• Dostaňme ovocie a zeleninu do školy!

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

      Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

      Stačí, ak na stránke www.cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020.

      Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia. ĎAKUJEME :)

     • Workshopy IT Akadémia

     • V dňoch 25.-26. júna 2020 sa v rámci NP IT Akadémia uskutočnili na našej škole workshopy na témy:

      1. Lego - blokové programovanie

      2. Robotické autíčka

      3. Microbit

      4. Programovací jazyk Scratch

      5. 3D modelovanie a tlač

      6. Tablety na prírodovedných predmetoch

      Žiaci sa zoznamovali na jednotlivých workshopoch s modernými technológiami v oblasti informatiky a prírodných vied. Naučili sa základy programovania v jazyku Scratch, zistili, ako sa dajú zmysluplne využívať tablety na prírodovedných predmetoch. Spoznali ako si môžu stiahnuť 3D model a upraviť ho, či vytlačiť.Tieto aktivityspestrili našim žiakom záverečné dni školského roka.

    • DENNÝ IT TÁBOR SOŠ NOVÁ DUBNICA
     • DENNÝ IT TÁBOR SOŠ NOVÁ DUBNICA

     • Spojená škola sv. Jána Bosca – SOŠ IT v Novej Dubnici s podporou národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie organizuje verejný DENNÝ IT TÁBOR v dňoch 6. až 10. júla 2020 od 8:00 do 15:30, pre žiakov 4. až 9. ročníka ZŠ a stredoškolákov.

      Ústredným prvkom programu budú informačné technológie, priestor majú aj oddychové aktivity:

      • mobilné aplikácie v prírode,
      • pozorovanie mikrosveta,
      • geocaching,
      • programovanie so Scratch a Python,
      • robotické autíčko s micro:bit,
      • 3D modelovanie a tlač,
      • zábava s Kahoot,opekačka, discgolf, bedminton a iné spestrenia...

      ➢ Termín prihlášok: 1. 7. 2020

      ➢ Poplatok za obedy, pitný režim a prevádzkové náklady: 35 €

       

      Viac informácií a prihláška:http://itakademia.sk/denne-it-tabory/

       

      Rastislav PECUŠ

      koordinátor projektu IT Akadémia

     • OZNAM vychovávateliek ŠKD

     • Milí rodičia družinárov,

      ak máte preplatok v ŠKD a dieťa bude aj v nasledujúcom šk.roku 2020/2021 navštevovať oddelenie ŠKD, preplatok Vám presunieme na nový šk.rok. Tí, ktorí v budúcom šk.roku NEBUDÚ navštevovať ŠKD, preplatok bude vrátený prostredníctvom dieťaťa. Ďakujeme za pochopenie.

     • OZNAM vedúcej šk.jedálne

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      prosíme žiakov 9.ročníkov ZŠ, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a taktiež stravníci z iných ročníkov, ktorí SA NEBUDÚ v šk.roku 2020/2021 stravovať, aby v piatok (26.6.) priniesli ČIP na stravovanie do školy. Vedúca šk.jedálne bude od nich v škole zbierať ČIPY a vráti zálohu. Ostatní stravníci, ktorí sa budú v šk.roku 2020/2021 stravovať v šk.jedálni, si čipy nechávajú do ďalšieho šk.roka u seba, nevracajú ich (NESTRATIŤ!). Ďakujeme

     • Organizácia 25.-30.06.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 25.6. – 26.6.2020 (štvrtok, piatok) bude náplňou vyučovania čistenie a odovzdávanie učebníc. Prosíme žiakov, aby priniesli všetky učebnice už vo štvrtok. Žiaci, ktorí nenastúpili do školy, sú povinní odovzdať vyčistené všetky učebnice dňa 26.6. 2020 po dohode s triednym učiteľom. To bude aj podmienkou odovzdania vysvedčenia, ktoré si prídu žiaci vyzdvihnúť od triedneho učiteľa (opäť po dohode s ním) dňa 30.6.2020.

      29.6. (pondelok) – upratanie triedy, skriniek, šatňových skriniek

      V dňoch 25. - 29.6.2020 budú žiaci v škole:

      1.stupeň ZŠ - 4 vyučovacie hodiny ( do 10:55 hod.)

      2.stupeň ZŠ - 5 vyučovacích hodín (do 11:45 hod.)

      Obedy aj ŠKD fungujú ako zvyčajne.

      30.06.2020 sa po rannej svätej omši (o 7:15 hod.) žiaci presunú do svojich tried, kde im budú rozdané vysvedčenia od triednych učiteľov. V tento deň NIE JE zabezpečená družina (ŠKD), ani OBEDY!

       

       

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.-9.ročníka k organizácii na škole v dňoch od 22.6.-30.6.2020

     • Organizácia vyučovania v škole:

      • Podmienka vstupu žiaka do školy je, že nemá žiadny z príznakov COVID-19. Túto skutočnosť potvrdzuje zákonný zástupca pri prvom nástupe do ZŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomným vyhlásením, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (viď príloha).
      • Do školy je zákaz vstupu cudzím osobám. Vstup majú povolený len zamestnanci a žiaci prezenčnej formy. Len vo výnimočných prípadoch a po dohovore s vedením školy môže cudzia osoba mať umožnený vstup do priestorov školy.
      • Vstup do školy je pre všetkých žiakov od 6:45 do 7:30 hod. Pri vstupe do školy dodržujte rozstupy a povinné je mať mimo tried nasadené ochranné rúška.
      • V triedach1.-9. ročníka budú neobmedzené počty žiakov, to znamená, že žiak po vstupe do školy, prejdením ranným filtrom (dezinfekcia rúk), sa prezuje a bez zdržiavania sa presunie do svojej triedy.
      • Žiak je povinný si každý deň nosiť do školy dve rúška a papierové vreckovky.
      • Počas vyučovania žiaci v triedach nemusia mať ochranné rúška, len v prípade opustenia triedy.

      V dňoch 22.6. – 24.6.2020 sa žiaci pripravia na vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu, ktorý bol platný pred zatvorením škôl (v ročníkoch 3.- 4. sa rušia 6.hodiny a v ročníkoch 5. – 9. sa rušia všetky 7.hodiny). Náplňou bude precvičovanie a zhodnotenie učiva z jednotlivých predmetov podľa potrieb vyučujúceho. V prípade dobrého počasia majú možnosť učitelia organizovať vyučovacie a výchovné aktivity na školskom dvore, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho.

      25.6. – 26.6. bude náplňou vyučovania čistenie a odovzdávanie učebníc

      29.6. – upratanie triedy, skriniek, šatňových skriniek

      30.6. – odovzdávanie vysvedčení

      Žiaci, ktorí nenastúpia 22.6.2020 do školy, sú povinní odovzdať vyčistené všetky učebnice dňa 26.6. 2020 po dohode s triednym učiteľom. To bude aj podmienkou odovzdania vysvedčenia, ktoré si prídu žiaci vyzdvihnúť od triedneho učiteľa (opäť po dohode s ním) dňa 30.6.2020.

      Organizácia stravovania:

      • Do ŠJ vstupujú žiaci v ochranných rúškach cez umyváreň, kde si povinne umyjú teplou vodou a mydlom ruky a utrú papierovou utierkou. Rúška si snímajú len počas samotného stravovania, po jeho ukončení si ho povinne nasadia a opúšťajú ŠJ.

      Aj napriek uvoľneniu niektorých hygienicko-epidemiologických opatrení naďalej žiadame všetkých zákonných zásteupcov, aby rešpektovali ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY. Taktiež prosíme, aby aj napriek zrušeniu krízového stavu, poučili svoje deti o dodržiavaní hygienických opatrní (pravidelné umývanie a utieranie rúk v triedach a sociálnych zariadeniach, kýchanie do vreckoviek, nezdržiavanie sa detí hromadne pred školou,...).

      Ďakujeme za ústretovosť, pochopenie a spoluprácu.

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.-5.ročníka ku zmenám opatrení na škole v termíne 15.6.-19.6. 2020

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva sa uskutočnia nasledovné zmeny, ktoré sa týkajú doterajšej prevádzky škôl a školských zariadení.

      - Neobmedzené počty žiakov v triedach v 1.-5. ročníku (trieda=skupina)

      - Ruší sa povinnosť merania teploty, opatrenie sa mení na odporúčanie

      - V platnosti zostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa, je nutné vypísať ho po každej dlhšej neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní

      - Prosíme zákonných zástupcov dohlásiť žiakov 1.-5.ročníka, ktorí majú záujem o prezenčnú formu vzdelávania, svojim triednym učiteľom

      - V prípade záujmu o stravovanie dohlásených žiakov je nutné informovať vedúcu ŠJ na tel.čísle 042-4492722 alebo prostredníctvom aplikácie Edupage (to sa týka aj odhlasovania zo stravy)

       

      V prípade akýkoľvek otázok alebo nejasností môžete napísať na zastupca@zspruske.sk.

      Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu, pochopenie a ústretovosť.

     • OZNAM pre žiakov 6.-9.ročníka ZŠ

     • Prosíme žiakov 6. - 9.ročníka ZŠ, aby priniesli do školy zošity a pracovné zošity (podľa pokynov svojich vyučujúcich) v nasledovných termínoch:

      15.6.2020 - žiaci 6. a 7.ročníkov

      16.6.2020 - žiaci 8. a 9. ročníkov

      kde ich odovzdajú v zborovni, u zástupkyne RŠ alebo na sekretariáte školy v čase od 8:00 - 14:00 hod.. Vyučujúci si podľa zošitov skontrolujú, ako žiaci pracovali počas dištančného vzdelávania. Kto neodovzdá v stanovenom termíne požadované zošity, bude písomne pozvaný na konzultácie s vyučujúcim príslušného predmetu.

      Vzhľadom na to, že od 22.júna 2020 sa do škôl môžu vrátiť aj žiaci žiaci 6. - 9.ročníka ZŠ, prosíme zákonných zástupcov, aby cez rodičovské konto Edupage potvrdili, či ich dieťa nastúpi alebo nenastúpi do školy, ako aj záujem o stravovanie v školskej jedálni, najneskôr do 16.6.2020. Oznámiť to môžete aj na e-mail zastupca@zspruske.sk alebo písomne, keď žiak prinesie zošity do školy. 

      Ďakujeme za pochopenie.

       

     • Lyžiarsky a snoubordingový výcvik našich siedmakov

     •  

      V termíne 2.3. – 6.3. 2020 sa žiaci 7.A a 7.B zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu a snoubordingu. Horská obec Krahule nás svojím krásnym prostredím očarila, a tak i tento školský rok sa stala miestom lyžiarskeho výcviku. Cieľom bolo naučiť žiakov zvládnuť nielen základné lyžiarske a snoubordové pohybové zručnosti, ale dal možnosť mnohým žiakom zdokonaliť sa v tomto športovom odvetví. Vytýčený cieľ splnili všetci žiaci. V rámci lyžiarskeho výcvikového kurzu a snoubordingu žiaci spoznávali i históriu a prírodné krásy uvedenej lokality (geografický stred Európy). Všetci žiaci, boli za svoju vytrvalosť, šikovnosť a zdatnosť ocenení diplomami a sladkými odmenami.

      Výsledky pretekov v slalome na lyžiach a snowboarde 

      Slalom - chlapci :

      1.    Ondrášik Šimon           28,67 s

      2.    Mojto Maroš                 32,13 s

      3.    Cíbik Timotej                32,25 s

      4.    Gažo Jakub                  34,24 s

      5.    Kočiš Matúš                  35,45 s

      6.    Pagáč Michal                36,52 s

      7.    Gregor Martin               37,02 s

      8.    Drga Ľubomír               40,18 s

      9.    Trenčan Vladimír          41,56 s

      10. Veliký Dominik              43,68 s

      11. Prekop Peter                 47,50 s

      12. Mikula Daniel                48,55 s

      13. Štefanec Peter           1:06,86 min

      14. Strapko Daniel            1:08,40 min

       

      Slalom - dievčatá :

      1.    Suchánková Sára            33,53 s

      2.    Lukáčová Eliška              35,30 s

      3.    Fúseková Viktória            35,58 s

      4.    Vetrová Viktória               36,17 s

      5.    Kováčiková Barbora        36,61 s

      6.    Jáňová  Saša                  38,90 s

      7.    Fábryová Sophia             40,35 s

      8.    Kováčová Mária              50,68 s

      9.    Staňová Terézia              52,78 s

      10. Rebrová Laura                57,84 s

       

      Skrátený slalom mix :

      1.    Floriš Marek                     25,00 s

      2.    Koyšová Sarah                 26,25 s

      3.    Tomanová Natália            34,90 s

      4.    Budayová Laura               35,62 s

      5.    Mináriková Alexandra       52,53 s

      6.    Gužíková Alexandra      1:36,48 min

       

      Snowboard :

      1.    Krivoklátsky Dávid             47,51 s

      2.    Gregušková Kvetoslava  1:06,28 min

      3.    Hudecová Zuzana           1:11,32 min

      4.    Kováč Daniel                   1:20,04 min

      5.    Hrubčinová Natália          1:39,48 min

      6.    Mladoš Maximilián           1:53,04 min

      Víťazom blahoželáme, ostatným patrí uznanie, že to zvládli !!!!! 

       Poznámka: Fotky si budete môcť vyzdvihnúť na USB u pána učiteľa Karlíka v budúcom školskom roku.