• HuGa n.f.

    • KONTAKTNÉ INFORMÁCIE O NEINVESTIČNOM FONDE HuGa n. f.

     Názov organizácie:

     HuGa, n. f.

     Dátum zriadenia:

     22. december 2004

     Číslo registrácie:

     5/2004 – NF

     Právna forma:

     Neinvestičný fond

     Sídlo fondu:

     Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská 369, 018 52 Pruské

     IČO:

     36119831

     Číslo účtu:

     4503805001/5600

     Banka:

     DEXIA banka Slovensko, pobočka Dubnica nad Váhom

     Adresa elektronickej pošty:

     huga@skmail.sk     POSLANIE NEINVESTIČNÉHO FONDU HuGa n. f.

     Účelom neinvestičného fondu HuGa n. f. je podpora a rozvoj vzdelávania a výchovy a ochrana a podpora zdravia žiakov a detí Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom.

     K dosiahnutiu účelu bude fond najmä:

     • podporovať obstarávanie a získavanie učebných pomôcok, literatúry, prístrojov, športových pomôcok a iných zariadení na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu na škole;

     • podporovať zavádzanie inovatívnych metodických postupov pre skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu na škole;

     • prostriedkami fondu prispievať na budovanie materiálno – technickej základne školy;

     • podporovať aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce školy;

     • podporovať organizovanie jazykových kurzov, vzdelávacích podujatí, kurzov obsluhy počítačov a využívanie výpočtovej techniky pre žiakov a pracovníkov školy;

     • podporovať športové aktivity školy;

     • podporovať kultúrno – spoločenské a výchovné podujatia školy.

     Uvedené sa vzťahuje na žiakov základnej školy i deti materskej školy a primerane i zamestnancov školy.