• Hlavný cieľ nášho projektu:

             Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej                 a prírodovednej gramotnosti. Našim cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a umožniť žiakom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť ich výsledky v škole a tým im vytvoriť predpoklad na ďalšie vzdelávanie a úspešné uplatnenie v živote.

    Hlavná aktivita projektu s názvom Mimoškolská činnosť - Tvorba učebných materiálov a realizácia krúžkov je zameraná na činnosť šiestich pedagógov s cieľom tvorby učebných materiálov na 6 krúžkoch (mimoškolská činnosť) pre žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy a následnú realizáciu 6 krúžkov pre žiakov 1 a 2 stupňa základnej školy.

    Hlavná aktivita projektu s názvom Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov bude zameraná na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Typ aktivity: Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností. V rámci aktivity sa realizujú 3 neakreditované školenia.