• Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      keďže sme tento rok nestihli nahrať reláciu venovanú všetkým učiteľom, aspoň touto formou si zaspomínajme, ako sme si 28. marec pripomenuli v roku 2019 ;-)

      Krásny deň a veľa pozitívnej energie všetkým!

      Michaela Pecušová

      Deň učiteľov

       

       

     • Prerušenie vyučovania v ZŠ a MŠ až do odvolania

     • Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR nariadil minister školstva nasledujúce opatrenia: 

      •  vyučovanie v ZŠ a prevádzka MŠ zostávajú naďalej prerušené do odvolania
      •  pre školský rok 2019/2020 sa ruší  Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka
      •  prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára 
      •  prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna
      •  zápis do 1.ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020, ale bez osobnej prítomnosti detí (viac informácii neskôr nájdete na našej webovej stránke)
      •  podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020 (viac informácii zverejníme na našej webovej stránke)

      Výučba naďalej prebieha formou elektronickej komunikácie, cez Edupage. Ďakujeme vyučujúcim, všetkým zodpovedným rodičom i žiakom, ktorí zvládajú túto neľahkú situáciu a želáme veľa trpezlivosti, síl a hlavne zdravia.

     • Zmena termínu Noci s Andersenom

     • Vážení rodičia, milí tretiaci a štvrtáci.

      Tí, ktorí ste sa prihlásili na čitateľskú aktivitu Noc s Andersenom, ktorá sa mala konať 27.3.2020, nezúfajte. 

      Z dôvodu opatrení pred šírením koronavírusu sa termín Noci s Andersenom PRESÚVA ( a dúfame, že do konca tohto školského roka aj bude, lebo máme už pre vás pripravené aktivity i odmeny :) ). Presný termín akcie zatiaľ nebol stanovený, bude vyhlásený podľa aktuálnej situácie v krajine. V tejto chvíli sa musíme chovať zodpovedne a nikoho nevystavovať zdravotnému riziku. Využite však tento čas na čítanie - čítajte si pre seba, čítajte súrodencom, rodičom, skúste napísať svoju knihu alebo sa zahrajte na ilustrátorov a nakreslite k príbehom pekné obrázky. DOČÍTANIA :)  Mgr. Košíková

     • Nemáme prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      počas zatvorenia školy z dôvodu šírenia koronavírusu vyučujúci komunikujú so žiakmi prostredníctvom Edupage. K obsahu sa dostanete cez: 

      POČÍTAČ (PC), NOTEBOOK (webová stránka Edupage - navštívte domovskú stránku školy https://www.zspruske.edupage.org/) alebo SMARTFÓN (mobilná aplikácia EduPage).

      Nemáme prázdniny! Žiaci sa momentálne vzdelávajú tzv.samoštúdiom s tým, že vyučujúci zadávajú úlohy pre žiakov a pokyny na ich riešenie, vysvetľujú učivo pomocou prezentácií, videí. Preto je dôležité, aby sa žiaci prihlásili na Edupage prostredníctvom svojho žiackeho konta. Rodičovské konto je iné ako žiacke konto.

      ŽIACKE KONTO EDUPAGE  slúži žiakom, aby si môžu pozerať svoje výsledky, známky, hodnotenia. Zo žiackeho konta je nemožné podpisovať známky! Na tomto mieste nájdu aj domáce úlohy. K domácim úlohám sa dostanú síce aj bez prihlásenia na Edupage, ale nie k ich prílohe, ktoré bývajú rovnako dôležité ako zadania (tvoria ich napr. naše poznámky a pomôcky k učivu, prezentácie, testy, atď...). A práve v tomto čase je dôležité, aby sa žiaci prihlasovali pod svojim žiackym kontom, aby mohli pracovať podľa pokynov pedagógov, ktorí im zasielajú materiály k štúdiu, prezentácie a iné úlohy.

      RODIČOVSKÉ KONTO EDUPAGE  je určené rodičom. Funguje podobným spôsobom ako žiacke s tým rozdielom, že slúži ako spätná väzba pre školu, že rodičia známky, hodnotenia, poznámky videli a vzali ich na vedomie. Z rodičovského konta nie je možné otvoriť prílohy domácich úloh, ktoré posiela učiteľ žiakom (aby rodič nerobil úlohy za dieťa 😊 ). Podpísať známky možno len z rodičovského konta!  Môžete si ho zriadiť len vtedy, ak ste škole povolili používať na komunikáciu svoju mailovú adresu. Je vo Vašom záujme, aby sa dieťa nedostalo k Vášmu heslu a nevystupovalo ako rodič. 

