• Dôležitý oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa ZŠ!

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Oznamujeme Vám, že po vzájomnej konzultácii s Okresným úradom – Odborom školstva v Trenčíne a zriaďovateľom školy riaditeľka školy PaedDr. Adela Jureníková rozhodla o udelení riaditeľského voľna žiakom 1. stupňa ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom na dni 3. 11. , 4. 11. a 5. 11. 2020 z organizačných dôvodov. Počas riaditeľského voľna žiaci 1. stupňa ZŠ budú vzdelávaní dištančne tak, ako žiaci 2. stupňa našej školy. Podmienky dištančného vzdelávania  žiakov 1. stupňa ZŠ Vám budú upresnené prostredníctvom triednych učiteľov Vašich detí. V prípade, že dieťa stratilo prihlasovacie údaje na Edupage, kontaktujte zástupkyňu školy prostredníctvom e-mailu: zastupca@zspruske.sk . Všetci žiaci sú odhlásení na tieto tri dni zo stravy v školskej jedálni.  Prosíme Vás, aby ste aktívne sledovali webovú stránku školy a  EduPage. 

     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na začiatok oznamu Vás žiadame o ospravedlnenie, že s podmienkami vzdelávania žiakov v základnej škole od 26. 10. 2020 prichádzame neskôr. Za túto situáciu sa ospravedlňujeme. Usmernenia MŠVVaŠ sú všeobecné, nejednoznačné, niekedy sa zo dňa na deň menia.

      V zmysle rozhodnutia ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga č. 2020/17949:11-A1810 Vám oznamujeme, že:

      1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020. Upozorňujeme všetkých rodičov, že počas jesenných prázdnin vyučovanie nie je, a teda nerealizuje sa ani dištančné vzdelávanie.

      2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 sa do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku.

      3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 sa záujmové vzdelávanie - krúžková činnosť prerušuje.

      4. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä:

      a) výlety a exkurzie,

      b) športové výcviky a školské športové súťaže,

      c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

      d) kurzy na ochranu života a zdravia,

      e) kurzy pohybových aktivít v prírode,

      f) saunovanie,

      g) dni otvorených dverí do odvolania.

      Podmienky dištančného vzdelávania  žiakov 2. stupňa:

      1. Dištančné vzdelávanie bude realizované v dňoch školského vyučovania od 08:00 hod do 16.00 hod. nesúvisle v rámci toho aj zadávanie úloh, ak sa žiak alebo rodič nedohodne s vyučujúcim inak.

      2. Dištančné vzdelávanie bude realizované nasledovnými spôsobmi:

                  2.1 pre žiakov s technickým vybavením na on-line vzdelávanie:

      -on-line vyučovacie hodiny,

      - elektronicky (Edupage, školské e-mailové schránky),

                  2.2 pre žiakov bez technického vybavenia:

      - offline vzdelávanie (materiály môžu byť žiakom doručované poštou alebo osobne).

      3. V prípade, že žiak nemôže byť prítomný na dištančnom vzdelávaní zo zdravotných alebo iných dôvodov (napr. ochorenie, úmrtie v rodine a pod.) ospravedlní rodič neprítomnosť žiaka v zmysle platného školského poriadku triednemu učiteľovi. Neprítomnosť na vyučovaní bude riadne evidovaná a učivo si žiak musí doštudovať. Prosíme rodičov, ak sa žiak nezúčastní dištančného vzdelávania ospravedlňte Vaše dieťa vopred, aby nevznikali zbytočne konfliktné situácie.

      4. Počas dištančného vzdelávania bude týždenný počet hodín redukovaný nasledovným spôsobom (viď príloha)

      5. Pedagogickí zamestnanci školy (učitelia, školský špeciálny pedagóg, asistenti učiteľa, zástupcovia školy, riaditeľ školy) budú žiakom a rodičom elektronicky prístupní každý deň školského vyučovania od 08:00 hod. do 16:00 hod.

      6. Spôsob hodnotenia žiakov zostáva nezmenený, t.j. žiaci budú hodnotení ako počas normálneho vyučovania.

      7. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa všetkých spôsobov dištančného vzdelávania, t.j. on-line hodín, elektronického vzdelávania (Edupage, školské e-mailové schránky), offline vzdelávania. Pri neúčasti na týchto formách vzdelávania bude žiakovi v zmysle platného školského poriadku evidovaná absencia.

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      momentálna  situácia je ťaživá pre naše deti, rodičov i vyučujúcich. Preto Vás žiadame, akýkoľvek problém v súvislosti s dištančným vzdelávaním Vašich detí konzultujte s vyučujúcimi, prípadne zástupcami a riaditeľom školy. Ďalej Vám odporúčame sledovať stránku školy, nakoľko MŠVVaŠ neustále mení a dopĺňa svoje usmernenia, za čo škola a jej zamestnanci nenesú zodpovednosť. O zmenách, ktoré sa Vás dotýkajú, Vás priebežne budeme informovať.

      Ďakujeme, pedagogickí zamestnanci školy

    • Európsky deň jazykov 2020
     • Európsky deň jazykov 2020

     • Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Z jej iniciatívy sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

      Aj na našej škole sme si pripomenuli tento významný deň 26. septembra 2020. Pre žiakov 8. a 9. ročníka boli pripravené aktivity v 3 svetových jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole. Žiaci nižších ročníkov si pripomenuli tento deň na vyučovaní cudzích jazykov. Pozrite si aj krátke video z týchto aktivít.

     • Jeseň v škole

     • Pani Jeseň priniesla so sebou širokú paletu farieb a nápadov aj do našej školy. Chodby školy zdobia krásne nápadité i vtipné výrobky z plodov jesene a prírodných materiálov. Chceme poďakovať všetkým usilovným a šikovným žiakom i rodičom, ktorí svojimi výrobkami prispeli ku skrášleniu školských priestorov.

    • OKTÓBER - Mesiac úcty k starším
     • OKTÓBER - Mesiac úcty k starším

     • Pochopenie, vypočutie, empatia či pomoc ... minimálne tieto charakteristiky sa nám spájajú s mesiacom október, kedy si pripomíname, že nielen naši starí rodičia si zaslúžia pozornosť a úctu.

      Vypočujte si krátku reláciu, ktorá odznela pri tejto príležitosti v našom školskom rozhlase 1. októbra  2020, a ktorú nahrali žiaci 6. B triedy.

     • Hry pre ŠKD

     • Vážení rodičia, ak máte doma spoločenské, stolové hry, stavebnice, bábiky alebo autíčka, s ktorými sa Vaše deti už nehrajú a je Vám ľúto ich vyhodiť, môžete ich darovať ŠKOLSKÉMU KLUBU. Pani vychovávateľky uvítajú funkčné hry, ktoré môžu deti počas pobytu v ŠKD využiť. Neberieme plyšové hračky, textilné a znečistené, či poškodené hračky. Ďakujeme Vám za spoluprácu, vychovávateľky ŠKD.