• Príloha č. 1

      

     Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2021/2022

      

     Meno a priezvisko: ..............................................................................

     Dátum narodenia: ....................................

      

     Študijný/učebný* odbor (kód a názov): .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     Vyjadrenie lekára:

      

      

      

     V ................................................. dňa           .............................................................................

                                                                                        podpis lekára a odtlačok pečiatky

      

     (*) Nehodiace sa prečiarknite

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Príloha č. 2

     Meno a priezvisko zákonných zástupcov, presná adresa

      

      Adresa SŠ

      

     V .............. dátum

     Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí

     Týmto podávam v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti rozhodnutiu číslo             (meno) riaditeľa (názov SŠ a adresa sídla), zo dňa (dátum vystavenia) o neprijatí syna/dcéry (meno), nar. (dátum) na názov SŠ

      

     Odôvodnenie

     Prijímacie skúšky menovaný úspešne vykonal, nebol však prijatý pre nedostatok miesta. Nakoľko stále pretrváva záujem o prijatie, týmto Vás ako jeho zákonný zástupca žiadam, aby ste svoje rozhodnutie prehodnotili a v prípade, že sa na Vašej strednej škole uvoľnia miesta po uchádzačoch, ktorí síce boli na školu prijatí, ale zapísali sa na inú strednú školu, zmenili.

     Na základe uvedeného navrhujem, aby riaditeľka školy, prípadne jej zriaďovateľ po preskúmaní napadnutého rozhodnutia vydali nové rozhodnutie, ktorým môjho syna/dcéru (meno) na túto strednú školu prijíma.

      

      

                                                          podpis rodiča