• Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom

         „ Dobrá vec jest dobré veci vedeť i mluviti,

          ale lepšá, když i skutkem múžeš jich plniti.“

     (Hugolín Gavlovič)

      

     Vzdelanie je, bolo a stále bude dôležitou súčasťou života každého človeka. Pre väčšinu ľudí je aj jeho prioritou. Preto škola, ktorá ho poskytuje, sa stáva jeho kvalitným základom. Len moderná, svetu otvorená škola s kvalitnými pedagógmi, tvorivou pracovnou klímou a korektnými medziľudskými vzťahmi dokáže vychovať múdrych, tvorivých, ale i charakterných ľudí, ktorí budú pripravení dosiahnuť v živote svoje ciele, ale možno aj prispieť k tomu, aby bol svet  ešte lepším miestom pre život.

     Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom sa nachádza v peknom prírodnom prostredí pod bralami Bielych Karpát. Budova školy je kompletne moderne zrekonštruovaná. V areáli školy sa nachádzajú rôzne  ihriská (multifunkčné, hokejbalové, plážové) a moderné detské ihriská s preliezačkami. Škola je spádová, plno organizovaná  s dlhoročnou tradíciou. Navštevujú ju deti nielen z obce Pruské, ale aj z okolitých susedných obcí (Horovce, Dulov, Bohunice, Slavnica, Sedmerovec, Krivoklát, Vršatské Podhradie).

     V spolupráci s Obcou Pruské sa snažíme v našej škole vytvárať čo najoptimálnejšie podmienky pre poskytovanie kvalitnej výchovy a vzdelávanie deťom a žiakom v zariadeniach našej školy. Finančné prostriedky na zabezpečovanie vhodného materiálno-technologického vybavenia našej školy a na vytváranie vhodných podmienok  pre výchovu a vzdelávanie získavame hlavne prostredníctvom tvorby vlastných projektov a participácii na národných projektoch. V poslednom období to boli nasledujúce projekty: Vnútorné vybavenie ZŠ Hugolína Gavloviča, Pruské

     ·         Podpora inklúzie v Základnej škole Pruské

     ·         Eko Alarm

     ·         Národný projekt: IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“

     ·         Národný projekt: Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

     ·         Recyklohry

     ·         Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

     ·         Národný projekt Podpora polytechnickej výchovy na základných školách

     ·         Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

     ·         Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

     ·         Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentmi

     ·         Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

     ·         Národný projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove

     ·         Reduce reuse recycle (Školské partnerstvá Comenius)

      

     Materská škola

      

     Materská škola je elokované pracovisko ZŠ. Budovu tvoria 3 pavilóny /A,B, C/ má 7 tried s počtom detí 139,  v ktorých poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V porovnaní s inými rokmi zaznamenávame stúpajúcu tendenciu  v počte detí a tried. Z dôvodu veľkého záujmu o MŠ zriaďovateľ situáciu riešil prístavbou, ktorá sa od septembra 2018 rozšíri kapacitou na 8 tried. Triedy sú vybavené vhodným detským zariadením, ktoré priaznivo vplýva na sociálno-emocionálnu atmosféru . Sú v nich vytvorené priestory pre hrové a pracovné činnosti detí, ale aj priestor pre spoločné pohybové aktivity. K štandardnému vybaveniu patria hračky, didaktické hry, učebné pomôcky, detská a odborná literatúra. Vo všetkých triedach sú PC pripojené na internet, TV prijímače, CD prehrávače a v 3 triedach 5 -6 ročných detí sú interaktívne tabule. V priebehu 5 rokov došlo k zmodernizovaniu interiéru MŠ. V triedach sa vymenila podlahová krytina, koberce, nábytkové zostavy v triedach a  šatniach. V oddychových častiach boli vymenené paplónové sety a posteľná bielizeň.

     Exteriér materskej školy prešiel postupnou modernizáciou. V rámci realizácie medzinárodného  projektu: „ Blíž k přírode, blíž k sobě“ sme zrekonštruovali školský dvor, vymenili sa nové hracie prvky a vybudovalo  multifunkčné ihrisko. V roku 2013 sme ukončili medzinárodný projekt: „ Vzdelávanie bez hraníc. S finančných prostriedkov sme zabezpečili oplotenie školského dvora a to edukačným plotom, ktorý využívame počas edukačných aktivít, pobytu vonku.

      

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 14 kvalifikovaných učiteliek, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou (zákon 317/2009 Z.z.....).

