• Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní

     • Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. Materské školy a celodenné ŠKD pre 1.stupeň ZŠ budú naďalej otvorené pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice. 

      Rodičia žiakov 1.stupňa ZŠ, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky, môžu svoje deti prihlásiť do ŠKD (1.-5.2.2021) dnes (piatok, 29.1.) do 12:00 hod. správou na Edupage alebo e-mailom na zastupca@zspruske.sk .

     • Vyhodnotenie súťaže v zbere mobilov

     • Naša škola sa ešte koncom minulého šk.roka angažovala v rámci projektu Recyklohry v zbere nefunkčných starých mobilov. Do zberu mobilov sa zapojilo 279 škôl, avšak kvôli sťaženým podmienkam a rôznym obmedzeniam, mobilné telefóny odovzdalo 151 škôl. Školy odovzdali spolu nádherných 18 055 starých mobilných telefónov. Do zberu na našej škole sa zapojili najmä žiaci z 1.stupňa ZŠ, ale i jedna žiačka vtedy z 5.ročníka. Spolu sme vyzbierali pekných 139 mobilov. Najaktívnejším prispievateľom, ktorý priniesol 57 mobilov, sa stal žiak Jakub Ondrášik, ktorý sa už teší z peknej ceny. Srdečne mu gratulujeme a veľmi pekne vám všetkým ďakujeme za účasť a za to, že ste naše životné prostredie odbremenili od množstva potenciálneho odpadu z mobilných telefónov.

     • Vydávanie výpisov hodnotenia za 1.polrok šk.roka 2020/2021

     • Vážení rodičia,

      naša škola bude zasielať výpis hodnotenia  za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky  prostredníctvom rodičovského konta v Edupage, kde si po prihlásení môžete pozrieť hodnotenie svojho dieťaťa. 

      Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10: "Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia."

      Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

       

     • Záujem o ŠKD 25.-29.1.2021

     • Vážení rodičia detí 1.stupňa ZŠ,

      naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

      1. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ.              

      Rodičia detí, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky, môžu v priebehu štvrtka (21.1.2021) do 18:00 hod. nahlásiť záujem o umiestnenie dieťaťa v ŠKD na týždeň od 25. - 29.1.2021 formou správy na Edupage alebo e-mailom na zastupca@zspruske.sk. 

      Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy

     • ŠKD od 18.1.2021

     • Vážení rodičia,

      z vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. Prosím rodičov, ktorí spĺňajú túto podmienku, aby prihlásili do piatku (15.1.) do 12:00 hod. dieťa do ŠKD cez Edupage alebo e-mailom na zastupca@zspruske.sk, aby sme vedeli organizačne zabezpečiť prevádzku ŠKD.

      Ďakujem za spoluprácu.

      Mgr. Košíková, zástupca RŠ pre 1.stupeň ZŠ

     • Pre rodičov stravníkov detí MŠ a ZŠ

     • Upozorňujeme na zmenu telefónneho čísla do školskej kuchyne/ jedálne. Stravu možno odhlasovať a prihlasovať už len na mobilné telefónne  číslo  0905 992 114 !

      Ďakujeme za pochopenie.                

      Hrajková Jarmila, VŠJ

    • IT Čajovňa IT Akadémie
     • IT Čajovňa IT Akadémie

     • "Programovanie 2D hier v MakeCode Arcade (ZŠ)"

      •                    Určené pre žiakov ZŠ

      •                    Dátum: 15.01.2021 od 13:00

      •                    Popis: V rámci IT čajovne predstavíme online prostredie MakeCode Arcade, ktoré umožňuje vytvárať jednoduché 2D hry v blokovom prostredí podobnom ako v jazyku Scratch (zbieranie ovocia, space invadors). Vytvorené hry bude možné vyskúšať na mobilnom zariadení a na simulátore konzoly.

      •                    Lektor: Patrik Voštinár (PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. vyučuje na katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Dlhodobo sa venuje práci so žiakmi a populárizácii.)

      •                    Prihlasovanie: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/175551?lang=sk&encode=

     • Školské vyučovanie od 11.1.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa  05. 01. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021 prerušujeme školské vyučovanie v ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské.

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské zabezpečuje prevádzku MŠ a ŠKD pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti. Dotknutí rodičia mali možnosť nahlásiť záujem o MŠ a ŠKD prostredníctvom Edupage stránky školy.

      Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ budú v termíne od 11. 01. 2021 vzdelávaní dištančne.

      Rozhodnutie MŠVVa Š SR reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

      Vedenie školy