgr. Barényiová Monika

      6.B   RSDr. Tarabík Miroslav

      7.A   Mgr. Pecušová Michaela

      7.B   Mgr. Pecuš Rastislav

      8.A   PaedDr. Maschtovská Danka

      8.B   Mgr. Košútová Marianna

      9.A   Mgr. Svoradová Dana

      9.B   Ing. Daňová Zuzana

       

       

       

       

       

     • PRACOVNÁ PONUKA

     • V zmysle § 84 zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória: učiteľ pre druhý stupeň ZŠ

      aprobačné predmety: technika, matematika

      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom programe

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - termín nástupu ihneď,

      - pracovná zmluva na dobu určitú,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: prax je vítaná,

      - platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte emailom.

     • Slávnostné zahájenie šk.roka 2021/2022

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v súlade s usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa otvorenie školského roka 2021/2022 uskutoční dňa 2.9.2020 (štvrtok) v priestoroch školy, s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení, nasledovne:

      • o 7:00 hod. bude v Rímskokatolíckom kostole sv.Petra a Pavla v Pruskom slávnostná svätá omša
      • po sv.omši sa žiaci jednotlivo presunú do budovy základnej školy s dodržaním odstupov. Vstup do budovy školy bude možný najskôr o 7:45 hod..
      • vstup žiakov je povolený len s ochranným rúškom a povinnou dezinfekciou rúk
      • žiaci sa neprezúvajú a presunú sa rovno do svojich tried
      • žiak v triede odovzdá triednemu učiteľovi vypísané a podpísané tlačivo "Vyhlásenie o bezpríznakovosti - žiak" (viď príloha 1) alebo ho vopred odošle zákonný zástupca elektronicky prostredníctvom EDUPAGE
      • o 8:00 hod. prostredníctvom školského rozhlasu začne zahájenie školského roka 2021/2022
      • zákonní zástupcovia žiakov do budovy NEVSTUPUJÚ s výnimkou žiakov 1.ročníka a novoprijatých žiakov 5.ročníka, ktorého môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca (vstup do budovy bude umožnený len s ochranným rúškom na tvári a dezinfekciou rúk)
      • zákonný zástupca vstupujúci do priestorov školy predloží pri vstupe "Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti" (viď príloha 2)
      • rozdelenie žiakov 1. a 5.ročníka ZŠ bude zverejnené pri vstupe do budovy školy
      • triedni učitelia oznámia v triedach žiakom potrebné informácie k nasledujúcim dňom, potom žiaci odchádzajú domov. Žiadame žiakov i zákonných zástupcov detí, aby sa po skončení otvorenia šk.roka nezhromažďovali pred budovou školy a  opustili areál školy.
      • v tento deň (2.9.) nie je žiakom vydávaný obed a nefunguje ani ŠKD. Prevádzka ŠKD bude od 3.9.2020, zápisné lístky do ŠKD pre žiakov 1.stupňa ZŠ, ako aj možnosť zaplatiť poplatok do ŠKD, si budú môcť rodičia vybaviť po záhajení šk.roka vo vestibule školy (vchod od materskej školy)
      • zákonní zástupcovia, ktorí potvrdili záujem o KLOKTACIE PCR testy pre žiakov, si ich budú môcť prevziať po slávnostnom zahájení vo vestibule školy, kde im budú poskytnuté aj ďalšie informácie ohľadom zberu týchto testov.

      Žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o dodržiavanie uvedených pokynov.

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_ziak.docx

      Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.docx


     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom ZŠ a MŠ H.Gavloviča v Pruskom, že si môžu prísť prevziať  a podpísať dekrét o preplatkoch a nedoplatkoch  za stravu v školskom roku 2020/2021 do kancelárie vedúcej ŠJ v budove MŠ, a to nasledovne:

      v pondelok 30.08.2021 a utorok 31.08.2021 od 8:00 do 16:00 hod.

      Zároveň si môžu vypísať novu prihlášku  na stravovanie na školský rok 2021/2022.

