• /
    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že veľkonočné prázdniny sú podľa POP na školský rok 2017/2018 v termíne od 29. marca 2018 do 03. apríla 2018. Ďalej Vám oznamujeme, že dňa 04. apríla 2018 bude žiakom 1. až 9. ročníka udelené riaditeľské voľno na základe oznámenia Slovenskej distribučnej a. s. o prerušení distribúcie elektriny pre ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské v termíne od: 04. 04. 2018 07:30 hod. do 04. 04. 2018 18:30 hod. Riadne vyučovanie a začína dňa 05. apríla 2018 (vo štvrtok).

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Vážení rodičia a milé deti,

      srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční

      11. a 12. apríla 2018 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod. v budove ZŠ

      Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské (starý pavilón, 2.poschodie).

      Na zápis je potrebné si priniesť:

      • žiadosť zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka (podpis oboch zákonných zástupcov)
      • rodný list dieťaťa,
      • 12 € (na zakúpenie pomôcok do 1. ročníka).

      Na základe odporúčaní Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok

      2017/2018 sa zápisu detí do prvého ročníka ZŠ zúčastnia okrem

      kvalifikovaných učiteliek pre ISCED1 aj pracovníci CPPPaP (psychológ,

      špeciálny pedagóg), učiteľky materskej školy.

                                                                        

      Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

       

      PaedDr. Adela Jureníková

      riaditeľka školy

       

       

    • OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY
     • OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

     • Dňa 14. marca 2018 si  najlepší riešitelia školských kôl matematickej súťaže PYTAGORIÁDA v kategóriách P3 – P8 zmerali sily na okresnom kole, ktoré sa konalo na ZŠ s MŠ Pod Hájom v Dubnici nad Váhom. Naši žiaci sa  konkurencie nezľakli, práve naopak. V súťaži, kde o úspechu rozhoduje nielen presný výsledok, ale aj rýchlosť počítania, ukázali, že patria medzi najlepších.

       Úspešnými riešiteľmi sa stali nasledovní žiaci našej školy:

      Kategória         Umiestnenie     Meno žiaka        Trieda   Body za úlohy   Body za čas        Súčet bodov

      P3                        1.                 Aleš SUCHÁNEK  3.B       12                           10                           22

      P4                        7.                 Alexej KOŠÍK       4.B       10                          10                           20

      P5                        1.                 Tomáš FOJTÍK     5.A        15                           10                           25

                                  12.               Marco KRNÁČ     5.A        11                            9                             20

                                  13.               Daniel KOVÁČ     5.A        11                           9                             20

                                  24.               Martin GREGOR  5.B        10                           9                             19

      P6                        2.                 Boris BOBÁČIK    6.A       12                           8                             20

                                  6.                 Peter MAGDÍK      6.A       11                           8                             19

       

      Úspešným riešiteľom  blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

     • Návšteva Divadla Jána Palárika v Trnave

     •      Dňa 12.3.2018 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Modrý vták. Táto symbolistická hra pochádza z dielne belgického dramatika a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Mauricea Maeterlincka.

           Rozprávkové dobrodružstvo dvoch chorých súrodencov si nás získalo hneď od prvého momentu. Klobúk dole dávame pred réžiou, hereckými výkonmi či kostýmami. Tento nežný príbeh plný čistej lásky nám okrem iného ukázal aj to, ako sa človek dokáže vyrovnať s bolesťami či smrťou. Pozornosť našich chlapcov a dievčat bola zameraná nielen na pútavý dej, ale aj emotívnu hudbu či humorné situácie. V hre nebolo žiadne „hluché“ miesto.        

           Cieľom našej exkurzie bolo upevniť si poznatky z dramatického umenia, ale hlavne vnímať dôležité morálne hodnoty, ktoré Maeterlinck vyjadril myšlienkou: „Skutočné šťastie nemožno naháňať. Je ukryté v nás a v našej schopnosti súcitiť a rozdávať šťastie ostatným.“

           Určite odporúčame vidieť!;-)  


    • IT Akadémia
     • IT Akadémia

     • Vážení rodičia,

      od marca 2018 až do júna 2020 budú prebiehať na našej škole aktivity spojené s národným projektom „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. Nakoľko sme  boli vybraní ako IT Akadémia partner, niektorí žiaci našej školy budú absolvovať rozličné aktivity v rámci tohto projektu. Základná škola bude vybavená aj IT Science Lab, kde si žiaci budú môcť zdokonaľovať svoje zručnosti v oblasti IT technológií a v oblasti technických a prírodných vied.

