• Úspech v súťaži, ktorú organizuje ...

     • 27. 11. 2019 sa v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Svoje vedomosti a schopnosti si otestovalo 12 najlepších žiakov kategórie C z nášho regiónu, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. mieste.

      Našu školu v tejto obvodnej súťaži reprezentovala Simona Papíková z 9.B triedy. Podarilo sa jej získať pekné 3. miesto, ku ktorému jej srdečne blahoželáme!

     • Okresné kolo vo vybíjanej - základné školy mladšie žiačky a žiaci

     • Dňa 11. 11. 2019 sa žiaci a žiačky 3. a 4. ročníka našej školy zúčastnili Okresného kola vo vybíjanej - základné školy mladšie žiačky a žiaci. Súťaž sa konala na ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom. Družstvo v jednotlivých zápasoch získalo 2 výhry a 2 prehry. Umiestnili sa na 4. mieste. Školu reprezentovali: Hajdúchová Nina, Kolmanová Ema, Košíková Dorota Lea, Koyš Marek, Suchánek Adam, Tomáš Samuel, Trenčan Lukáš všetci zo 4. A triedy, Balážová Eliška, Mináriková Adriana zo 4. B, Pagáč Lukáš z 3. A  a Dobrodenka Martin z 3. B triedy. Dievčatám a chlapcom gratulujeme.

     • Okresné kolo v bedmintone žiakov

     • Okresné kolo v bedmintone žiakov sa konalo v Ilave v športovej hale TJ Sokol Ilava, dňa 6. 11. 2019. Našu školu reprezentovali žiaci Michal Staňo 6. A a Vladimír Mischinger 6. B trieda. Žiaci získali 3. miesto. Gratulujeme za pekné umiestnenie.

    • LEGO MINDSTORM EDUCATION EV3
     • LEGO MINDSTORM EDUCATION EV3

     • V mesiaci november 2019 sa žiaci 4.A a 4.B spolu so svojimi učiteľmi na hodinách informatiky oboznámili so základmi programovania Lego Mindstorm Education EV3. Mohli si pozrieť jednotlivé senzory, ktorými robot disponuje, ako aj ukážky práce pri pri programovaní jednotlivých súčastí. Náš žiak, Maroš Mojto, ktorý v rámci NP IT Akadémia navštevuje krúžok robotiky, im predviedol, ako sa taký robot programuje, aká príprva predchádza samotnému naprogramovaniu. Tieto aktivity sa uskutočňujú v rámci NP IT Akadémia, kde naša škola získala IT ScienceLab - laboratórium na podporu výučby informatiky, matematiky, biológie, geografie a fyziky.

     • Riaditeľské voľno pre žiakov 6.-9.ročníka ZŠ

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 20. 11. 2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - TESTOVANIE 5-2019 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

      Žiaci 6.- 9. ročníka ZŠ budú mať v tento deň riaditeľské voľno. Počas riaditeľského voľna budú všetci žiaci II.stupňa odhlásení z obeda.Vyučovanie bude riadne pokračovať vo štvrtok 21. 11. 2019.

       

     • CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE PIATAKOV T5-2019

     • Milí piataci, vážení rodičia,

      dňa 20. novembra  2019 sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 5.  ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnia sa ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci prídu do školy o 7:45 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:15 hod.

      Cieľom TESTOVANIA 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň poskytnúť školám i širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov okolitých ZŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu. Znamená to, že v každej triede bude okrem školského administrátora aj nestranný pozorovateľ  z inej školy alebo štátnej inštitúcie.

      Viac informácií o Testovaní 5 nájdete na    https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

      Vedenie školy želá všetkým piatakom dosiahnutie dobrých výsledkov.

      Mgr. Dana Svoradová – koordinátor testovania

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 14. 11. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov 8. a 9. ročníka (kategória C), ktorí si otestovali svoje vedomosti a schopnosti v troch častiach: práca s textom – testová forma, transformácia textu a ústny prejav. Pre niektorých bola náročná už prvá časť, a tak to, bohužiaľ, vzdali hneď po prvom kole. Ostatní zabojovali a tu sú konečné výsledky úspešných riešiteľov (podmienkou bolo získať minimálne 40 bodov z maximálneho počtu 55):

      1. miesto – Simona Papíková, 9.B (49 bodov)
      2. miesto – Samuel Bórový, 9.B (46 bodov)
      3. miesto – Ivana Rosinová, 9.B (45 bodov)
      4. miesto – Urban Cíbik, 8.A (42 bodov)

      Pochvalu si zaslúžia tiež títo žiaci: Ján Šatka (8.A), Vladimír Čokina (8.B), Laura Láššová (9.B), Terézia Florišová (8.A) a Nina Matuščinová (8.A).

      Všetkým súťažiacim vyslovujeme pochvalu, víťazke blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže, ktoré sa bude konať 27. 11. 2019 v Dubnici nad Váhom.  

     • Predškoláci na exkurzii u akademického sochára

     • V pondelok, 11. novembra 2019, asi všetci čakali, že príde Martin na bielom koni. Neprišiel a pre nás predškolákov to bola dobrá správa. Mohli sme sa vybrať na návštevu k akademickému sochárovi Mgr.art. Dominikovi Mončekovi, ktorý si s potešením našiel čas na malých predškolákov. Predškoláci boli plní radostného očakávania, čo nás v ateliéri uja Dominika (tak ho oslovovali) čaká. Dominik Monček nám postupne predstavil svoju tvorbu, ktorá je naozaj veľmi bohatá. Pracovať s kameňom, drevom a dokonca aj s kovom si vyžaduje nielen bohatú fantáziu, ale aj veľkú silu a trpezlivosť. Tým všetkým Dominik Monček disponuje, a tak nás vtiahol do sveta rozprávky cez svoje diela. Predstavil nám spiacu princeznú, vytesanú z dreva a rôzne postavy stvárňujúce človeka v životných situáciách. Ako nám prezradil, rozprávky má veľmi rád a tak priamo pred našimi očami vytvoril z hliny vlka z rozprávky o Červenej Čiapočke. Deťom sa jeho tvorba veľmi páčila a ujovi Dominikovi kládli veľa zvedavých otázok. Po príchode do materskej školy si chceli predškoláci vyskúšať, čo videli, aj sami. A tak modelovali zo slaného cesta a z plastelíny. Za ochotu podeliť sa s nami o svoj čas a o svoj tvorivý potenciál ešte raz akademickému sochárovi Dominikovi Mončekovi úprimne ďakujeme.

      Učiteľky z MŠ

       

     • Voľné pracovné miesto vychovávateľky v ŠKD

     • V zmysle § 84 zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy,

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória:     vychovávateľka v školskom klube detí

       

      Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

      1. Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore vychovávateľstvo.

      2. Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v študijnom programe vychovávateľstvo.

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - termín nástupu 08. 01. 2020,

      - pracovná zmluva na dobu určitú:1 rok,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: aspoň 1 rok,

      - hrubá mzda-od 711, 50 €.

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy alebo emailom do 29. 11. 2019.