• VZDĚLÁVANÍ BEZ HRANIC

    •  

     Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská 369, 018 52 v zmysle §99 Zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk k podprahovej zákazke "Vzdělávaní bez hranic". Zákazka je rozdelená na 3 časti. Časť 1.: "Dopravné ihrisko"; Časť 2.: "Edukačný plot"; Časť 3.: "Škola v prírode"...

      

      

     Výzva
     na predkladanie ponúk k podprahovej zákazke

      

     podprahová zákazka podľa § 99 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)

      

     1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov:                           Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské

     Sídlo:                            Pruské, Školská ulica 369

     Zastúpená:                    Mgr. Ján Šatka, riaditeľ

     IČO:                               36 124 681

     Tel./fax:                         042 4441771

     e-mail:                           riaditel@zspruske.sk

      

      

     1. Typ zmluvy: Zmluva o dielo

      

     1. Názov zákazky:

     Vzdělávání bez hranic

      

     1. Stručný opis predmetu zákazky:

     Predmetom zákazky je dodávka dopravného ihriska, edukačného plota a školy v prírode v rámci projektu Vzdělávaní bez hranic.

     Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch časti Opis predmetu zákazky. 

     Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

     Predmet verejného obstarávania je rozdelený na tri časti:

     Časť 1 – Dopravné ihrisko
     Celková dĺžka trasy – vozovky dopravného ihriska je 123,96m, z toho 42,32 m asfaltovej plochy je potrebné dorobiť v rámci tejto zákazky.

     Táto časť predmetu zákazky zahŕňa celkové riešenie okružného dopravného ihriska.

     Areál bude dotvorený vodorovným značením a zvislým prenosným značením.

     Konštrukcia vozovky je navrhnutá na malé hmotnostné zaťaženie a má nasledovnú skladbu:

     Asfaltový betón ACo 16 - II 40mm

     Spojovací asfaltový postrek PSA 0,3 kg/m2

     Kamenivo spevnené cementom KSC I 120mm

     Štrkodrvina 32-63 ŠD 180mm

     Spolu 340 mm

     Výkaz výmer - asfaltová plocha 120,50 m2

     Obrubníky záhonové 87,72 bm

                 Časť 2 – Edukačný plot

     Oplotenie - základné

     Oplotenie je zložené z betónových prefabrikátov, navzájom previazaných a vystužených oceľovými roxormi.

     Základný prvok je betónová zalievacia tvárnica rozmeru 390/190/190 mm, vzhľadu štiepaného betónu, povrch imituje kameň, farebná.

     V projekte sú použité dve výšky múrika – 400 a 1400 mm.

     Oplotenie bude mať základ šírky 200 mm do nezámrznej hĺbky - betón výšky 500 mm,

     štrková vrstva 400 mm.

     Výškovo bude horná hrana základu osadená – na úrovni okolitej dlažby alebo terénu.

     Základné výplne:

     Rozmer 0,85 x 1,90 m.

     Konštrukcia je tvorená z oceľových pásovín, navzájom spájaných skrutkami, nitmi.

     Osadenie – do betónových stĺpikov oplotenia, priskrutkované.

     Konštrukcia je žiarovo pozinkovaná.

     Výkaz výmer - oplotenie 254,82 bm

     Súčasťou oplotenie je 8 vstupných brán rôznych šírok. Konštrukcia je tvorená z oceľových pásovín, navzájom spájaných skrutkami, nitmi.

     Osadenie – do betónových stĺpikov oplotenia, priskrutkované.

     Konštrukcia je žiarovo pozinkovaná

     Edukačná výplňová tabuľa oplotenia

     Edukačné výplňové tabule sú vsadené do oplotenie , ako súčasť oplotenia.

     Segment z plasthliníku  1900x850x8  mm  - 2x4mm, lepené - trojvrstvové platne -  medzi  hliníkovými platňami je zalisovaný etylénový plast,  povrchy hliníkových platní sa dá farebne upraviť.
     Obojstranná veľkoformátová tlač DIGITAL PRINTING  - UV /rovnaký motív/ podľa návrhu obstarávateľa (texty a obrazce, publicita); zalaminované antigrafitovou fóliou s UV ochranou určené do exteriéru, vode aj iným vplyvom počasia odolný materiál, mimoriadne pevný a odolný aj voči vandalom.
     KOV: kotviaca konštrukcia je z pozinkovanej ocele.