      

     Zameranie materskej školy vychádza zo záverov a analýz doterajšej praxe, záujmov a

     potrieb detí, ktorým je dosiahnutie optimálnej perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno – citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

     Materská škola  pri Základnej škole Hugolína Gavloviča v obci Pruské sa nachádza v prekrásnom prostredí prírodnej chránenej krajinnej oblasti Bielych Karpát na strednom Považí v údolí rieky  Váh. Neďaleko sa vypínajú zrúcaniny stredovekého hradu Vršatec.

     Krásne prírodné prostredie  predurčilo profiláciu materskej školy na environmentálnu výchovu a výchovu k zdravému životnému štýlu.

     Cieľom je zamerať sa na ochranu a poznávanie prírody a životného prostredia.

     Rozvoj osobnosti dieťaťa je z environmentálneho hľadiska zameraný na:

     ·         uvedomovanie si hodnoty prírodného prostredia pre ľudstvo,

     ·         vnímanie krás a jedinečnosti,

     ·         ochranu životného prostredia,

     ·         utváranie povedomia v oblasti separácie odpadov,

     ·         na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia,

     ·         eliminovanie tvorby odpadu.

     ·         uvedomovanie si  osobnej zodpovednosti za stav prostredia v akom žijú.

     ·         spoznávanie fauny a flóry

      

     PRIORITY MŠ

     ·         Prostredníctvom environmentálnych zážitkov rozvíjame u detí kladný vzťah k prírodnému prostrediu, poznávať a objavovať okolie v ktorom žijú

     ·         Podporujeme a rozvíjame myšlienku „zdravého životného štýlu“, realizujeme aktivity na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia

     ·          Využívame aktivizujúce a inovačné metódy na základe vlastných skúseností a zážitkového učenia, čo najviac aktivít realizujeme v prírode

     ·         Umožňujeme deťom pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a podporujeme prirodzenú túžbu po pohybe

     ·          Podporujeme rozvoj priateľských vzťahov, vyjadrovanie vlastných pocitov a rozvíjame postoje, ktoré vedú k vzájomnej spolupatričnosti

     ·         Podporujeme vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu sa hrou, zážitkom, skúmaním, bádaním, pokusom a tým ho pripraviť na celoživotné vzdelávanie

     ·         Ovládať základnú počítačovú techniku – PC, interaktívna tabuľa, fotoaparát, tlačiareň, prakticky ju využívať pri získavaní poznatkov o okolitej prírode

     ·         Predprimárne vzdelávanie smerujeme k dosiahnutiu  optimálnej perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno - emocionálnej úrovne detí ako základ pripravenosti na primárne vzdelávanie a život v spoločnosti.

     • Realizujeme v spolupráci so ŠJ a detskou lekárkou výchovu k zdravému životnému štýlu.

     ·         Otvorením školy rodičom  akceptujeme a nadväzujeme na  rodinnú výchovu.

     ·         Zabezpečujeme kvalitné personálne, priestorové a materiálne podmienky pre deti.

     ·         V edukácii pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Školského vzdelávacieho programu „Dúhový svet poznania“, revidujeme, aktualizujeme jeho obsah v záujme detí.

     ·         Zachovávame tradície školy.

     ·         Rešpektujeme vzájomné integrované prepájanie jednotlivých tematických okruhov a vzdelávacích oblastí rozvoja osobnosti dieťaťa.

     ·         Vytvorame podmienky pre zdravý fyzický, psychický, sociálny, emocionálny a etický rozvoj detí, rešpektujeme princípy humanizmu a demokracie.

     ·         Pripravujeme deti na primárne vzdelávanie, pozornosť venujeme deťom s OPŠD.

     ·         V edukačnom procese  venujeme  individuálnu pozornosť deťom so ŠVVP.

     ·         Modernizujeme a dopĺňame materiálne vybavenie školy.

     Materská škola ponúka rodičom nadštandardné aktivity:

     plavecký výcvik,

     logopedickú intervenciu,

     oboznamovanie s AJ

     tanečný krúžok – v spolupráci so ZUŠ,

     dni otvorených dverí,

     spoločné športové podujatia,

     tvorivé dielne /Mama, oco poď sa hrať, Vytvorme si knihu/,

     vyhlasujeme pre deti a ich rodičov súťaže /o najkrajší produkt s prírodnín, o najoriginálnejšie krmidlo pre vtáčikov.../

     zapájame rodičov a deti do zberových aktivít,

     pripravujeme kultúrne podujatia pre rodičov /Vianočná besiedka, Deň matiek/,

     besedy /s poľovníkmi, ochranármi životného prostredia/

     organizujeme pre deti bábkové predstavenia, exkurzie, výchovné koncerty, výlety

     zapájame sa  do rôznych výtvarných súťaží,

     v rámci udržovateľnosti projektov / Vsetín – Pruské / organizujeme aktivity pre deti

      

     V spolupráci s Obecným úradom reprezentujeme MŠ pri príležitostiach: Úcta k starším občanom, Vianoce, Uvítanie do života, Stavanie mája, Deň matiek, Senátorský chodník, Dedina roka

     Aktívne spolupracujeme s hasičským zborom v Pruskom, policajným zborom TN, detskou pediatričkou, stomatologičkou, – spoločne organizujeme pre deti rôzne aktivity.