      Poplatok za stravu v školskom roku 2021/2022:

            1. stupeň ZŠ  deň  1,15 €    / za mesiac  23,00 €

            2. stupeň ZŠ  deň  1,23 €   /  za mesiac  24,60 €

      Materská škola:

      Celodenná strava na deň 1,45 €,  za mesiac 29,00 €

       

      Spôsob úhrady: Poplatok za  stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr

      do 20. dňa v mesiaci, formou :     

        * internetbanking    

         * poštová poukážka    

        *  trvalý príkaz

      IBAN : SK 97 0200 0000 0016 4483 8356   

      Variabilný symbol:  2021/2022 / školský rok/

      Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol, meno a priezvisko stravníka /dieťa/ a triedu, inak platbu nedokážem priradiť.    Vzor: 2021/2022 Janko Mrkvička .1.A

      V septembri 2021 treba uhradiť dve platby, aj za október /noví stravníci/, ostatní podľa dekrétu, ktorý rodičia dostanú pri vyúčtovaní stravného.

     • Záujem o samotestovanie žiakov AG testami

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Každý žiak dostane sadu 25 ks testov. Keďže prváci a novoprijatí žiaci ešte nemajú prístup do Edupage, prosíme Vás, aby ste svoj záujem o balík testov vyjadrili prostredníctvom e-mailu zastupca@zspruske.sk najneskôr do stredy 25.8.2021 do 12:00 hod. Ostatní žiaci môžu svoj záujem prejaviť prostredníctvom aplikácie Edupage takisto do 25.8.2021 do 12:00 hod.

     • Zisťovanie záujmu o jednorazové testovanie kloktacími PCR testami na začiatku šk.roka 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl,  ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.  Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami DOBROVOĽNÉ a uskutočnilo by sa v domácom prostredí. V prípade, že zákonný zástupca prejaví záujem o testovanie kloktacími PCR testami v DOMÁCOM PROSTREDÍ, tak tieto testy škola poskytne zákonnému zástupcovi na domáce použitie. Zber použitých a riadne zabalených odberových sád by sa následne uskutočnil vo vopred stanovenom termíne ráno pri príchode žiakov do školy.

      Prosíme Vás o záväzné nahlásenie záujmu o kloktacie PCR testy, prostredníctvom aplikácie Edupage, najneskôr do 25.08.2021 do 12:00 hod.

      Viac informácií o testovaní kloktaním nájdete tu:

      http://www.youtube.com/watch?v=yf1HvS25CCs

      info ku kloktacím testom.pdf     • Čo potrebuje prvák do školy?

     • Zoznam pomôcok a potrieb pre našich prvákov

      Vážení rodičia našich prvákov, 

      blíži sa začiatok šk.roka 2021/2022, preto Vám poskytujeme zoznam pomôcok a potrieb pre žiaka 1.ročníka. Okrem školskej tašky a prezúviek, bude potrebné zabezpečiť visiaci zámok na šatňovú skrinku, kde si budú žiaci zamykať topánky a oblečenie. Ďalej:

      Peračník:

      ceruzky č. 2 – 2 ks (vždy zastrúhané)

      nožnice (kvalitné)

      pastelky (vždy zastrúhané, najlepšie trojhranné, min.12 farieb)

      guma

      strúhadlo

      tyčinkové lepidlo

      neskôr  budú ešte potrebovať - plniace alebo bombičkové pero, teraz nekupujte

       

      Telesná výchova:

      tričko s krátkym rukávom

      kraťasy

      ponožky

      športová obuv (botasky, tenisky - s bielou podrážkou)

      tepláková súprava

      Všetko podpísať, alebo inak označiť a priniesť vo vrecúšku na stiahnutie – vrecúško tiež podpísať.

       

      Výtvarná výchova:

      pracovný plášť (stará košeľa, tričko) 

      voskovky

      vodové farby

      guľaté štetce rozdielnych veľkostí

      čierna fixka

      univerzálne disperzné lepidlo tekuté (Pritt, Wurstol)

      plastelína

      igelit na lavicu

      umelá nádoba na vodu

      handrička

      všetko podpísať a priniesť v krabici (napríklad od topánok) alebo plastovom boxe

      + výkresy A4 – 20 ks, výkresy A3 – 10 ks,

      sada farebných papierov, podpísaná

       

      Všetky pomôcky, prezúvky, športový úbor označiť menom!

       

       

       

     • Ponuka práce

     • Školský špeciálny pedagóg

      V zmysle § 84 zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória: školský špeciálny pedagóg

      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - termín nástupu 01. 09. 2021,

      - pracovná zmluva na dobu určitú,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: prax je vítaná,

      - platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy alebo emailom do 25. 08. 2021.