• OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie MŠVVaŠ SR predpokladá, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:  ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,  v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

       

      2. stupeň ZŠ po Veľkej noci:

      MŠVVaŠ SR naďalej podmieňuje prezenčné vyučovanie žiaka 2. stupňa v škole:

      - preukázaním sa negatívnym výsledkom testu žiaka 2. stupňa,

      - preukázaním sa negatívneho výsledku testu 1 zákonného zástupcu.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto Vám ponúka možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami pre žiakov 2.stupňa základných škôl.

      V súvislosti s týmto usmernením MŠVVaŠ SR Vás žiadame o vyjadrenie Vášho záujmu o túto formu testovania (kloktacími testami), a to vyplnením. Prílohy č. 1A „Súhlasu dotknutej osoby" a Prílohy č. 1B „Zber údajov", ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka.

      Stále platí aj druhá možnosť nechať pretestovať Vaše dieťa Ag nazálnymi testami. Ak máte záujem o pretestovanie Vášho dieťaťa Ag nazálnymi testami, nahláste túto požiadavku pani zástupkyni Mgr. Silvii Košíkovej ( zastupca@zspruske.sk).

       

      3. a 4. ročník ZŠ po Veľkej noci:

      MŠVVaŠ SR naďalej podmieňuje prezenčné vyučovanie žiaka 1. stupňa v škole:

      - odporúča pretestovať žiakov 1. stupňa kloktacími alebo pľuvacími-slinovými testami,

      - preukázaním sa negatívneho výsledku testu 1 zákonného zástupcu.

      Zároveň MŠVVaŠ SR ponúklo možnosť pred nástupom na prezenčné vzdelávanie po Veľkej noci pretestovať aj žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ kloktacími testami. Preto žiadame o vyplnenie Prílohy č. 1A „Súhlasu dotknutej osoby" a Prílohy č. 1B „Zber údajov", ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka aj rodičov žiakov 3. a 4. ročníka.

       

      1. a 2. ročník a materská škola po Veľkej noci:

      Naďalej (aj po Veľkej noci) platí možnosť nechať pretestovať žiaka 1. a 2. ročníka a dieťa materskej školy pľuvacími testami pred nástupom na prezenčné vzdelávanie.

      V prípade priaznivej epidemiologickej situácie plánujeme obnoviť prezenčnú výučbu pre všetky deti aj v materskej škole.

       

      ŽIADAME zákonných zástupcov žiakov 3. a 4. ročníka a 5. až 9. ročníka o bezodkladné vyplnenie Prílohy č. 1A „Súhlasu dotknutej osoby" a Prílohy č. 1B „Zber údajov", ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka - najneskôr do 31. marca 2021! Žiaci 3.a 4.ročníka ZŠ, prítomní v škole, dostanú tlačivo v škole a obratom ho vrátia vyplnené tr.učiteľom. Žiaci 2.stupňa ZŠ  môžu vyplnené tlačivo vhodiť do schránky pri hlavnom vchode do budovy ZŠ alebo oskenované poslať svojim tr.učiteľom do 31.03.2021. Kto nemá možnosť vytlačiť si tlačivo, môže si ho vyzdvihnúť pri vchode do budovy školy (zazvoniť na "Sekretariát"). Žiaci, ktorí prekonali COVID, sa nemusia testovať, ale triednym učiteľom treba nahlásiť, dokedy platí výnimka.

      Priloha_1A_Suhlas_dotknutej_osoby.rtf

      Priloha_1B_Zber_udajov.docx

     • Deň učiteľov

     • Vážení pedagógovia! 