     Kotvenie do železobetónových stĺpov plota pozinkovanými oceľovými kotvami.

     Výkaz výmer - Edukačná výplňová tabuľa oplotenia 15 ks, minimálny počet symbolov - znakov na 1 tabuli min. 6.

     Obojstranná veľkoformátová tlač DIGITAL PRINTING  - UV /rovnaký motív/ podľa návrhu obstarávateľa (texty a obrazce, publicita); zalaminované antigrafitovou fóliou s UV ochranou určené do exteriéru, mimoriadne pevný a vode aj iným vplyvom počasia odolný materiál, mimoriadne pevný a odolný aj voči vandalom.
     KOV: kotviaca konštrukcia je z pozinkovanej ocele.

     Kotvenie do železobetónových stĺpov plota pozinkovanými oceľovými kotvami.

     Výkaz výmer - Edukačná výplňová tabuľa oplotenia 15 ks, minimálny počet symbolov-znakov na 1 tabuli 6.

      

     Časť 3 – Škola v prírode
     Objekt je zložený z viacerých prvkov, hlavné sú dve nosné učebne, prístupové chodníky, priestor pre doplnkovú výučbu, relax a miesto na stretávanie s možnosťou výmeny informácií

      

     Chodníky, rozptylový priestor, učebňa 1

     Plocha je určená pre zrýchlený, usmernený a bezpečný prechod chodcov do učební,

     v mieste križovania vytvára zaujímavý priestor pre oddych a kontakt, s možnosťou

     výmeny informácií, v priestore zelene vytvára jednu z učební.

     Chodník je riešený bezbariérovo, s plynulými nájazdmi, bez skokov, schodov a pod.

     Pre povrch zo zámkovej dlažby je zvolená kombinácia formátov jednotlivých prvkov.

     Skladba:

     Zámková dlažba 60 mm

     Pieskové lôžko fr. 4-8 30 mm

     Štrkodrva fr. 0-32 ŠD 250 mm

     Spolu 340 mm

     Výkaz výmer - dláždená plocha 103,53 m2

     Obrubníky záhonové 187,52 bm

      

     Učebňa 2 - sedenie

     Položka obsahuje rekonštrukciu existujúcej učebne v exteriéri školy. Súčasný stav

     terasových stupňov je nevyhovujúci, sedáky sú v zlom stave, chýbajú. Priestor medzi

     sedením je schátralý, zarastený, zanesený hlinou.

     Návrhom je zásadne zrekonštruovať povrch a výplň stupňov. Nosný základ zostane

     zachovaný, betónové prefabrikáty budú očistené, nadmerná hlina z priestoru bude

     vyhrabaná. Následne budú prefabrikáty omietnuté cementovou zmesou, vystužené

     sieťovinou. Po vytvrdnutí budú na povrchu osadené sedáky – líniové lavice z tvrdeného plastového recyklátu. Priestor medzi sedením bude vyplnený štrkom.

     Výkaz výmer - dĺžka múrikov 79,0 bm

      

     Učebňa 2 – plocha, vymedzenie

     Plocha pre výučbu potrebuje rekonštrukciu vzhľadom na nevyhovujúci stav. Návrhom je

     vytvorenie kvalitného povrchu, pre možnosť multifunkčnej výučby, pre prípadné

     spojenie so športovou aktivitou.

     V priestore budú nahradené obrubníky novými, multifunkčná plocha dostane nový

     povrch – z recyklovanej gumy, s podkladovými vrstvami.

     V centre priestoru bude osadená mapa Česka a Slovenska - farebnosťou odlíšená od

     ostatného povrchu.

     Skladba:

     Vrchná vrstva z granulátu 20 mm

     Podkladná vrstva z granulátu 40 mm

     Pieskové lôžko fr. 4-8 30 mm

     Štrkodrva fr. 0-32 (alt. Makadam) ŠD 250 mm

     Spolu 340 mm

     Výkaz výmer - umelá plocha 170,34 m2

     Obrubníky záhonové 63,46 bm

      

     Zostava - Sieť

     Zostava je umiestnená medzi učebňami, rozvíja zručnosť, a zároveň vytvára priestor

     pre relax popri výučbe v exteriéri. Zostava je určená pre deti od 5 rokov – bez

     váhového obmedzenia.

     Lanová sieť s dvomi vrcholmi vo výške 4 m. Svojim tvarom zaručuje vysokú bezpečnosť pri hre a dobrodružný zážitok. Množstvo nástupných bodov a veľký počet detí pri hre robí hernú zostavu atraktívnou. Rozvíjajú sa fyzické a motorické schopnosti.

     Plocha bezpečnostnej zóny:

     17,1 m x 11,8 m

     Povrch: môže byť použitý materiál – plavený štrk fr. 4-8 mm, piesok fr. 0-2 mm,

     vrstvy hrúbky min 400 mm

     Konštrukcia: nehrdzavejúca švédska oceľ

     Laná: Oceľové laná pretkané nylonom (príjemný nylonový povrch, vysoká pevnosť vo

     vnútri lana)

     Spojky: spojky lán z hliníku

     Osadenie – do betónových pätiek na mieste.

     Výkaz výmer - ZOSTAVA 1 ks
      

     Podklad, vymedzenie

     Obsahom položky je podkladová vrstva pod atrakcie – štrk a zastabilizovanie plôch

     ihriska obrubníkmi v betónovom základe.   

     Skladba:

     Plavený štrk fr. 4-8 400 mm

     Výkaz výmer - PODKLAD 50,0 m3

     ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 44,0 bm

      

     Zostava - lavička s operadlom + stôl

     Lavička s operadlom a sedením, vhodná pre použitie pre edukačné aktivity.

     V zásade má piknikové posedenie s operadlom a možnosťou inštalácie slnečníka.

     Dlhé 1,9 m vhodné pre približne 8 ľudí. Sedacia plocha je v štandardnej výške 45 cm a

     stolovacia plocha je vo výške 72 cm. Zostava je navrhnutá s dôrazom na kompaktnosť

     s možnou variabilitou uloženia.

     Materiál:

     KOV: nohy, nosná konštrukcia a stužujúce prvky mobiliáru sú z galvanizovanej ocele

     práškovo nafarbenej v čiernom prevedení.

     HPL: sedacia časť a stolovacia plocha sú z materiálu HPL – vysokotlaký laminát rezateľný iba diamantom, vysoko odolný materiál voči poveternostným vplyvom, mimoriadne pevný a odolný aj voči vandalom.

     Samostatne stojaca zostava sa osádza voľne na terén, alebo pevný podklad s

     možnosťou kotvenia na pevno pomocou predvŕtaných dier a kotviacich skrutiek.

     Výkaz výmer - LAVIČKA S OPERADLOM + STÔL 8 ks

      

     Výuková tabuľa - exteriérová

     Výuková tabuľa do exteriéru (školská tabuľa) bude osadená pri učebni č.2

     Slúži na vyučovací proces – písanie kriedou.

     Rozmer tabule 2000 mm x 850 mm

     HPL: vysokotlaký laminát rezateľný iba diamantom, vysoko odolný materiál voči poveternostným vplyvom, mimoriadne pevný a odolný aj voči vandalom.

     KOV: kotviaca konštrukcia je z pozinkovanej ocele.

     Kotvenie do drevených stĺpikov zo severskej borovice. Základy – prefabrikované na

     zásyp.

     Výkaz výmer - VÝUKOVÁ TABUĽA - EXTERÉROVÁ 1 ks

      

     Lavička s operadlom

     Parková lavička s operadlom – pevne fixovaná do zeme.

     Prvok má drsný, mohutný dizajn, tvorený drevom a oceľou. Drevené časti sú hĺbkovo

     impregnované a povrchovo upravené, aby odolávali hnilobe a poveternostným

     podmienkam, štruktúra dreva je viditeľná.

     Oceľové prvky sú galvanicky pozinkované a povrchovo upravené práškovou farbou,

     farba čierna.

     Pôdorysné rozmery prvku sú 1,8 x 0,50 m, výšky 0,45 a 0,8 m.

     KOV: nohy a rám mobiliáru sú z pozinkovanej ocele .

     DREVO: sedacia časť a operadlo sú z dreva opracovaného laminovaním, proti

     poveternostným vplyvom napustenom špeciálnym ekologickým olejom a dvakrát napustené farebným náterom s ochrannou lazúrou.

     Materiál – švédska oceľ a severská borovica.

     Prvok sa kotví do betónových pätiek.

     Výkaz výmer - LAVIČKA S OPERADLOM 8 ks

      

     Smetný kôš

     Smetná nádoba s okrúhlym pôdorysom a otvorom zhora. Tento typ je možné osadiť na stenu, lampu alebo vlastným uchytením postaviť voľne do priestoru.

     KOV: pozinkovaný perforovaný oceľový plech šedej kovovej farby.

     Osadenie – do betónovej pätky, základu – 0,4 m pod úrovňou upraveného terénu.

     Výkaz výmer - SMETNÝ KÔŠ (NÁDOBA) 2 ks

      

     Detailné informácie a farebnosť prvkov budú  popísané v projektovej dokumentácii, ktorá bude tvoriť prílohu súťažných podkladov.

      

     Ponuku je možné predložiť na každú časť predmetu zákazky samostatne, na ktorékoľvek dve časti prípadne na všetky tri časti spolu.

      

     1. Predpokladaný Termín realizácie:

     Časť 1 - Dopravné ihrisko       (SO 01):        06 – 09 / 2011

     Časť 2 - Edukačný plot           (SO 02):        01 – 06 / 2012

     Časť 3 – Škola v prírode          (SO 03):        01 – 06 / 2012

      

     1. Variantné riešenie:

     Neumožňuje sa predkladať variantné riešenia. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

      

     1. Komunikácia

     Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom, alebo záujemcom bude uskutočňované písomne.

      

     1. Poskytovanie súťažných podkladov:

     Súťažné podklady /SP/ si môže záujemca písomne vyžiadať na adrese: verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1.

     Kontaktná osoba: Mgr. Ján Šatka       

     Telefón: 042 4441771

     Súťažné podklady sa budú vydávať: na základe záujemcom podpísanej písomnej žiadosti (v žiadosti uveďte aj e-mailovú adresu pre zaslanie SP) doručenej do 18. 03. 2011 do 15:00 na vyššie uvedenú adresu.

     Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne,  poštou alebo elektronicky.

     Úhrada za súťažné podklady:  nepožaduje sa.   

      

     1. Vysvetľovanie údajov

     V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:

     Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské

     Pruské, Školská ulica 369

     Mgr. Ján Šatka, riaditeľ

     Tel./fax: 042 4441771

     e-mail: riaditel@zspruske.sk

      

     Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkých zainteresovaným záujemcom.

      

     1. Predkladanie ponúk

     Lehota na predkladanie ponúk: do  04. 04. 2011 do 10.00 hod.

     Adresa, na ktorú sa majú ponuky predložiť:

     Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské

     Pruské, Školská ulica 369

              Ponuky sa predkladajú v:  slovenskom jazyku

      

     1. Otváranie ponúk

     Dátum a čas: 04. 04. 2011 o 11:00

     Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské

     Pruské, Školská ulica 369

     Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači zastúpení štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osoby splnomocnené uchádzačom na jeho zastupovanie.

      

     1. Podmienky financovania podprahovej zákazky.

     Predmet obstarávania bude spolufinancovaný z prostriedkov pridelených obstarávateľovi ako nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika.

      

     1. Podmienky účasti uchádzačov:

     Uchádzač predloží  doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce ako originál, alebo úradne overenú kópiu originálu, v slovenskom jazyku, alebo v pôvodnom jazyku s úradným prekladom do slovenského jazyka.

      

     Ďalšie podmienky účasti uchádzačov sa nevyžadujú.

      

     1. Kritérium na hodnotenie ponúk

     Najnižšia cena s DPH.

      

     1. Lehota viazanosti ponúk sa končí dňom  30.09.2011

      

     1. Predpokladaná hodnota zákazky

     149 126,12 € bez DPH.

      

     1. Odborne spôsobilá osoba na vykonávanie verejného obstarávania:

     Mgr. Helena Kollárová

     Registračné číslo: E7066-156-2001

      

     Dátum: 08. 03. 2011        

      

      

                                                                    ....................................................
                                                                                  Mgr. Ján Šatka v.r.
                                                                                    riaditeľ školy

     Výzva vo formáte pdf: