• DEŇ S IT AKADÉMIOU

     DEŇ S IT AKADÉMIOU

     22.06.2021

     Dňa 22.6.2021 sa v našej škole uskutočnil Deň s IT Akadémiou. Žiaci 5. ročníka sa učili programovať micro:bity. Pracovali vo birtuálnom prostredí, nakoniec si vyskúšali nahrávanie súboru priamo do micro:bitu. Žiaci 7. ročníka pracovali na tabletoch s aplikáciami Matematika a Aritmetika, Seterra, PlantNet a Kahoot. V závere si mohli overiť pomocou aplikácie Kahoot svoje vedomosti a získať tak sladkú odmenu. Žiaci 8. ročníka pracovali so stavebnicami Lego Mindstorm EV3. Pozreli si ukážku triediaceho robota a učili sa programovať v prostredí Lego Mindstorm.

      

     FOTOALBUM

    • OVEROVANIE MOTODÍK INFORMATIKA 1-2 JA ROBOT

     OVEROVANIE MOTODÍK INFORMATIKA 1-2 JA ROBOT

     11.06.2021

     V mesiaci máJ sme na hodinách informatiky u žiakov 7. ročníka overovali posledné 2 metodiky z projektu IT Akadémia. Témou bola robotizácia, v ktorom sme získavali praktické zručnosti v oblasti automatizácie a robotizácie v bežnom živote. Zamerali sme sa na zvyšovanie informatickej gramotnosti v problematike robotizácie - konkrétne v oblasti humanoidných robotov. Skúmali sme, či robot dokáže porozumieť človekovi, ako dokáže vnímať jeho pocity, či neverbálnu komunikáciu. Metodiku sme overovali cez prezenčné vzdelávanie.  Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich tvorivosť a aktivitu.

    • OVEROVANIE METODÍK INFORMATIKA 1-3

     OVEROVANIE METODÍK INFORMATIKA 1-3

     11.06.2021

     V mesiaci apríl sme na hodinách informatiky u žiakov 6. ročníka overovali 3 metodiky z projektu IT Akadémia. Témou boli Štruktúry, v ktorých sme získavali praktické zručnosti v oblasti máp a grafov. Zoznamovali sme sa s mapami malých oblastí, naučili sme sa v nich orientovať a pracúvať informácie podľa zadaní. V druhej metodike sa žiaci naučili vytvárať náramky podľa konečných automatov. Naučili sa sami definovať pravidlá ich vzniku, ako aj spätne zistiť pravidlá podľa ktorých boli vytvorené. Vtretej metodike sme riešili grafy vo forme infoematickej štruktúry mapy liniek metra. Naučili sme sa vyhľadávať informácie a optimalizovať resp. hľadať najkratšie trasy s najmenším počtom prestupov.  Bola to pre všetkých zaujímavá a cenná skúsenosť, nakoľko celé overovanie prebiehalo videokonferenčne prostredníctvom aplikácie Zoom. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich tvorivosť a aktivitu.

    • OVEROVANIE METODIKY 4 A 5 INFORMATIKA

     OVEROVANIE METODIKY 4 A 5 INFORMATIKA

     30.03.2021

      V mesiaci marec sme na hodinách informatiky u žiakov 8. ročníka overovali posledné 2 metodiky z projektu IT Akadémia. Témou bol tabuľkový kalkulátor, v ktorom sme získavali praktické zručnosti v oblasti tabuliek. V štvrtej metodike sme filtrovali dáta podľa zvolených kritérií, no a vzáverečnej piatej metodike sme tvorili záverečný projekt na základe získaných skúseností z predchádzajúcich metodík. Bola to pre všetkých zaujímavá a cenná skúsenosť, nakoľko celé overovanie prebiehalo videokonferenčne prostredníctvom aplikácie Zoom. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich tvorivosť a aktivitu.

    • OVEROVANIE METODÍK 1-3 TABUĽKOVÝ KALKULÁTOR

     OVEROVANIE METODÍK 1-3 TABUĽKOVÝ KALKULÁTOR

     26.02.2021

     Tento týždeň, v dňoch od 23.2 - 25.2.2021 sme na hodinách informatiky u žiakov 8. ročníka overovali 3 metodiky z projektu IT Akadémia. Témou bol tabuľkový kalkulátor, v ktorom sme získavali praktické zručnosti v oblasti tabuliek. Analyzovali sme jednotlivé dáta z nich, zoraďovali ich podľa zvolených kritérií, vytvárali k nim grafy a v poslednej metodike sme sa učili filtrovať dáta a formátovať ich za určitých podmienok. Bola to pre všetkých zaujímavá a cenná skúsenosť, nakoľko celé overovanie prebiehalo videokonferenčne prostredníctvom aplikácie Zoom. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich tvorivosť a aktivitu.