• ERB

     • Tak jednoducho znel názov projektu 5. A a 5. B triedy v rámci dištančného vzdelávania v predmete SJL.

      Žiaci sa na online hodinách literatúry naučili, čo je to POVESŤ a dokážu už rozlíšiť historickú, miestnu a heraldickú (TEDA PEVNE V TO DÚFAM!:)). A aby nemuseli povesti len čítať, a tak sa učiť ich hlavné znaky, dostali špeciálne zadanie.

      Ich úlohou bolo vyfotiť sa pri erbe svojej rodnej obce alebo mesta, ktoré v rámci výletu navštívili. Mohli takisto stvárniť erb umelecky. Výber bol iba na nich. Týmto spôsobom sa im isto vryla do pamäti hlavne heraldická povesť, pretože zrovna tá hovorí o tom, ako vznikol erb mesta alebo dediny. Už si len nájsť ten jej príbeh ...

     • Organizačné pokyny 1.6.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      vzhľadom na nevyhnutnosť zmeniť organizáciu vyučovania, budú mať žiaci od 1.6.2020 upravený rozvrh hodín, ktorý dostanú žiaci v pondelok (1.6.2020) od svojich vyučujúcich. Taktiež, na základe pokynov na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení, sa zmenil spôsob a organizácia stravovania v školskej jedálni. 

      V pondelok (1.6.2020) si žiaci prinesú do školy: VYHLÁSENIE o zdravotnom stave (podpísané zákonným zástupcom, odovzdá sa pri vstupe do školy. Kto nebude mať toto vyhlásenie, nebude vpustený do budovy školy!), VYHLÁSENIE o odchode z ŠKD (platí len pre družinárov, ktorí toto vyhlásenie odovzdajú vychovávateľke ŠKD), nezabudnite KĽÚČIK od šatňovej skrinky, prezuvky, písacie potreby, slovníček, učebnice a písanky z hlavných predmetov SJ a MAT, papierové vreckovky, malý antibakteriálny gel a samozrejme desiatu a pitie. Nezabudnite na rúška!

      V pondelok (1.6.2020) budú žiaci so svojimi vyučujúcimi v triedach nasledovne:

      4 vyučovacie hodiny (do 10:55 hod.): 1.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

      5 vyučovacích hodín (do 11:45 hod.): 1.A. 2.A, 2.B, 5.A, 5.B

      Ďalšie dni podľa rozvrhu hodín, platného od 1.6.2020.

      ORGANIZÁCIA v ŠKOLSKEJ JEDÁLNI dňa 1.6.2020:

      11:05 hod. - stravníci z tried: 3.B, 4.A, 4.B

      11:30 hod. - stravníci z tried: 1.B, 3.A

      12:00 hod. - stravníci z tried: 1.A, 2.A, 2.B

      12:30 hod. - stravníci z tried: 5.A, 5.B

      Dozory, dezinfekciu (ktorá sa bude vykonávať po každom stravníkovi) a roznos jedál a príborov zabezpečia zamestnanci školy, ŠKD a ŠJ podľa harmonogramu. Žiaci, ktorí sa stravujú, budú s vyučujúcim / vychovávateľkou čakať v triedach, alebo v prípade pekného počasia vonku, a do školskej jedálne vstúpia podľa časového harmonogramu. Každý žiak bude mať na rozvrhu hodín napísané, kedy môže ísť so svojou skupinou na obed. 

      Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spoločným rešpektovaním daných opatrení sa nám podarí úspešne ukončiť šk.rok 2019/2020.

     • Pokyny pre zákonných zástupcov ku obnoveniu vyučovania v Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča od 01. júna 2020

     • 1. Nástup do školy je 1. 6. 2020. Vyučovanie začína o 7:30 hod. Žiaci, ktorí neprejavili záujem o vzdelávanie v škole, budú vzdelávaní dištančne (v obmedzenom režime). Spôsob a forma vzdelávania je na rozhodnutí príslušného vyučujúceho.

