• AJ BIO JE ODPAD

     • V školskom roku 2021/2022 sa naša škola zapojila do rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2021, ktorý je zameraný na rozvoj environmentálnej výchovy na školách.

       Náš projekt sme nazvali "Aj BIO je odpad" a cieľom je prechod na obehové hospodárstvo: predchádzanie vzniku odpadu - vedenie žiakov k zodpovednému  postoju k trvalo udržateľným zdrojom potravy,  poznávanie jednotlivých druhou liečivých rastlín a ich účinkov na organizmus,  vedenie žiakov ale aj zamestnancov školy k  správnemu zaobchádzaniu s bio odpadom a schopnosti kompostovať.

     • Činnosť tohto projektu zahrnula:

      1.vybudovanie priestoru s vyvýšenými záhonmi pre vysádzanie rôznych druhov rastlín pravidelne využívaných pri výučbe v rámci rôznych školských predmetov a  ročníkov

      2. postavenie nového kompostéra na bio odpad

      3. zakúpenie nástrojov potrebných na obrobenie a prácu pri záhonoch

      4. zakúpenie nádob určených pre zber bio odpadu

      5. prednášky, plagáty a nástenky o správnom kompostovaní

      6. zriadenie ekohliadok v triedach

      7. jesennú výsadbu vybraných druhov rastlín do vyvýšených záhonov

   • POĎAKOVANIE

     • Projekt je spolufinancovaný z pridelených zdrojov z MŠVVaŠ SR.

      Ďakujeme za spoluprácu všetkým žiakom a pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa akokoľvek podieľali na plánovaní a realizácii tohto projektu.