      

     Základná škola

     Škola pripravuje svojich žiakov nielen na ďalšie štúdium, ale hlavne pre život. Preto pri výchove a vyučovaní rozvíjame nielen rozumové schopnosti, nadanie a tvorivosť žiakov, ale aj ich telesné zručnosti, praktické potreby a charakterové vlastnosti. Našou spoločnou prioritou vo vzdelávaní a výchove  je rozvíjať u žiakov funkčnú gramotnosť, ktorá spočíva v schopnosti plnohodnotne sa zaradiť a nájsť svoje uplatnenie v spoločnosti. Využívame pri tom najmodernejšie didaktické pomôcky a inovatívne metódy a formy práce. Prepojenie na informačno-komunikatívne technológie robí učenie ešte efektívnejším. Škola je vybavená počítačovými učebňami, vo všetkých triedach sú dataprojektory alebo interaktívne tabule. Vo vyučovacom procese dbáme aj na výučbu cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský). Žiaci sa zoznamujú s prvým cudzím jazykom – angličtinou, už  v druhom ročníku na 1. stupni. K dispozícii máme plne vybavené jazykové učebne, ktoré najviac využívajú žiaci na 2. stupni.

     Pedagógovia školy sú odborne i pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor, ktorý má snahu ďalej odborne i profesionálne rásť. Využíva možnosti ďalšieho vzdelávania, prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie s cieľom zvyšovať úroveň a kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu. Preškolené učiteľky 1.stupňa ZŠ sa snažia zavádzať do vyučovania metódy Vysoko efektívneho učenia (VEU), ktorými chcú podporiť osobnostný a emocionálny rozvoj detí, rozvíjať životné zručnosti, ktoré pomáhajú deťom efektívne zvládať bežné aj záťažové situácie a prispievajú k skvalitneniu ich života. Súčasťou nášho kolektívu sú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a integrovaní žiaci, ktorým okrem pedagógov pomáhajú aj asistentky učiteľa a špeciálna pedagogička. Pedagógovia pôsobia aj ako vedúci záujmových útvarov (florbalový, výtvarný, fyzikálny, počítačový...).

     Vzhľadom na to, že rodičia sú stále viac zaneprázdnení svojím zamestnaním, považujeme za dôležité, aby škola poskytovala čo najširšiu škálu voľno-časových aktivít. Dôležitú úlohu v tomto smere plní Školský klub detí pre žiakov prvého stupňa. Okrem tejto klubovej činnosti ponúkame v rámci mimoškolskej činnosti pestrú paletu záujmových útvarov rôzneho zamerania, ktorú realizujeme prostredníctvom Centra voľného času pri základnej škole.  Medzi najobľúbenejšie patria záujmové útvary športového zamerania: (tanečný, florbalový, futbalový a turistický krúžok), ale aj výtvarný krúžok či tvorivé dielne. Mladé talenty v našej škole podporujeme aj vytváraním priestorových podmienok pre základné umelecké školy. V škole majú zriadené pobočky: Súkromná umelecká škola Ladce, Základná umelecká škola Ilava, Základná umelecká škola Trenčianske Teplice. Žiaci majú možnosť navštevovať hudobný, tanečný a výtvarný odbor.

     Snažíme sa o formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu - v rámci procesu formovania sa rovnaký dôraz kladie na úroveň vedomostí, na rozvoj zručností, ako aj na formovanie postojov žiakov k vlastnému životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu. Darí sa nám to aj vďaka zapojeniu sa do rôznych environmentálnych projektov. Na našej škole úspešne prebieha triedenie odpadu. Postupne sme sa dopracovali k tomu, že naše deti berú triedenie odpadu ako základné pravidlo slušnosti a samozrejmosť, ktorá jednoducho patrí do života našej školy. Zberné nádoby na papier a plast, či hliníkový odpad sú súčasťou tried, chodieb i zborovne. Naša škola je zapojená aj do  recyklačného programu Recyklohry, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

     Starostlivosť o zdravie patrí v našej škole medzi priority. Zdravší spôsob života detí sa snažíme dosiahnuť pravidelným prísunom ovocia z projektu "Ovocie do škôl", ako i konzumáciou mliečnych výrobkov. Dôležitú úlohu v tejto oblasti plnia aj organizované plavecké a lyžiarske kurzy, školy v prírode podporujúce zážitkové a projektové učenie sa žiakov.

