• Krásny úspech

     • Dňa 26. 5. 2021 sa uskutočnilo v CVČ Dubnica nad Váhom okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Porota vyberala víťazov podľa poslaných videonahrávok. Našu školu reprezentovali tieto 4 najlepšie žiačky:

      Klára Pagáčová zo 6. A za II. kategóriu v prednese poézie,

      Emília Mičudová z 5. B za II. kategóriu v prednese prózy,

      Natália Tomanová z 8. B za III. kategóriu v prednese poézie,

      Linda Mikolášová zo 7.B za III. kategóriu v prednese prózy.

       

      Až trom z nich sa podarilo uspieť. Klára Pagáčová získala vo svojej kategórii 2. miesto. Dievčatá Emília Mičudová a Natália Tomanová obsadili 1. miesto a postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 9. 9. 2021 v Trenčíne.

      Víťazkám srdečne blahoželáme!

    • Geografická Online IT Čajovňa
     • Geografická Online IT Čajovňa

     • Pozývame žiakov na ďalšiu zo série geografických online IT čajovní: Kúsok austrálskej jedinečnosti nielen na Great Ocean Road

      Dňa 04.06.2021 o 14:30 – 15:30

       

      Hey mate! Typický austrálsky neformálny pozdrav otvára naše online stretnutie. Austrália je jedinečný kontinent. Izolovanosť prostredia spôsobila, že tu žije mnoho pre nás vzácnych a nebezpečných tvorov zároveň. Webinár je zameraný na prírodné krásy a riziká cestou k známym 12 apoštolom v štáte Viktória. Cez Google Earth spoznáme južnú časť Austrálie – štáty Viktória a Nový Južný Wales. Tento krátky okruh okomentujeme pridanými fotografiami.

       

      Prihlasovanie je tu: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/745299?lang=sk&encode=

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Do konca mesiaca MÁJ sa bude na našej škole konať ZBER PAPIERA. Papier musí byť zviazaný a odvážený, kartón sa nezbiera! Žiaci nahlásia triednemu vyučujúcemu množstvo prineseného papiera.

      Zber papiera je dôležitý lebo:

      Jedna tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov.

      Kancelársky papier je neuveriteľne odolný, dá sa zrecyklovať až 6-krát.

     • PONUKA PRÁCE

     • Pracovná ponuka 1.stupeň ZŠ

      V zmysle § 84 zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória: učiteľ pre prvý stupeň ZŠ

      Vítaná je kvalifikácia pre vyučovanie anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.

      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom programe

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - termín nástupu 01. 09. 2021,

      - pracovná zmluva na dobu určitú,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: prax je vítaná,

      - platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy alebo emailom do 15. 06. 2021.

    • GEOGRAFICKÁ ONLINE IT ČAJOVŇA
     • GEOGRAFICKÁ ONLINE IT ČAJOVŇA

     • Pozývame žiakov na geografickú online IT čajovňu: Podnesterko, Moldavsko a Ukrajina - exkurzia cez časť Východnej Európy

      Dňa 20.5.2021 o 14:30 – 15:30

       

      Pryvit! Cestovateľská prednáška o oblasti Východnej Európy. Podnestersko je medzinárodne neuznaný ale samostatný štát so silným ruským vplyvom. Precestujeme oblasťou s vlastnou menou, ktorú vo svete len ťažko zameníte. Bežne menej lákavý, no o to viac pútavý región Európy ponúka množstvo krás. Pri cestovaní spoznáme Pictramap, portál na tvorbu trasy exkurzie a ukážeme si ťažko dostupné miesta Ukrajiny, Moldavska a Podnesterska. 

       

      Prihlasovanie je tu: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/792974?lang=sk&encode=

     • Zmena v predkladaní vyhlásenia o bezinfekčnosti

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 17.mája 2021 platia rovnaké organizačné a hygienicko - epidemiologické pokyny ako doposiaľ. ZMENA nastáva v podávaní čestného vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. (Žiak, ktorý neprerušil dochádzku do školy na viac ako 3 dni NEPODÁVA / NENOSÍ už čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Žiak po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, bez čestného vyhlásenia, nemôže vstúpiť do budovy školy a zúčastniť sa vyučovania! Odporúčame podávať čestné vyhlásenia prostredníctvom rodičovského konta Edupage v časovom predstihu, aby sme sa vyhli prípadným problémom.

      Aktuálne čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonného zástupcu nájdete TU v prílohe.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ZZ_od_17.5.2021.docx


     • Organizácia vyučovania pre VŠETKÝCH žiakov školy od 10.5.2021

     • Vážení rodičia!

      Na základe zverejneného aktuálneho COVID ŠKOLSKÉHO automatu platného od pondelka 10.5.2021 (okres Ilava je v červenej farbe) sú:      

      všetci žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ na prezenčnej forme vyučovania v škole 

       pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.

      • Žiak môže vstúpiť do budovy školy, ak odovzdá/l vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.1) v tlačenej forme alebo prostredníctvom aplikácie Edupage (najneskôr do nedele večera).
      • Pri vstupe do školy bude realizovaný ranný filter (meranie teploty, odstupy, dezinfekcia rúk). 
      • Prezenčné vyučovanie pre žiakov 5. - 7.ročníka bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, v čase adaptačného obdobia (nasledujúce 2 týždne), ktorý im pošlú triedni učitelia.
      • Všetci žiaci a aj zamestnanci školy musia povinne dodržiavať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia, vrátane povinnosti nosiť v interiéri školy ochranné rúško (na základe vyhlášky ÚVZ č. 175/2021).
      • Stravovanie v školskej jedálni bude zabezpečené pre všetkých prihlásených stravníkov. Žiaci 5. - 7.ročníka budú od pondelka (10.5.2021) automaticky prihlásení na stravu. Odhlásenie zo stravy rieši každý zákonný zástupca žiaka sám prostredníctvom aplikácie Edupage alebo na tč.0905 992 114.

      Po konzultácii so zriaďovateľom školy a na základe zlepšenej epidemiologickej situácie NEBUDE PREBIEHAŤ testovanie žiakov KLOKTANÍM pre žiakov školy.

      Prilohac1-VyhlasenieoBezinfekcnosti.docx

     • Prihlasovanie do ŠKD na šk.rok 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      pre budúci školský rok 2021/2022 škola potrebuje zistiť záujem o pobyt Vášho dieťaťa v ŠKD (tzv.družina). Preto žiadame rodičov žiakov terajšieho 1.- 3.ročníka ZŠ o vyplnenie prihlasovania na Edupage, pod rodičovským prihlásením, do stredy 12.05.2021 do 12:00 hod. Prihlásenie je záväzné !

      Kto nemá možnosť prihlásiť dieťa prostredníctvom Edupage, nahlási písomne (e-mailom) záujem triednej učiteľke.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Oznam pre rodičov žiakov 6.ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia!

      Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7.ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej  2 vyučovacie hodiny týždenne.

      Prosíme Vás o záväzné prihlásenie Vášho dieťaťa buď na jazykový variant (kde si môže vybrať jeden z dvoch ponúkaných jazykov) alebo nejazykový variant.

      JAZYKOVÝ VARIANT

      • 2 hod týždenne od  7. – 9. ročníka ZŠ
      • výber jazyka podľa podmienok školy, v budúcom školskom roku: NEMECKÝ jazyk alebo RUSKÝ jazyk. Žiak vo vybranom jazyku bude pokračovať až do 9.ročníka.
      • všetky stredné školy majú dva cudzie jazyky, známky z cudzích jazykov prinesú „body“ do prijímacieho konania na strednú školu

      NEJAZYKOVÝ VARIANT

      • 2 hod týždenne od 7. – 9. ročníka

      1 hodina vo všetkých troch ročníkoch je KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU – zdokonaľujú sa komunikačné zručnosti, počúvanie a čítanie s porozumením , písomný prejav v rôznych tematických celkoch, napr. Môj život, Budúcnosť, Časy a miesta, Zážitky, Zdravie, Šťastie a sláva, Životné prostredie, Vzťahy, Problémy,......

      2. hodina v 7.ročníku bude Osobnostný a sociálny rozvoj - cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe),sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných.

      NEJAZYKOVÝ VARIANT  BUDE REALIZOVANÝ IBA V PRÍPADE, ŽE SA PRIHLÁSI DOSTATOČNÝ POČET ŽIAKOV, ABY SA VARIANT MOHOL OTVORIŤ (min.12 DETÍ).

      PROSÍME RODIČOV, aby prostredníctvom rodičovského konta Edupage prihlásili svoje dieťa na vybraný variant. Kto nemá možnosť takéhoto prihlásenia, do piatku 7.5. (do 12:00 hod.) záväzne písomne (e-mailom) oznámi výber triednym učiteľom 6.ročníka.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • Prihlasovanie na náboženskú alebo etickú výchovu

     • Vážení rodičia,

      prosíme Vás, aby ste do štvrtka 6.5.2021 (do 12:00 hod.) záväzne prihlásili svoje dieťa na náboženskú alebo etickú výchovu na školský rok 2021/2022. Prihlásiť môžete svoje dieťa prostredníctvom rodičovského konta aplikáciou Edupage alebo oznámte písomne (e-mailom) triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa. Rodičia predškolákov (MŠ), korí nastúpia v šk.roku 2021/2022 do 1.ročníka túto informáciu neposkytujú, nakoľko ju uviedli pri zápise do 1.ročníka ZŠ.

      Ďakujeme za spoluprácu.