• „Dodávka mäsových výrobkov“.

    • Verejný obstarávateľ:   Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča

                                               Školská 369

                                               018 52  Pruské

      

     Výzva na predloženie ponuky

     v súlade s §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

     pre zákazky spravidla v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 bez DPH/ rok

      

     Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča , Školská 369, 018 52  Pruské  ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou /do 40 000 € bez DPH/ na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade s § 9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZVO/

      

     Štatutárny zástupca:    PaedDr. Adela Jureníková, riaditeľka školy

     Kontaktná osoba:         Daniela Cibiková, vedúca zariadenia pre školské stravovanie

     Telefón:                          042/4492722

     E-mail:                            jedalen@zspruske.sk

      

     1.   Názov zákazky:

     „Dodávka  mäsových výrobkov“.

      

     2. Opis predmetu zákazky:

     Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ v Pruskom zabezpečuje pre školský rok 2017/2018 dodávateľa mäsových výrobkov:

     a/ bravčové mäso       CPV 15113000-3

     b/ hovädzie mäso       CPV 15111100-0

     c/ slanina                      CPV 15131220-3

     d/ mäsové výrobky       CPV 15130000-8

     Predmetné mäsové výrobky podľa telefonickej objednávky musí úspešný uchádzač /dodávateľ/ v priebehu školského roka doručiť podľa potreby v priebehu týždňa do priestorov školskej kuchyne do 7.00 hodiny. Dodávané mäsové výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave /nezmrazené/.

      

     3. Predpokladaná hodnota zákazky:

     10 000 – 13 000 € bez DPH.

      

     4. Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:

     Na dobu školského roka 2017/2018, t.j. od 04.09.2017 do 30.06.2018.

      

     5. Podmienky pre účasť a obsah ponuky:

     Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi v nasledovnej skladbe /doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk/:

     1/ identifikačné údaje uchádzača / obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,

     2/ doklad o oprávnení  dodávať predmet zákazky podľa § 26 ods. 2 písm. e) ZVO alebo potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 ZVO,

     3/ čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,

     4/ návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods. a) až d),

     5/ návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

      

     6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

     Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku za najnižšiu cenu v Eur s DPH, v kvalite a najmä čerstvosti dodávaných potravín.  

      

     7. Predkladanie ponúk:

     Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu: jedalen@zspruske.sk, alebo písomne do kancelárie vedúcej školskej jedálne, najneskôr do 18.08.2017 do 14.00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie POZOR NEOTVÁRAŤ – súťaž mäsové výrobky.

      

     Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile školy 13.07.2017