• Program aktualizačného vzdelávania

    Poskytovateľ: Základná škola s materskou školou, Školská ulica 369, Pruské

    Názov programu aktualizačného vzdelávania: Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a odborných zamestnancoch

    Školský rok: 2021/2022

    Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

    Forma: kombinovaná

    Časová dotácia: 10 hodín

    Prezenčne: 7 hodín

    Dištančne: 3 hodiny

    Odborný garant aktualizačného vzdelávania: PaedDr. Adela Jureníková

    Lektor aktualizačného vzdelávania: PaedDr. Adela Jureníková

     

    Cieľ aktualizačného vzdelávania v zmysle Zákon 138/2019 Z. z. z 10. mája 2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch §57, ods. (1) pís. b):

    Získanie nových vedomostí a informácií o zmenách právnych predpisov v zmysle Zákona č. 414/2021 Z. z. (z 20. 10. 2021), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

     

    Hlavný cieľ aktualizačného vzdelávania:

    Poznať práva a povinnosti pedagogického zamestnanca, pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len „centrálny register“)  zmysle Zákona č. 414/2021 Z. z. (z 20. 10. 2021), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

     

    Čiastkové ciele:

    • Pracovná činnosť pedagogického zamestnanca
    • Zmeny v posudzovaní nadčasovej práce pedagogického zamestnanca
    • Zmeny v kvalifikačných predpokladoch
    • Bezúhonnosť a nové pravidlá preukazovania bezúhonnosti
    • Nová kategória pedagogických zamestnancov - školský digitálny koordinátor
    • Zaraďovanie do kariérových stupňov (I. a II. atestácia )
    • Zmeny v profesijnom rozvoji a plán profesijného rozvoja
    • Zmeny v adaptačnom vzdelávaní a v aktualizačnom vzdelávaní
    • Podpora aktivít profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných
     zamestnancov škôl
    • Novinky v hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov
    • Zmeny v centrálnom registri
    • Nové pravidlá pre prerušenie výkonu pracovnej činnosti
    • Odstupné pri skončení pracovného pomeru pri nadobudnutí 65 r.
    • Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
    • Vyhláška 361/2019 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vzdelávaní v profesijnom rozvoji v aktuálnom znení

     

    Cieľová skupina:

    Kategória: učiteľ

                      vychovávateľ

                      pedagogický asistent

                      školský špeciálny pedagóg                 

    Podkategória: učiteľ materskej školy

                           učiteľ prvého stupňa základnej školy

                           učiteľ druhého stupňa základnej školy

                           vychovávateľ – bez podkategórie

                           pedagogický asistent – bez podkategórie

    Kariérový stupeň: začínajúci pedagogický zamestnanec

                                  samostatný pedagogický zamestnanec

                                   pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

                                   pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

     

    Získané profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania:

    Absolvent aktualizačného vzdelávania má vedomosti z oblasti právnych predpisov v zmysle Zákona č. 414/2021 Z. z. (z 20. 10. 2021), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a Vyhlášky 361/2019 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vzdelávaní v profesijnom rozvoji v aktuálnom znení.

     

    Podmienky ukončenia vzdelávania:

    1. Osobná účasť na prezenčnej výučbe v rozsahu 100% (7 hodín).

    2. Dištančná časť –oboznámenie s Vyhláškou 361/2019 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vzdelávaní v profesijnom rozvoji (3 hodiny).

     

    Tematické celky obsahu vzdelávania/rozsah

    Rozsah prezenčne

    Rozsah dištančne

    1. Zákon č. 414/2021 Z. z. (z 20. 10. 2021), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

    7 h

     

    Ø

     

     

     

     

    2. Vyhláška 361/2019 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vzdelávaní v profesijnom rozvoji v aktuálnom znení

    Ø

     

    3 h

     

     

     

     

     

    Pruské  28. 06. 2022                                                                    .............................................................  

                                                                                                                                                                                    PaedDr. Adela Jureníková,

                                                                                                                                                                       riaditeľka ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča

                                                                                                                                                                                   Školská ulica 369, Pruské

                                                                                                                                                            

   • Vyhodnotenie spätnej väzby