                 Významnú pozornosť venujeme zapájaniu žiakov do rôznych vedomostných, výtvarných, literárnych, športových súťaží, olympiád, školských projektov, organizovaniu kultúrnych vystúpení, besiedok, výchovných koncertov, eko programov a výstav prác žiakov. Naši učitelia kladú dôraz na rozvíjanie tvorivosti aj v oblastiach, akými sú mediálna a environmentálna výchova či finančná gramotnosť.

     Výsledkom kvalitného vyučovacieho procesu sú aj výrazné úspechy našich žiakov v súťažiach nielen v rámci okresu, ale aj kraja či Slovenska. Naši žiaci každoročne dosahujú výborné výsledky v matematickej olympiáde Pytagoriáda, v súťaži prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, zapájajú sa do čitateľských súťaží - Čitateľský oriešok, Osmijanko a súťaží v časopisoch : Vrabček, Maxík, Slniečko. Teší nás úspešnosť v Testovaní 9 z matematiky, ktorá je každý rok vysoko nad celoslovenským priemerom. V slovenskom jazyku sme tiež takmer vždy nad priemerom a o zlepšenie týchto výsledkov sa snažíme z roka na rok viac zapojením rôznych aktivít na rozvoj čitateľských zručností.

     Vďaka kvalifikovaným pedagógom, ich prístupu a nasadeniu tak získavajú naši žiaci ocenenia vo výtvarných aj literárnych súťažiach či biologickej olympiáde a matematickej pytagoriáde. Úspechy sme zaznamenali na celoslovenskom kole súťaže Language flower – prednes v anglickom jazyku, či v minulosti i v nemeckej olympiáde.

      

     Okrem výučby jazykov dbáme aj na športové vyžitie našich žiakov. Považujeme za dôležité pestovať u našich žiakov pozitívny prístup k športu a zdravému životnému štýlu. Môžeme sa pochváliť  zrekonštruovanou telocvičňou so špeciálnou povrchovou úpravou podlahy Gerflor, ktorú využívajú aj športové organizácie z obce. K športovým aktivitám využívame tiež plne vybavenú posilňovňu a menšiu telocvičňu v priestoroch školy. Naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v školských aj mimoškolských turnajoch najmä vo florbale, futbale a sú opakovane úspešní aj v atletických súťažiach (napr. Beh oslobodenia obce Lednické Rovne).Veľmi úspešnú kapitolu tvoria športové aktivity a úspechy našich žiakov – vo florbale – krásne 1. miesto Floorball Challenge 2017; bedmintone – postup na celoslovenské finále;  behu a i.

     Každoročne majú chlapci a dievčatá zo ZŠ Hugolína Gavloviča možnosť zúčastniť sa zaujímavých a často aj netradičných exkurzií a výletov. Spomeňme niektoré z nich: divadelné predstavenia, návštevy knižníc, za predmet dejepis je to každoročná exkurzia pre deviatakov – Osvienčim, za nemecký jazyk exkurzia Viedeň, ďalej Bibliotéka v Bratislave a i.

     V rámci popularizácie predmetu fyziky si môžu chlapci a dievčatá prísť na svoje pri návštevách rôznych interaktívnych výstav – nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Niekoľko exkurzií je zameraných často na rozvoj zručností a vedomostí prírodovedných predmetov. Nezabúdame ani na Deň vody a Deň Zeme, ktorý si pripomíname zapojením sa do aktivít na pomoc prírode a našej obci.

     Snažíme sa podporovať v našich deťoch pocity solidarity a úcty k životu. Každý rok organizuje naša škola finančné zbierky na podporu ľudí v núdzi, napr. Deň narcisov, Belasý motýľ či Tehlička. Úspech u nás za posledné obdobie zaznamenáva každoročná Vianočná burza, Vianočná akadémia (počas zimného obdobia) a Športová olympiáda (koncom šk. roka).

      

     Po náročnej práci treba aj oddychovať, ale tvorivo, lebo, ako hovorí romantický slovenský básnik Andrej Sládkovič: „Kde telo ducha k zemi nevalí, tak duch lieta ľahším letom ...“ 

      

     Veríme, že naša škola dokáže byť pre Vaše deti dobrým priateľom...