• PUBLICITA - CIELE PROJEKTU

   •  

    Národný projekt - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

    Základná škola Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské sa už niekoľko rokov orientuje a zameriava na poskytovanie vzdelávania nielen zdravým žiakom, ale aj žiakom so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami. Z tohto dôvodu aj zameranie školy smeruje k rešpektovaniu základných hodnôt dôstojnosti jednotlivca bez ohľadu na rasu, vierovyznanie a presvedčenie, ale aj na rešpektovanie medziľudských vzťahov a práva na vzdelanie aj žiakom so zdravotným znevýhodnením.  Cieľom našej školy je vytvoriť také prostredie, v ktorom budú mať všetci žiaci rovnaké možnosti a prístup ku vzdelaniu. Víziou našej školy je byť školou, ktorá vytvára rovnaké šance byť úspešný pre každého žiaka a zamestnanca.

    V školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do Národného projektu - Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách. Z finančných prostriedkov, ktoré sme získali zapojením sa do uvedeného projektu, sme získali finančné prostriedky na vytvorenie pracovných miest pre troch pedagogických asistentov, ktorí sú zamestnaní v našej škole od 01. septembra 2022.

   • CIELE PROJEKTU

   • Naším cieľom je:

    -    dať všetkým žiakom bez rozdielu možnosť vzdelávať sa a napredovať,

    -    naďalej pokračovať v už nastavenom systéme práce so žiakmi so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami,

    -    dať možnosť zažiť úspech aj žiakom, ktorí s učením musia „bojovať“,

    -    pomáhať žiakom zo slabších rodín zvládať výchovno – vzdelávací proces a proces začlenenia sa do kolektívu,

    -    rešpektovať potreby žiakov na ich zdravý vývin ,

    -    naučiť žiakov, ktorí mali to šťastie a nemajú problémy v učení, rešpektovať slabších žiakov,

    -    naučiť rodičov spolupracovať a nespoliehať sa len na školu a učiteľov,

    -    naďalej pracovať so žiakmi so ŠVVP tak, aby mohli  zažívať pocit radosti, úspechu, pozitívneho ocenenia pri učení sa.

 • Všeobecné informácie o projekte

   • Všeobecné informácie o projekte

    • Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
    • Kód projektu: 312011AQI4
    • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
    • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
    • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
    • Investičná priorita: Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.
    • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

     

    Bližšie o projekte:

    https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2

     

    https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte