• PONUKA PRÁCE

     • Pracovná ponuka 1.stupeň ZŠ

      V zmysle § 84 zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória: učiteľ pre prvý stupeň ZŠ

      Vítaná je kvalifikácia pre vyučovanie anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.

      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom programe

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - termín nástupu 01. 09. 2021,

      - pracovná zmluva na dobu určitú,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: prax je vítaná,

      - platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy alebo emailom do 06.07. 2021.

     • Slávnostné ukončenie šk.roka

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 bude 30.júna 2021 o 8:00 hod. Ukončenie začne svätou omšou v Rímsko-katolíckom kostole sv.Petra a Pavla v Pruskom o 7:00 hod., po nej sa žiaci presunú do svojich tried, kde prostredníctvom školského rozhlasu prebehne slávnostné ukončenie. Upozorňujeme rodičov, že naďalej platí zákaz vstupu do priestorov školy.

      V tento deň nebude fungovať ŠKD, ani sa nebudú vydávať obedy!

     • Oznam pre stravníkov ŠJ

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      prosíme žiakov 9.ročníkov ZŠ, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a taktiež stravníkov z iných ročníkov, ktorí SA NEBUDÚ v šk.roku 2021/2022 stravovať, aby v utorok (29.6.2021) priniesli ČIP na stravovanie do školy. Vedúca šk.jedálne bude od nich zbierať ČIPY a vráti zálohu. Ostatní stravníci, ktorí sa budú v šk.roku 2021/2022 stravovať v šk.jedálni, si čipy nechávajú do ďalšieho šk.roka u seba, nevracajú ich (NESTRATIŤ!).

      Deti MŠ, ktoré budú do 23.7.2021 navštevovať materskú školu: od 19. - 23.7.2021 už nebude možné odhlásiť dieťa zo stravy, posledné možné odhlásenie zo stravy je do 16.7.2021.

      Ďakujeme

     • CESTOVNÉ

     • Sekretariát ZŠ oznamuje rodičom žiakov, že vyplácanie cestovného bude nasledovne:

      29.6. (utorok) 10:00 - 14:00 hod. a  30.6. (streda) 9:00 - 14.00 hod. vo vestibule novej budovy školy (vchod od MŠ).

     • Organizácia 28.-29.6.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v pondelok (28.6.) bude v triedach prebiehať čistenie a výmena učebníc. Žiaci si prinesú VŠETKY učebnice! V utorok (29.6.) budú triednické práce s triednymi učiteľmi. Žiadame žiakov, aby si v utorok, po skončení vyučovania, dôkladne skontrolovali šatňové skrinky, vyprázdnili ich, zanechali čisté a neuzamykali ich na prázdniny (vyprázdnená skrinka zostane čistá, otvorená, bez zámku).

      Obidva tieto dni končia žiaci 1.stupňa ZŠ o 10:30 hod. a žiaci 2.stupňa ZŠ o 11:10 hod. Obedy sa vydávajú najskôr od 10:45 hod.

     • Organizácia vyučovania 25.6.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v piatok (25.6.2021) sa žiaci už nebudú učiť podľa vyučovacieho rozvrhu, ale budú mať aktivity s triednym učiteľom. Triedni učitelia informujú vopred žiakov o organizácii na tento deň. 1.stupeň ZŠ končí o 10: 30 hod., 2.stupeń ZŠ končí o 11:10 hod.

     • Skrátené vyučovanie

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu vysokých teplôt v triedach a učebniach bude v dňoch 23. - 24.6.2021 (streda - štvrtok) SKRÁTENÉ VYUČOVANIE  (30 minút / vyučovacia hodina) nasledovne:

      4.hodina - do 9.55 hod.

      5.hodina - do 10.30 hod.

      6.hodina - do 11.10 hod.

      7.hodina - do 12.10 hod.

      Stravníci v ŠJ budú môcť ísť na obed najskôr o 10:45 hod. a musia sa riadiť pokynmi dozorkonajúcich pedagógov.