      V nasledujúcom týždni budú vybraní žiaci 2. stupňa absolvovať Test bádateľských zručností, kde si overia svoje vedomosti a zručnosti z technických a prírodných vied. Zároveň absolvujú aj Test informatického myslenia.

      V mesiacoch marec až jún 2018 budú žiaci v niektorých ročníkoch overovať pod vedením svojich vyučujúcich inovatívne metodiky v predmetoch biológia, chémia, geografia, fyzika a informatika.

      Viac informácií o projekte na http://itakademia.sk/sk/domov/

       

      Mgr. Rastislav PECUŠ

      Expert pre implementáciu inovácií vzdelávania IT Akadémia

       

     • Exkurzia - divadlo LUDUS, Bratislava

     • Čo ak život pripomína komiks?

      Divadlo LUDUS (v priestoroch divadla L+S) žiakom 7. a 8. ročníka dňa 15. 03. 2018 predstavilo  inscenáciu POZOR, DOuBle STRESS! (podľa románu  Juraja Šebestu Venussha - Ťažký týždeň). V rodinnom divadelnom komikse sledovali dospievanie 13-ročnej Lucie, ktorú trápi hroziaci rozchod rodičov, problémy v škole, kamaráti, prvá láska... Inscenáciou diváci nazreli do života mladého dievčaťa a jej rodiny prostredníctvom situačného i slovného humoru.

      Pekný zážitok z návštevy divadla umocnila i krátka prechádzka uličkami nášho hlavného mesta.  

    • Zápis do MŠ
     • Zápis do MŠ

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča  Školská ulica 369, Pruské  vyhlasuje

       

       

      PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

      Termín podávania žiadostí: od 16.4.2018  – 20.4.2018,  od  11,00 – 15,30 hod.

      Miesto podávania žiadostí: Materská škola

      Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa školy pre materskú školu

       

      Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

      Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave   dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno -   vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Formulár žiadosti je zverejnený na www.zspruske.sk, záložka –materská škola – tlačivá na stiahnutie.

       

      PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

      Prednostne sa prijímajú:

      • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
      • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

      Ostatné kritéria prijímania detí:

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti

      • s trvalým pobytom v danej obci,
      • deti zamestnaných zákonných zástupcov,
      • deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca,
      • deti ktoré k 31. augustu 2018 dovŕšia tri roky veku života.

       

      Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa sa vydávajú spravidla do konca júna.

       

      PaedDr. Jureníková Adela

      riaditeľka školy

    • Stravovací systém
     • Stravovací systém

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      naša škola využíva od 1. marca 2018 stravovací systém aSc Stravovanie.

      Na stravu sú stravníci prihlásení automaticky. Ak sa chce žiak odhlásiť, môže využiť nasledovné spôsoby:

       

      1. Odhlásenie stravy stravníkom/rodičom priamo na Edupage stránke

      Stravu si môže žiak odhlásiť po prihlásení sa na Edupage stránku školy priamo z jedálneho lístka.
      Obrázok zachytáva pohľad prihláseného žiaka Jána Lacka 19.1.2015 o 15:00.
      Z pondelňajšieho obeda(19.1.) sa už nemôže odhlásiť, ale keďže je už po obede, môže ho hodnotiť.
      Na utorok má odhlásený obed avšak do utorka 8:00 sa ešte môže naň prihlásiť. Tento obed si odhlásil v pondelok 19.1. Stlačením tlačidla "Prihlásiť" alebo "Odhlásiť" sa môže žiak odhlásiť z obeda alebo opätovne na obed prihlásiť.

       

      http://www.help.edupage.org/obrazky/2252.PNG

       

       

      2. Odhlásenie stravy stravníkom/rodičom v mobilnej aplikácii

      Žiak sa môže prihlásiť aj odhlásiť aj z mobilnej aplikácie vo svojom smartfóne.

