• Podpora inklúzie v základnej škole Pruské


     Na základe výzvy MŠVVaŠ SR „V základnej škole úspešnejší“ predložila naša škola žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Podpora inklúzie v základnej škole Pruské“. MŠVVaŠ SR projekt schválilo a škola získala finančné prostriedky na realizáciu projekt vo výške 123 205, 50€. Projekt realizujeme od  mája 2018 a budeme ho realizovať po dobu 36 mesiacov. 

     Cieľom projektu, je “Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov“.

     Cieľovou skupinou projektu sú  primárne žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sekundárnou cieľovou skupinou sú všetci žiaci školy. Keďže našou snahou je zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP, starostlivosť o tieto deti už od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, zamestnali sme v škole 3 asistentov učiteľa a špeciálneho pedagóga, a to z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom projektu.

     Dôležité pre nás je, aby sme týchto žiakov dokázali pripraviť na ďalšie štúdium, a aby sme u nich vytvorili predpoklady na úspešné začlenenie sa do spoločnosti.

      

                                                                             PaedDr. Adela Jureníková, riaditeľka školy