      2. Ranný zdravotný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk a kontrola rúška) bude prebiehať od 6:45 do 7:30 hod.  pri hlavnom a vedľajšom vchode do budovy školy poverenými zamestnancami školy.  Žiaci vstupujú do priestorov školy v ochrannom rúšku samostatne po jednom, dodržiavajú rozostupy cca 2m. Po dezinfekcii žiak vstúpi do šatní, kde sa prezuje, odloží si veci a pokračuje plynule do svojej triedy, kde si sadne na pridelené miesto. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.

      Sprevádzajúce osoby žiakov prichádzajúcich a odchádzajúcich zo školy nevstupujú do budovy školy a nepohybujú sa v priestoroch školy.

      Zákonný zástupca žiaka zabezpečí pre  svoje dieťa každý deň dve rúška, papierové jednorazové vreckovky a jeden malý antibakteriálny gél.

      3. Zákonný zástupca žiaka predkladá, resp. pošle po žiakovi, pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni vopred vypísané písomné vyhlásenie (viď príloha Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Ak žiak nedonesie v prvý deň nástupu vyhlásenie, nemôže vstúpiť do školy a ide domov!

      4. V súvislosti s meraním teploty žiakov, dostanú zákonní zástupcovia každého žiaka list pod názvom INFORMÁCIA, kde bude zákonný zástupca žiaka oboznámený s tým, že jeho dieťaťu bude v našej organizácii pravidelne meraná telesná teplota povereným zamestnancom školy, nakoľko dochádza k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov dotknutých osôb. Zákonný zástupca žiaka tento list podpíše, čím potvrdí, že bol nami oboznámený o spracúvaní osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a podpísaný list obratom vráti prostredníctvom dieťaťa do školy.

      5. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      6. Priestorové umiestnenie tried

      Skupiny 1.-5. ročníka budú umiestnené v pavilóne starej budovy. Trieda 5.B bude umiestnená v spoločenskej miestnosti.

      7. Školský klub detí je v prevádzke od 1. 6. 2020 každý pracovný deň do 16:00 hodiny. Žiaci 1.-4. ročníka, ktorí budú navštevovať školský klub, predložia v pondelok (1.6.2020) písomné prehlásenie o čase odchodu z ŠKD (viď príloha Vyhlásenie o odchode z ŠKD ). Nakoľko nie je dovolený vstup rodičov do školy, dieťa bude v čase určenom rodičom vyslané pred HLAVNÝ vchod, kde ho môže čakať rodič. Vychovávateľka vyslaním žiaka v určenom čase z ŠKD, prestáva mať zodpovednosť za dieťa, ako aj za prebratie dieťaťa zákonným zástupcom, resp. osobou žijúcou v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

      8. Stravovanie – žiaci majú nárok na dotáciu.

      Strava pre ročníky 1.-5. sa vydáva od 11:05 hod. do 13:00 hod. podľa harmonogramu v priestoroch školskej jedálne. Mliečna desiata SA NEBUDE  vydávať.

      Žiadame zákonných zástupcov:

      - neuhrádzať júnovú platbu za stravu,

      - o včasné odhlasovanie a prihlasovanie stravy, strava sa odhlasuje deň vopred okrem pondelka, (v pondelok do 7,15 hod. a ostatné dni do 14,15 hod.),

      - o rešpektovanie nariadenia MŠ VVaŠ SR, že neodhlásená strava sa nemôže vydávať do obedárov, žiaci si nemôžu zobrať obed so sebou, zákonný zástupca nesmie vstupovať do priestorov jedálne a MŠ. (Svoje dieťa musí počkať pred areálom materskej školy.)

       

      Potrebné VYHLÁSENIA si môžete stiahnuť na našej webovej stránke. Kto nemá možnosť vytlačiť si dané VYHLÁSENIE, môže si tlačivo vyzdvihnúť na sekretariáte školy v piatok (29.5.) od 9:00-12:00 hod., alebo bude k dispozícii vo vytlačenej forme v obchode „Môj obchod Potraviny Majka“ v Pruskom od piatka (29.5.2020).

       

     • Prihlásenie do ŠKD a na stravovanie v šk.jedálni na šk.rok 2020/2021

     • Vážení rodičia,
      pre BUDÚCI ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 škola potrebuje zistiť záujem o stravovanie v školskej jedálni a pobyte dieťaťa v ŠKD (ŠKD sa týka len žiakov terajšieho 1.-3.ročníka ZŠ). Preto žiadame rodičov o vyplnenie prihlasovania na Edupage, pod rodičovským prihlásením, do stredy 03.06.2020. Prihlásenie je záväzné a nemenné! Po tomto termíne sa už nebude dať zmeniť Vaše rozhodnutie. Ak bude záujem o pobyt v ŠKD prevyšovať kapacitu a možnosti školy, do ŠKD budú prednostne prijatí žiaci 1.-3.ročníka ZŠ. Ďakujeme za pochopenie.

     • Usilovné včielky z 2.B

     • Žiaci z 2.B triedy sa v prvouke zoznámili so spoločenstvom včiel - včelstvom. Už vedia, z čoho sa skladá telo včielky, ako to funguje vo včelej rodine a aký úžitok máme z týchto drobných živočíchov. A samozrejme sa oboznámili aj s produktami, ktoré vďaka včelám máme a ktoré podporujú naše zdravie. Pridajte sa k nim a tiež si oslaďte deň sladučkým medíkom. Popritom si pozrite, aké krásne projekty vytvorili počas dištančného vyučovania :).

     • Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 1.6.2020

     • Vážení rodičia! 

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožňuje zriaďovateľom otvorenie 1. - 5. ročníka základných škôl a školských klubov detí (ďalej len „ZŠ 1 – 5“) od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi základných škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj  šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či ZŠ 1 – 5 otvoria a v akom režime. Žiakom, ktorí nebudú v škole, sprostredkuje škola distančné vzdelávanie doterajším spôsobom v rámci svojich možností tak, aby nepreťažovala tých zamestnancov, ktorí sa venujú prezenčnej forme výchovy a vzdelávania v základnej škole. Preto Vás urgentne prosíme, aby ste do ŠTVRTKU (21.05.2020) prostredníctvom rodičovského konta na Edupage potvrdili Vašu voľbu, aby sme mohli organizačne pripraviť a zabezpečiť nástup žiakov 1.- 5.ročníka ZŠ od 1.6.2020.

      Ďakujeme za spoluprácu. Vedenie školy

     • OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 6.ročníkov!

     • PROSÍME RODIČOV žiakov 6. ročníka, ktorí ešte doteraz písomne neoznámili svojim triednym učiteľkám (daniela.maschtovska@gmail.com, kosutova.marianna@zspruske.sk) výber druhého voliteľného predmetu v 7.ročníku ( jazykový – nejazykový variant), aby tak urobili najneskôr do 15.05.2020! 

      Základná škola je povinná v rámci voliteľných hodín ponúknuť žiakom terajšieho 6.ročníka ZŠ druhý cudzí jazyk (2 vyučovacie hodiny týždenne). ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom ponúka nemecký jazyk, ktorý sa začne vyučovať v školskom roku 2020/2021. V prípade nezáujmu o druhý cudzí jazyk si žiak môže vybrať nejazykový variant – konkrétne v 7.ročníku Osobnostný a sociálny rozvoj (v 8.ročníku Regionálna výchova, v 9.ročníku Mediálna výchova). Výber je záväzný až do 9. ročníka, bez možnosti zmeny. Ďakujeme za pochopenie.

    • BLOKOVÉ PROGRAMOVANIE
     • BLOKOVÉ PROGRAMOVANIE

     • V rámci projektu IT Akadémia sa naši žiaci učia aj programovať. Na dnešnej dvojhodinovke krúžku sme sa učili blokové programovanie v online prostredí za pomoci štúdia Minecraft Vodné dobrodružstvo. Spočiatku boli úlohy jednoduché, postupne sa však náročnosť zvyšovala. Na záver sme všetci zúčastnení získali aj certifikáty. Naši žiaci sú naozaj šikovní!