      Sledujte priebežne webovú stránku školy a aplikáciu Edupage. Ak žiak stratil svoje prihlasovacie údaje do Edupage, napíšte meno a priezvisko žiaka + triedu na e-mailovú adresu kosikova.silvia@zspruske.sk, heslo Vám pošleme. 

      Nezabudnite naďalej zostať doma! Spoločne to zvládneme 😊

     • Heslo na EDUPAGE

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      v dňoch prerušeného vyučovacieho procesu budú žiakom zasielané zadania práce na doma z jednotlivých vyučovacích predmetov prostredníctvom  správ v EDUPAGE  alebo po prihlásení sa na webovú stránku školy.

      Ak žiak stratil prihlasovacie údaje do Edupage, môžete napísať správu na e-mail kosikova.silvia@zspruske.sk, kde uvediete meno a priezvisko žiaka a triedu, ktorú navštevuje. V priebehu pondelka budeme rozposielať prihlasovacie údaje späť na Váš e-mail.

      V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy a  pedagógov prostredníctvom ich pracovných e-mailových adries (v tvare:  priezvisko učitela.meno ucitela@zspruske.sk   - bez diakritiky).

       

       

     • Mimoriadny oznam!

     • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR bude základná škola i materská škola zatvorená od 16.03.2020 (pondelka) na 14 dní z dôvodu prebiehajúcich opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID - 19! V dňoch prerušeného vyučovacieho procesu budú žiakom zasielané zadania práce na doma z jednotlivých vyučovacích predmetov prostredníctvom  správ v EDUPAGE  alebo po prihlásení sa na webovú stránku školy. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy a  pedagógov prostredníctvom ich pracovných e-mailových adries (v tvare:  priezvisko učitela.meno ucitela@zspruske.sk   - bez diakritiky). V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky našej školy.

      Vážení rodičia, priatelia školy, milí žiaci, žiadam Vás, aby ste dodržiavali odporúčané pravidlá a hygienické opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID - 19! Správajte sa zodpovedne vo vzťahu ku sebe, ako aj vo vzťahu ku svojmu okoliu, aby sme túto náročnú situáciu všetci zvládli s čo najmenšími ujmami na našom zdraví. Riaditeľka školy, PaedDr. Adela Jureníková

       

     • Poďakovanie

     • Vedenie ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom ďakuje firme MP Motors Pruské, konkrétne pánovi Milošovi Pechancovi, za zapožičanie stroja na mikrobiologickú dezinfekciu ozónom. Ozón O3 ako dezinfekčný a dezodoračný prostriedok sa vyznačuje výnimočne silnými oxidačnými a dezinfekčnými schopnosťami. Účinok ozónu je niekoľko tisíckrát rýchlejší ako u chlóru. Vďaka tomuto prístroju sme dezinfikovali všetky triedy a spoločné priestory budovy školy a MŠ. ĎAKUJEME

     • Prerušenie vyučovania v ZŠ a MŠ

     • Na základe pokynu zriaďovateľa obce a riaditeľky školy dňoch 12.03.2020 (štvrtok) a 13.03.2020 (piatok) prerušujeme vyučovací proces v ZŠ a MŠ z dôvodu prevencie pred šírením respiračných ochorenídezinfekcie priestorov školy. Všetky plánované hromadné aktivity sa na dočasné obdobie rušia. Zároveň je vydaný zákaz športových aktivít v školskej telocvični do nedele (vrátane).

      V dňoch prerušeného vyučovacieho procesu budú žiakom  zasielané zadania práce na doma z jednotlivých vyučovacích predmetov prostredníctvom  správ v EDUPAGE  alebo po prihlásení sa na webovú stránku školy. Odporúčame rodičom, aby so svojimi deťmi nenavštevovali miesta, kde sa predpokladá vyššia koncentrácia ľudí, ale aby sa deti zdržiavali v domácom prostredí a dodržiavali naďalej hygienické opatrenia!

      Strava zo školskej jedálne je hromadne na tieto dni odhlásená.

      Opätovný nástup do školy je predbežne stanovený na pondelok 16.03.2020, v prípade zmeny bude nástup oznámený prostredníctvom webovej stránky školy a obecnými rozhlasmi.

     • 2.usmernenie MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA:

      1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

      2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

      Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

      DÔRAZNE apelujeme na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu! Apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.

      Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

      - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

      - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

      - v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

      Call centrá:

      · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

      · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia, milé deti,

      srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa uskutoční 07. a 08. apríla 2020 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod. v budove ZŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské (starý pavilón, 2. poschodie).

      Na zápis je potrebné si priniesť: žiadosť zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka (podpis oboch zákonných zástupcov), rodný list dieťaťa, 13 € (na zakúpenie pomôcok do 1. ročníka).

      Na základe odporúčaní Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020 sa zápisu detí do prvého ročníka ZŠ zúčastnia okrem kvalifikovaných učiteliek pre ISCED1 aj pracovníci CPPPaP (psychológ, špeciálny pedagóg), učiteľky materskej školy.

     • Tehlička 2020

     • V týchto dňoch prebieha celoslovenská pôstna zbierka Tehlička, do ktorej sa naša škola každoročne zapája. Tento rok je projekt zameraný na pomoc deťom a mladým v utečeneckom tábore Kakuma v africkej Keni, ktorým záplavy ničia školy a tým je ohrozená možnosť ich vzdelávania.

      Viac info na www.tehlicka.sk

    • Digitálne technológie a 3D tlač na hodinách informatiky 4. ročníka
     • Digitálne technológie a 3D tlač na hodinách informatiky 4. ročníka

     • Dňa 5.3.2020 sa v rámci NP IT Akadémia žiaci 4. ročníka oboznámili s modernými digitálnymi technológiami súčasnosti, s virtálnou a zmiešanou realitou a 3D tlačou. Spolu s lektorom si pozreli krátke video, ako funguje 3D tlačiareň, čo všetko je potrebné k tomu, aby sa 3D model dal vytlačiť. Zároveň mohli vidieť, ako si vytvoriť svoj 3D model v online prostredí programu Tinkercad, prípadne z akej stránky si ho stiahnuť a potom upraviť, či vytlačiť. Najaktívnejší žiaci boli na záver odmenení malými darčekmi vytlačenými na našej 3D tlačiarni.

      Tieto aktivity sa uskutočňujú v rámci NP IT Akadémia, kde naša škola získala IT ScienceLab - laboratórium na podporu výučby informatiky, matematiky, biológie, geografie a fyziky.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 20.2.2020 sa v priestoroch novej školskej knižnice konalo školské kolo umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Svoje recitátorské umenie prišlo predviesť celkom 25 žiakov 1.stupňa ZŠ. Porota, v zložení Mgr. Košíkovej, Mgr. Ondrejičkovej, Mgr. Smolekovej a p. Bugáňovej mala pred sebou veľmi ťažkú úlohu – vybrať spomedzi súťažiacich tých najlepších recitátorov v jednotlivých kategóriách. Na prvých priečkach sa umiestnili títo žiaci:

      v  kategórii POÉZIA: 1. miesto – Lucia BACKOVÁ  (3.B)

      2. miesto – Vanesa UHERKOVÁ (2.B)

      3. miesto – Gabriela BACKOVÁ (3.B)     Michal MIČUDA (2.A)

       

      V kategórii PRÓZA:  1. miesto – Ema PECUŠOVÁ (3.B)

      2. miesto – Ela PREKOPOVÁ (4.B)

      3. miesto – Emma PAGÁČOVÁ (3.A)

       

      Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v rovnaký deň uskutočnilo aj na 2. stupni našej školy, kde z triednych kôl postúpilo celkom 17 žiakov. Porota, v zložení Mgr. Barényiovej, Mgr. Kurekovej a Mgr. Pecušovej rozhodla, že na 1. mieste v kategórii POÉZIA sa umiestnila žiačka Klára PAGÁČOVÁ a v kategórii PRÓZA obsadila 1.miesto žiačka Barbora KOVÁČIKOVÁ.

       

      Všetkým výherkyniam srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

     • Preventívne opatrenia

     • Vážení rodičia,

      prosíme o dôkladné prečítanie si usmernenia MŠVVaŠ SR o preventívnych opatreniach s cieľom ochrany ľudí pred koronavírusom.  V prípade, že žiaci alebo zamestnanci školy boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie, ktorého príznaky sú ako u klasickej chrípky: teplota nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačná doba je 2- 14 dní.

      Ministerstvo školstva odporúča dodržiavať preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd

      - pri kašľaní zakryť si ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša

      - vyvarovať sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.