     • Oznam pre voľbu zástupcov rodičov do Rady školy

     •       Vážení rodičia, nakoľko sa skončilo štvorročné volebné obdobie Rady školy je potrebné, aby ste si z Vašich radov zvolili svojich zástupcov – troch zo základnej školy. Pokiaľ by ste mali záujem o kandidatúru, prihláste sa písomne alebo elektronicky najneskôr do  18. 06. 2021 do 15:00 hod. Písomný návrh môžete odovzdať triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa alebo na sekretariát školy. Elektronický návrh posielajte na e-mailovú adresu: sekretariat@zspruske.sk

          Dátum volieb: 21. 06. 2021, o 16:00 hod.; plenárne rodičovské združenie (pred budovou školy),

      Voľba zástupcov rodičov ZŠ

              Pokiaľ má rodič viac detí  v materskej alebo v základnej škole môže voliť iba raz!

         Keď volebná komisia zistí, že sa volieb v 1. kole zúčastnilo menej ako 50% rodičov, následne sa vyhlási druhé kolo volieb, v ktorom sa spočítajú dovtedy odovzdané hlasy a určí sa poradie zvolených kandidátov.

      VYZVA_NA_VOLBY_CLENOV_RADY_SKOLY.docx

     • Plenárne ZRŠ

     • Vážení rodičia,

      pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 21.6.2021 (pondelok) o 16:00 hod. v areáli školy (priestor od materskej školy). Prosíme vás o účasť, nakoľko bude prebiehať voľba nových členov do Rady školy. Prineste si vlastné pero a dodržujte aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúško - odstupy).

      Po skončení plenárneho ZRŠ sa môžu uskutočniť v exteriéri školy triedne rodičovské združenia, o ktorých vás budú vopred informovať triedni učitelia.

     • Beseda o dobrovoľníctve

     • V stredu (2.6.2021) prišli do našej školy traja dobrovoľníci z organizácie ÚSMEV AKO DAR, aby sa mohli o téme dobrovoľníctva porozprávať so žiakmi 7. a 9. ročníka ZŠ. Byť dobrovoľníkom znamená veľa. Radosť. Lásku. Pokoru. Vďačnosť. Česť. A oveľa viac. Celé stretnutie sa nieslo v pokojnej a priateľskej atmosfére, žiaci pozorne počúvali a zapájali sa do rozhovoru. Veríme, že si žiaci z besedy odniesli veľa nových a zaujímavých informácií.

    • Deň narcisov 2021
     • Deň narcisov 2021

     •  

      Jubilejný – 25. ročník Dňa narcisov sa musí opäť zaobísť bez dobrovoľníkov v uliciach Slovenska. Nemôžeme však zostať ľahostajní a pomôžme inak.

      300 000 náhodne vybraných domácností nájde vo svojich schránkach obálku s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako možno Deň narcisov podporiť. Od 7.6. do 20.6. je možné zaslať SMS na  číslo 848 (v hodnote 3 eurá). Od 10. do 12. júna 2021 je možné finančne podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni. Sieť obchodov Tesco bude jediným verejným miestom, kde bude možné stretnúť dobrovoľníkov z radov zamestnancov Tesco ponúkajúcich narcis a prispieť uvedenou formou (pokladnička, kupón).

      Aj naša škola opäť pomáha. Žiaci 4.B vyrobili plagáty a rozdali ich do jednotlivých tried, aby spropagovali Deň narcisov. Zapojili sa  tiež do súťaže o najväčší narcis.

      Vzhľadom k situácii, aj keď nie tradične, Deň narcisov nemôže mať pauzu, lebo ani rakovina pauzu nemá. Pacienti našu pomoc potrebujú, preto potrebujeme Deň narcisov, ktorý je najväčším zdrojom príjmu na pokrytie všetkých nákladov spojených s projektami LPR pre ľudí s onkologickým ochorením, ale tiež na projekty preventívne - pre zdravú populáciu.