     • 2. CUDZÍ JAZYK - JAZYKOVÝ VARIANT

     • Vážení rodičia, milí žiaci 6. ročníka ZŠ,

      naša základná škola je povinná v rámci voliteľných hodín ponúknuť Vám druhý cudzí jazyk - od školského roka 2020/2021 to bude nemčina. Určite sa pýtate, či Vaše dieťa zvládne 2 jazyky, či sa im to nebude pliesť s angličtinou alebo dokonca si kladiete otázku načo 2 jazyky.

      Druhý cudzí jazyk na ZŠ tvoria len základné znalosti na úrovni A1. Nemusíte sa preto obávať, že to Vaše dieťa nezvládne. Sami dobre vieme, že jazyky nám otvárajú nové obzory, či už v podobe štúdia alebo práce v zahraničí, alebo ponúkajú  možnosti získať lepšiu pracovnú pozíciu.

      Využite teda ponuku získať základy nemeckého jazyka už na ZŠ a položiť tak dobré základy pre budúce štúdium.

      Viac info v priloženom videu alebo na pecus.rastislav(zavináč)zspruske.sk

      Mgr. Rastislav Pecuš

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Vážení rodičia,

      nakoľko sa mnoho rodičov nemôže dostať ku svojmu rodičovskému kontu na Edupage, systémom boli  opätovne rozposlané na Váš e-mail prihlasovacie údaje do rodičovského konta, ktorými sa môžete prihlásiť na školskú www stránku. Prístupové heslá rodičom sú každoročne  rozposielané na začiatku šk.roka elektronicky a Vám by mali prísť na Vašu e-mailovú adresu. Ak nie, tak zrejme je vaša e-mailová adresa neplatná alebo ste ju škole neposkytli. Prosíme do budúcnosti uvádzať presné kontakty na zákonných zástupcov, aby sme sa vyhli zbytočným komplikáciám. Ďakujem za pochopenie, Mgr. Košíková

     • Oznam pre rodičov žiakov 6.ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia,

      základná škola je povinná v rámci voliteľných hodín  ponúknuť žiakom terajšieho 6.ročníka ZŠ druhý cudzí jazyk (2 vyučovacie hodiny týždenne). ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom ponúka nemecký jazyk, ktorý sa začne vyučovať v školskom roku 2020/2021. V prípade nezáujmu o druhý cudzí jazyk si žiak môže vybrať nejazykový variant – konkrétne v 7.ročníku Osobnostný a sociálny rozvoj (v 8.ročníku Regionálna výchova, v 9.ročníku Mediálna výchova). Výber je záväzný až do 9. ročníka, bez možnosti zmeny!

      Rodičov žiakov 6. ročníka žiadame, aby triednym učiteľom (daniela.maschtovska@gmail.com; kosutova.marianna@zspruske.sk) oznámili svoj výber ( jazykový – nejazykový variant), ktorý bude ich dieťa navštevovať povinne od 7. ročníka v rozsahu 2 hodiny týždenne, do 10.05.2020.

     • Projektová prvouka

     • Žiaci 2.ročníka ZŠ sa počas uplynulých dní na hodinách prvouky naučili, aký úžitok má človek z chovania živočíchov, či pestovania rastlín. O tom, že učivo zvládajú, hovoria aj ich krásne projekty, na ktorých doma pracovali. Všetkých usilovných druhákov veľmi chválim. Mgr. Košíková

     • Javajka, maňuška či marioneta?

     • Viete, aký je rozdiel medzi javajkovým, maňuškovým a marionetovým bábkovým divadlom? Ak nie, neváhajte sa spýtať našich žiakov 5. ročníka. Tí v rámci projektového vyučovania (výnimočne realizovaného teraz doma) jednotlivé typy bábok zhotovovali. Nechýbala im tvorivosť a obzvlášť ich treba pochváliť za snahu a čas, ktorým si vyplnili tieto náročné dni doma.

      Nech sa páči! Pozrite si bábky, čo potešia nielen babky! :)