• DIGITÁLNI ŠTÚROVCI

    •   TENTO PROJEKT VZNIKOL ZA PODPORY A SPOLUFINANCOVANIA

     Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii

     Slovenskej republiky 

      

      

     Výzva:

     DIGITÁLNE ŠTÚROVSTVO NA ŠKOLÁCH

      

     Projekt: 

     "Z V Y Š O V A N I E   D I G I T Á L N E J

     G R A M O T N O S T I   S E N I O R O V"

      

      

     PODROBNÝ POPIS PROJEKTU 

      

     V prvej fáze - prípravnej - sa budeme venovať materiálno - technickému, personálnemu zabezpečeniu realizácie projektu a propagovaniu možnosti vzdelávania u cieľovej skupiny a získaniu dostatočného počtu frekventantov vzdelávania. Jedná sa o zabezpečenie odborných lektorov na výučbu IKT, vytvorenie materiálno - technickej bázy pre úspešnú realizáciu, čo obnáša nákup výpočtovej techniky, kancelárskych potrieb, ergonomický nábytok vhodný pre seniorov. Propagácia prebehne formou oznamov v miestnych rozhlasoch regiónu a prostredníctvom informačnej brožúry určenej pre miestne Kluby dôchodcov a distribuovanej cez jednotlivé obecné úrady. V tejto fáze prebehne príprava učebného plánu vzdelávania, ako aj stanovenie presného časového harmonogramu vzdelávania.

      

     Druhá fáza - realizačná -  začne prvými kontaktmi s PC. Na výučbu budú použité PC , ktoré už škola vlastní a notebook , ktorý chceme dokúpiť z prostriedkov poskytovateľa.   Ide oboznámenie sa so základnými pojmami, časťami PC, software, hardware, periférie, aby bola zbúraná bariéra a odstup staršej generácie od modernej výpočtovej techniky a práce s ňou. Jedná sa tiež o rutinné činnosti, ako sú zapnutie, vypnutie počítača, ovládanie práce s klávesnicou a myškou... Po všeobecnom úvode nasleduje spoznanie operačného systému (platforma WIN, LINUX...) a práca so súbormi a adresármi, základné nastavenia PC a získanie schopnosti orientácie v PC.

     V ďalšom slede nasleduje všeobecné zoznámenie sa s možným software, jeho inštaláciou, všeobecné zásady intuitívneho ovládania a kontakt s kancelárskymi balíkmi (MS OFFICE, OPEN OFFICE, OFFICE602). Najväčšia koncentrácia učiva vzdelávania bude kladená na najrozšírenejší kancelárske programy a zvládnutie rutiny MS WORD a MS EXCEL, ktoré sú využiteľné nielen v profesionálnom, ale tiež v súkromnom živote.

     Po zvládnutí tejto rutiny pristúpime k práci s periférnymi zariadeniami. Frekventanti sa naučia používať tlačiareň, skener, tablet, digitálny fotoaparát, dataprojektor a využívať ich v každodenných situáciách.

     Počas vzdelávania si seniori osvoja základné práce v počítačovej sieti.

     Priebežne sa naučia pracovať s  Internetom, v ktorej sa bude klásť dôraz na schopnosť vyhľadávania informácií na internete, na schopnosť internetovej komunikácie, či už prostredníctvom e-mailu alebo chatu, vypĺňanie formulárov - využitie internetu v bežných životných situáciách napríklad pre nakupovanie v internetovom obchode, v elektronickom bankovníctve...

      

     Tretia fáza - hodnotiaca - jedná sa o overenie nadobudnutých zručností, vedomostí a rutinných schopností frekventantov - seniorov  - v konkrétnych úlohách a situáciách s ktorými sa môžu stretnúť aj v reálnom živote. Každý z účastníkov vzdelávania obdrží po úspešnom absolvovaní kurzu spomienkový certifikát.

      

     Štvrtá fáza - sumarizačná - interné kvalitatívne vyhodnotenie projektu z hľadiska úspešnosti realizácie projektu a vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov.

      

     Piata fáza - kontinuálna - po ukončení realizácie projektu budú mať všetci účastníci vzdelávacieho kurzu k dispozícii PC s pripojením na internet, ktoré budú môcť bezplatne využívať a získané vedomosti aplikovať v bežnej praxi.

      

     ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT

     PROJEKTU

      

     Mesiac 

     Aktivita (popis aktivity, očakávané výstupy)

     január/2006 

     získanie odborného lektora

     tvorba učebného plánu a časového harmonogramu

     propagácia vzdelávania seniorov

     materiálno - technické zabezpečenie vzdelávania

     materiálno - technické zabezpečenie vzdelávania

     písomný časový plán a harmonogram získanie frekventantov 

     zakúpenie výpočtovej techniky, kancelárskych potrieb a  nábytku pre seniorov

     február/2006

     začiatok edukácie, prvé kontakty s PC

     získanie základnej rutiny

     marec/2006   

     práca s operačným systémom

     schopnosť práce v MS WIN

     apríl/2006      

     práca s MS OFFICE - WORD

     schopnosť rutinnej práce v MS WORD

     máj/2006       

     práca s MS OFFICE – WORD

     jún/2006        

     práca s INTERNETOM

     schopnosť orientácie sa na Internete

     september/2006

     práca s MS OFFICE - EXCEL

     schopnosť rutinnej práce v MS EXCEL

     október/2006    

     práca s MS OFFICE – EXCEL

     november/2006 

     LAN a práca s perifériami

     schopnosť práce na sieti s tlačiarňou, skenerom, tabletom,

     sťahovanie dát z digitálneho fotoaparátu, použitie videoprojektora

     december/2006 

     hodnotenie práce frekventantov

     hodnotenie úspešnosti realizácie

     overenie nadobudnutých vedomostí v konkrétnych úlohách

     sumarizovanie návštevnosti a racionálnosti použitia finančných prostriedkov

     finančné vyúčtovanie a správa z projektu