• ŠKOLSKÉ DIELNE

    • Naša škola je zapojená do národného projektu: Podpora polytechnickej výchovy na základných školách

     Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zrkadlový projekt zložený z dvoch častí - Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnateľnosť.

      

     Cieľom národného projektu je zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané na polytechnickú výchovu, rozvoj pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov fyziky, techniky, biológie a chémie a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu. Prioritou aktivít národného projektu je skvalitniť a zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom vybavenia odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky s využitím moderných metód a foriem vzdelávania, aby sme mohli uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce. Do projektu je zapojených 161 pilotných škôl z Konvergencie a 16 pilotných základných škôl z Bratislavského kraja. Dokopy má projekt za cieľ vybaviť 177 základných škôl z celého Slovenska novými pomôckami do odborných učební techniky, fyziky chémie a biológie a následným výstupom bude zameranie žiaka na OVP na SOŠ.

     Naša škola je už týmito pomôckami postupne vybavovaná - učebňa chémie, fyziky, biológie, techniky (novovybudované školské dielne).

      


     V rámci národného projektu „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ v cieľoch Konvergencia a RKZ, participuje na realizácii čiastkových úloh jednotlivých aktivít 464 pedagogických zamestnancov zo zazmluvnených škôl. Z našej základnej školy boli vybraní 4 učitelia.

     Viac o projekte: http://www.pvodborne.sk/index.php/o-projekte