• /
    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Z jej iniciatívy sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

      Aj na našej škole sme si pripomenuli tento významný deň 26. septembra 2018. Pre žiakov 8. a 9. ročníka boli pripravené aktivity v 3 svetových jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole. V druhej časti sa dozvedeli o typických jedlách, ktoré charakterizujú jednotlivé krajiny. Ani naše „jazýčky“ neobišli naprázdno. Na záver sme ochutnali z dobrôt, ktoré sú príznačné pre jednotlivé národy.

      Európsky deň jazykov pokračoval aj 28.9.2018 ukážkou konverzačnej hodiny z anglického jazyka pre žiakov 9. ročníka. Naša bývalá žiačka, dnes už absolventka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Mgr. Dagmar Mišíková nám priblížila priamu metódu- DME (Direct Method for English), ktorú si mohli žiaci na vlastnej koži vyskúšať.

      Ďakujeme všetkým za ochotu, pomoc a účasť na týchto aktivitách.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,


      plenárne ZRŠ sa uskutoční dňa 27. 09. 2018 o 16:00 hod. v školskej telocvični.

      Po skončení plenárneho ZRŠ sa uskutočnia triedne združenia v kmeňových triedach. Žiadame všetkých zákonných zástupcov žiakov o účasť na plenárnom ZRŠ a následne triednych ZRŠ z dôvodu informovania zákonných zástupcov o účele poskytovania osobných údajov žiakov a z dôvodu vyjadrenia písomného súhlasu alebo nesúhlasu zákonných zástupcov žiakov na spracúvanie osobných údajov žiakov školou.

     • Poznávame Slovensko vlakom

     • Krúžok Poznávame Slovensko vlakom sa mení na Ideme vlakom. Vidíme sa v októbri :)

    • OZNAM VEDÚCEJ ŠJ
     • OZNAM VEDÚCEJ ŠJ

     • V školskom roku 2018/2019 sa platba za stravné v školskej jedálni od 03.09.2018  m e n í.

      Stravná jednotka ZŠ:

      1. stupeň :          0,95  €   

      2. stupeň :          1,01  €   

      Desiata:              0,29  €   

      Spôsob platby :

      Spôsob platenia stravného:  trvalý príkaz v banke, internet banking, šek
      Odporúčam rodičom, aby si zadali v banke trvalý príkaz na úhradu stravného.

      ZŠ 1. stupeň paušál :     19,- €

      ZŠ 2. stupeň paušál:     20,20 €

      ZŠ desiata paušál:      5,80 €

      Údaje k platbám :

      Číslo účtu:                        1644838356 / 0200
      IBAN:                 SK97 0200 0000 0016 4483 8356

      Variabilný symbol            20182019  / školský rok /

      D ô l e ž i t é : !!!!!!!!

      Veľmi dôležité je do správy  pre adresáta uviesť meno priezvisko a triedu stravníka (dieťaťa).

      Bez týchto údajov nie je možné identifikovať, za koho bolo stravné uhradené.

      Termín platieb :

      Trvalý príkaz treba zadať k 20. dňu v mesiaci. Táto platba platí na nasledujúci mesiac.

      V mesiaci september budú 2 platby, aby sa nabehlo na platenie mesiac vopred. Na začiatku septembra do 15. a platba na mesiac október do 22. septembra.

      Posledná platba v aktuálnom školskom roku bude 20. mája a platiť bude na mesiac  jún 2018.

      Upozorňujeme na dodržiavanie termínu úhrad za stravné vždy do 20. dňa v mesiaci vopred.

      V prípade, že platba nebude včas na účte ŠJ, nebude možné stravu vydať.

      Odhlasovanie stravy :

      Odhlasovanie stravy je možné v pondelok do 7:15 hod. osobne alebo telefonicky u zamestnankýň ŠJ

       ( nie u vyučujúcich), alebo cez internet /prihlásiť sa heslom kliknúť na jedálnom lístku označiť deň, ktorý chcete odhlásiť/ v utorok až piatok sa strava odhlasuje deň dopredu do 14:15 hod.

      V prípade ochorenia žiaka je možné v prvý deň choroby vziať si obed do vlastného, čistého obedára v čase výdaja od 12.00 – 13.20 hod.

       tel.čísle :  042/44 92722

      Hodnota čipu je 1 ,- € pri jeho strate 3,- alebo poškodení musí stravník túto sumu nahradiť. V jedálni na výdajnom okienku je umiestnené čítacie zariadenie, kde si stravník priloží čip, ktorý ho oprávňuje na odobratie stravy. Pracovníci kuchyne podľa evidencie prepojenej cez PC vidia meno stravníka a triedu. Na základe toho vydajú obed. Ak stravník čip zabudol, musí požiadať pracovníčku kuchyne, aby nastavením v PC umožnila obed vydať.

       

      Vyúčtovanie :

      Prípadné odhlásenie zo stravy pôjde do preplatkov, ktoré bude vyúčtované v mesiaci júl 2019. Preplatky za šk. rok 2017/2018 sa budú vracať od 10.09. do 14.09.2018 v čase od 07.00 do 15.00 hod. v kancelárii vedúcej ŠJ