      Dnes je deň narodenia J. A. Komenského, so stále platným výrokom: Škola hrou... Mám skvelú príležitosť poďakovať sa Vám. Vzdelanie a zdravie sú najväčšie axiómy pre každého. Bohužiaľ však mnohí nadradili formu nad obsah tohto spojenia. Tak, ako nadradili práva nad povinnosti a zdravý rozum. Chaos, ktorý produkuje vláda, či rôzne zavádzajúce portály, len komplikujú prácu tým, ktorým ide o benefit detí. Je poslaním učiteľov, oddeliť zrno od pliev a deti naučiť reálnemu životu. Bohužiaľ aj s koronou, či inou výzvou, ktorú nám príroda pripraví. Ďakujem Vám za každý dobrý čin, či aktivitu v prospech detí a budúcnosti. Čoskoro totiž prídu nové, oveľa ťažšie problémy: boj o vodu, boj s počasím. Pripraviť deti na takúto dobu bude nutnosťou nielen pre Vás učiteľov, ale pre celú civilizáciu. 

      Za Vašu ochotu a snahu Vám veľmi pekne ďakujem!

      Viliam Cíbik 

    • Vynášanie Moreny
     • Vynášanie Moreny

     • Zachovávanie ľudových tradícií je súčasťou regionálnej výchovy detí našej školy. Aj tento rok sme spoločne privítali jar pálením Moreny, bohyne zimy a smrti. Do pokrikov sme pridali aj želanie, aby s Morenou odišiel aj najväčší strašiak dnešnej doby - korona. Deti vyjadrili túžbu skoncovať so zimou ľudovými pesničkami a rečňovankami  a spoločne privolali teplé slnečné lúče.

     • Zapoj sa do úlohy z Recyklohier

     • Milé deti, určite si pozorne všímate prostredie, v ktorom sa pohybujete. Môže to byť dvor okolo vášho domu, sídliska, školský dvor... Vidíte tam veľa stromov? Ktoré sa vám páčia? Viete určiť ich druh?

      ÚLOHA pre žiakov 1.stupňa ZŠ, ktorí sa chcú zapojiť do aktivity:

      Nakreslite nám JEDEN STROM, ktorý sa vám páči najviac a napíšte pod kresbu jeho názov. Kresby môžete odovzdať svojim triednym učiteľkám alebo priniesť do kancelárie zástupcu RŠ (Mgr. Košíkovej) do 16.04.2021, poprípade poslať oskenované na zastupca@zspruske.sk. Za vaše pekné kresby škola získa body, za ktoré sa bude dať zabezpečiť výsadba živých stromčekov v okolí našej školy.

    • SCRATCH- Online programovanie v rámci krúžku z IT Akadémie
     • SCRATCH- Online programovanie v rámci krúžku z IT Akadémie

     • https://scratch.mit.edu/

      V rámci NP IT Akadémia môžu žiaci navštevovať aj krúžky zamerané na rozvoj informatického myslenia. V našej škole sme sa začali od marca 2021 stretávať online prostredníctvom aplikácie ZOOM, kde sa spolu učíme základy programovania v jazyku Scratch. Niektorí sú len začiatočníci, iní už skúsení programátori, ktorí sami dokážu programovať. Ak by ste aj Vy chceli vyskúšať tento programovací jazyk, môžete tak urobiť na stránke https://scratch.mit.edu/

     • Zmena testovania detí zo slín

     • Vážení rodičia,

      dobrovoľné testovanie žiakov 1.stupňa ZŠ a detí MŠ slinovými testami sa uskutoční dňa 27. marca 2021 (v sobotu) v MOM v Kultúrnom dome v Pruskom od 13.00 hod. do 14.00 hod.

      Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy a materskej školy zriaďovateľ školy (obec Pruské) ponúka a ODPORÚČA zákonným zástupcom žiakov 1. stupňa ZŠ a detí MŠ možnosť pretestovať svoje deti pred nástupom do MŠ a ZŠ slinovými testami na prítomnosť ochorenia COVID – 19.

       

     • Oznam pre stravníkov ŠJ

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom  na to, že sú neustále problémy s prihlasovaním a odhlasovaním stravy v školskej jedálni, opätovne Vás žiadam o dôkladné odhlasovanie Vášho dieťaťa zo stravy najneskôr deň vopred do 14:00 hod. Ak dieťa nie je v škole a nemá odhlásenú stravu vznikajú nedoplatky a potom následné nedorozumenia. Ak nie je stravník rodičom odhlásený, automaticky má prihlásenú stravu. Aj v prípade, že je Vaše dieťa v karanténe, je potrebné odhlásenie stravy u vedúcej školskej jedálne na telefónnom čísle: 0905 992 114 alebo prostredníctvom Edupage.

      Ďakujem za pochopenie.

      Hrajková, vedúca ŠJ

     • OZNAM

     • Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy a materskej školy zriaďovateľ školy (obec Pruské) ponúka a ODPORÚČA zákonným zástupcom žiakov 1. stupňa ZŠ a detí MŠ možnosť pretestovať svoje deti pred nástupom do MŠ a ZŠ slinovými testami na prítomnosť ochorenia COVID – 19.

      Testovanie slinovými testami sa uskutoční dňa 21. marca 2021 (v nedeľu) v MOM v Kultúrnom dome v Pruskom od 09.00 hod. do 10.30 hod.

     • 2% z dane pre školu

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Vyplnené a potvrdené tlačivá zamestnávateľom môžete poslať po žiakoch do školy, nakoľko ich za Vás odovzdáme hromadne na daňový úrad.

      Tlačivo na stiahnutie V2Pv20-HUGA.pdf

      ĎAKUJEME!

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, 

      prevádzka MATERSKEJ ŠKOLY od pondelka 15.3.2021 bude prednostne iba pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Podmienkou nástupu na prezenčné vzdelávanie je negatívny antigénový test jedného zo zákonných zástupcov a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bližšie informácie Vám poskytne ZRŠ pre MŠ Jana Baginová.

      Žiaci 1.stupňa ZŠ (okrem 4.A triedy) pokračujú od 15.3.2021 v prezenčnom vzdelávaní, s možnosťou stravovania všetkých stravníkov 1.- 4.ročníka ZŠ. Stravu odhlasuje a prihlasuje zákonný zástupca na t.č. 0905 992 114 alebo prostredníctvom aplikácie Edupage. Podmienkou nástupu žiakov 1.st.ZŠ na prezenčné vzdelávanie je negatívny antigénový test jedného zo zákonných zástupcov a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď príloha v predchádzajúcich oznamoch, ale tlačivá budú k dispozícii aj počas nedeľného slinového testovania). Žiaci odovzdajú čestné vyhlásenie svojim triednym učiteľom po príchode do školy (v triede).

      Zriaďovateľ (Obec Pruské) ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské Vám oznamuje, že (z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy a materskej školy) ponúka a ODPORÚČA zákonným zástupcom žiakov 1. stupňa ZŠ a detí materskej školy možnosť pretestovať svoje deti pred nástupom do MŠ a ZŠ slinovými testami na prítomnosť ochorenia COVID – 19.

      Testovanie slinovými testami sa uskutoční dňa 14. marca 2021 (v nedeľu) v MOM v Kultúrnom dome v Pruskom od 09.00 hod. do 10.30 hod.

     • MDŽ

     • K dnešnému Medzinárodnému dňu žien si aj naši žiaci rôznych ročníkov pripravili malú kvetinovú pozornosť. Diela vznikli počas dištančného vyučovania v rámci výtvarnej výchovy. Venujeme ich všetkým ženám, mamám, pani učiteľkám a želáme krásnu oslavnú náladu!

