• PROJEKTY

    •  

     AKTUÁLNE PROJEKTY PREBIEHAJÚCE V ŠKOLE:

      

                                                       

      

     1. Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“

     2. Národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“

     3. Národný projekt „Aktivizujúce metódy vo výchove“

     4. Národný projekt „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“

     5. Národný projekt „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“

     6. Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“

     7. Národný projekt „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“

     8. „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“

     9. Projekt „RECYKLOHRY – školský recyklačný program“

     10. „Comenius – Multilaterálne partnerstvá škôl – Reduce Reuse Recycle“

     11. „Líderstvo v škole“

     12. Nadácia pre deti Slovenska a Asociácia S. Kovalikovej -   „Komunity priateľské deťom“ – „Vysoko efektívne učenie a rozvoj životných zručností“