      Ďakujeme!

     • Prihlasovanie na stravovanie v šk.jedálni v šk.roku 2021/2022

     •  

      Vážení rodičia,

      prosíme vás o záväzné nahlásenie záujmu o stravovanie Vášho dieťaťa v šk.roku 2021/2022 prostredníctvom rodičovského konta Edupage, do piatku (11.6.).

      Poplatok za stravu :

      I.             stupeň   deň   -  1,15€  -   za mesiac  23,00€

      II.           stupeň   deň   -  1,23€  -   za mesiac  24,60€

      Celodenná strava na deň v materskej škole  je 1,45€ , poplatok za mesiac činí 29,00 €.

      Stravník bude prihlásený na stravu až po odovzdaní Zápisného lístka stravníka vedúcej ŠJ . Stravné hradí zákonný zástupca v plnej výške. Nárok na dotáciu majú len  stravníci v hmotnej núdzi a stravníci s dietou. Pre schválenie dotácie je potrebné priniesť potvrdenie o hmotnej núdzi alebo o diete /od odborného lekára/ do konca júla 2021.

      Zároveň vedúca ŠJ oznamuje, že preplatok za stravu v šk.roku 2020/2021 bude vyúčtovaný v auguste a zároveň prenesený do ďalšieho školského roka 2021/2022. V prípade odhlásenia dieťaťa zo  stravy bude zákonnému zástupcovi vyplatená výška preplatku.

       

       

     • MDD v MŠ

     • Deň detí sa už tradične spája s rôznym súťažením a šantením. Inak to nebolo ani v našej materskej škole.  Po súťažnom dni plnom zábavy a radosti sa deti mohli vyšantiť aj na nafukovacích skákacích hradoch. V piatok ich na multifunkčnom ihrisku čakali zvieratká zo Safari, „obria kĺzačka“ a Mickey Mouse s Minnie. Radosť detí bola obrovská, o čom svedčia aj fotografie. Na tento deň budú určite dlho spomínať a veľká vďaka za to patrí pani Prchalovej, ktorá nám spomínané atrakcie sponzorsky poskytla. Naši deviataci zabezpečili zasa technickú podporu počas celého dňa a aj týmto šikovným žiakom sa chceme poďakovať.

      Spokojné učiteľky z MŠ

     • MDD

     • Krásnu oslavu Dňa detí, plnú pohybových aktivít a súťaží, zažili dňa 2.6.2021 deti z ŠKD. Celé popoludnie sa z areálu školy, kde bolo pripravených veľa stanovíšť, ozýval smiech, radosť, výskanie, hudba a dobrá nálada. Všetkým deťom prajeme veľa zdravia, radosti, úsmevu na tváričkách a veľa kamarátov. Poďakovanie patrí aj p.vychovávateľkám z ŠKD za zorganizovanie tejto akcie.

     • Ako sme sadili jedličku

     • 22.apríla 2021 sa všetci prítomní žiaci našej školy zapojili do skrášľovania okolia školy, úpravy školského pozemku a environmetálnych aktivít. Pri tejto príležitosti žiaci 9.ročníka, pod vedením p.učiteľky Mgr. Berešovej, zasadili ihličnatý stromček - jedličku - na školskom dvore. Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí vysadiť viac "zelených spojencov", ktoré nám budú pomáhať v boji s klimatickými zmenami.

       

     • Pracovná ponuka

     • Učiteľ/ka pre 2.stupeň ZŠ

      V zmysle § 84 zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória: učiteľ pre druhý stupeň ZŠ

      aprobačné predmety: fyzika, biológia, technika, telesná výchova, informatika

      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - termín nástupu 01. 09. 2021,

      - pracovná zmluva na dobu určitú,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: prax je vítaná,

      - platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy alebo emailom do 15. 06. 2021.