• TEHLIČKA 2019

     • Ďakujeme všetkým deťom, ich rodičom a starým rodičom, pedagógom a rovnako ako i ostatným, ktorí sa zapojili do 14. ročníka celoslovenskej pôstnej zbierky Tehlička. Vyzbierali sme spolu 514,36 €. Cieľom projektu je informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti i k spoluzodpovednosti.

      Vyzbierané finančné prostriedky boli zaslané na účet verejnej zbierky 24. 4. 2019. Peniaze budú použité na pomoc obyvateľom Kérale v Indii obnoviť povodňou poškodené domovy.

      viac info na: www.tehlicka.sk

     • Úspech na biologickej olympiáde

     • Dňa 16.4.2019 sa v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo biologickej olympiády – kategória E. Našu školu reprezentovala žiačka 9.B triedy Dominika Hrajková, ktorá v odbornosti zoológia získala pekné 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za  vzornú reprezentáciu školy.

     • Veľkonočné prázdniny

     • V súlade s POP na školský rok 2018/2019 je termín veľkonočných prázdnin od 18. apríla do 23. apríla 2019. Vyučovanie sa začína dňa 24. apríla2019 (streda).

      Všetkým deťom, rodičom, kolegom a priateľom školy prajeme príjemné prežitie sviatkov.

     • Matematická olympiáda

     • Dňa 9. apríla 2019 sa na ZŠ v Ilave uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády. V kategórii M7 sa na 3. mieste umiestnil žiak 7.A triedy Boris BOBÁČIK.

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Deń narcisov 2019
     • Deń narcisov 2019

     • Do galérie Deń narcisov 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 11. apríla 2019 sa na Slovensku konala tradičná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Stovky dobrovoľníkov si s hrdosťou oblieklo žlté tričko a vyšlo do ulíc s cieľom pomáhať.

      Aj naša škola sa zapojila do tejto jedinečnej zbierky. Tento rok sa čisto dievčenský tím dobrovoľníčok z 9.A a 9.B s úsmevom vydal do ulíc obce Pruské. Dievčatá najprv oslovili žiakov ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča. Naše deti ochotne prispeli na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Malý žltý kvietok ich pocit šťastia iba znásobil.  Pripnutím narcisu sme im vyjadrili spolupatričnosť.

      Tento rok sa nám podarilo vyzbierať rekordnú sumu 1047,-€

                                        Ďakujeme

       

     • Aprílové športovanie

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci 6. – 9. ročníka zabávali športom. CVČ zorganizovalo II. ročník „školskej ligy v sedbale“  zmiešaných družstiev.

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách, mladší žiaci 6. – 7. ročník a starší žiaci 8. – 9. ročník. Žiaci bojovali s veľkým nasadením. Zápasy boli veľmi vyrovnané, rozhodovali v nich maličkosti a trocha aj šťastie.

      Turnaja sa zúčastnilo aj veľa fanúšikov, ktorí prišli povzbudiť svoje tímy a zároveň sa pobaviť. Bolo to príjemné popoludnie, ktoré o rok určite zopakujeme.

      Víťazmi sa stali všetci.

       

      Konečné poradie mladších žiakov:                                          Konečné poradie starších žiakov:

      1. miesto 6.B trieda                                                                    miesto 9.A
      2. miesto 7.A trieda                                                                    miesto 9.B
      3. miesto 7.B trieda                                                                    miesto 8.A
      4. miesto 6.A trieda
     • Netradičná hodina chémie

     • Dňa 28. marca 2019 žiaci 9.B na hodine chémie preberali tému zdravá výživa. Zobrali to skutočne od podlahy a premietli to do reality. Priniesli si rôzne zdravé potraviny a pripravili skutočne vynikajúce zdravé pokrmy.

      Touto cestou ďakujem za pomoc aj rodičom, ktorí im dali peniažky na nákup potravín. Žiaci boli nadšení a odchádzali z hodiny posilnení rôznymi vitamínmi.

      učiteľka chémie

     • Prijímanie detí do materskej školy

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude:

      v dňoch  od 29.4. 2019  – 03.05.2019,  od  11,00 – 15,30 hod.

       Miesto podávania žiadostí:  Materská škola

      Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa školy pre materskú školu

       

      Pri prijímaní dieťaťa zákonný zástupca  predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave   dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Formulár žiadosti je zverejnený na www.zspruske.sk, záložka – materská škola – tlačivá na stiahnutie,  alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v termíne prijímania detí v MŠ.

       

      PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

      Prednostne sa prijímajú:

      • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
      • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

       Ostatné kritéria prijímania detí:

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnaných zákonných zástupcov, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, deti ktoré k 31. augustu 2019 dovŕšia tri roky veku života.

      Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa sa vydávajú spravidla do konca júna 2019

       

       

                                                                                  PaedDr. Jureníková Adela

                                                                                           riaditeľka školy

     • Noc s Andersenom

     • 36 odvážnych žiakov 3.ročníka sa z piatka na sobotu (29.-30.3.2019) vydali na dobrodružnú Noc s Andersenom. Čakal na nich bohatý večerný program súvisiaci s príbehmi dánskeho rozprávkara. Deti počas noci navštívili aj hasičskú zbrojnicu v Pruskom, ako aj kláštornú kryptu, kde je pochovaný básnik a kňaz Martin Hugolín Gavlovič. O druhej hodine ráno únava zdolala statočných čitateľov, a tak vkĺzli do pripravených spacákov a sladko (hoci krátko) si pospali. Ráno deti po raňajkách čakalo vyhodnotenie a unavení, no veríme, že plní zážitkov, odchádzali domov. Veríme, že aj o rok sa nájdu odvážni čitatelia, ktorí s nami prežijú Noc s Andersenom.

      Za spoluprácu ďakujeme: 

      Rade rodičov pri ZŠ s MŠ H.Gavloviča

      Dobrovoľnému hasičskému zboru v Pruskom

      Správcovi farnosti - Mgr. Folučkovi,  aj p. Hlaváčovi

      RIMC Motýlik Pruské

      Pizzerii Di Suizi Pruské

       

      Mgr. Košíková, Mgr. Valašíková