• Údaje dôležité pre deviatakov a ich rodičov

     1. Každý žiak si môže v šk. roku podať 4  prihlášky na SŠ (2 školy s talentovou skúškou, 2 školy bez talentovej skúšky).
     2. Ak má žiak záujem o SŠ s talentovou skúškou môže podať 1 alebo 2 prihlášky
     3. Ak nemá záujem o SŠ s talentovou skúškou podáva si len 2 prihlášky na SŠ bez talentových skúšok.
     4. Prihlášku na talentové skúšky treba odovzdať podpísanú zákonným zástupcom (ZZ) výchovnému poradcovi najneskôr 20. 2. 2020.
     5. Následne sa žiak zúčastní talentových skúšok, ktoré sa budú konať na jednotlivých školách v termíne 15. 3. – 30. 4. 2020.
     6. O obsahu talentových skúšok a presnom termíne sa žiak dozvie z pozvánky na skúšky, ktoré mu budú včas doručené SŠ. Informácie o talentových skúškach musia byť na stránke danej školy zverejnené.
     7. Následne sa žiak zúčastní skúšok a po ich vyhodnotení mu SŠ pošle vyjadrenie o prijatí/neprijatí.
     8. Ak je žiak prijatý, čaká na písomné vyjadrenie o prijatí od SŠ a príde s ním za výchovným poradcom, ktorý mu vyhotoví Zápisný lístok.
     9. So Zápisným lístkom ide ZZ žiaka (nie žiak!!!) zapísať svoje dieťa na štúdium.

          10. Ak si žiak podáva prihlášky na SŠ bez talentových skúšok, ZZ odovzdá   podpísanú prihlášku výchovnému poradcovi najneskôr do 10. 4. 2020.

     1. Následne sa žiak zúčastní skúšok na SŠ, ktoré sa budú konať nasledovne:
     1. kolo 1. termín 11. 5. 2020
     1. kolo 2. termín 14. 5. 2020
     1. Ak bude žiak úspešný v 1. kole na 1. termíne, počká si na rozhodnutie o prijatí, ktoré odovzdá k nahliadnutiu výchovnému poradcovi a ten mu následne vytlačí Zápisný lístok.
     2. So Zápisným lístkom ide ZZ žiaka (nie žiak!!!) zapísať svoje dieťa na štúdium na SŠ.
     3. Neodporúčame však veľmi čakať na vyjadrenie z druhej SŠ, lebo môže žiak prísť o miesto. Treba žiaka dať radšej zapísať ihneď na prvú školu, na ktorú je prijatý.
     4. Ak by žiak nebol v 1. kole na 1. termíne úspešný, odporúčame napísať si odvolanie, prípadne počkať na vyjadrenie z prijímacích skúšok 1. kola 2. termín.
     5. V prípade, že sa ZZ rozhodne zmeniť školu žiaka, ide na SŠ, kde je žiak zapísaný, po Zápisný lístok, škola mu spraví odhlášku a ZZ zapíše svoje dieťa na druhú školu o ktorú má záujem.

     Ak by bol žiak neúspešný v 1. kole na skúškach v oboch školách, ZZ napíše ihneď odvolanie alebo hľadá SŠ, ktorá má voľné miesta a žiak sa potom zúčastní 2. kola prijímacích skúšok 16.6.2020.