     • OZNAM vedúcej ŠJ

     • Vážení rodičia,

      nakoľko školská kuchyňa funguje ešte stále v obmedzenom režime, od utorka (9.3.2021) bude zabezpečená strava v školskej jedálni len pre žiakov 1. a 2.ročníka ZŠ. Stravníci z 1.a 2.ročníka ZŠ, ktorí sú dnes v škole, sú už od zajtra prihlásení na obed. Ak by niekto nastúpil v priebehu týždňa, musí si vopred (deň dopredu) nahlásiť stravu u vedúcej ŠJ.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Organizačné pokyny od 8.3.2021

     • ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské Vám oznamuje, že v zmysle rozhodnutia MŠ VVaŠ SR Mgr. B.Gröhlinga s účinnosťou od 08. 03. 2021 a po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa školy - Obec Pruské - pokračuje v prezenčnom vzdelávaní všetkých žiakov 1. stupňa základnej školy - bez stravovania v školskej jedálni od pondelka 08. marca 2021. (Dôvodom je otvorenie prevádzky školskej kuchyne v obmedzenom režime z dôvodu pretrvávajúcej PN niektorých zamestnancov.) Podmienkou nástupu na prezenčné vzdelávanie je negatívny antigénový test jedného zo zákonných zástupcov a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď príloha). Žiaci odovzdajú čestné vyhlásenie svojim triednym učiteľom v triede.

      Ďalej oznamujeme, že v zmysle rozhodnutia MŠ VVaŠ SR Mgr.B.Gröhlinga s účinnosťou od 08. 03. 2021 a po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa materskej školy - Obec Pruské - obnovujeme prevádzku MATERSKEJ ŠKOLY prednostne iba pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce od pondelka 08. marca 2021. (S riadnym zabezpečením stravovania.) Podmienkou nástupu na prezenčné vzdelávanie je negatívny antigénový test jedného zo zákonných zástupcov a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bližšie informácie Vám poskytne ZRŠ pre MŠ Jana Baginová.

      Zriaďovateľ (Obec Pruské) ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské Vám oznamuje, že (z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy a materskej školy) ponúka a odporúča zákonným zástupcom žiakov 1. stupňa ZŠ a detí materskej školy možnosť pretestovať svoje deti pred nástupom do MŠ a ZŠ slinovými testami na prítomnosť ochorenia COVID – 19.

      Testovanie slinovými testami sa uskutoční dňa 07. marca 2021 (v nedeľu) v MOM v Kultúrnom dome v Pruskom od 09.00 hod. do 11.00 hod.

      Zamestnanci školy ďakujú zriaďovateľovi školy, Obci Pruské, za zabezpečenie nedeľného testovania žiakov a detí.

      Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_ZZ_(11c).docx

      Cestne_vyhlasenie.pdf​​​​​​​

     • Organizačné pokyny k testovaniu a nástupu do školy

     • Vážení rodičia,

      testovanie žiakov 1.stupňa ZŠ, metódou PCR testu - PĽUVACÍMI testami zo SLÍN, sa uskutoční v MOM, v Kultúrnom dome Pruské, 3.3.2021 (stredu) ráno od 6:30 hod. (najneskôr do 7:30 hod., ale uvidíme podľa počtu detí, ktoré sa zúčastnia, odberná doba sa môže aj predĺžiť) so súhlasom a V PRÍTOMNOSTI JEDNÉHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU. Pred odberom slín by dieťa nemalo žuť žuvačku, vyplachovať si ústnu dutinu, nemôže vykonať zubnú hygienu a nemôže ani používať kvapky a spreje do nosa či hrdla.

      Zákonný zástupca odovzdá počas testovania svojho dieťaťa zamestnancom školy v MOM ČESTNÉ VYHLÁSENIE zákonného zástupcu. Tí, ktorí ho posielali prostredníctvom Edupage, už nemusia vypisovať tlačené vyhlásenie.

      Po testovaní žiak s negatívnym výsledkom môže ísť do školy. OTVORENÝ BUDE LEN 1 VCHOD do budovy školy (od strednej odbornej školy), dozor bude vykonávať ranný filter (R-U-R),žiak sa prezuje v šatni a odchádza do triedy, kde sa môže naraňajkovať. Žiaci s pozitívnym výsledkom budú musieť odísť do karantény a do budovy školy nevstupujú, rovnako ako aj neotestovaní žiaci.

      Žiaci prítomní v škole sa vyučujú podľa platného rozvrhu. Žiakom, ktorí sa nezúčastnia prezenčného vyučovania, pošlú vyučujúci pokyny k dištančnému vyučovaniu neskôr (po skončení svojho vyučovania v škole).

      Ďakujeme za pochopenie

     • STANOVISKO ZRIAĎOVATEĽA ZŠ s MŠ, HUGOLÍNA GAVLOVIČA, ŠKOLSKÁ ULICA 369, PRUSKÉ ku vzdelávaniu žiakov 1. stupňa od 03.03. 2021

     • Vážení rodičia,

      na základe zhoršenej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky prijala vláda nové opatrenia proti šíreniu koronavírusu, ktoré sú platné od 3. do 21.marca 2021. Zriaďovateľ školy Vám - rodičom však dáva možnosť slobodne sa rozhodnúť, či svoje dieťa dáte do školy alebo bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Podmienkou nástupu na prezenčné vzdelávanie je absolvovanie pľuvacieho testu Vašim dieťaťom a negatívny antigénový test jedného zo zákonných zástupcov.

      V stredu 3.3.2021 chceme spustiť prezenčné vyučovanie na ZŠ pre 1.stupeň a kritickú infraštruktúru. Sami dobre nevieme, ako dlho to vydrží a ako sa bude epidemiologická situácia vyvíjať. V kritic.infraštruktúre je aktuálne 12 detí, z ktorých môžu byť niektoré bezpríznakovo pozitívne. Rovnako, ako aj deti z 1.stupňa ZŠ. Pre bezpečnosť všetkých musím trvať na pretestovaní detí a volím najmenej stresovú formu slinovými testami - po konzultácii s p. Martinom Smatanom, ktorého považujem za odborníka v tejto oblasti. Pre bezpečnosť Vašich detí, Vás a učiteľov sme schopní deti bezplatne otestovať slinovými testami v stredu ráno pred vyučovaním. Tieto testy sa bežne používajú v Rakúsku. Ich výsledky sú na zrovnateľnej útovni s testami, ktoré sa teraz bežne používajú a sú neinvazívne. Ak s takýmito testami nesúhlasíte, môžete deti nechať doma na dištančnom vzdelávaní, ale pre bezpečnosť ostatných budem na nich trvať. Ako to bude vyzerať v priebehu pandémie ďalej, uvidíme podľa aktuálnych výsledkov. Aj v sobotu chceme v obci testovať Ag. testami, prípadne PCR testom u mňa na ambulancii. Prosím, neriešme veci diskusiou, na koľko percent sú slinové testy výpovedné, alebo nie. Ak chcete, môžete dať deti pretestovať PCR, alebo Ag. testami, čo je podľa môjho názoru oveľa väčší stres pre deti. 

      Máte možnosť rozhodnúť sa v záujme bezpečnosti všetkých. Bez negatívneho výsledku Vašim deťom bude ponúknutá dištančná forma výuky. 

      Po absolvovaní slinového testu Vaše deti obdržia od obce rúška, ktoré máme pripravené.

      Vážení rodičia! 

      Teraz úplne na rovinu a lopatisticky. Na miske váh je zdravie, bezpečnosť a uplatnenie Vašich detí na trhu práce. Buď absolvujú opatrenia, ktoré sú bezstresové, alebo zostanú doma, prípadne sa budú stresovať výtermi z ústnej či nosovej dutiny. V každom prípade však považujem výuku v škole za absolútne dôležitú. Doma učenie veľa detí fláka a hrajú sa s mobilmi. Možno máte pocit, že negatívnym stanoviskom k testovaniu slinami deti chránite, opak je však pravdou. Bez slinových testov, ale s menšou kvalitou výuky - je to na Vašom rozhodnutí. Ako starosta som spravil všetko pre to, aby Vaše deti boli v budúcnosti úspešné. 