       

      3. Odhlásenie stravy stravníkom/rodičom telefonicky

      Ďalšou možnosťou je odhlásenie stravy telefonicky deň vopred do 14:15 na tel. čísle 042/4492722. V pondelok je možné stravu odhlásiť do 7:15.

       

      Ďalšie informácie:

      Zabudnutie čipu: do konca marca stravníkovi bude obed vydaný; po tomto termíne žiak stravu bez čipu nedostane.

      Strata čipu: Stratu čipu treba nahlásiť vedúcej ŠJ (042/4492722). Za poplatok 3€ mu bude starý čip deaktivovaný a pridelený nový.

      Nezaplatenie stravného: Pokiaľ nebude stravné uhradené (do 22. dňa v mesiaci), systém stravníka automaticky odhlási a strava mu nebude vydaná až do zaplatenia.

      Vrátenie preplatkov: Keďže škola prešla na nový stravovací systém, preplatky za mesiac január – február budú vrátené. Vyzdvihnúť si ich môžu rodičia alebo stravníci (splnomocnenie) u vedúcej ŠJ. Termín včas oznámime.

      Vedúca školskej jedálne&webmaster ZŠ Pruské

       

       

     • Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň ZŠ

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň ZŠ boli pridané fotografie.

      Dňa 27.02.2018 si žiaci 1.stupňa ZŠ pripomenuli jedného z našich najväčších spisovateľov, básnikov a dramatikov - P.O.Hviezdoslava. Popoludní sa 28 recitátorov z 2.-4.ročníka zúčastnilo súťaže v umeleckom prednese I.kategórie poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Všetci súťažiaci nám predviedli svoje recitátorské majstrovstvo, a tak porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepších z množstva šikovných a talentovaných detí.

      A kto sa nakoniec umiestnil na najvyšších priečkach?

      V kategórii POÉZIA:

      1.miesto - Linda Mikolášová (4.B)

      2.miesto - Karin okuliarová (2.B) a Klára Pagáčová (3.B)

      3.miesto - Michaela Zemaníková (2.B) a Michaela Gabrišová (4.A)

       

      V kategórii PRÓZA:

      1.miesto - nebolo udelené

      2.miesto - Radka Pagáčová a Matej Pagáč (obidvaja zo 4.B)

      3.miesto - nebolo udelené

      Víťazom srdečne gratulujeme, Linde prajeme veľa úspechov v obvodnom kole (15.3.2018) a všetkým súťažiacim, porote i divákom ĎAKUJEME.             

                                                                                                        Mgr. Silvia Košíková

    • Vybíjaná dievčat
     • Vybíjaná dievčat

     • Žiačky 5. až 7. ročníka sa zúčastnili Predkola vo vybíjanej v Novej Dubnici na SŠ sv. J. Bosca dňa 14. 2 2018. Dievčatá obsadili 2. miesto a postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo dňa 28. 2. 2018 znova v Novej Dubnici. Tu získali 3. miesto. Do vyššieho kola postupoval iba víťaz. Našu školu reprezentovali žiačky: Pokorná Ema 7. A, Pagáčová Natália 7. A, Pénerová Zuzana 7. B, Figúrová Klára 7. B, Veliká Veronika 7. B, Florišová Terézia 6. A, Pagáčová Kristína 6. A, Gabková Timea 6. B, Gáborová Tatiana 6. B, Horečná Aneta 6. B, Pospíšilová Soňa 5. A,  Suchánková Sára 5. A, Fábryová Sophia 5. B, Gregušková Kvetoslava 5. B trieda.

      Žiačkam gratulujeme!

    • Testovanie 9
     • Testovanie 9

     • Milí deviataci, vážení rodičia,

      dňa 21. marca 2018 prebehne Celoplošné testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, ktorého sa musia zúčastniť všetci žiaci.  Deviataci prídu do školy o 7:40 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:10 hod. Pri testovaní môžu žiaci používať iba kalkulačky, písacie  a rysovacie pomôcky.

      Žiaci, ktorí v Testovaní 9 dosiahnu z každého testovaného predmetu úspešnosť nad 90%, budú na strednú školu prijatí bez prijímacích skúšok.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude aj v tomto roku dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov ZŠ a SŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu.

      Viac informácií o Testovaní 9 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

      Všetkým deviatakom želáme, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

      Mgr. Dana Svoradová, koordinátor Testovania 9