•  

      

     Ako vybrať správnu SŠ

      

     1.  Na prvom mieste by rodič mal zohľadniť záujem svojho dieťaťa. Výber školy by mal zodpovedať schopnostiam, zručnostiam a osobnosti žiaka. O šanciach žiaka uplatniť sa na niektorom z typov stredných škôl vypovedajú aj jeho výsledky v celoslovenskom testovaní deviatakov.

     2. Rodič by mal mať prehľad o všetkých stredných školách v regióne, ktoré pripadajú do úvahy. Prakticky všetky stredné školy už v súčasnosti majú aj internetovú stránku. Vhodné je aj navštíviť spolu s dieťaťom vybranú školu počas dňa otvorených dverí.

     3. V prípade, že sa predstavy rodiča a dieťaťa líšia, je vhodné navštíviť výchovného poradcu na príslušnej základnej škole. Ak má rodič alebo žiak naďalej pochybnosti, majú možnosť navštíviť niektorú z pedagogicko-psychologických poradní. Tam sa im budú venovať odborníci z psychológie i pedagogiky.

     V spolupráci s CPPPaP Vám ponúkame možnosť realizovať s odborníkmi pomoc pri výbere štúdia na SŠ. Žiaci 9. ročníka majú vždy dve stretnutia v rámci kariérového poradenstva so zástupcom CPPPaP Mgr. Erikou Prostrednou z Dubnice nad Váhom (na konci 8. ročníka a na začiatku 9. ročníka).

     4.  Návšteva pedagogicko-psychologickej poradne je potrebná najmä v prípadoch, že dieťa má nejaké problémy:
     a) zdravotné –  pri niektorých odboroch sa zohľadňuje aj zdravotná spôsobilosť žiaka. Napríklad pre dieťa trpiace kožnými chorobami nie sú veľmi vhodnou voľbou potravinárske odbory. Rodičovi nemá nikto právo zakázať podať si prihlášky podľa vlastného výberu, lekár však môže riaditeľovi školy neodporučiť žiaka kvôli zdravotným dôvodom,
     b) poruchy učenia – Niektoré typy škôl nie sú vhodné pre dysgrafikov, iné pre dyslektikov, ďalšie pre deti trpiace dyskalkúliou.
     c) ďalšími problémami môže byť nesúlad medzi schopnosťami, záujmami a možnosťami dieťaťa, otázka motivácie žiaka k štúdiu, zhoršenie prospechu celkové alebo len z určitých predmetov a pod.

     5. Často prehliadanou informáciou pri výbere školy je uplatniteľnosť na trhu práce. Absolventi viacerých učebných odborov sú na trhu veľmi žiadaní, záujem o štúdium je však minimálny. Naopak mnohé školy, rodičmi žiadané, už trh svojimi absolventmi naplnili a tí mnohokrát zostávajú bez práce. Údaje o uplatnení sa na trhu práce majú k dispozícii samosprávne kraje, ktoré sú zriaďovateľmi väčšiny stredných škôl.

     6. Dôležitými informáciami pri zvažovaní školy je plánovaný počet prijatých a počet hlásiacich sa žiakov. Sú dostupné na internetových stránkach školských výpočtových stredísk podľa regiónov. Taktiež sú tam priebežne aktualizované informácie o záujmoch na SŠ, možnostiach štúdia podľa odborov a škôl, ako aj kritériá prijímania na stredné školy a ďalšie informácie z tejto oblasti

      Zoznam stredných škôl  naplnenosť, zoznamy, štatistiky sú uvedené na webovej stránke Školského výpočtového strediska Liptovský Mikuláš

      www.svslm.sk, www.svsmi.sk, www.stredneskoly.sk

     Postup:

     AGENDY – Prechod žiakov zo základnej na strednú školu - →Naplnenosť zoznamy štatistiky


      

     7. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada na skutočnosť, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí so zvoleným odborom štúdia a taktiež prihliada na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl Monitor 9 (s výnimkou škôl, kde sa vyžaduje talentová skúška).

     8. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené vo vchode školy do 3 pracovných dní. Zoznam obsahuje  poradie uchádzačov podľa získaných bodov, prípadne na svojej internetovej stránke.

     9. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu. Stredná škola oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.

     10. Zápisný lístok vydá žiakovi príslušná základná škola a to iba jeden. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na inej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše.


     11. Ak v prvom kole žiak neuspel ani na jednej strednej škole, má možnosť si podať ďalšiu prihlášku do druhého kola.

     12. Rodič môže proti neprijatiu svojho dieťaťa podať aj odvolanie. V rozhodnutí o neprijatí  na štúdium, ktoré je vydané riaditeľom školy, je uvedené v poučení, kam má a do koľkých dní podať uchádzač odvolanie. Odvolanie sa zvyčajne podáva riaditeľovi strednej školy do 15 dní odo dňa doručenia. Riaditeľ strednej školy na základe posúdenia odvolania môže rozhodnutie zmeniť  alebo odstúpi odvolanie odvolaciemu orgánu t.j. zriaďovateľovi.

     13. Keďže druhé kolo vypisujú riaditelia len tých škôl, ktoré v prvom kole nenaplnili triedy na plánovaný počet žiakov, na výber je nižší počet škôl. Predpísaný termín pre druhé kolo je v mesiaci.

     14. Priebežne aktualizované informácie o voľných miestach a konaní 2. kola  po 1. kole prijímacích skúšok sú priebežne zverejňované na webstránkach školských výpočtových stredísk.