      P.S.: "Salus populi suprema lex esto."  (Bezpečnosť ľudí je najvyšším zákonom). Cicero

      Testovanie by sa uskutočnilo V MOM v Kultúrnom dome v Pruskom v stredu 03. 03. 2021- ráno. Žiaci, ktorí takéto testovanie neabsolvujú, budú vzdelávaní dištančne. Čím viac detí absolvuje pľuvací test, tým je väčšia šanca na zahájenie prezenčného vzdelávania žiakov 1. stupňa ZŠ.

      S úctou, MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

     • ZMENA organizácie vyučovania od 2.3.2021

     • Vážení rodičia,

      na základe nových opatrení proti šíreniu koronavírusu, ktoré sú platné od 3. do 21.marca 2021, a ktoré vláda schválila v nedeľu 28. 02. 2021, Vám oznamujeme, že škola od zajtra 02. marca 2021 bude zabezpečovať prezenčnú výučbu IBA pre žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorých rodičia musia pracovať z pracoviska - KRITICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA (momentálne nahlásení žiaci v celodennom ŠKD). Vzhľadom na to, že zamestnanci školskej kuchyne sú naďalej v karanténe - do odvolania, bude vyučovanie týchto žiakov prebiehať bez zabezpečenia stravy. Ostatní žiaci 1. stupňa ZŠ budú vzdelávaní dištančne.

      Ospravedlňujeme sa, že zverejňujeme oznam neskoro, ale až dnes dal vyhlásenie minister školstva.

       

      Prevádzka materskej školy pre deti, ktorých rodičia musia pracovať z pracoviska-kritická infraštruktúra, bude obnovená po skončení karantény zamestnancov školskej kuchyne.

    • IT ČAJOVŇA IT AKADÉMIA
     • IT ČAJOVŇA IT AKADÉMIA

     • Znova máme v ponuke IT čajovne pre žiakov.

       

      Herným vývojárom za 90 minút

      Počítačové hry sa radi hráme, pretože pri nich vieme relaxovať, ale rovnako tak zažívať rozličné neuveriteľné dobrodružstvá s našimi avatarmi. Vieme pri nich tráviť hodiny a hodiny času a máme problém sa od nich odtrhnúť a vrátiť späť do reality. Napadlo vás však, čo asi obnáša vytvoriť takú počítačovú hru? A napadlo vás vytvoriť si vlastnú hru? A čo ak by som na vlastnú počítačovú hru zbalil spolužiačku/spolužiaka? A čo ak sa to dá zvládnuť za 90 min? Hmm... tak poďme na to!

      Lektor: Miro Biňas - Neúspešný herný vývojár, ktorý síce začal množstvo herných projektov, ale do úspešného konca nedoviedol ani jeden. Zato však motivuje iných, aby sa vyhli jeho chybám a užili si tvorbu vlastných hier v jazyku Python s knižnicou Pygame Zero. Stále však verí, že z neho nakoniec herný vývojár bude. Vyzerá to však skôr na to, že z neho bude tak akurát Batman.

      Termín: 5.3.2021 o 13:00 – základné školy

      Prihlasovanie: https://dotazniky.itakademia.sk/

     • Podávanie prihlášok na osemročné gymnáziá

     • Vážení rodičia žiakov 5. A a 5. B triedy!

       

      Aj v tomto školskom roku máte právo podať Vášmu dieťaťu prihlášku na osemročné gymnázium. Spraviť tak môžete do 8. 4. 2021.

      V prípade záujmu ma, prosím, kontaktujte a napíšte mi správu s menom, priezviskom a triedou Vášho dieťaťa a gymnáziom, o ktoré máte záujem,  na môj pracovný mail: barenyiova.monika@zspruske.sk. Ja Vám vyplním a pošlem prihlášku na to gymnázium, ktoré si vyberiete.

      Okrem toho sú už na jednotlivých školách zverejnené kritéria, ktoré treba splniť pre úspešné prijatie na štúdium.

      Monika Barényiová, výchovná poradkyňa